Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder for midler tilhørende mindreårig.

Sagsnummer:360/2009
Dato:25-05-2011
Ankenævn:Eva Hammerum, Christian Bremer, Jesper Claus Christensen, Maria Hyldahl og Bent Olufsen
Klageemne:Garantbeviser - mindreårig
Garantbeviser - rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder for midler tilhørende mindreårig.
Indklagede:Løkken Sparebank (EBH Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagernes krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder for midler tilhørende mindreårig.

Sagens omstændigheder.

Klagerne i denne sag er ægtefællerne M og H samt deres datter, D, der er født i 2007.

I årene 2006 - 2008 tegnede klagerne garantikapital i Løkken Sparekasse for følgende beløb:

Dato

M

H

D

28. januar 1997

1.000 kr.

1.000 kr.

24. september 2001

1.000 kr.

2. august 2002

19.000 kr.

18.000 kr.

16. maj 2007

80.000 kr.

9. juli 2008

1.000 kr.

I alt

100.000 kr.

20.000 kr.

1.000 kr.

Beløbene blev indsat på garantikapitalkonti i sparekassen. Pr. den 31. december hvert år blev tilskrevne renter på garantikapitalkontiene overført til separate konti.

Der er under sagen fremlagt overførselskvitteringer vedrørende indsættelsen i 2007 af 80.000 kr. på M’s garantikapitalkonto.

For indbetalingen på 1.000 kr. i 2008 på D’s garantikapitalkonto er der fremlagt en kvittering med blandt andet følgende tekst:

"…

Ovennævnte er indtrådt som garant i Løkken Sparekasse i henhold til Løkken Sparekasses til enhver tid gældende vedtægter.

Garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser.

Beløbet forrentes i henhold til vedtægterne. Tilskrevne renter overføres til afregningskontoen pr. 31. december.

Indbetalt garantikapital kan ikke kræves indløst, men udbetales alene efter anmodning, såfremt Løkken Sparekasse samtykker. Ingen garant er forpligtet til at lade sin garantikapital indløse.

Stemmeberettiget ved valg til repræsentantskabet er de myndige garanter, hvis garantikapital er noteret på navn i Løkken Sparekasse senest 4 uger før valget. Hver garant har 1 stemme for hver DKK 1.000,00 indbetalt garantikapital, dog højest 20 stemmer.

Valg til repræsentantskab afholdes i overensstemmelse med Løkken Sparekasses vedtægter.

…"

Den 16. august 2007 opsagde M 80.000 kr. af sin garantikapital til udbetaling med tre måneders varsel. Beløbet blev ikke hævet på garantikapitalkontoen ved opsigelsesfristens udløb den 16. november 2007.

Den 3. november 2008 lukkede sparekassen for udbetaling af garantikapital.

Den 11. februar 2009 meddelte Løkken Sparekasse Finanstilsynet, at Sparekassen ikke opfyldte solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124.

Den 25. marts 2009 blev sparekassens aktiver og passiver overdraget til Løkken Sparebank, nu EBH Bank, som er et datterselskab af Finansiel Stabilitet A/S, og som har til formål at afvikle sparekassens aktiviteter. Garantikapitalen, som på overdragelsestidspunktet udgjorde ca. 170 mio. kr., forblev i Løkken Sparekasse.

Den 26. marts 2009 blev Løkken Sparekasses tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed inddraget af Finanstilsynet. Sparekassen blev efterfølgende omdannet til en forening, LS Løkken.

Den 2. april 2009 indgav klagerne en klage over Løkken Sparekasse til Ankenævnet med krav om udbetaling af deres garantikapital på i alt 121.000 kr.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har under sagen delvist imødekommet klagen, idet banken har betalt det opsagte beløb på 80.000 kr. til M.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har fremlagt bl.a. brochurer og andet informationsmateriale om garantikapital i Løkken Sparekasse samt materiale vedrørende valg til sparekassens repræsentantskab, herunder vedrørende det seneste valg i efteråret 2008. Banken har blandt andet oplyst, at sparekassen i perioden forud for en vedtægtsændring i 2000 udstedte et Garantibevis i forbindelse med tegning af garantikapital. Af garantibeviset fremgik bl.a.:

"Garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser.

