Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk

Sagsnummer:64/2021
Dato:01-10-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Kristian Ingemann Petersen, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Udlån - hæftelse
N - Nemkonto
Afvisning - tvist § 5, stk. 3, nr. 2
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk
Indklagede:Santander Consumer Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod hæftelse for lån optaget med klagerens NemID.

Sagens omstændigheder

I maj 2017 modtog Santander Consumer Bank en låneansøgning med angivelse af klagerens personlige oplysninger, herunder hendes navn og e-mailadresse. Banken bevilligede lånet, aftalenummer -308, og den 5. maj 2017 blev lånedokumentet underskrevet med klagerens NemID. Hovedstolen udgjorde 51.500 kr. inklusiv etableringsomkostninger. Lånet skulle afvikles med månedlige ydelser på 1.108 kr. Rentesatsen på lånet var variabel, for tiden 9,52 % p.a.

I marts 2018 modtog banken en låneansøgning med angivelse af klagerens personlige oplysninger, herunder hendes navn, e-mailadresse og telefonnummer. Banken bevilligede lånet, aftalenummer -821, og den 15. marts 2018 blev lånedokumentet underskrevet med klagerens NemID. Hovedstolen udgjorde 52.000 kr. inklusiv etableringsomkostninger. Lånet skulle afvikles med månedlige ydelser på 1.283 kr. Rentesatsen på lånet var variabel, for tiden 15,76 % p.a.

Af begge låneaftaler fremgik blandt andet:

”…

Betingelser for Privatlån SAFE

Betalingsmisligholdelse

Hvis du ikke betaler din ydeles til tiden, vil du modtage op til tre rykkerskrivelser, som hver især er pålagt et gebyr.

Ved fortsat manglende betaling vil vi anse dette som en væsentlig betalingsmisligholdelse, som kan medføre at lånet opsiges af Santander Consumer Bank. Hvis lånet opsiges, vil din konto blive tilskrevet inkassogebyr og inkassoomkostninger. Du kan læse mere om vores inkassoproces i Forretningsbetingelser for Santander Consumer Bank Consumer Bank, som findes på santanderconsumer.dk.

Ved for sen betaling vil Santander Consumer Bank, ud over den i købekontrakten aftalte rente, tilskrive din konto morarente jf. principperne i rentelovens § 5.

NemKonto

Vi benytter din NemKonto til udbetalinger. Derved sker der en elektronisk udveksling af dit NemKonto-nummer og CPR-nummer mellem Santander Consumer Bank og NemKonto-systemet.

…”

Begge lån var tilknyttet et forsikringsprodukt benævnt SAFE, der dækkede ydelsen på lånene i tilfælde af, at låntager blev syg, midlertidig uarbejdsdygtig eller opsagt fra sit job. Banken har oplyst, at låntager afmeldte forsikringsproduktet efter låneoptagelsen for begge lån.

Lånene blev udbetalt til den NemKonto, der var tilknyttet klagerens NemID. Klageren har oplyst, at hun hverken ansøgte om, optog eller fik udbetalt de to lån, og at det skete uden hendes accept og viden. Hun formoder, at hendes tidligere ægtefælle optog lånene i hendes navn.

Lån -308 blev afdraget i overensstemmelse med aftalen frem til den 2. september 2019 med i alt 26 ydelser. Lån -821 blev afdraget i overensstemmelse med aftalen frem til den 18. oktober 2019 med i alt 18 ydelser. Begge lån er i restance.

Banken har oplyst, at den aktuelle hovedstol vedrørende lån -308 udgør 31.946,80 kr. Heraf er der restance for ydelser (uden renter og gebyrer) på i alt 15.984 kr. Den aktuelle hovedstol vedrørende lån -821 udgør 41.715,52 kr., heraf er der restance for ydelser (uden renter og gebyrer) på i alt 13.426 kr.

Banken har oplyst, at klageren på et tidspunkt før klagesagen til Ankenævnet anmodede om nedsættelse af ydelserne på lånene, hvilket banken afviste med henvisning til restancerne på lånene. Klageren antog efterfølgende en gældsrådgiver, der på vegne af klageren gjorde indsigelse mod den kreditværdighedsvurdering, som banken foretog af hende forud for lånenes optagelse. I slutningen af januar 2021 gjorde gældsrådgiveren også indsigelse om misbrug til banken omkring optagelsen af de to lån.

Parternes påstande

Den 5. februar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Santander Consumer Bank skal frafalde sit krav vedrørende de to lån.

Santander Consumer Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det ikke er hende, der optog de to lån. Det var formentlig hendes tidligere ægtefælle, der optog lånene i hendes navn og fik pengene udbetalt ved brug af hendes NemID. Hun kendte ikke til lånoptagelserne og gav ikke sit samtykke dertil.

Hun har gjort indsigelse om misbrug til banken, og hun bør derfor ikke hæfte for lånene, som hun hverken optog eller fik udbetalt. Pengene kom aldrig hende eller børnene til gode.

