Indsætning af børnefamilieydelse på konto, der var i overtræk.

Sagsnummer:206/2005
Dato:28-11-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen, Astrid Thomas
Klageemne:B - Børnefamilieydelse
Modregning - trangsbeneficium
Modregning - børnefamilieydelse, børnetilskud
Ledetekst:Indsætning af børnefamilieydelse på konto, der var i overtræk.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav om udbetaling af en børnefamilieydelse, der indgik på klagerens overtrukne konto hos indklagede.

Sagens omstændigheder.

Klageren, der har oplyst, at hun er førtidspensionist, har en Totalkonto hos indklagede med en tilknyttet kredit på 15.000 kr.

Den 14. juli 2005 udviste kontoen en negativ saldo på 18.853,23 kr.

Den 20. juli 2005 blev der indsat en børnefamilieydelse på 2.396 kr. på kontoen, hvorved saldoen blev nedbragt til 16.457,23 kr. Klageren henvendte sig til indklagede med anmodning om udbetaling af børnefamilieydelsen, hvilket indklagede afslog.

Parternes påstande.

Den 1. august 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal udbetale børnefamilieydelsen på 2.396 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede var klar over, at hun havde svært ved at få sine penge til at slå til. Indklagede undersøgte derfor, om det var muligt at nedsætte ydelsen på hendes lån.

Da børnefamilieydelsen blev indsat på kontoen, afviste indklagede at udbetale den med henvisning til, at hun havde brugt pengene på forskud. Hun havde imidlertid ikke kunnet hæve på kontoen siden den 14. juli 2005, hvor hendes Visa/Dankort blev udskiftet med et hævekort.

Hos kommunen havde hun fået oplyst, at indklagede ikke måtte tilbageholde børnefamilieydelsen. I tillid hertil undlod hun at stoppe overførslen af ydelsen til indklagede.

På grund af indklagedes manglende udbetaling af børnefamilieydelsen var hun nødt til at låne penge til mad resten af måneden. Indklagede skal udbetale ydelsen, således at hun kan betale til dem, der hjalp hende.

Indklagede har anført, at det var berettiget at afslå klagerens anmodning om udbetaling af børnefamilieydelsen på 2.396 kr., idet der ikke var dækning herfor på kontoen.

Børnefamilieydelsen er løbende indgået på kontoen siden oktober 2003, hvilket klageren selv har truffet bestemmelse om. Der er tale om et almindeligt løbende engagement, og ydelsen er indgået i klagerens almindelige betalingsmønster.

Der er ikke tale om modregning, men om indbetaling til inddækning af et overtræk, som klageren selv har foretaget.

Der er hverken i lovgivningen eller i retspraksis et forbud mod privates - herunder bankers - modregning i børnefamilieydelse. Så meget desto mindre gælder der et forbud for banker mod at lade indbetaling af børnefamilieydelse inddække et ubevilget overtræk.

Børnefamilieydelsen blev udbetalt til klageren i dennes egenskab af mor, jf. børnefamilieydelsesloven § 4, stk. 1. Børnefamilieydelsen tilkommer således klageren og ikke barnet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at der i den foreliggende situation reelt var tale om modregning, idet indklagede den 20. juli 2005 afskar klageren fra at råde over børnefamilieydelsen og anvendte denne til nedbringelse af indklagedes forfaldne tilgodehavende hos klageren.

Det lægges efter det foreliggende til grund, at klagerens løbende indtægt alene består af førtidspension suppleret med eventuelle andre sociale ydelser samt børnefamilieydelse. Det må lægges til grund, at disse ydelser ikke samlet overstiger, hvad der er nødvendigt til at dække almindelige leveomkostninger for klageren og dennes husstand. Ankenævnet finder derfor, at indklagede den 20. juli 2005 ikke var berettiget til at afskære klageren fra at råde over børnefamilieydelsen på 2.396 kr., som var blevet indsat på hendes Totalkonto hos indklagede samme dag, jf. herved princippet i retsplejelovens § 509, stk. 2 om trangsbeneficiet.

Som følge heraf

Indklagede skal inden fire uger udbetale 2.396 kr. til klageren fra dennes lønkonto. Klagegebyret tilbagebetales klageren.