Overførsel af negativ saldo til nyt pengeinstitut

Sagsnummer:477/2011
Dato:27-08-2012
Ankenævn:Henrik Bitsch, Niels Bolt Jørgensen, Frede Lund, Morten Bruun Pedersen og Karin Sønderbæk
Klageemne:Overførsel - almindelige konti
Ledetekst:Overførsel af negativ saldo til nyt pengeinstitut
Indklagede:Jyske Bank og Sparekassen Sjælland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagernes indsigelser i forbindelse med overførsel af en negativ saldo fra en konto i Sparekassen Sjælland til Jyske Bank.

Sagens omstændigheder

Klagerne K og M var i 2009 kunder i Sparekassen Sjælland.

Af et fremlagt gældsbrev dateret 1. december 2009 fremgår:

"…


Erhvervslån

Debitorer

… [K og M]

CPR-nr.: … og CPR-nr.: …

Underskrevne debitorer in solidum erkender herved at skylde Sparekassen Sjælland

Lånets
størrelse

Kr.**1.700.000,00**

Rente m.m.

De angivne satser er de for tiden gældende for Erhvervslån af denne art og Sparekassen Sjælland forbeholder sig ret til at ændre satserne i overensstemmelse med sparekassens almindelige forretningsbetingelser.
Rentesats ved misligholdelse pt. 13,75 p.a.

Afvikling

Lånet afvikles med en fast ydelse på kr. 13.522,00 månedlig, første gang den 31.12.2009.

Efter 14 terminer nedsættes ydelsen med kr. 10.164,00 til kr. 3.358,00.

Opsigelse/
indfrielse

Debitorer har ret til, når som helst og uden varsel, at opsige lånet mod betaling af det skyldige beløb, herunder påløbne renter og omkostninger. Sparekassen har ret til at opsige lånet og forlange det skyldige beløb, herunder påløbne renter og omkostninger, betalt, i tilfælde af misligholdelse af denne aftale.

Fast overførsel

Sparekassen Sjælland bemyndiges til at hæve forfaldne betalinger på konto: … 557.

I tilfælde af manglende dækning kan sparekassen undlade overførslen. Bemyndigelsen er gældende, indtil den skriftligt tilbagekaldes.

Forbruger-
oplysninger

Forbrugeroplysninger i medfør af kreditaftalelovens § 8 i ’Lov om kreditaftaler’ er specificeret i medfølgende allonge til gældsbrevet.

Generelle
vilkår

Dette gældsbrev kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 478 stk. 1, nr. 5 …

Særlige vilkår

Nærværende lån genforhandles senest i december 2013. Dette sker med udgangspunkt i debitorernes økonomi på det tidspunkt. Sker der i perioden en markant positiv ændring i familiens økonomi skal der ske en genforhandling af afviklingsaftalen på det pågældende tidspunkt. I perioden fra etablering af lånet og frem til genforhandling vil der ikke blive beregnet renter FORUDSAT … [at] ydelser betales rettidigt til os ved forfald. I tilfælde af misligholdelse af aftalen har Sparekassen ret til at beregne renter såvel [som] omkostninger jf. de generelle vilkår.

Sikkerhed

Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse af enhver art, som debitor nu har eller senere måtte få over for Sparekassen Sjælland … stilles håndpant af underskrevne pantsætter(e):

Pantsættere

… [K og M]

de i sikkerhedsdepot nr. … til enhver tid beroende effekter, herunder også de til depotet evt. knyttede konti i Værdipapircentralen.

...

Underskrifter

Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem sparekassen og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale) … eller andre særlige vilkår.


…"

Af klagernes brev af 30. maj 2011 til sparekassens erhvervsafdeling fremgår:

"…

Statusopdatering

•Maj 2008 fik vi afhændet vores sidste forretning og med det salg, nåede vi op på en gæld på kassekreditten på ca. kr. 1.700.000
•Ultimo 2009 indgik vi en aftale med Sparekassen … om et ekstraordinært engangsafdrag på kr. 50.000 + ud fra et budget, at afdrage ca. kr. 13.500 om måneden i 2010
•Efter ophør af skattefrihed i 2011 sænkes månedlige afdrag til kr. 3.358 om måneden frem til ultimo 2013. Derefter skal aftalen genforhandles.

