Fortolkning af rentereguleringsbestemmelse for Alt i Et-Boligkredit (BoligPrioritet).

Sagsnummer:163/2008
Dato:27-11-2008
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Carsten Holdum, Niels Bolt Jørgensen, Jørn Ravn
Klageemne:Udlån - rente
Rente - udlån
Ledetekst:Fortolkning af rentereguleringsbestemmelse for Alt i Et-Boligkredit (BoligPrioritet).
Indklagede:Eik Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod Eik Banks regulering af rentesatsen på klagerens Alt i Et-Boligkredit (BoligPrioritet).

Sagens omstændigheder.

Ved brev af 20. september 2004 tilbød SkandiaBanken, nu Eik Bank, klageren og dennes ægtefælle en Alt i Et-Boligkredit, nu BoligPrioritet, bestående af et 30-årigt lån på 1,6 mio. kr. med sikkerhed ved pant i klagernes faste ejendom. Udover etableringsomkostninger bestod kreditomkostningerne af en lånerente på 2,30 % p.a. og et administrationsbidrag på 0,50 % p.a. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) var 2,99 %. Til lånet blev der knyttet en indlånskonto, der til enhver tid ville blive "forrentet med samme rente samt administrationsbidrag som lånet". I øvrigt fremgår bl.a.:

"Almindelige forretningsbetingelser

SkandiaBankens almindelige vilkår for udlåns- og indlånskonti og Skandiabankens Almindelige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ovennævnte konti med de ændringer og tilføjelser, som fremgår af pantebrevet og af det nedenfor anførte.

Udlånskonto

For udlånskontoen gælder de bestemmelser, der er fastsat i pantebrevet, herunder bestemmelserne i pantebrevsformular A og ændringerne hertil under "Særlige bestemmelser", samt det nedenfor anførte."

Sammen med lånetilbuddet var der udarbejdet en oversigt over afviklingen under forudsætning af bl.a. en rentesats på 2,30 % og et administrationsbidrag på 0,50 %.

Af pantebrevet for lånet, som klageren og ægtefællen underskrev den 21. september 2004, fremgår bl.a.:

"Lånet forrentes med en variabel rente som foreløbig er fastsat til 2,30 % p.a.

Herudover betales et administrationsbidrag, der for tiden udgør 0,50 % af pantebrevets restgæld.

Særlige bestemmelser:

Fastsættelse af rente

Renten er variabel og fastsættes på basis af den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte rente på indskudsbeviser med et tillæg på 0,15 %. Renten reguleres den sidste bankdag i hver måned, hvis der er ændringer i rente på indskudsbeviser på mere end 10 basispoint i forhold til den seneste fastsatte rente.

Administrationsbidraget og rentetillægget kan ændres af SkandiaBanken i henhold til Almindelige bestemmelser for lån og kreditter."

Nationalbankens rente på indskudsbeviser var på tidspunktet for lånets etablering 2,15 %.

Den 7. april 2008, hvor Nationalbankens rente på indskudsbeviser var 4,25 %, varslede Eik Bank følgende ændring af lånevilkårene:

"Vi skriver til dig for at informere dig om, at renten på din BoligPrioritet pr. 30. april 2008 hæves med 0,45%, således at din nye rentesats bliver 5,35%.

Baggrunden for ændringen er den internationale finansielle uro, der nu i længere tid har betydet højere finansieringsomkostninger for de danske banker. Eik Bank har derfor, i lighed med de fleste andre banker, valgt at hæve udlånsrentesatserne.

Se din nye ydelse i Netbank

For at bibeholde lånets løbetid har vi forhøjet din ydelse, som du kan se i Netbank efter den 10. maj 2008."

Brevet indeholdt et tilbud om at konvertere lånet til et lån i BRFkredit, som Eik Bank havde indgået en samarbejdsaftale med.

Ved brev af 16. maj 2008 varslede Eik Bank følgende ændring af lånevilkårene:

"Vi skriver til dig for at informere dig om, at vi pr. 30. maj 2008 hæver renten/rentetillægget/administrationsbidraget på din boligfinansiering i Eik Bank. Satsen hæves med 0,25 %, således at din nye rentesats bliver 5,60 % p.a. Samtidig hæver vi renten med på den eventuelt tilhørende indlånskonto med 0,25 %.

Eik Bank hæver udlånsrenten på grund af de fortsatte højere finansieringsomkostninger for finanssektoren og dermed også for Eik Bank.

Ændring af ydelsen på dit lån

Har Du et afdragsfrit lån, så vil din rentebetaling stige fra næste termin.

Afdrager du på dit lån, fastholdes den nuværende ydelse indtil næste gang Nationalbanken ændrer indskudsbevisrenten. På det tidspunkt ændres ydelsen, så lånets restløbetid fastholdes."

