Indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i hvidvaskregler og indsigelse mod tømning af boks.

Sagsnummer:392/2020
Dato:16-06-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Karin Sønderbæk, Jesper Claus Christensen, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen
Klageemne:Boks - øvrige spørgsmål
Indlån - opsigelse
Konto - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i hvidvaskregler og indsigelse mod tømning af boks.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i hvidvaskregler og indsigelse mod tømning af boks.

Sagens omstændigheder

Klagerne H og M var kunder i Nykredit Bank. H, der er dansk statsborger, har været bosiddende i Indien i de seneste ca. 15 år. M har fuldmagt til H’s konti i banken.

Klagerne har oplyst, at H modtog en personskadeerstatning for en alvorlig trafikulykke for 25 år siden, og at hun derefter ikke kunne udøve sit erhverv som tandlæge og flyttede til Indien. M modtog en personskadeerstatning som følge af en trafikulykke i 2001. De får begge førtidspension.

Banken har oplyst, at klagerne den 31. marts 2020 havde en formue i banken på tilsammen 10 mio. kr. Formuen stod på H’s konto. Banken har oplyst, at M gentagne gange havde overført beløb på i alt ca. 10 mio. kr. fra sin konto til H's konto i banken.  Klagerne har oplyst, at deres midler og de til H overførte beløb stammer fra deres skattefrie personskadeerstatninger og fra deres salg af ejendomme, diverse værdipapirer og investeringer i Danmark.

I august 2019 anmodede banken blandt andet H om at redegøre for nogle transaktioner foretaget til og fra hendes konto i 2016-2019.

Ved et brev af 2. april 2020 opsagde banken M’s kundeforhold til ophør pr. 18. maj 2020 og anførte:

”… Opsigelsen af engagementet skyldes at du har anvendt din konto på måder, der i væsentlig grad afviger fra, hvad Nykredit kan acceptere. … Den 18.05.2020 vil kontoen blive endeligt opgjort og alle eventuelle relaterede faciliteter nedlukkes. Dette inkluderer spærring af kort, netbank og betalingstjenesteaftaler. …”

Banken har oplyst, at den sendte et tilsvarende brev til H om opsigelse af hendes kundeforhold.

Den 11. juni 2020 gjorde klagerne indsigelse mod opsigelsen og spærringen.

I en besked til M af 18. juni 2020 anførte banken:

”… transaktionsmønstret på dine konti er uigennemsigtigt, og … vi mangler en række oplysninger samt dokumentation om både dig og din kone [H], …, jeres økonomiske forhold samt jeres anvendelse af Nykredit som pengeinstitut.

På baggrund af de manglende oplysninger og dokumentation har Klageservice besluttet, at opsigelsen af din og din kones engagement udsættes med én måned til den 17. juli 2020 med krav om, at Nykredit inden for denne frist modtager nærmere angivne oplysninger og dokumentation. Du vil blive kontaktet af Nykredit vedrørende de manglende oplysninger og dokumentation, som Nykredit har behov for. …”

Banken har oplyst, at den sendte en oversigt over oplysninger og dokumentation, som var nødvendige for at opfylde bankens forpligtelser efter hvidvaskloven, og at banken blandt andet efterspurgte et videoopkald med H.

Den 27. juli 2020 indsendte M oplysning om transaktioner på klagernes konti og meddelte, at han var villig til at finde alle de oplysninger, som banken bad om. Banken har oplyst, at M endvidere har sendt en indisk bopælsattest for H.

I en besked til klagerne af 11. september 2020 anførte banken:

"... Som du tidligere er blevet oplyst om af flere omgange, første gang den 23. juni 2020 og senest den 21. august 2020, skal der afholdes et Skype-møde med deltagelse af [H], hvor vi tydeligt kan se hende, og hvor hun samtidig holder sit pas op ved siden af sit ansigt.

Hvis der ikke er afholdt et sådan møde inden senest den 28. september 2020, fastholdes Nykredits opsigelse af den 2. april 2020. …"

Den 28. september 2020 meddelte M, at det ikke var muligt at arrangere et skypemøde med H på grund af restriktioner og udgangsforbud som følge af coronasituationen i Indien.

