Tilbageførsel af ydelser på kautionssikret lån. Gebyr for rykkerskrivelser fremsendt til låntager og kautionist.

Sagsnummer:106/2001
Dato:26-09-2001
Ankenævn:John Mosegaard, Lisbeth Baastrup, Mette Frøland, Karen Frøsig, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Gebyr - rykkergebyr
Kaution - tilbageførsel af ydelser
Ledetekst:Tilbageførsel af ydelser på kautionssikret lån. Gebyr for rykkerskrivelser fremsendt til låntager og kautionist.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Klageren i denne sag har gjort indsigelse imod tilbageførsel af ydelser og debitering af rykkergebyrer på et lån, for hvilket han kautionerer.

Sagens omstændigheder.

Den 27. november 1997 underskrev klageren som kautionist et gældsbrev om et lån på 22.000 kr., som indklagede ydede klagerens søn, D. Lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 500 kr. første gang den 1. december 1997.

Ydelserne blev overført fra D's lønkonto hos indklagede.

Den 17. maj 2000 tilbageførte indklagede ydelserne for henholdsvis marts, april og maj 2000 på grund af manglende dækning på lønkontoen. D blev rykket for restancen på 1.500 kr., og klageren blev som kautionist orienteret herom. Lånet blev debiteret et rykkergebyr på 200 kr.

Den 8. juni 2000 indbetalte D 2.000 kr. til dækning af restancen samt ydelsen for juni 2000.

Den 11. juli 2000 rykkede indklagede for juliydelsen. Rykkergebyret var på 200 kr., som blev tillagt lånet.

Den 1. august 2000 blev der overført 500 kr. fra lønkontoen til lånet, og den 2. august 2000 blev beløbet tilbageført på grund af manglende dækning.

Den 22. august 2000 rykkede indklagede for restancen på nu 1.000 kr. (juli- og augustydelsen). Rykkergebyret var på 350 kr. Klageren blev som kautionist orienteret herom.

Den 1. september 2000 tilbageførte indklagede på grund af manglende dækning en ydelse på 500 kr., som samme dag var overført fra lønkontoen.

Den 15. september 2000 blev lånet opsagt til indfrielse på grund af manglende betaling af restancen. Lånet blev samtidig debiteret 350 kr. i rykkergebyr. Endvidere blev klageren som kautionist orienteret om opsigelsen.

Den 26. september 2000 indbetalte D 4.000 kr., som blev anvendt til delvis inddækning af overtræk på lønkontoen.

Den 27. september 2000 betalte klageren 1.500 kr. (juli-, august- og septemberydelsen).

Den 5. oktober 2000 indbetalte D yderligere 4.000 kr.. Beløbet blev krediteret lønkontoen, som herefter havde en positiv saldo på 3.607 kr. Heraf blev der overført 500 kr. til kautionslånet til dækning af oktoberydelsen samt 3.000 kr. til afvikling af et ikke-kautionssikret lån, som D havde hos indklagede.

Henholdsvis den 1. november og 1. december 2000 blev der overført ydelse fra lønkontoen til lånet. Ydelsen pr. 1. december 2000 blev den 11. december 2000 tilbageført på grund af manglende dækning.

Den 12. december 2000 rykkede indklagede for decemberydelsen. Rykkergebyret var på 200 kr.

Den 21. december 2000 rykkede indklagede på ny for decemberydelsen, og klageren blev som kautionist orienteret herom. Indklagede beregnede sig rykkergebyrer på 350 kr. og 200 kr. for skrivelserne til henholdsvis D og klageren.

Den 29. december 2000 betalte klageren 500 kr. (decemberydelsen).

Den 15. januar 2001 rykkede indklagede for januarydelsen. Rykkergebyret var på 200 kr.

Den 23. januar 2001 rykkede indklagede på ny for januarydelsen, og klageren blev som kautionist orienteret herom. Indklagede beregnede sig rykkergebyrer på 350 kr. og 200 kr. for skrivelserne til henholdsvis D og klageren.

Den 1. februar 2001 blev der overført 500 kr. fra lønkontoen til lånet, og den 5. februar 2001 blev beløbet tilbageført på grund af manglende dækning.

Den 9. februar 2001 betalte klageren 1.000 kr. (januar- og februarydelsen), og fik i forbindelse hermed udleveret en kontoudskrift for lånet.

Klageren gjorde indsigelse imod, at der var tilbageført ydelser på lånet, og at dette i perioden 17. maj 2000 - 1. februar 2001 var blevet belastet med rykkergebyrer på i alt 2.600 kr. (6 x 200 kr. + 4 x 350kr.)

Parternes påstande.