Garantibeviset kan hverken af garanten eller sparekassen kræves indløst.

Garanten er stemmeberettiget ved valg af sparekassens repræsentantskab …"

Finanstilsynet har den 25. marts 2009 afgivet rapport om undersøgelse af Løkken Sparekasse. Undersøgelsen omfatter sparekassens rådgivning i forbindelse med salg af garantbeviser, markedsføring af garantbeviser og medarbejdernes indflydelse på kunders placering af indskud på garantikapitalkonti. Af rapporten, som er offentliggjort, fremgår bl.a., at markedsføringsmaterialet har ensidigt fokus på den høje forrentning, men ikke informerer om konsekvensen af, at garantindskud ikke er dækket af indskydergarantiordningen eller statsgarantiordningen, at der ikke var udarbejdet interne forretningsgange eller instrukser til brug for generel rådgivning og salg af garantbeviser til kunder, at der ikke var udarbejdet forretningsgange til at sikre overholdelsen af god skik, at der i rådgivningen ikke var særligt fokus på risikoen for at tabe garantikapitalen, da denne risiko blev betragtet som hypotetisk, at der ikke blev rådgivet særligt omkring betingelserne for at opsige garantikapitalen, at der ikke systematisk blev foretaget vurderinger af, om det ville være hensigtsmæssigt for kunden at indskyde garantikapital, at sparekassen ikke har udarbejdet skriftlige aftaler i forbindelse med salg af garantikapital og således ingen dokumentation har for den ydede rådgivning, samt at Løkken Sparekasse ikke har overholdt § 6 i god skik bekendtgørelsen, idet sparekassen har undladt at indgå skriftlige aftaler om forhøjelse af garantikapital, hvori kundens væsentlige rettigheder og pligter er angivet, og hvor forudsætningerne for den ydede rådgivning er nedfældet.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har på baggrund af en generel forespørgsel fra Ankenævnet anført, at Løkken Sparebank (EBH Bank) ikke har været involveret i drøftelserne med Finanstilsynet i forbindelse med Finanstilsynets rapport af 25. marts 2009 og således ikke til fulde er bekendt med Finanstilsynets grundlag for de i rapporten anførte bemærkninger og konklusioner.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har videre anført, at Ankenævnet bør træffe sin afgørelse på baggrund af den umiddelbare bevisførelse, der finder sted i kraft af parternes indlæg og dokumentation vedrørende de faktiske omstændigheder i den konkrete sag. Rapporten kan ikke betragtes som dokumentation for Løkken Sparekasses rådgivning og håndtering af kunders tegning af garantikapital i de konkrete sager.

Parternes påstande.

Klagerne har nedlagt endelig påstand om, at Løkken Sparebank (EBH Bank) skal betale 41.000 kr. fordelt med 20.000 kr. til M, 20.000 kr. til H og 1.000 kr. til D.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at sparekassens rådgivning om risikoen ved garantikapital var mangelfuld.

Ved flere lejligheder meddelte de sparekassen, at de under ingen omstændigheder ville investere i aktier, obligationer eller andet med risiko for at miste pengene, men at de selvfølgelig var interesseret i højst mulig rente.

Sparekassen tilbød en garantkonto og en garantikapitalkonto. Den eneste forskel på de to konti var et vilkår om tre måneders opsigelse på garantikapitalkontoen.

De blev ikke oplyst om nogen risiko ved garantikapital. De fik ikke sparekassens vedtægter udleveret. De forstod ikke og fik ikke forklaret teksten i sparekassens kvitteringer og garantibeviser. Det fremgik ikke, at opsparingerne ikke var omfattet af Indskydergarantifonden eller statsgarantiordningen.

Indeståendet på D’s garantikapitalkonto blev på sparekassens anbefaling etableret ved en overførsel fra D’s Rasmus Klump konto. På kvitteringen er ikke som foreskrevet forsynet med to underskrifter men kun én.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagens oplysning forudsætter en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken bl.a. anført, at garantikapitalen blev tegnet efter udtrykkelig aftale med M og H på egne og på D’s vegne.