I en besked til M af 2. oktober 2020 anførte banken:

”… Det er beklageligt, at det stadig ikke er lykkedes at gennemføre et møde med din kone, [H]. Nykredit har naturligvis stor forståelse for covid-19-situationen. Jeg kan dog ikke forstå, hvorfor denne skulle umuliggøre, at der foretages et virtuelt møde med [H]. Din tilstedeværelse ved mødet er ikke nødvendig, idet det er [H], vi har behov for at møde.

Det er min opfattelse, at Nykredit har udvist stor tålmodighed i denne sag. I har af flere omgange fået fristforlængelser til at levere den dokumentation til Nykredit, som er nødvendig. Jeg skal derfor oplyse, at hvis der ikke er gennemført et virtuelt møde med [H] senest fredag den 9. oktober 2020, hvor [H] og hendes billedlegitimation tydeligt kan ses, da ser Nykredit sig nødsaget til at effektuere den opsigelse af dit og [H]s engagement, som I begge har modtaget den 2. april 2020. Dette inkluderer spærring af kort, netbank og betalingstjenesteaftaler pr. samme dato. …”

M havde lejet en bankboks hos banken. Den 6. oktober 2020 borede banken boksen op og tømte den for indhold. Banken har oplyst, at dette var begrundet i, at banken ophørte med at føre bankbokse som produkt. Banken har oplyst, at banken ved en fejl ikke adviserede M om, at hans boks ville blive tømt. Banken har beklaget fejlen. Efter tømningen fik M udleveret en pose med boksens indhold, som han kvitterede for. M henvendte sig efterfølgende til banken, da han troede, at der manglede effekter fra boksen. M fandt dog efterfølgende de pågældende effekter, hvilket han oplyste banken om.

Den 9. oktober 2020 indgav klagerne klage til Ankenævnet.

Klagerne har under klagesagen flyttet størstedelen af deres indeståender til pengeinstituttet P. Klagerne har oplyst, at ca. 99 % af deres indeståender er overført til P, der er en investeringsbank, som ikke tilbyder almindelige bankprodukter som dankort, lønkonto eller NemKonto.

Klagerne har fremlagt en e-mail af 1. april 2021 fra deres rådgiver i banken, R, hvori R anførte:

”… Jeg kan … bekræfte, at du mange har givet udtryk for stor bekymring over post som måtte blive sendt fra Nykredit til [H] i Indien. Du frygter at oplysningerne om [H’s] formue i DK lander i de forkerte hænder og dermed negative konsekvenser for familien.

Jeg har samtidig også fortalt dig, at jeg ikke er herre over hvilke breve der bliver sendt fra Nykredits side. …

Af samme årsag opfordrede jeg dig til at få en sikker forsendelsesadresse i Indien, hvor kun hun havde adgang. Det klarede du for efterhånden mange år siden. Det løste mange compliance mæssige problemstillinger efterfølgende.”

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Nykredit Bank skal tilbagekalde opsigelsen og spærringen af deres kort, netbank, konto mv. Ankenævnet har endvidere forstået påstanden således, at banken skal anerkende, at den har handlet ansvarspådragende i forbindelse med tømning af bankboksen samt betale en erstatning herfor.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at bankens opsigelse var uberettiget.

De havde været kunder i banken i mange år. Indeståenderne stammede fra deres skattefrie personskade- og erhvervsevnetabserstatninger samt salg af ejendomme, diverse værdipapirer og investeringer i Danmark. De havde før corona aftalt en investeringsstrategi med banken, der modtog en fuldmagt fra H til M. Som følge af kursfald i forbindelse med corona valgte de i samråd med banken at se tiden an.

De har sendt alle de oplysninger, som banken ønskede. Alle transaktioner var gennemsigtige og kunne tjekkes via deres konti i banken. M har gentagne gange oplyst R om formålet med at overføre midler til H. M er ældre end H, og når H kommer tilbage til Danmark, skal H ikke have problemer med at håndtere indeståendet. M vil desuden have under 10.000 kr. på sin konto til online handel mv. for at mindske risikoen for hacker angreb. Skat har oplyst, at pengeoverførsler mellem ægtefæller ikke udløser gaveafgift eller formue skat.