Desværre er der sket det, at … [M] blev fyret … i oktober 2010, da hele afdelingen blev lukket og har ikke siden kunnet finde andet arbejde.
… [M] er ikke i A-kasse og derfor er der ingen indkomst fra hans side.

Derfor er vi desværre i den situation nu, at vi ikke længere kan afdrage de kr. 3.358 om måneden på lånet.

Vi afventer derfor et udspil fra Sparekassen Sjælland om hvorledes vi får afsluttet denne sag så hurtigt som muligt.

…"

Den 31. maj 2011 blev låneydelsen på 3.358 kr. trukket fra klagernes konto nr. … 557, hvorved saldoen blev negativ med -3.312 kr.

Den 9. juni 2001 underskrev klagerne en anmodning om overførsel af blandt andet konto nr. … 557 fra Sparekassen Sjælland til Jyske Bank. Det fremgår, at saldoen på kontoen er opgivet til 365,95 kr.

Den 14. juni 2011 modtog sparekassen overførselsanmodningen fra Jyske Bank.

Af sparekassens brev af 15. juni 2011 til klagerne fremgår:

"…

Opsigelse af jeres engagement med sparekassen

Vi har noteret jf. jeres brev fremsendt pr. e-mail den 30. maj, at I ikke længere kan overholde indgået afdragsordning – ordningen som er skitseret i vort brev af den 21. oktober 2009 til … [en advokat].

Efterfølgende har vi konstateret, at der ikke længere går løn ind på konto i sparekassen selvom der udover betaling til jeres lån også fandtes betalinger via BetalingsService, som ikke var afmeldt.

Da aftale af 21. oktober 2009 er misligholdt opsiges jeres engagement til øjeblikkelig indfrielse og det skyldige beløb bedes indbetalt inden 10 dage fra dags dato.

Jeres skyld ifølge … [lånet] andrager kr. 1.507.424,00 ekskl. renter fra ultimo 2009 og til indfrielsesdagen – det nøjagtige beløb kan oplyses i forbindelse med indfrielse.

Såfremt skylden ikke er indfriet inden fristens udløb, ser vi os nødsaget til, at søge det skyldige beløb inddrevet uden yderligere varsel.

…"

Ved et andet brev af samme dato fra sparekassen fremgår, at et ekspeditionsgebyr på 100 kr. blev hævet på klagernes konto nr. … 557 som følge af overtrækket. Saldoen pr. 15. juni 2011 var herefter negativ med -3.465,51 kr. – idet der samme dag yderligere blev debiteret et rentebeløb af i alt -32,82 kr. og provision på -20,69 kr.

Jyske Bank har anført, at sparekassen kontaktede banken den 15. juni 2011 for at høre, om kontoen til trods for overtrækket skulle overføres til banken, hvilket banken bekræftede. Sparekassen trak herefter beløbet på -3.465,51 kr. i "mellemregning" med banken.

Af klagernes brev af 20. juni 2011 fremgår:

"…

Vi vil gøre opmærksom på, at vi ikke har overført vores konti til Jyske Bank, vi har derimod oprettet nye konti og derfor har I ikke ret til at overføre en negativ saldo via et "mellembilag".

Vi må på det kraftigste gøre indsigelse mod denne manipulation af vores konto – for ikke at sige Jyske Bank – som dette er udtryk for.

Vi vil derfor opfordre jer øjeblikkeligt til at tilbageføre kr. 4.488,20 til Jyske Bank, da vi ellers vil gå videre med sagen.

…"

Sparekassen afviste ved mail af 21. juni 2011 klagernes anmodning.

Parternes påstande

Den 1. november 2011 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at enten Sparekassen Sjælland eller Jyske Bank skal betale 3.358 kr. tilbage til dem.

Sparekassen Sjælland har nedlagt påstand om frifindelse.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at de desværre grundet arbejdsløshed var nødt til at bryde aftalen med sparekassen, hvilket blev meddelt den 30. juni 2011.

Sparekassen trak alligevel det månedlige afdrag og skrev, at deres konto var overtrukket samt at det skyldige beløb skulle indbetales.

