Krav om tilbageførsel af beløb overført til tredjemands konto i pengeinstitut. Manglende kundeforhold mellem klageren og pengeinstituttet.

Sagsnummer:158/2020
Dato:16-12-2020
Ankenævn: Bo Østergaard, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:T - Tilbageførsel
Betalingsformidling - tilbageførsel
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af beløb overført til tredjemands konto i pengeinstitut. Manglende kundeforhold mellem klageren og pengeinstituttet.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af beløb overført til tredjemands konto i Københavns Andelskasse. Manglende kundeforhold mellem klageren og Københavns Andelskasse.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er bosat i Tyskland, var kunde i en tysk bank, P. Klageren var ikke kunde i Københavns Andelskasse.

Klageren har oplyst, at han blev kontaktet af et selskab, S2, som udbød investeringsrådgivning og investeringsservice. I perioden fra marts 2018 til september 2018 foretog han overførsler på i alt 111.950 EUR til S2’s konti i Københavns Andelskasse.

Klageren har fremlagt seks betalingsanmodninger på henholdsvis 2.000 EUR, 18.000 EUR, 20.000 EUR, 30.000 EUR, 14.000 EUR og 25.000 EUR, i alt 109.000 EUR, fra en betalingsformidler på vegne et selskab, S1, med angivelse af et selskab, S2, som kontohaver, og betalingsoplysninger, herunder tre IBAN- og kontonumre,

-028, -578 og -875, på tre konti i andelskassen.

Klageren har endvidere fremlagt fem kvitteringer for bankoverførsler fra klagerens konto i P til en af S2’s konti i andelskassen på 2.000 EUR (konto -028), 18.000 EUR (konto -028), 20.000 EUR (konto -578), 30.000 EUR (konto -578) og 17.000 EUR (konto -578). Endelig har klageren fremlagt kvitteringer for to SEPA-betalinger fra en tysk bank, P1, vedrørende to betalinger, på henholdsvis 12.500 EUR og 12.450 EUR, som han foretog til S2’s konto -875 i andelskassen.

Finansiel Stabilitet overtog den 13. september 2018 kontrollen med Københavns Andelskasse i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

I april 2019 fandt klageren ud af, at han var blevet udsat for svindel. Han forsøgte herefter forgæves at få beløbene tilbagebetalt fra S2.

Klageren indgav ligeledes anmeldelse til det tyske politi, skrev til Action Fraud UK Police/ National Fraud Intelligence Bureau samt til det tyske finanstilsyn. Klageren kontaktede endvidere et firma, der ifølge egne oplysninger hjælper investorer med at få deres investering tilbage fra bedragere.

Den 27. maj 2019 rettede klageren henvendelse til andelskassen og krævede, at andelskassen tilbageførte hans indbetalinger på 111.950 EUR.

Finansiel Stabilitet afviste på vegne andelskassen, at den var ansvarlig for klagerens tab og henviste ham til at rette kravet mod S2.

Henholdsvis den 14. januar 2020 og den 28. januar 2020 rettede klageren på ny henvendelse til Finansiel Stabilitet og krævede, at hans indbetalinger blev tilbageført. Finansiel Stabilitet fastholdt afvisningen af klagerens krav.

Parternes påstande

Den 5. maj 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) skal tilbageføre 111.950 EUR til ham.

Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han er blevet udsat for svindel, og at han har overført beløbene til S2 under falske forudsætninger.

Andelskassen er forpligtet til at tilbageføre beløbene som følge af 11 nedenstående forhold vedrørende S2 (The Company):

” 1. The Company provided direct investment advice - not utilizing 3rd party recommendations.

2. The Company offered investment services/advice not related to real market/ exchange data (manufacturing false charts etc.).

3. The Company performed misrepresentation - pretending to be regulated (fictitious agents names and location).

4. The Company prohibited my ability to withdraw my funds.

5. The Company was guaranteeing returns/yields (unrealistic ones).

6. The Company furnished me with bonuses - which are not allowed to be given.

7. The Company was trading on my behalf (use of remote control of my computer).

8. My money was not held in a segregated account.

9. The Company did not advertise/disclosed/was not transparent enough regarding the statistical data representing the percentage of total client losses at the company.

10. The Company did not mention the commission and overnight swaps.

11. The Company did not read the risk disclosure prior to my deposit(s).”

Han har efterfølgende fundet ud af, at der blandt andet var udstedt advarsler mod S2 af tilsynsmyndighederne i Østrig, Italien, Holland samt af forskellige organisationer, der advarede pengeinstitutter mod at modtage betalinger til S2.

Følgende er endvidere bestemt i EU’s forbrugerbeskyttelsesrettigheder: "Guarantees and Returns" – If you bought a product or a service online or outside of a shop (by telephone, mail order, from a door-to-door salesperson), you also have the right to cancel and return your order, for any reason and without a justification. 