Bankens opsigelse den 2. april 2020 kom som et chok for dem. M ringede til banken, som nægtede at oplyse begrundelsen for opsigelsen. Banken var ikke berettiget til at nægte dette.

De har ikke modsat sig at give banken livstegn fra H. H var i Danmark for ca. tre år siden. Hvis de havde kendt til bankens mistanke om H’s ”bortgang”, ville de have henvendt sig fysisk til banken. De efterkom R’s anmodning om en fuldmagt af nyere dato og en bopælsattest, der blev attesteret af en notar i Indien. Dokumenterne blev accepteret af banken. Pludselig forlangte banken et skypemøde med H. Dette var ikke muligt. H bor i en lille landsby, hvor der ofte var udgangsforbud grundet corona.

Hvis H ikke var i live, ville banken have fået besked via myndighederne. Når en dansk statsborger dør i udlandet, bliver den danske ambassade informeret, og oplysningerne går videre til Indenrigsministeriet. Hverken de danske ambassader i udlandet eller Indenrigs- og Udenrigsministeriet har fået oplysninger om H’s “dødsfald”. Nykredit kan rette henvendelse til Udenrigsministeriets Borgerservice for at få disse oplysninger bekræftet.

Banken påstår, at M har oplyst, at banken ikke må kontakte H, og at al korrespondance skal foregå via M. Dette er ikke korrekt, jf. den fremlagte mail fra R. Forstædernes Bank, hvor de oprindeligt var kunder, og som blev overtaget af Nykredit Bank, sendte ved en fejl kontoudskrifter med oplysninger om indestående til H i Indien. De bad banken om ikke at sende oplysninger til H, da dette kunne bringe deres families liv i fare. De frabad sig kun at få tilsendt kontoudskrifter i Indien for at beskytte familien.

Banken har oplyst, at den ikke mistænker dem for hvidvask eller terrorfinansiering. Alligevel har banken valgt at fastholde opsigelsen og spærringen. De har nu flyttet mere end 99 % af deres indeståender til P. De har ikke længere ”uigennemsigtige” transaktioner i banken. Banken har således ingen risiko for at komme i Finanstilsynets søgelys vedrørende hvidvaskregler.

P udbyder ikke lønkonti, NemKonto eller dankort. De kan ikke få oprettet en NemKonto hos andre pengeinstitutter som følge af opsigelsen, og H kan ikke få oprettet NemKonto, da hun er bosat i udlandet. H kan derfor ikke få løbende udbetalinger fra sine private pensioner, som hun snart skal have udbetalt.

Banken borede låsen på bankboksen ud og tømte boksen uden M’s samtykke. Banken havde varslet sine kunder med boksadgang næsten seks måneder før nedlæggelse af boksafdelingen, men M blev ikke orienteret om dette. Nu har han ingen boks til de kostbare effekter, og hans forsikring dækker ikke. Tømningen var uberettiget.

Nykredit Bank har blandt andet anført, at bankens opsigelse er berettiget. Banken har modtaget en række af de efterspurgte oplysninger, men klagerne har modsat sig at imødekomme bankens krav om et livstegn fra H. Viden om, hvorvidt en kunde er i live eller ej, er væsentlig i relation til forretningsforbindelsens formål og beskaffenhed og i relation til hvidvasklovens øvrige forpligtelser, herunder pligten til overvågning af transaktioner, jf. § 11, stk. 1, nr. 5.

Det har formodningen imod sig, at H gennem næsten et år ikke har haft mulighed for at deltage i et virtuelt møde på grund af corona-restriktioner. Klagernes forklaringer herom er ikke plausible. En indisk bopælsattest er ikke tilstrækkelig, og M’s samtaler med Udenrigsministeriet mv. kan ikke træde i stedet for det efterspurgte video-opkald. Banken har ikke fået livstegn fra H i 15 år. R har bekræftet, at M flere gange har givet udtryk for, at banken ikke må kontakte H, og at kontakt skal foregå via M.