Hun har ikke politianmeldt sin tidligere ægtefælle, da hun frygter for fysisk og psykisk vold. Som følge af den psykiske vold er hendes tidligere konstaterede PTSD vendt tilbage.

Hun har ikke økonomisk råderum til at tilbagebetale de to lån. Gælden er helt uoverskuelig for hende. Hun er alene med tre børn - en på et halv år, en på to og et halvt år og en på fire år. Hun er for øjeblikket på dagpenge. Opretholder banken kravet mod hende for de to lån vil det betyde, at hun mister sin og børnenes bolig. Ifølge gældssaneringsloven regnes der 6.720 kr. til mad, tøj, gaver med mere samlet 2.350 kr. pr. barn under syv år. Hun har afsat 4.000 kr. pr. måned, og der er alligevel et underskud.

Hun har hele tiden gerne villet finde en løsning, men det er svært, når banken ikke udviser forståelse. Banken har ikke før ankenævnssagen været villig til at indgå i nogen form for konstruktiv dialog med hende eller gældsrådgiveren.

Hun kan ikke betale de restancer, som banken fortsat fastholder, ligesom hun ikke kan betale fremtidige ydelser, hvis de fastholdes i det oprindelige niveau. Hun foreslår derfor, at banken i overensstemmelse med deres eget tilbud under ankenævnssagen sletter alle fremtidige renter og gebyrer, og at hun fremover afdrager lån -308 med 500 kr. pr. måned, og lån -821 med 500 kr. pr. måned. Hun har ikke disse penge i sit eget budget, men har fået økonomisk hjælp fra sin familie til at kunne foretage disse afdrag.

Hun håber, at banken, som trods alt får deres penge, vil se positivt på hendes fremstrakte hånd til en løsning af sagen, om end den ikke er til glæde for nogen af parterne.

Santander Consumer Bank har anført, at klageren hæfter for de optagne lån. Klageren har ikke sandsynliggjort, at det ikke var hende, der optog de to lån. Under alle omstændigheder har klageren ageret på en sådan måde, at hun hæfter for begge lån.

Først i slutningen af januar 2021 blev banken mødt med en indsigelse om misbrug i forhold til de to lån. Banken undrer sig over denne indsigelse, henset til den tid, der er gået siden optagelsen af lånene og de ydelser, der er betalt. Der er blevet afdraget på lånene, og klageren har derved opnået rentefradrag, hvilket har fremgået af hendes årsopgørelser.

Den e-mailadresse, der er angivet som kontaktmail i nærværende sag, er desuden den samme e-mailadresse, der blev angivet ved ansøgningen om lånene. Også telefonnummeret angivet i nærværende sag er samme telefonnummer, som blev angivet i ansøgningen om lån -821.

I forlængelse af gældsrådgiverens indsigelse mod bankens kreditværdighedsvurderinger af klageren, udarbejdede banken en redegørelse for de kreditværdighedsvurderinger, den foretog ved optagelsen af de to lån i 2017 og 2018. Det fremgår af redegørelsen, at kreditværdighedsvurderingerne blev udarbejdet på baggrund af nogle indhentede data fra E-SKAT, opslag i Kreditstatus, RKI og Debitorregistret og på baggrund af, hvorvidt der var kreditorer, der havde udlæg i klagerens bil og ejendom. Kreditværdighedsvurderingerne blev desuden foretaget på baggrund af oplysninger fra klageren selv. Endelig bevilligede banken lånene ud fra de faktum, at klageren i 2016 optog billån hos banken, og at dette lån ikke var misligholdt. 

Banken er indstillet på pr. kulance at afskrive fremtidige renter og gebyrer samt de renter og gebyrer, som klageren er i restance med, så hun kun skylder den aktuelle hovedstol på de to lån. Klageren skal således betale de afdrag, der er i restance samt fremtidige afdrag. Kan klageren ikke tiltræde dette, vil opkrævningen fortsætte i overensstemmelse med de indgåede låneaftaler. Klageren har svaret, at hun kan afdrage 500 kr. om måneden på hvert lån indtil gælden er indfriet. Banken er ikke forpligtet til at indgå en afdragsordning med klageren. Indgåelse af en eventuel afdragsordning for så vidt restancerne samt fremtidig månedlig betaling skal ske direkte med bankens ”collection”-afdeling og således uden for ankenævnsregi.

Ankenævnets bemærkninger

I maj 2017 og i marts 2018 blev der med klagerens NemID optaget lån på henholdsvis 51.500 kr. og 52.000 kr. i Santander Consumer Bank. Låneprovenuet blev indsat på klagerens NemKonto. Santander Consumer Bank har redegjort for kreditværdighedsvurderingen af klageren.

Klageren har anført, at hun ikke ansøgte om, optog eller fik de to lån udbetalt, og at hun heller ikke gav sit samtykke dertil. Klageren har oplyst, at det formentlig var hendes tidligere ægtefælle, der tilegnede sig hendes NemID oplysninger og optog lånene i hendes navn.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen forudsætter forklaring fra parterne og eventuelle vidner, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene.

Ankenævnet afviser derfor klagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3. nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.