Spørgsmål om bank var ansvarlig for klagerens tab i forbindelse med lukning af bl.a. valutapositioner, herunder spørgsmål om mangelfuld rådgivning om risikoafdækning

Sagsnummer:35/2015
Dato:07-10-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn, Peter Stig Hansen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Terminsforretninger - øvrige spørgsmål
Terminsforretninger - lukning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om bank var ansvarlig for klagerens tab i forbindelse med lukning af bl.a. valutapositioner, herunder spørgsmål om mangelfuld rådgivning om risikoafdækning
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for tab i forbindelse med lukning af bl.a. valutapositioner, herunder spørgsmål om mangelfuld rådgivning om risikoafdækning.

Sagens omstændigheder

Klageren er fransk statsborger og bosiddende i Frankrig. I februar 2013 blev klageren kunde i Saxo Bank, hvor han underskrev en "Client application form" om en konto i euro. Af blanketten fremgik, at bankens ”General Business Terms” var gældende, og at klagerens ”level of investable assets” var 50.000-500.000 euro. Endvidere fremgik bl.a.:

”… Forex exchange trading (FOREX)

When trading in foreign exchange, the investor speculates in the development of the price of one currency relative to another …

… options that have been sold involve an unlimited risk in the form of changes to the price of the underlying FX Spot currency pair. …

… As foreign exchange is margin traded, allowing you to take a larger position than you would otherwise be able to based on your funds with Saxo Bank, a relatively small negative or positive market movement can have a significant effect on your investment. Foreign exchange trading therefore involves a relatively high level of risk. This makes the potential gain quite high, even if the deposit is relatively small. If your total exposure on margin trades exceeds your deposit, you risk losing more than your deposit.

CFD’s

A CFD - or Contract for Difference - is speculation in changes in values. … As CFDs are margin traded, allowing you to take a larger position than you would otherwise be able to based on your funds with Saxo Bank, a relatively small negative or positive movement in the underlying instrument can have a significant effect on your investment. CFD trading therefore involves a relatively high level of risk. …

MANDATORY

X I hereby declare that I have read and understood the Risk Disclosure statement on complex products. …”

Klageren underskrev endvidere en fuldmagtsblanket, hvorefter han gav fuldmagt til en person, P, til at handle på hans vegne i forhold til banken.

Den 4. marts 2013 underskrev klageren en "Client application form" om en såkaldt ”sub-account” i USD.

Klageren indbetalte 300.000 euro på sin konto og begyndte at handle via bankens handelsplatform fra den 23. april 2013. Klageren har oplyst, at han i maj 2013 indgik en terminsforretning om salg af 5 mio. euro i en handel med valutakrydset EUR-USD til kurs 1,325. Den 11. juli 2013 tilbagekaldte klageren fuldmagten til P. Fra den 12. juli 2013 og frem til den 22. oktober 2013 handlede klageren selv via bankens handelsplatform. Banken har oplyst, at klageren indgik 17 CFD’ere og 39 valutaspot- og terminsforretninger. Banken har oplyst, at klageren i samme periode adskillige gange henvendte sig telefonisk til banken vedrørende hans EUR-USD positioner.

Efter valutakursstigninger på euroen modtog klageren marginkald fra banken den 22. oktober 2013. Klageren forretninger blev lukket af banken, herunder blev terminsforretningen på 5 mio. euro i valutakrydset EUR-USD lukket på kurs 1,380. Samme dag henvendte klageren sig flere gange telefonisk til banken. Banken har fremlagt en udskrift fra telefonsamtaler mellem klageren og banken den 22. oktober 2013, hvoraf bl.a. fremgik:

”I cannot put stops”.

”Of 3,000,000, therefore as a result I take 0 losses and I will be in the same position as I am now. …

…That’s it … and this time we put a stop.”

I november 2013 rejste klageren krav om erstatning for sit tab vedrørende terminsforretningen på 5 mio. EUR-USD. I et brev af 7. februar 2014 afviste banken klagerens krav. Banken anførte bl.a., at klageren havde valgt at handle uden at have udfyldt sin hensigtsmæssighedstest, og at klageren i forbindelse med alle handler modtog en ”MiFID-advarsel”. Banken har fremlagt en oversigt over advarsler til klageren samt et eksempel på en advarsel, hvoraf fremgik, at handler med valutaspot, valutaterminsforretninger, valutaoptioner og CFD’ere var ”not appropriate”. I brev af 20. juni 2014 til klageren anførte banken, at en modsat rettet disposition ikke ville have medført en fordel for klageren:

”… Such a position will only make the investor hold a square position with a fixed loss, defined by the prices of a short and long position, while the client is paying financing costs. Further to this Saxo Bank would be taking an unintended credit risk from the currency exposure, if the unrealized loss is in a different currency than the account currency. That is why Saxo Bank staff should under no circumstances recommend this to clients and Saxo Bank has the rights as defined in clause 5.18. …”

Af Saxo Banks "General Business Terms", der var gældende fra den 15. september 2013, fremgik blandt andet følgende:

"… 4.8 Trading in securities is subject to the Danish Executive Act on Investor Protection. Saxo Bank does not undertake any obligation to provide individual advice, information or recommendation in respect of financial products not regulated by said Executive Act. …

5.17 When the Client instructs Saxo Bank to enter into a position opposite to one or more of the Client's open positions, Saxo Bank will close out the opposite position in accordance with the FIFO principles unless the position has related orders or otherwise agreed.

5.18 The Client acknowledges that Saxo Bank has the right to, but not the obligation to close directly opposite positions. This applies not only when the positions are held on the same account, but also when they are held on separate accounts.

5.19 If the Client operates several Accounts (or subaccounts) and opposite positions are opened on different Accounts (or sub-accounts), Saxo Bank shall not close out such positions. The Client is specifically made aware that unless closed manually, all such positions may be rolled over on a continuous basis and thereby consequently incur a cost for such roll-over. …

8.11 If the Client fails to provide any margin, deposit or other sum due under the Terms in respect of any transaction Saxo Bank may close any open position without prior notice to the Client and apply any proceeds thereof to payment of any amounts due to Saxo Bank. This is further regulated in Clause 9.2 and Clause 20.

…9.2 Saxo Bank's margin requirement shall apply throughout the term of the Margin Trade. It is the Client's responsibility continuously to ensure that sufficient margin is available on the Account at any time. If practicable possible Saxo Bank shall notify the Client if the margin requirements are not met. If, at any time during the term of a Margin Trade, the margin available on the Account is not sufficient to cover Saxo Bank's margin requirement, the Client is obliged to reduce the amount of open Margin Trades or transfer adequate funds to Saxo Bank. Even if the Client takes steps to reduce the size of open Margin Trades or to transfer sufficient funds to Saxo Bank, Saxo Bank may close one, several or all of the Client's Margin Trades or part of a Margin Trade and/or liquidate or sell securities or other property at the Client's account at its sole discretion without assuming any responsibility towards the Client for such action.

9.3 If Saxo Bank due to insufficient margin, cf. Clause 9.2, may close one, several or all of the Client's Margin Trades, the Client shall expect, unless otherwise agreed and confirmed by Saxo Bank that all of the Client's open Margin Trades will be closed. …

RISK DISCLOSURE STATEMENT FOR TRADES IN FOREIGN EXCHANGE AND DERIVATIVES (INCLUDING CFD'S, FUTURES AND OPTIONS)

FOREIGN EXCHANGE AND DERIVATIVES …

2 Risk-reducing Orders or Strategies

The placing of certain orders (e.g. "stop-loss" orders, where permitted under local law, or "stop-limit" orders), which are intended to limit losses to certain amounts, may not be adequate given that markets conditions make it impossible to execute such orders, e.g. due to illiquidity in the market. Strategies using combinations of positions, such as "spread" and "straddle"' positions may be as risky as taking simple "long" or "short" positions. …”

Parternes påstande

Den 2. juni 2015 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal betale erstatning og refundere det investerede beløb,

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens rådgivning i forbindelse med etablering af kundeforholdet og efterfølgende var mangelfuld og fejlagtig.

Han havde ingen erfaring i valutaterminsforretninger. Banken forsømte at give ham de fornødne oplysninger om produkterne og risiciene ved disse. Banken understregede, at han ville få adgang til ubegrænset telefonisk bistand, når han havde foretaget indbetaling på sin konto i banken.

Bankens efterfølgende rådgivning har påført ham et stort tab. Han spurgte gentagne gange efter indgåelse af valutaterminsforretningen i maj 2013, om han kunne afdække sin risiko og begrænse et potentielt tab ved at foretage et modkøb i EUR-USD. Han talte adskillige gange med fire forskellige medarbejdere fra banken, som alle afviste dette. Banken oplyste gennem hele forløbet, at han var nødt til at tage tabet på den første handel, inden han kunne tage en anden EUR-USD position. Banken burde have oplyst ham om, at han kunne bibeholde sine korte positioner og åbne en modsatrettet lang position.

Først i slutningen af oktober 2013, hvor han havde modtaget bankens marginkald, indrømmede banken, at han kunne have begrænset eller undgået tabet ved et modkøb i USD-EUR, og at han kunne have risikoafdækket sin position ved en limitordre. På dette tidspunkt var det ikke muligt at undgå tabet.

Banken har afvist at fremlægge udskrifter af tidligere telefonsamtaler med bankens fejlagtige rådgivning.

Saxo Bank har anført, at klageren var bekendt med, at banken ikke tilbød investeringsrådgivning. Dette fremgår endvidere af, at klageren gav fuldmagt til P til at handle på hans vegne i forhold til banken. Det var klagerens egen beslutning at tilbagekalde fuldmagten og at begynde at handle på egen hånd.

I perioden fra den 15. juli 2013 og frem til den 22. oktober 2013 henvendte klageren sig mere end 150 gange telefonisk til banken vedrørende hans EUR/USD positioner. Klageren har ikke nærmere præciseret, hvornår og i hvilke situationer, banken skulle have givet ham fejlagtig rådgivning. Klageren gav ikke under telefonsamtalerne udtryk for, at han ønskede at ændre sin strategi med at bibeholde sin korte position i EUR-USD, indtil euroen faldt igen. Klageren efterspurgte ikke rådgivning om alternativ håndtering af forretningerne. Klageren blev oplyst om, at han kunne reducere sin risiko ved at lukke positioner, bruge stop loss ordrer, eller tilføre midler til kontoen. Klageren var bekendt med muligheden for brug af limitordrer. Klageren har ikke godtgjort, at banken har forsømt at opfylde nogen forpligtelse overfor klageren.

Først i en telefonsamtale den 22. oktober 2013 spurgte klageren om muligheden for risikoafdækning. Banken er ikke bekendt med, at klageren tidligere havde forespurgt om dette. I tilknytning hertil anførte klageren, at ”Of 3,000,000, therefore as a result I take 0 losses and I will be in the same position as I am now.” Det fremgik klart, at samtalen ikke vedrørte tidligere ordrer. Banken præsenterede limit ordre som en mulighed for klageren, hvilket klageren ikke umiddelbart accepterede, jf. klagerens bemærkning om, at ”I cannot put stops”. I overensstemmelse med klagerens hidtidige strategi om at bibeholde margin krav, besluttede klageren at lukke to positioner, før han accepterede en limit ordre, jf. klagerens bemærkning: ”That’s it … and this time we put a stop.”

Det giver ikke mening at transskribere alle klagerens mere end 150 telefonopkald til banken i perioden fra maj 2013 til oktober 2013.

Klageren kunne, hvis han havde fremsat ønske om dette, have fået en fransk udgave af bankens "Client application form".

Klageren er ikke blevet påført et tab som følge af ansvarspådragende handlinger fra bankens side. En modsat rettet disposition ville ikke – som anført i bankens brev af 20. juni 2014 - have medført en fordel for klageren.

Ankenævnets bemærkninger

I februar 2013 blev klageren kunde i Saxo Bank, hvor han underskrev en "Client application form" om en konto i euro. I marts 2013 underskrev klageren en "Client application form" om en såkaldt ”sub-account” i USD.

På grundlag af det foreliggende kontraktmateriale finder Ankenævnet, at klageren måtte indse, at der bestod en væsentlig risiko for tab på de finansielle instrumenter, som han foretog investering i via Saxo Bank.

Klageren indgik 17 CFD’ere og 39 valutaspot- og terminsforretninger, herunder en terminsforretning om salg af 5 mio. euro i en handel med valutakrydset EUR-USD til kurs 1,325. I peroden fra marts til juli 2013 var han repræsenteret ved sin fuldmægtig, P. Efter valutakursstigninger på euroen modtog klageren marginkald fra banken den 22. oktober 2013, og klagerens forretninger blev lukket af banken.

Klageren har anført, at han i adskillige telefonsamtaler med banken efter indgåelse af valutaterminsforretningen på 5 mio. euro spurgte, om han kunne afdække sin risiko ved et modkøb, men at banken afviste dette. Banken har bestridt det af klageren anførte.

Ankenævnet finder, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen efter bevisførelse, herunder om klagerens fuldmægtig, P’s viden og adfærd i forbindelse med transaktioner, der blev foretaget, mens P var fuldmægtig for klageren. Dette vil kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Det følger af vedtægternes § 5, stk. 3 nr. 4, at Ankenævnet derfor må afvise at afgøre sagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.