Af Eik Banks "Vilkår for lån og kreditter" fremgår bl.a.:

"2. Rentevilkår

Renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

At renten er variabel betyder, at Eik Bank kan ændre de variable rentesatser med følgende varsel:

Uden varsel:

Hvis en ændring er til fordel for kunden.

Renten kan på indlån nedsættes og på udlån forhøjes, hvis:

1.

penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- og udland påvirker det almindelige renteniveau af betydning for Eik Bank, eller

2.

anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkedet, er af betydning for Eik Bank.

Med seks ugers varsel:

Rente kan på indlån nedsættes og på udlån forhøjes, hvis:

1.

markedsmæssige forhold begrunder en ændring for én eller flere kontotyper, eller

2.

de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af kundens rentevilkår ændrer sig. Og hvis de nye forhold har haft en vis væsentlig betydning for fastsættelsen af de individuelle rentevilkår for den pågældende kunde, eller

3.

Eik Bank uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, herunder bl.a. indtjeningsmæssige eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Eik Banks ressourcer eller kapacitet."

Tilsvarende vilkår fremgår af punkt 6 i "Almindelige forretningsbetingelser for Eik Bank" samt i de tidligere "Almindelige forretningsbetingelser i SkandiaBanken A/S" gældende fra den 28. april 2004 samt "Almindelige forretningsbestemmelser for Lån og kreditter" i SkandiaBanken gældende fra den 1. juli 2004.

I en samtidig behandlet tilsvarende klagesag - Ankenævnets sag 199/2008 - er tillige henvist til SkandiaBankens "Vilkår for BoligPrioritet" gældende fra den 16. oktober 2005. Af disse fremgår bl.a.:

"For BoligPrioritet gælder vilkårene i lånedokumenterne, som kort er opsummeret her. Derudover gælder SkandiaBankens "Almindelige Forretningsbetingelser" og Almindelige bestemmelser for lån og kreditter" i det omfang, andet ikke er særligt aftalt i lånedokumenterne.

2. Fastsættelse af rente

Renten på BoligPrioritet fastsættes udfra renten på Danmarks Nationalbanks indskudsbeviser + et variabelt tillæg på 0,65%. Ydelsen på BoligPrioritet er kendt frem til næste gang, Danmarks Nationalbank ændrer renten for indskudsbeviser."

Finanstilsynet har i en afgørelse af 15. september 2008 taget stilling til spørgsmål om markedsføring, renteændringer og opsigelse af boliglån hos Eik Bank.

Finanstilsynet har herunder vedrørende markedsføring af BoligPrioritet bl.a. påtalt,

"at EikBank via udsagnet: "Renten på BoligPrioritet fastsættes ud fra renten på Danmarks Nationalbanks indskudsbeviser + et variabelt tillæg på 1,10%. Ydelsen på BoligPrioritet er kendt frem til næste gang, Danmarks Nationalbank ændrer renten for indskudsbeviser" har givet kunderne det umiddelbart fejlagtige indtryk, at lånets rente alene var afhængig af udviklingen i Nationalbankens rente for indskudsbeviser."

Finanstilsynet har endvidere vedrørende adgangen til at ændre renten på BoligPrioritet i medfør bekendtgørelse om god skik for finansiel virksomhed påbudt Eik Bank

"at fjerne følgende vilkår fra samtlige sine forretningsbetingelser: "Markedsmæssige forhold begrunder en ændring for en eller flere kontotyper". Alternativt kan vilkåret præciseres eller eksemplificeres, så det angiver de forhold, der kan udløse en ændring.

Finanstilsynet lægger i overensstemmelse med Eik Banks forklaring til grund, at banken ikke i forbindelse med de klager, som tilsynet har modtaget har anvendt denne bestemmelse som grundlag for at hæve renten."

Parternes påstande.

Den 16. april 2008 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Eik Bank skal frafalde forhøjelserne af kreditomkostningerne på henholdsvis 0,45 og 0,25 procentpoint.

Eik Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han blev vildledt i forbindelse med låneoptagelsen, idet han på grundlag af lånetilbuddet berettiget antog, at alene ændringer i Nationalbankens rente på indskudsbeviser ville medføre ændringer i låneomkostningerne.

Det fremgik ikke af lånetilbuddet, at administrationsbidraget var variabelt. Dette fremgik alene af pantebrevet, hvis tekst han ikke nærlæste, idet han antog, at vilkårene var de samme som anført i tilbuddet. Han kontrollerede alene tallene i pantebrevet. Han mener ikke, at han fik bankens almindelige forretningsbetingelser sammen med lånetilbuddet.

Vilkåret om variable administrationsomkostninger er et væsentligt vilkår, som derfor under alle omstændigheder burde være fremgået klart af lånetilbuddet.

Der har i "gode tider" ikke været tale om, at administrationsbidraget blev sat ned.

Administrationsbidraget på et tilsvarende realkreditlån er på under 0,45 %.

Lånet udgør kun ca. 37,50 % af ejendommens værdi. Denne relativt høje sikkerhed bør også komme i betragtning.

