Krav om en fast bankrådgiver og et årligt opfølgningsmøde til gennemgang af fremtidigt budget.

Sagsnummer:77/2018
Dato:18-12-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Jesper Claus Christensen, Kristian Ingemann Petersen, Troels Hauer Holmberg, Søren Geckler
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Budgetkonto - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om en fast bankrådgiver og et årligt opfølgningsmøde til gennemgang af fremtidigt budget.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om en fast bankrådgiver og et årligt opfølgningsmøde til gennemgang af hans fremtidige budget.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Arbejdernes Landsbank, hvor han blandt andet havde en såkaldt AL-Budgetkonto -678 sammen med sin ægtefælle, H, en anfordringskonto -171 sammen med H med tilknyttede betalingskort og adgang til netbank.

Klageren indgik i maj 2002 en aftale med banken om BetalingsService og om en AL-Budgetkonto. Af aftalen fremgik blandt andet:

”…

6.

Specielt for betalingsservice med budgetkonto

-Budgetskemaet skal medbringes i pengeinstituttet, når der skal ske ændringer med betalingsservice

-Hvis beløbene på budgetskemaet ændres væsentligt, skal jeg personligt meddele pengeinstituttet dette

-En gang om året gennemgår pengeinstituttet budgettet, og et nyt skema sendes til mig

…”

Klageren var indtil for nylig tilknyttet en bankrådgiver, der gik på pension. Han var herefter ikke længere tilknyttet en fast bankrådgiver.

Af et af banken fremlagt budgetskema for 2018 for konto -678 for klageren og H fremgik, at der i februar 2018 var budgetteret med betaling af 11.500 kr. årligt til campingplads.

Den 13. februar 2018 ringede klageren til banken for at få oplyst, hvor stort et indestående beløb, der var på budgetkontoen. Banken oplyste, at der for tiden var et indestående på budgetkontoen på 11.433,60 kr. Klageren bad herefter banken overføre 4.500 kr. til anfordringskonto -171, hvilket banken gjorde.

Den 22. februar 2018 indgav klageren en klage over Arbejdernes Landsbank for Ankenævnet. Klageren anførte blandt andet, at der ikke var penge på budgetkontoen til at betale hans campingplads.

Banken har oplyst, at klageren den 3. april 2018 betalte 7.100 kr. for sin campingplads med sit betalingskort tilknyttet anfordringskonto -171.

Som følge af, at regningen til campingpladsen var blevet betalt den 3. april 2018, bad Ankenævnets sekretariat i et brev af 11. september 2018 klageren om at præcisere, hvad han ønskede at opnå med klagen.

Den 20. september 2018 oplyste klageren:

”Det eneste jeg ønsker er en fast rådgiver, som har kendskab til min økonomi, så dette problem ikke opstår igen, samt et opfølgningsmøde en gang om året hvor vi sammen kan gennemgår mit fremtidige budget.”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal give ham en fast bankrådgiver og et årligt opfølgningsmøde, hvor hans fremtidige budget gennemgås.

Arbejdernes Landsbank har principalt nedlagt påstand afvisning, subsidiært om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ønsker en fast bankrådgiver, der kan vejlede ham og give ham svar, når han ringer eller møder op i banken. Han oplever for tiden at få lige så mange forskellige svar, som der er rådgivere i banken.

Vedrørende betaling af campingpladsen fik han oplyst, at der var afsat 11.500 kr. til campingpladsen pr. år. Han og H har i øvrigt skiftet campingplads. Efterfølgende fik han penge udbetalt fra budgetkontoen uden, at der herefter var et tilstrækkeligt beløb tilbage til at betale for campingpladsen. Sådanne problemer kunne undgås, hvis han fik en fast bankrådgiver. 

Arbejdernes Landsbank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at det følger af aftalen om AL-Budgetkonto, at klageren allerede i dag tilbydes et årligt møde i banken, hvor hans budget gennemgås.

Banken har gentagne gange oplyst klageren om, at han ikke bør anvende budgetkontoen som opsparingskonto og få udbetalt overskud fra budgetkontoen. Klageren har imidlertid afvist at oprette en separat opsparingskonto, idet han har oplyst, at han vil bruge pengene, hvis de står på en separat opsparingskonto.

Banken kan ikke tilbyde klageren en fast kunderådgiver. Klageren har imidlertid mulighed for at få personlig rådgivning i sin filial både telefonisk og ved fysisk fremmøde. Banken har altid taget sig tid til klageren og ydet ham en god service.  

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke, at sagen skal afvises.

I 2002 indgik klageren en aftale med banken om en såkaldt AL-Budgetkonto. Det følger af aftalen, at klageren tilbydes et årligt møde i banken, hvor hans budget bliver gennemgået.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at tilbyde klageren en fast bankrådgiver. Dette spørgsmål henhører under bankens egen afgørelse.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.