Den 16. marts 2001 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at nedsætte rykkergebyrerne og at kreditere de tilbageførte ydelser på lånet.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at det er urimeligt, at lånet i perioden 17. maj 2000 - 23. januar 2001 er blevet belastet med gebyrer på i alt 2.600 kr.

Der er opkrævet gebyrer på 550 kr. for at rykke for en ydelse på 500 kr.

Indklagede har uberettiget tilbageført ydelser, der var krediteret lånet.

Han er som kautionist blevet adviseret om manglende indbetalinger og har i forbindelse hermed indbetalt i alt 3.000 kr.

Ved adviseringen i september 2000 forsøgte han efter opfordring fra indklagede at formå D til at betale på lånet. Indbetalingen på 4.000 kr. den 26. september 2000 skete således efter pres fra ham og til nedbringelse af det kautionssikrede lån. Da han den 27. september 2000 betalte restancen på 1.500 kr. var han endnu ikke bekendt med D's indbetaling, og indklagede burde have oplyst ham herom.

Indklagede har anført, at der beregnes rykkergebyret på 200 kr. for første rykker og 350 kr. for de følgende for så vidt, at det er tale om det samme forhold. Der er ingen sammenhæng mellem restancens størrelse og størrelsen af rykkergebyret. De samlede gebyrer afhænger af, hvor mange gange debitor ikke overholder den indgåede afviklingsaftale og ikke engagementets størrelse.

Det var berettiget at tilbageføre ydelserne i det omfang, der ikke var dækning herfor på lønkontoen.

Debitors indbetaling af 4.000 kr. den 26. september 2000 skete til delvis inddækning af overtrækket på lønkontoen. I forbindelse med klagerens indbetaling den 27. september 2000 var det korrekt at oplyse, at der ikke var betalt på kautionslånet. Indklagede var ikke berettiget til at oplyse om D's indbetalinger på andre konti.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tilbageførslen af de tre ydelser, som indklagede foretog den 17. maj 2000, var ikke berettiget i forhold til klageren som kautionist. Den restance, der herved opstod på lånet, blev imidlertid inddækket ved D's indbetaling af 2.000 kr. den 8. juni 2000. De efterfølgende tilbageførsler findes at være sket inden for rimelig tid og var derfor berettiget i forhold til klageren som kautionist.

Ved de manglende rettidige betalinger af ydelsen på lånet var indklagede berettiget til at fremsende en rykkerskrivelse til D og beregne sig et gebyr herfor. Klageren, som har påtaget sig selvskyldnerkaution for samtlige D's forpligtelser i henhold til lånet hæfter tillige for rykkergebyrerne. Af samme grund findes klageren også at være berettiget til at klage over opkrævningen af gebyrerne og disses størrelse.

Klageren blev, jf. bank- og sparekasselovens § 41, løbende orienteret om restancerne på lånet. Ankenævnet finder, at der ikke foreligger det fornødne grundlag for, at indklagede i forbindelse med rykkerskrivelser til debitor og samtidig orientering af klageren som kautionist kunne beregne sig to rykkergebyrer. Indklagede bør derfor tilbageføre de to rykkergebyrer á 200 kr., som blev debiteret lånet henholdsvis den 21. december 2000 og 23. januar 2001.

Ifølge Ankenævnets praksis må rykkerskrivelser fremsendes med et vist interval, således at der indrømmes debitor rimelig tid til at rette for sig, jf. nu rentelovens § 9a, stk. 2, 3. pkt. Indklagede var derfor ikke berettiget til at opkræve de to gebyrer á 350 kr., der blev opkrævet for fremsendelse af rykkerskrivelser til D henholdsvis den 21. december 2000 og 23. januar 2001.

For så vidt angår de øvrige rykkergebyrer, som er fremhævet under sagen (4 x 200 kr. + 2 x 350 kr.), udtaler 3 medlemmer - John Mosegaard, Lisbeth Baastrup og Mette Frøland - at disse i overensstemmelse med Ankenævnets flertals praksis bør nedsættes til 100 kr., jf. nu rentelovens § 9a, stk. 2, 1. pkt.

2 medlemmer - Karen Frøsig og Bjarne Lau Pedersen - finder, at rykkergebyrerne ikke overstiger det rimelige og stemmer derfor for, at indklagede ikke pålægges at refundere rykkergebyrer i videre omfang.

For så vidt angår disse gebyrer, træffes afgørelsen efter stemmeflertallet.

Som følge heraf

Indklagede skal inden 4 uger tilbageføre gebyrerne på 200 kr. og 350 kr., som blev debiteret lånet den 21. december 2000 og 23. januar 2001.

Indklagede skal endvidere inden samme frist nedsætte rykkergebyrerne, som blev debiteret lånet henholdsvis den 17. maj, 13. juli, 22. august, 15. september, 14. december 2000 samt 15. januar 2001, således at disse ikke overstiger 100 kr.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.