Banken har under sagen erkendt, at forhøjelserne i april og maj 2008 beroede på en stigning i Ciborrenten, løbetid 3 måneder. Dette er i modstrid med såvel lånetilbuddet som pantebrevet, hvor der står, at lånet følger Nationalbankens rente på indskudsbeviser. Hvis han havde vidst, at lånet fulgte Ciborrenten, kan det meget vel være, at han i stedet havde valgt et lån i BRFkredit eller Realkredit Danmark, hvor han også indhentede lånetilbud.

Da renten på lånet kan ændres fra dag til dag, bør forhøjelserne i hvert fald ikke kunne begrundes i Ciborrenten, løbetid 3 måneder, men højst på Ciborrenten, løbetid 7 eller 14 dage, som er næsten ens, og som ligger væsentligt tættere på Nationalbankens rente på indskudsbeviser end Ciborrenten, løbetid 3 måneder.

Eik Bank Danmark har anført, at det fremgår tydeligt af pantebrevet, at der er tale om et lån med variabel rente, og at renten kan ændres enten som følge af en ændring af Nationalbankens rente på indskudsbeviser eller som følge af en ændring af administrationsbidraget eller rentetillægget, som ved lånets oprettelse var på 0,15 %. Det er dette tillæg på 0,15 %, som blev ændret ved forhøjelserne i april og maj 2008.

Baggrunden for forhøjelserne var den internationale finansuro, som i længere tid havde betydet højere finansieringsomkostninger for danske banker. Forhøjelserne skete i henhold til "Almindelige forretningsbetingelser for Eik Bank" pkt. 6 og "Vilkår for lån og kreditter" pkt. 2.

Cibor, løbetid 3 måneder, steg fra 4,1684 % i april 2007 til 4,9955 % i april 2008. Årsagen til, at banken først ændrede renten i foråret 2008, var, at banken forventede, at Ciborrenterne ville falde igen, dvs. at kreditkrisen stoppede.

Klageren accepterede bankens almindelige forretningsbetingelser, da han blev kunde, og bankens vilkår for lån og kreditter i forbindelse med låneoptagelsen. Ved kundeoprettelse og låneoptagelse fremkommer der et skærmbillede med direkte link til betingelserne og vilkårene på bankens hjemmeside.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer - John Mosegaard, Karin Duerlund og Niels Bolt Jørgensen - udtaler:

Af pantebrevets særlige bestemmelser fremgår tydeligt, at lånets samlede rente ikke alene reguleres i takt med ændringer i Nationalbankens rente på indlånsbeviser, men også kan ændres ved, at administrationsbidraget og rentetillægget, som ved lånets optagelse var på henholdsvis 0,50 % og 0,15 %, ændres i henhold til bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter. Klagerens anbringende om, at administrationsbidraget og rentetillægget ikke kan ændres, kan derfor ikke tages til følge. Det bemærkes, at det efter det oplyste må lægges til grund, at forhøjelserne i april og maj 2008 vedrørte rentetillægget på oprindelig 0,15 %.

Vi finder ikke grundlag for at tilsidesætte de forhøjelser af rentetillægget med henholdsvis 0,45 procentpoint og 0,25 procentpoint, som Eik Bank gennemførte i april og maj 2008, og som efter det oplyste skyldtes stigning i pengemarkedsrenten.

Vi finder i øvrigt ikke, at Finanstilsynets afgørelse af 15. september 2008 har betydning for denne afgørelse, allerede fordi rentetillægget ikke er sket på grundlag af den bestemmelse i bankens almindelige vilkår for lån og kreditter om ændring af renten begrundet i "markedsmæssige forhold", som Finanstilsynet pålægger banken at fjerne eller ændre.

Vi stemmer herefter for ikke at tage klagen til følge.

To medlemmer - Carsten Holdum og Jørn Ravn - udtaler:

Vi finder ikke, at der er indgået en klar og tydelig aftale om, at banken kan hæve renten udover ændringer i Nationalbankens rentesats for indskudsbeviser og ej heller at renten kan ændres på andre tidspunkter, end når Nationalbanken ændrer rente. Der lægges vægt på, at låneaftalen (pantebrevet) ikke indeholder nogen direkte beskrivelse herom. Det forhold, at låneaftalen henviser til bankens almindelige forretningsbetingelser, og at disse indeholder regler for, at banklån generelt har variabel rente, findes ikke at føre til andet resultat. Der lægges vægt på, at disse vilkår er uklart formuleret og direkte i uoverensstemmelse med markedsføringen af produktet, ligesom Eik Bank har fået en påtale af Finanstilsynet den 15. september 2008 med krav om at disse vilkår ændres. Samlet findes banken at være nærmest til at bære risikoen ved, at produktets rentebestemmelser er beskrevet forskelligartet i bankens dokumenter.

Vi stemmer herefter for at tage klagen til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.