Spørgsmål vedrørende en debitering, der skete på baggrund af et forgæves forsøg på at hæve med et udenlandsk betalingskort i en pengeautomat.

Sagsnummer:56/2005
Dato:11-10-2005
Ankenævn:Peter Blok, Jette Kammer Jensen, Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Ledetekst:Spørgsmål vedrørende en debitering, der skete på baggrund af et forgæves forsøg på at hæve med et udenlandsk betalingskort i en pengeautomat.
Indklagede:Sparekassen Midt Vest
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne sag vedrører en debitering, der ifølge klageren skete på baggrund af et forgæves forsøg på at hæve med et udenlandsk betalingskort i en penge­automat hos indklagede.

Sagens omstændigheder.

Klageren har en konto i det udenlandske pengeinstitut, P, i New York. Til kontoen er der knyttet et betalingskort.

Den 16. juni 2004 forsøgte klageren at hæve 1.000 kr. med kortet i en pengeautomat, der er tilknyttet en afdeling hos indklagede.

Klageren har oplyst, at der ikke kunne oprettes forbindelse, og at der derfor ikke skete nogen udbetaling. Efterfølgende konstaterede han, at der på baggrund af hæveforsøget var blevet trukket 163,86 USD svarende til 1.000 kr. på hans konto.

Indklagede har oplyst, at der den pågældende dag var en fejl på linjen (strømsvigt) fra pengeautomaten til PBS. Der skete derfor ingen udbetaling af 1.000 kr. ved transaktionen, men beløbstransaktionen blev bogført i PBS, hvilket kan medføre, at beløbet blev hævet i klagerens pengeinstitut.

Af en udskrift af pengeautomaten fremgår følgende om hæveforsøget:

"*EURO […]5261 INTA 1.000,00 FEJL PÅ LINIE TIL CENTRAL: 04*EURO […]5261 INTB 0,00 FEJL PÅ LINIE TIL CENTRAL:03*"

Indklagede har oplyst, at udskriften viser klagerens kortnummer, det beløb klageren ville hæve (1.000 kr.) og det beløb, der blev udbetalt (0 kr.)

Klageren gjorde indsigelse imod debiteringen over for såvel indklagede som P, som begge afviste indsigelsen.

Parternes påstande.

Den 18. februar 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal dække hans tab på 1.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede afviste hans indsigelser og henviste ham til P.

Indklagede afslog at være behjælpelig med at rette henvendelse til P og begrundede dette med sin beskedne indtjening på automaten. Indklagede afslog også at udlevere en kopi af pengeautomatens journalrulle for den pågældende dag. Først da han havde rettet henvendelse til PBS, fik han kopien og kunne begynde sagen.

Ifølge P var/er beløbet i Danmark, og det var derfor hans opfattelse, at det kunne findes på en fejlkonto.

Korres­pondancen med P var vanskelig, og der opstod nogle misforståelser, som han forsøgte at rette op på telefonisk. Det viste sig, at han blev holdt hen med snak, hvilket først gik op for ham på et tidspunkt, hvor sagen ifølge P var forældet.

Indklagede er ansvarlig for den service, der udbydes. Indklagede har udvist manglende samarbejdsvilje og bør erstatte det tabte beløb og dække hans omkostninger i forbindelse med sagen.

Indklagede har anført, at der den pågældende dag ikke var difference i pengeautomaten.

Klageren blev i overensstemmelse med normal praksis henvist til den kontoførende bank, som kan spore tilbage til PBS.

Der blev rettet henvendelse til PBS og Sparekassens Datacenter for at få oplyst eventuelle fejl. PBS, der kunne konstatere en fejl, var uforstående over for, at det ikke var kontoførende bank, der henvendte sig.

Da det var uforståeligt, at kontoførende bank ikke ville gøre noget ved sagen, fik klageren udleveret et print fra pengeautomaten, som han kunne sende til P. Klageren blev rådgivet til at rette henvendelse til PBS via P.

Klageren har fået både den rigtige og den nødvendige information for at kunne få sine penge tilbage via P.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må lægges til grund, at klageren på baggrund af hæveforsøget i indklagedes automat den 16. juni 2004, som ikke resulterede i nogen udbetaling, blev debiteret 163,86 USD svarende til 1.000 kr. på sin konto hos P. Årsagen hertil var en fejl på linien fra pengeautomaten til PBS.

Ankenævnet finder, at indklagede som udbyder af serviceydelser via pengeautomaten i forhold til klageren er nærmest til at bære risikoen for tab ved fejlregistreringer, som skyldes fejl ved pengeautomaten. Klagerens påstand tages derfor til følge.

Som følge heraf

Indklagede skal inden 4 uger til klageren betale 1.000 kr. med tillæg af renter fra den 18. februar 2005. Klagegebyret tilbagebetales klageren.