Spørgsmål om pengeinstitut bevarer krav på klagerens overskydende skat efter gældssanering.

Sagsnummer:87/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas, Torben Udsen
Klageemne:Gældssanering - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om pengeinstitut bevarer krav på klagerens overskydende skat efter gældssanering.
Indklagede:GE Money Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

FONT-SIZE: 10pt">
Medhold klager

Indledning.

Denne sag vedrører, om GE Money Bank er berettiget til at modtage klagerens overskydende skat vedrørende indkomståret 2008 til dækning af et krav opstået før klagerens gældssanering i 2006.

Sagens omstændigheder.

GE Money Bank har oplyst, at klageren den 31. juli 1998 oprettede et kreditkort i et finansieringsselskab F. Klageren misligholdte aftalen. F sendte sit krav mod klageren til inkasso hos en ekstern advokat.

Den 1. marts 1999 indgik klageren et frivilligt forlig med F. Af forliget fremgår:

"…

[klageren]

erkender at være følgende forfaldne beløb skyldig til:

[F]

Rest pr. dato (excl. kreditomkostninger) kr. 12756,35

Jeg tiltransporterer herved kreditor alle mine rettigheder til overskydende personskat, person-/firmaskat eller selskabsskat, der måtte komme til udbetaling for tidligere, indeværende og fremtidige indkomstår så længe ovennævnte gæld med pålæg af renter og omkostninger ikke er betalt. Jeg er indforstået med, at denne transport anmeldes overfor Det Centrale Fordringsregister hos Told- og Skatteregionen. De herved fremkomne provenuer vil være at betragte som ekstraordinære afdrag.

…"

Told- og Skatteregionen foretog den 30. marts 1999 notering af transporten. Af noteringen fremgår:

"…

Told- og Skatteregion … har … modtaget den af Dem anmeldte transport i overskydende skat for indkomståret 1998 vedrørende:

[klageren]

til registrering i Det Centrale Fordringsregister.

Transporten er noteret den 30. marts 1999.

Endvidere tages forbehold for modregning vedrørende øvrige statskrav samt krav, der måtte være berettigede i henhold til dansk rets almindelige regler for modregning. …

De bør være opmærksom på, at årsopgørelsen for indkomståret 1998 er udsendt. Der vil derfor kun være overskydende skat til udbetaling, hvis der sker ændringer i ligningsgrundlaget.

Transportgiver samt dennes slutligningskommune er samtidig hermed orienteret om noteringen.

…"

Af sagens materiale fremgår, at GE Money Bank overtog F’s krav mod klageren.

Den 30. maj 2006 indledte skifteretten en gældsaneringssag for klageren.

Den 7. juni 2006 sendte advokat A, der var skifterettens beskikkede medhjælper i gældssaneringssagen, et brev til GE Money Bank, hvoraf fremgår:

"…

[klageren] har oplyst, at De har et tilgodehavende hos ham/hende. For det tilfælde, at De har noget krav mod skyldner (ne), opfordrer jeg Dem herved i medfør af konkurslovens § 208 til at anmelde Deres krav skriftligt over for mig.

Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældsanering, jf. konkurslovens § 208 b, stk. 1.

…"

Af anmeldelsen af 12. juni 2006 til A af GE Money Banks krav mod klageren fremgår:

"…

Herved anmelder undertegnede følgende krav på vegne af GE Money Bank, Filial af GE Money Bank AB Sverige

I alt (yderligere renter forbeholdes) kr. 22 625,29

Kravet støtte på baggrund af frivilligt forlig

Seneste indbetaling er modtaget den 05.09.2003, kr. 5 637,00.

Kopi af aftale om transport i overskydende skat vedlægges.

Det forudsættes, at skyldneren accepterer, at eventuel overskydende skat, der kommer til udbetaling efter afsigelse af gældsaneringskendelse - men hidrører fra perioden før afsigelse af gældssaneringskendelse - skal fordeles mellem kreditorerne.

Eventuel dividende vil forlods gå til betaling af renter, dernæst omkostninger og til sidst hovedstol.

…"

Af en korrigeret anmeldelse af 22. august 2006 til A af bankens krav mod klageren fremgår:

"…

- Betalt i alt pr. 30.05.2006 kr. 5.637,00

I alt (yderligere renter forbeholdes) kr. 20 773,37

Kravet støttes på vedlagte kopi af frivilligt forlig

Eventuel dividende vil forlods gå til betaling af renter, dernæst omkostninger og til sidst hovedstol.

…"

Klageren har under sagens forberedelse fremlagt sider fra et gældssaneringsforslag af 7. september 2006 og oplyst, at dette forslag blev godkendt af skifteretten i forbindelse med gældssaneringen. Af det fremlagte materiale fremgår:

"…

4. a. Skyldnerne erklærer i øvrigt

at

atskyldner, såfremt der måtte tilkomme ham overskydende skat, moms m.v. for saneringsåret eller tidligere år, forpligter sig til at udlodde sådanne beløb til forholdsmæssig fordeling blandt de af gældssaneringskendelsen omfattede kreditorer, …

at

…"

Den 12. oktober 2006 afsagde skifteretten kendelse om gældsanering for klageren på følgende vilkår:

"…

Usikret gæld stiftet før den 30-05-2006 nedsættes til en dividende på 28,1%, der afvikles over en 5-årig periode med udlodning 1 gang årligt, første gang den 1. november 2007.

…"

Klageren har anført, at hun i juni 2009 fik brev fra skattemyndighederne om, at banken havde modtaget 9.748,68 kr., som vedrørte hendes overskydende skat for indkomståret 2008. Hun kontaktede banken, der mente sig berettiget til modtagelse af beløbet.

Ved mail af 6. august 2009 til skifteretten spurgte klageren, om banken var berettiget til at modtage hendes overskydende skat for indkomståret 2008.

Af skifterettens brev af 10. november 2009 til klageren fremgår:

"…

Skifteretten kan efter afgørelse af en gældsaneringssag ikke tage nærmere stilling til tvister, der måtte udspringe af gældsaneringssagen, - i hvert fald ikke, når der ikke foreligger en situation, hvor sagen er genoptaget enten i medfør af konkurslovens § 221 eller konkurslovens § 229.

Følgende er derfor alene nogle mere generelle bemærkninger. …

Set i lyset af de faktiske foreliggende oplysninger sammenholdt med gældssaneringsreglerne, er det ikke umiddelbart indlysende, at [banken] skulle være berettiget til at beholde den overskydende skat for 2008.

…"

Klageren sendte ved mail af 2. december 2009 skifterettens brev til banken og anmodede om dens bemærkninger hertil.

Ved mail af 6. december 2009 rykkede klageren banken for en tilbagemelding på hendes tidligere mail og bad om en bekræftelse på, at banken havde modtaget årets dividende pr. 1. november 2009. Banken bekræftede samme dag modtagelsen af klagerens mails.

Ved mail af 10. december 2009 rykkede klageren banken for svar og anmodede om udbetaling af hendes restskat for 2008.

Af bankens mail af 15. december 2009 til klageren fremgår:

"…

Jeg har nu haft lejlighed til at gennemlæse det fremsendte materiale fra Skifteretten. Desværre er det jo sådan, at rettens konklusion er baseret på den absolut forkerte præmis, nemlig at GE Money Bank ikke havde anmeldt sin transport til Skifterettens medhjælper. Som tidligere nævnt forholdt det sig jo ikke således, idet denne anmeldtes i den oprindelige anmeldelse, hvorefter den i forbindelse med en rentekorrektion ikke blev medtaget af medhjælperen i gældssaneringssagen.

Mit synspunkt er derfor fortsat, at GE Money Bank skal stilles som vi efter vores anmeldelse skulle have været stillet.

…"

Ved mail af 16. december 2009 fastholdt klageren overfor banken, at den ikke var berettiget til at modtage hendes overskydende skat for 2008.

Parternes påstande.

Klageren har den 1. februar 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at GE Money Bank skal udbetale hendes overskydende skat for 2008 på 9.748,68 kr. med tillæg af renter fra april 2009.

GE Money Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har bl.a. anført, at hun i 2006 blev tilkendt en gældssanering med tilbagebetaling af 28,1 % af de oprindelige krav over 5 år.

Bankens oprindelige krav var 20.773 kr., hvorfor den efter 5 år ville få 6.170,78 kr. i dividende.

Skattemyndighederne oplyste hende om, at banken havde fået transport i hendes overskydende skat for 2008. Hun har ikke lavet nogen aftale herom eller blevet gjort opmærksom på dette efter gældssaneringen.

I hendes "gældssanering" står, at der kan laves transport i overskydende skat for 2006 og tidligere år. Såfremt dette måtte ske, skal midlerne fordeles ligeligt mellem kreditorerne.

Der fremgår ikke af kendelsen, at der er mulighed for transport udover saneringsåret og tidligere år.

Hverken hendes advokat eller skifterettens medhjælper mener, at banken har ret til hendes restskat for 2008.

Ifølge skifterettens medhjælper er det ikke normal praksis, at man kan bibeholde sin "fordring/pant" og samtidig modtage dividende. Kreditor skal selv vælge det ene eller det andet.

Konkurslovens § 199 bygger på en forudsætning om, at en pantefordring kan være dækket eller udækket. Den dækkede del kan ikke saneres. Den udækkede del kan saneres. Det vil sige, at gælden til banken er udækket og hører under skifterettens afgørelse om, at "usikret gæld nedsættes til en dividende på 28,1 % ".

Banken skriver selv, at den vil have del i overskydende skat fra 2006 og tidligere, hvorfor skifteretten vel ikke skal tage stilling til andet end dette?

Det fremgår af gældssaneringsforslaget, at ingen kreditor må forfordeles frem for en anden, hvilket banken bliver, hvis den får medhold.

Hele gældsforslaget har været sendt i høring hos alle kreditorer. Ingen har rettet henvendelse eller mødt i skifteretten. Hvis banken allerede da var uenig med skifteretten, burde dette være blevet anført inden rettens afgørelse.

Banken har nu afmeldt transporten hos skattemyndighederne. Dette forekommer mystisk, hvis banken stadig har opfattelsen af at have ret til restskatten.

Hun har betalt den 3. dividende til banken.

Banken fik i 2004 transport i overskydende skat på 2.209 kr. Dette fremgår ikke af opgørelsen til skifteretten. Hun vil gerne have dokumentation for, at beløbet er fratrukket hendes oprindelige gæld.

GE Money Bank har bl.a. anført, at overskydende skat efter gældssaneringskendelsen ikke var omfattet af kendelsen, jfr. ordlyden.

Ligestillet med pant er andre sikkerhedsrettigheder som f.eks. ejendomsforbehold samt udlæg og dette må efter indklagedes opfattelse også gælde transport.

Som anført af skifteretten er der ikke praksis, som har taget stilling til dette spørgsmål.

Efter bankens opfattelse bortfalder transporten i lighed med andre former for sikkerhedsstillelse således ikke, jf. konkurslovens § 199, stk. 2.

I overensstemmelse med almindelige principper kan der ikke finde berigelse sted til fordel for indklagede, hvorfor eventuelt beløb modtaget udover det på kendelsestidspunktet fastsatte beløb fratrukket samtlige udlodninger, skal returneres til klageren, hvilket i påkommende fald også vil ske.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klageren har anført, at GE Money Bank modtog hendes overskydende skat for 2004 på 2.209 kr. Hun ønsker dokumentation for, at beløbet blev fratrukket hendes oprindelige gæld til banken.

Ankenævnet bemærker, at klageren i forbindelse med gældssaneringssagen havde lejlighed til at sikre sig, at bankens opgørelse af sit krav mod hende var korrekt og finder, at klageren ved ikke at have reageret tidligere har udvist retsfortabende passivitet.

Ankenævnet finder ikke, at transport i eventuel fremtidig overskydende skat er at sidestille med den sikkerhed, som opnås ved pant, hvorfor nævnet finder, at konkurslovens § 199, stk. 2 hverken direkte eller ved en analogi finder anvendelse i nærværende sag.

Bankens fordring er herefter nedsat til en dividende på 28,1 % ved skifterettens kendelse af 12. oktober 2006.

Ankenævnet finder på denne baggrund ikke, at banken har krav på klagerens overskydende skat fra skatteåret 2008, hvorfor klagerens påstand tages til følge som nedenfor bestemt.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

GE Money Bank skal inden 30 dage udbetale klageren 9.748,68 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. februar 2010, hvor klagen blev indgivet til Ankenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.