Klagerne har anført, at formålet med at overføre midlerne til H’s konto er, at M er ældre end H, og at M ønsker, at H ikke har problemer med at håndtere indeståendet, når hun vender tilbage til Danmark. Banken vurderer fortsat, at denne oplysning ikke er egnet til at betrygge banken i formålet med at overføre ca. ti millioner kroner. Det er ikke midlernes oprindelse, men adfærden, der er omdrejningspunktet.

Det var nødvendigt at opsige både H og M’s kundeforhold. For H’s kundeforhold er det væsentligt at vide, om hun er i live. For M’s kundeforhold er det væsentligt at forstå formålet med at overføre ca. ti millioner til H’s konto, som M har fuldmagt til, men hvor banken ikke har fået et livstegn fra H i 15 år.

Når oplysninger indhentet i henhold til hvidvasklovens kapitel tre (’kundekendskabsprocedurer’), er utilstrækkelige og ikke kan ajourføres, skal banken træffe passende foranstaltninger for at imødegå risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, jf. hvidvasklovens § 15. Banken har forgæves forsøgt at indhente oplysningerne. Banken er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at forstå klagernes brug af banken, jf. hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4, og § 11, stk. 4. Banken kan ikke forstå formålet med at overføre formuen til H. Adfærden er uigennemsigtig. Når § 11, stk. 1, nr. 4, ikke kan opfyldes, er banken berettiget og forpligtet til at afbryde eller afvikle en etableret forretningsforbindelse, ligesom der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Det må som udgangspunkt være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken.

Banken forstår ikke klagernes brug af banken og ville derfor ikke kunne opfylde kravene til hvidvasklovens §§ 11 og 15 ved en fortsat opretholdelse af kundeforholdet.

Overførsel af indeståendet til et andet pengeinstitut medfører ikke, at banken kan se bort fra den uigennemsigtighed, som har været forbundet med klagernes engagement hos banken, ligesom der ikke kan ses bort fra de forpligtelser, som banken er underlagt efter hvidvaskloven.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende i relation til sin beslutning om at ophøre med at føre bankbokse som produkt. Banken har gentagne gange beklaget sin kommunikationsfejl.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne H og M var kunder i Nykredit Bank. H, der er dansk statsborger, har været bosiddende i Indien i de seneste ca. 15 år. M har fuldmagt til H’s konti i banken.

Banken har oplyst, at klagerne den 31. marts 2020 havde en formue i banken på tilsammen 10 mio. kr. Formuen stod på H’s konto. Banken har oplyst, at M gentagne gange havde overført beløb på i alt ca. 10 mio. kr. fra sin konto til H's konto. Klagerne har oplyst, at deres midler og de til H overførte beløb stammede fra skattefrie personskadeerstatninger og fra salg af ejendomme, værdipapirer og investeringer i Danmark.

Den 2. april 2020 opsagde banken klagernes kundeforhold til ophør pr. 18. maj 2020. Opsigelsen var begrundet i, at klagerne havde anvendt deres konti på måder, der væsentligt afveg fra, hvad banken kunne acceptere. Banken har oplyst, at den efterfølgende sendte en oversigt over oplysninger og dokumentation, som var nødvendige for, at banken kunne opfylde sine forpligtelser efter hvidvaskloven, herunder at banken modtog livstegn fra H i form af et videoopkald. Banken forlængede efterfølgende fristen herfor til den 9. oktober 2020.

Klagerne har under klagesagen flyttet størstedelen af deres indeståender til pengeinstituttet P.

I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvorledes virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at fastslå, at bankens krav om at modtage et videoopkald fra H var uberettiget, eller at bankens opsigelse af klagernes kundeforhold i banken var uberettiget.

Den 6. oktober 2020 tømte banken M’s bankboks. Banken har oplyst, at dette var begrundet i, at banken ophørte med at føre bankbokse som produkt. Banken har beklaget, at den ved en fejl ikke adviserede M om, at hans boks ville blive tømt. M fik udleveret boksens indhold. Ankenævnet finder ikke, at M har dokumenteret, at han har lidt et erstatningsberettiget tab som følge af fejlen.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen