Indsigelse mod størrelse af rente.

Sagsnummer:26/2022
Dato:09-09-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Andreas Moll Årsnes, Tina Thygesen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Udlån - rente
Ledetekst:Indsigelse mod størrelse af rente.
Indklagede:Bank Norwegian
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod størrelse af rente.

Sagens omstændigheder

Den 7. juni 2018 indgik klageren en låneaftale med Bank Norwegian vedrørende et lån på 50.000 kr.

Banken har oplyst, at klageren efterfølgende otte gange ansøgte om forhøjelse af lånet, og at tre af ansøgningerne blev imødekommet af banken.

Den seneste forhøjelse af lånet var den 6. november 2019, hvorefter hovedstolen på lånet udgjorde 349.928 kr. Årlige omkostninger i procent var 25,37 %, og den pålydende rente udgjorde 22,99 % om året. Løbetiden var 180 måneder, og den månedlige ydelse var på 6.938 kr.

Banken har oplyst, at den flere gange fritog klageren for betaling af ydelser på grund af midlertidige betalingsvanskeligheder.

Banken har endvidere oplyst, at klageren og banken i marts 2021 havde en korrespondance vedrørende en anmodning fra klageren om nedsættelse af renten på lånet. I den forbindelse bad banken klageren om dokumentation for hans økonomiske situation. Klageren sendte økonomiske oplysninger til banken (årsopgørelse for 2020 fra Skat, lønsedler for april-juni 2021 og et budget).

Banken afviste at nedsætte renten på lånet.

Af punkt 9 i bankens almindelige betingelser for lån af november 2019 fremgår, at låntager til enhver tid har ret til at indfri gælden uden omkostninger.

Parternes påstande

Den 25. januar 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Bank Norwegian skal nedsætte renten på lånet samt lade ham betale et større engangsbeløb på lånet.

Bank Norwegian har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han på grund af corona-pandemien i 2020 mistede sit arbejde og derfor kom i økonomiske vanskeligheder. På dette tidspunkt indgik han en aftale med banken om nogle betalingsfrie måneder.

Alle renterne og betalingerne blev lagt oveni hans lån. To år efter han optog lånet, skyldte han 399.242 kr.

Af hans månedlige betalinger går 85 % til betaling af renten, hvorfor det alene er en mindre del, der går til at betale af på selve lånet.

Han forsøgte flere gange at indgå en aftale med banken om at betale mindre, for eksempel ved at han betalte mindre i rente og afbetalte et større beløb på hovedstolen. Banken udviste ikke fleksibilitet og behandlede ham ikke på en fair måde.

Bank Norwegian har anført, at det af klageren fremlagte budget viste et månedligt overskud på 4.262 kr.

Under korrespondancen med banken udtrykte klageren, at hans budget alene indeholdt grundlønnen. Bonus og provision var således undtaget. Banken antog derfor, at det faktiske månedlige overskud var flere tusinde kroner højere, end hvad budgettet viste, på grund af bonusser og provision, der fremgik af lønsedlerne. På denne baggrund besluttede banken at afvise klagerens anmodning om nedsat rente.

Klagerens indtægt var reduceret i 2020 på grund af corona-pandemien, men baseret på det af klageren fremlagte materiale, vurderede banken, at klageren var i stand til at betale lånet i overensstemmelse med aftalen.

Såfremt klagerens økonomiske situation forværres nu eller i fremtiden, vil banken foretage en ny vurdering baseret på opdateret dokumentation. 

Ankenævnets bemærkninger

Den 7. juni 2018 indgik klageren en låneaftale med Bank Norwegian vedrørende et lån på 50.000 kr. Den 6. november 2019 blev lånet forhøjet, hvorefter hovedstolen på lånet udgjorde 349.928 kr. Årlige omkostninger i procent var 25,37 %, og den pålydende rente udgjorde 22,99 % om året. Løbetiden var 180 måneder, og den månedlige ydelse var på 6.938 kr.

Af punkt 9 i bankens almindelige betingelser for lån af november 2019 fremgår, at låntager til enhver tid har ret til at indfri gælden uden omkostninger.

I 2021 anmodede klageren banken om at nedsætte renten på lånet. På baggrund af klagerens økonomiske oplysninger afviste banken klagerens anmodning.

Vedrørende klagerens påstand om, at banken skal lade ham indfri en del af lånet ved en større indbetaling, bemærker Ankenævnet, at det fremgår af punkt 9 i bankens almindelige betingelser for lån af november 2019, at låntager til enhver tid har ret til at indfri gæld uden omkostninger.

Ankenævnet finder ikke, at rentesatsen på 22,99 % om året kan tilsidesættes som urimelig, jf. aftalelovens § 36, jf. § 38 c.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.