Spørgsmål om hæftelse for misbrug ved fjernsalgstransaktioner som følge af passivitet.

Sagsnummer:194/2008
Dato:25-09-2008
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Karin Duerlund, Carsten Holdum, Ole Simonsen
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Betalingstjenester - passivitet
Passivitet - hæftelse
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug ved fjernsalgstransaktioner som følge af passivitet.
Indklagede:Fionia Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om klageren som følge af passivitet har tabt sin ret til at gøre indsigelse mod en række transaktioner med sit Visa/Dankort.

Sagens omstændigheder.

Klageren er kunde i Fionia Bank, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/Dankort.

I august 2007 meddelte klageren banken, at der var uberettigede hævninger på hans konto.

Den 28. august 2007 blev Visa/Dankortet spærret.

Den 31. august 2007 udarbejdede banken en tro og love erklæring til klageren vedrørende misbrug af dankort. Erklæringen blev hverken udfyldt eller underskrevet af klageren.

Den 15. februar 2008 underskrev klageren fem indsigelsesblanketter til PBS om 25 Visa/Dankorttransaktioner på i alt 26.751,08 kr., hvoraf han kun kunne vedkende sig én transaktion på 1.106,49 kr. den 31. juli 2007. Transaktionerne vedrørte efter det oplyste pokerspil via Internettet. Betalingerne var gennemført på grundlag af kortnummeret. Beløbene var hævet på klagerens konto i perioden 31. juli - 31. august 2007, men vedrørte alle transaktioner med kortet foretaget før spærringen den 28. august 2007. Ved afkrydsning fremgår, at klageren ikke havde deltaget i/godkendt transaktionerne, og at kortet var i hans besiddelse på transaktionstidspunkterne.

Den 7. og 21. august 2007 var der på klagerens konto blevet indsat henholdsvis 1.103,22 kr. og 6.736,27 kr., i alt 7.839,49 kr., som efter det oplyste vedrørte gevinster.

Ved brev af 19. februar 2008 meddelte PBS Fionia Bank, at indsigelserne ikke kunne behandles, fordi de var indsendt senere end 60 dage efter beløbets bogføring på kortholders konto.

Banken har om forløbet anført, at klageren i midten af august 2007 oplyste, at han sammen med en ven havde oprettet en konto til pokerspil hos et internetfirma, og at der var hævet for mange penge på hans Visa/Dankort. Der var dog fundet en ordning, hvorfor han ikke ville gøre yderligere i sagen indtil videre. I slutningen af måneden oplyste klageren, at der nu igen uberettiget var trukket beløb på hans konto. På bankens opfordring blev Visa/Dankortet spærret, og klageren blev anmodet om at fremskaffe fornøden dokumentation til fremsendelse til PBS, herunder en redegørelse for misbrugets baggrund, forløb og karakter, hvilket klageren ville vende tilbage med snarest. Banken udarbejdede den under sagen fremlagte tro og love-erklæring til anvendelse, når klageren vendte tilbage, hvilket imidlertid ikke skete. Først i begyndelsen af december 2007 rettede klageren på ny henvendelse til banken sammen med en lokal politibetjent, idet klageren havde politianmeldt sin ven for misbrug af den fælles pokerkonto/klagerens Visa/Dankort tilknyttet og/eller anvendt til oprettelse af pokerkontoen i slutningen af juli 2007. Klageren oplyste, at han selv ville søge pengene inddrevet hos den pågældende. I februar 2008 henvendte klageren sig på ny til banken, idet han forgæves havde forsøgt at få vennen til at betale. Indsigelsesproceduren blev herefter startet op, selv om fristen for indsigelser var overskredet.

Klageren har under sagen opgjort misbruget til 27.699,06 kr. og tabet til 19.859,57 kr. (27.699,06 kr. - 7.839,49 kr.).

Banken har under sagen opgjort misbruget til 26.593,11 kr. og tabet til 18.753,62 kr. (26.593,11 kr. - 7.839,49 kr.).

Parternes påstande.

Den 14. maj 2008 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Fionia Bank skal erstatte hans tab på 19.859,57 kr. som følge af misbruget.

Fionia Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at banken som følge af manglende rådgivning bør erstatte hans tab som følge af misbruget.

Hos politiet fik han oplyst, at han kunne søge om at få pengene retur fra PBS, men da der var gået over 60 dage, da han fik oplyst dette, kunne han alligevel ikke få tabet godtgjort.

Der foreligger en politirapport vedrørende den person, der har misbrugt kortet.

Han har alene foretaget én transaktion på 200 USD, svarende til 1.106,49 kr. den 31. juli 2007.

Kortnummeret er tilsyneladende blev afluret af den person, der efterfølgende har misbrugt det.

Fionia Bank har anført, at klageren under hele forløbet blev rådgivet korrekt og fyldestgørende. Årsagen til, at indsigelserne ikke blev indgivet rettidigt til PBS, beror alene på klagerens manglende oplysninger.

Klageren har udvist grov uagtsomhed ved at overlade kortinformationerne til sin ven, som efter det oplyste i hele perioden havde adgang til at bruge kortet via den fælles oprettede konto på pokerhjemmesiden.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det lægges til grund, at hævningerne på i alt ca. 26.000 kr. i perioden 31. juli-31. august 2007 skyldtes andres uberettigede brug af klagerens Visa/Dankort, hvilket heller ikke er bestridt af Fionia Bank. Det må endvidere lægges til grund, at der ved opgørelsen af klagerens tab som følge af misbruget skal ske fradrag af beløbet på 7.839,49 kr., som klageren modtog som gevinster i samme periode.

Klageren var opmærksom på misbruget i midten af august 2007. I hvert fald i slutningen af august 2007, hvor kortet blev spærret, instruerede banken klageren om indsigelsesproceduren, hvilket understøttes af den under sagen fremlagte tro og love-erklæring, som ikke blev udfyldt og underskrevet af klageren. Det må lægges til grund, at de omhandlede misbrugstransaktioner kunne have været tilbageført, hvis klageren på daværende tidspunkt havde fulgt bankens instruktioner.

Banken havde ikke mulighed for at tilbageføre de omhandlede transaktioner, da klageren fulgte op på sagen og formelt gjorde indsigelse i begyndelsen af 2008.

Ankenævnet finder, at klageren ved først at gøre indsigelse ca. ½ år efter, at han fik kendskab til misbruget, har udvist retsfortabende passivitet.

Ankenævnet finder derfor ikke grundlag for at pålægge banken at godtgøre klageren nogen del af tabet.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.