Klagerne blev orienteret om garantikapitalens særlige karakter af ansvarlig kapital. Der foreligger ikke ugyldighed i forbindelse med tegningerne, og Løkken Sparekasse har ikke som følge af mangelfuld rådgivning pådraget sig et erstatningsansvar over for klagerne.

Sparekassens information om vilkårene for og karakteren af tegning af garantikapital har til enhver tid været retvisende og fyldestgørende.

Ved M’s og H’s tegning af garantikapital i 1997 blev der udstedt garantibeviser, hvoraf vilkårene for garantikapital fremgik. I forbindelse med en vedtægtsændring i 2000 blev garantibeviserne i sparekassen afløst af kvitteringer, jævnfør den under sagen fremlagte kvittering for D’s garantikapital. Efter sparekassens praksis blev en sådan kvittering udstedt hver gang en kunde tegnede garantikapital og således også i tilfælde, hvor en eksisterende garant forhøjede sin andel af garantikapitalen. Det må formodes, at klagerne i overensstemmelse hermed fik tilsendt en kvittering ved hver tegning af garantikapital efter 2000.

Vilkårene for indskud af garantikapital fremgik af sparekassens informationsmateriale, herunder at garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser og ikke er dækket af Indskydergarantifonden.

Klagerne blev hvert år indkaldt til garantmøde i sparekassen. Indkaldelse skete ved personlig skriftlig invitation. Som garanter fik klagerne endvidere hvert kvartal tilsendt sparekassens nyhedsmagasin GarantNyt. Af klagernes årsopgørelser fremgik garantindskuddet som "Garantikapital", hvilket er en traditionelt anvendt betegnelse for ansvarlig kapital i en sparekasse.

Rentesatsen på garantikapitalkonti var væsentlig højere end rentesatsen på sparekassens øvrige indlånskonti. Tilskrevne renter blev overført til separate garantkonti, hvilket også var et tegn på garantikapitalkontienes særlige karakter.

I efteråret 2008 blev der afholdt valg til repræsentantskabet i sparekassen. Der blev i den forbindelse sendt blandt andet en individuelt udformet stemmeseddel til hver enkelt garant, idet antallet af stemmer afhang af størrelsen på garantens indskud.

Klagerne reklamerede først i april 2009 og er allerede af den grund afskåret fra at gøre deres indsigelser gældende.

Hvis det lægges til grund, at sparekassens rådgivning var mangelfuld, gøres det gældende, at klagerne ikke har løftet bevisbyrden for, at de ikke ville have tegnet garantikapital.

Et eventuelt erstatningskrav må nedsættes helt eller delvist på grund af klagernes egen skyld.

Der foreligger hverken kausalitet eller adækvans imellem det lidte tab og en eventuel ansvarspådragende adfærd.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet lægger til grund, at klagerne M og H i 2008 som forældre og værger kunne træffe beslutning om anbringelse beløbet på 1.000 kr., som tilhørte deres mindreårige datter, der er født i 2007.

Tre medlemmer – Eva Hammerum, Christian Bremer og Jesper Claus Christensen – udtaler herefter:

Som sagen foreligger oplyst, finder vi ikke, at det uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer kan afgøres, om sparekassen har givet klagerne tilstrækkelig rådgivning om risikoen for at miste garantikapitalen. Da denne bevisførelse ikke kan finde sted ved Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, stemmer vi for, at sagen i det hele afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

To medlemmer – Maria Hyldahl og Bent Olufsen – udtaler:

På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse af Løkken Sparekasses generelle håndtering af rådgivning, markedsføring og salg af garantikapital forud for indløsningsstoppet i 2008 finder vi, at Løkken Sparekasse må bære risikoen for bevisusikkerhed om, hvorvidt sparekassen har ydet tilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salg af garantikapital. Da sparekassen herefter ikke har godtgjort, at der er givet klagerne sådan rådgivning i forbindelse med erhvervelsen af garantbeviser, stemmer vi for, at der gives klagerne medhold i den nedlagte påstand.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klagerne.