Sparekassen skrev, at de ikke kunne opsige aftalen uden at betale det fulde beløb.

De er ikke enige med sparekassen om, hvorvidt de kunne opsige aftalen eller ej. Når pengene ikke var til stede, kunne de ikke honorere den indgåede aftale. De var derfor tvunget til at opsige aftalen.

Jyske Bank overførte penge fra deres konto i banken - hvorved der opstod en negativ saldo - for at dække den negative saldo i sparekassen uden først at forhøre sig hos dem om, hvorledes tingene hang sammen.

De fik dernæst en mail fra banken om, at deres konto var gået i minus og at de skulle indbetale det skyldige beløb.

I forbindelse med bankens opfattelse af, at de ikke har lidt et tab, da beløbet alligevel skulle betales til sparekassen kan bemærkes, at det ikke er op til Jyske Bank at bestemme, hvorledes deres engagement med sparekassen skal afvikles. Det bestemmer måske retten i sidste ende.

Da de kontaktede Jyske Bank med henblik på at oprette konti dér, oplyste de til banken, at det var en ny oprettelse og at der ikke var noget at overføre fra det gamle pengeinstitut. Banken oplyste ikke, hvad de skrev under på ved overførselsanmodningen. Der var ingen advarsel om, at en eventuel negativ saldo ville blive overført til banken.

De betragter ikke - som banken - forskellen på 3.000 kr. mellem den angivne og den faktiske saldo som en "mindre uoverensstemmelse".

Sparekassen Sjælland har anført, at klagerne ikke kunne have en berettiget forventning om, at sparekassen ville acceptere deres ensidige opsigelse af låneaftalen.

Sparekassen har i forbindelse med overførslen til Jyske Bank oplyst, at kontoen var overtrukket på grund af betaling af låneydelse.

Det er ikke korrekt, at klagerne er blevet 3.358 kr. fattigere, da beløbet er anvendt til betaling af en forfalden ydelse på et lån, hvis restgæld er blevet tilsvarende mindre.

Jyske Bank har anført, at banken har handlet pr. instruks fra klagerne ved overførslen af kontoen.

Det bestrides, at klagerne kontaktede banken for at oprette nye konti - hvilket understøttes af, at de til brug for udfyldelsen af overførselsanmodningen har oplyst både kontonumre og anslået indestående i sparekassen. Klagerne måtte dermed være bekendt med, at banken ville rette henvendelse til sparekassen for at få engagementet overført, da det ellers ikke ville give mening af indhente disse oplysninger.

Banken har ikke haft nogen forpligtelse til at kontakte klagerne for at bede om godkendelse, da det viste sig, at den opgivne saldo ikke stemte fuldstændig overens med den faktiske saldo, da der alene var tale om en mindre uoverensstemmelse.

Klagerne har ikke lidt et tab, idet der i henhold til de fremlagte bilag, var tale om en betaling, som klagerne under alle omstændigheder var forpligtet til at betale.

Banken har ikke pådraget sig et ansvar overfor klagerne.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet bemærker, at klagerne ikke var berettigede til at opsige låneaftalen med Sparekassen Sjælland den 30. maj 2011 uden at betale det skyldige beløb. Det fremgår af aftalen, at forfaldne betalinger hæves på klagernes konto nr. … 557.

Saldoen på kontoen blev derfor dagen efter - den 31. maj 2011 - negativ, da låneydelsen på 3.358 kr. ifølge låneaftalen blev trukket af sparekassen.

Ankenævnet finder, at klagerne vidste eller burde havde vidst, at saldoen på kontoen var negativ, da de den 9. juni 2011 anmodede Jyske Bank om at overføre kontoen til banken og klagerne må derved anses for at have godkendt, at banken indfriede saldoen på kontoen i Sparekassen Sjælland. Forskellen mellem det faktisk overførte beløb og det beløb, som klagerne angav på overførselsanmodningen, findes ikke at have skabt en forpligtelse for banken til i den forbindelse at kontakte klagerne.

Ankenævnet finder det i øvrigt ikke godtgjort, at klagerne har lidt et tab som følge af overførslen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.