Det følger af de internationale SWIFT regler, at der, inden en forretning godkendes som betalingsmodtager, skal foretages en fysisk inspektion af forretningens lokaler. Denne betingelse er ikke blevet opfyldt i forhold til S2.

Andelskassen har ikke lavet KYC (Know Your Customer) og AML (Anti Money Laundering) undersøgelser på S2/betalingsmodtageren, som foreskrevet i hvidvaskloven.

Hans krav på tilbageførsel af beløbene som følge af, at han er blevet udsat for svindel, støttes endvidere af en udtalelse fra ”The Financial Ombudsman Services”.  

Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) har anført, at andelskassen ikke har handlet uretmæssigt.

Andelskassen har alene været kontoførende pengeinstitut for S2.

Klageren har ikke været kunde i andelskassen, hvorfor andelskassen ikke har haft en forpligtelse til at vejlede, advare eller på anden måde rådgive klageren. Som følge af dette, har andelskassen ikke tilsidesat nogen forpligtelser, der kan berettige til erstatning eller en tilbageførsel.

Andelskassen er ikke forpligtet til at tilbageføre et beløb uden samtykke fra kontohaveren, S2. Et sådant samtykke foreligger ikke.

Klageren har ikke dokumenteret, at andelskassen har tilsidesat nogen forpligtelser eller handlet på en måde, som giver grundlag for en klage eller tilbageførsel, og det er ikke dokumenteret, at andelskassen har handlet ansvarspådragende, hvorfor klageren ikke er berettiget til erstatning. Erstatningsbetingelserne er ikke opfyldt.

Andelskassen kunne ikke ud fra indbetalingerne konstatere, at der skulle være tale om en fejl eller påstået bedrageri, hvorfor andelskassen ikke kunne handle anderledes end gjort.

Overførslerne skete som bankoverførsler og var derfor ikke omfatter af Visa- og MasterCard reglerne om tilbageførsel ved nethandel mv. Klageren kan derfor ikke få refunderet beløbet på 111.950 EUR af denne grund.

Der kan ikke støttes ret på en generel udtalelse fra ”The Financial Ombudsman”, og udtalelsen kan ikke begrunde en tilbageførsel eller betaling af erstatning på 111.950 EUR.

EU’s forbrugerbeskyttelsesrettigheder (direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011) giver en forbruger mulighed for at fortryde en aftale 14 dage (artikel 9). Den erhvervsdrivende skal herefter refundere alle beløb modtaget fra forbrugeren, jf. artikel 13. Forpligtelsen påhviler den erhvervsdrivende og ikke det kontoførende pengeinstitut. Det kontoførende pengeinstitut kan ikke tilbageføre et beløb uden en instruks herom fra kontoindehaveren.

Alle klagerens oplistede 11 facts er rettet mod ”the Company”, hvilket vil sige S2. Hverken facts eller anbringender er relevante i forhold til andelskassen.

Klagerens modpart er S2 og ikke andelskassen. Klageren skal rette kravet mod S2.

Såfremt andelskassen mod forventning findes at være erstatningsansvarlig, gøres det gældende, at klageren har udvist egen skyld ved blandt andet ikke at undersøge S2 før overførslerne, hvorfor et eventuelt erstatningsbeløb skal nedsættes.

Det overførte beløb andrager maksimalt 109.000 EUR, jf. de af klageren fremlagte betalingsanmodninger fra en betalingsformidler på vegne af S1.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren, der er bosat i Tyskland, var kunde i en tysk bank. Klageren var ikke kunde i Københavns Andelskasse.

Klageren har oplyst, at han blev kontaktet af et selskab, S2, som udbød investerings-rådgivning og investeringsservice. I perioden fra marts 2018 til den september 2018 foretog han overførsler på i alt 111.950 EUR til S2’s konti i Københavns Andelskasse.

Klageren har dels fremlagt seks betalingsanmodninger på i alt 109.000 EUR fra en betalingsformidler på vegne af et selskab, S1, og dels fem kvitteringer på i alt 87.000 EUR for bankoverførsler fra hans konto i en tysk bank til S2’s konti i andelskassen, samt to kvitteringer på i alt 24.950 EUR for to SEPA-betalinger fra en tysk bank, som klageren foretog til S2’s konto i andelskassen, det vil sige kvitteringer for i alt 111.950 EUR.

I april 2019 fandt klageren ud af, at han var blevet udsat for svindel. Han forsøgte herefter forgæves at få beløbene tilbagebetalt fra S2.

Efterfølgende anmodede klageren ligeledes andelskassen om at tilbageføre beløbene.

Ankenævnet finder ikke, at Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) var forpligtet til at tilbageføre beløbene uden samtykke fra betalingsmodtageren/kontohaveren, S2.

Ankenævnet finder heller ikke, at klageren har godtgjort, at Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) på andet grundlag er forpligtet til at holde ham skadesløs for et eventuelt tab.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.