Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte betalinger på en natklub i Polen

Sagsnummer:240/2016
Dato:29-11-2016
Ankenævn:Kari Sørensen, Michael Reved, Astrid Thomas, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - anden myndighed § 4, andre ankenævn mv. § 5, stk. 1
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte betalinger på en natklub i Polen
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte MasterCard og Visakort betalinger foretaget på en natklub i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Bank, hvor han havde et Visa/dankort og et Mastercard.

Den 20. maj 2016 besøgte klageren en natklub i Polen, hvor han kl. 04.34 anvendte Visa/dankortet til et køb på 92 polske Zloty (PLN), svarende til ca. 156 kr. Der blev efterfølgende foretaget yderligere transaktioner med klagerens betalingskort vedrørende betalinger til natklubben. Banken har hos Nets indhentet følgende registreringer vedrørende transaktionerne:

Nr.

Klokkeslæt

Visa/dankort /

Mastercard

Beløb - Polske Zloty (PLN)

Beløb – DKK

(på transaktions-

tidspunktet)

Transaktion

Præsentation

1

04.34.46

Visa/dankort

92

156,11

Gennemført

Chip og PIN

2

04.49.36

Visa/dankort

1.000

1.696.90

Gennemført

Chip og PIN

3

05.14.15

Visa/dankort

3.880

6.583,96

Gennemført

Chip og PIN

4

05.46.54

Visa/dankort

7.600

12.896,42

Gennemført

Chip og PIN

5

06.06.23

Visa/dankort

12.600

21.552,76

Afvist-over max beløb

Chip og PIN

6

06.06.54

Visa/dankort

5.600

9.579,00

Afvist-over max beløb

Chip og PIN

7

06.08.14

Mastercard

12.600

21.299,04

Gennemført

Chip og PIN

8

06.34.52

Mastercard

22.600

38.429,39

Afvist-manglende dækning

Chip og PIN

9

06.34.52

Mastercard

22.600

38.429,39

Afvist-manglende dækning

Chip og PIN

10

07.08.18

Mastercard

6.540

11.055,18

Gennemført

Chip og PIN

11

07.40.36

Mastercard

6.540

11.055,18

Gennemført

Chip og PIN

12

08.05.47

Visa/dankort

2.400

4.105,29

Afvist-over max beløb

Chip og PIN

13

08.08.45

Mastercard

2.400

4.081,00

Afvist-udløbet kort

Chip og PIN

Banken har oplyst, at de anførte beløb i DKK ikke stemmer helt med de beløb, der blev hævet på klagerens konto, hvilket skyldes, at kursen på PLN ændrede sig i perioden fra transaktionstidspunktet til hævetidspunktet på klagerens konto.

Den 12. juni 2016 udfyldte og underskrev klageren indsigelsesblanketter med tro- og loveerklæringer, hvor han gjorde indsigelse mod hævningerne med Visa/dankortet på henholdsvis 1.000 PLN, 3.880 PLN og 7.600 PLN, som svarede til i alt 21.389,05 kr., og hævningerne med Mastercardet på henholdsvis 12.600 PLN, 6.540 PLN og 6.540 PLN, som svarede til i alt 44.244,30 kr.

Klageren anførte blandt andet, at han opbevarede kortene i sin pung, at han ikke havde udlånt kortene, og at han havde foretaget politianmeldelse i Polen. For hvert kort afkrydsede klageren et felt med følgende fortrykte tekst: ”Kortet var i min besiddelse på tidspunktet for de ikke-godkendte transaktioner.” Klageren anførte endvidere, at han den 19. maj 2016, hvor han var på forretningsrejse i Polen, faldt i snak med tre polakker under en middag på en cafe. Sammen med den ene polak besøgte han en nærliggende natklub, hvor han først bestilte kaffe. Senere bestilte han en privat dans i et tilstødende lokale. Han betalte for dansen i baren med kort, og blev derefter tilbudt shots, som han drak. Derefter gik han ind i det tilstødende lokale til privat dans. Om forløbet herefter anførte klageren i begge indsigelsesblanketter en tekst, der svarer til følgende:

Efter dansen prøver de at få mig til at blive i rummet med løfte om gode tilbud. Herefter husker jeg ikke meget, indtil jeg om morgen bliver vækket af politiet midt i [byens navn]. De ser mit kørekort som id, de forklarer mig også, hvor mit hotel ligger, og jeg går tilbage til hotellet. Jeg er overbevist om, at jeg er blevet dopet. Den adfærd, som jeg har vist, er absolut ikke min naturlige. Der er blevet trukket store beløb på mit Visa, Master og mit firma eurocard, som jeg aldrig bruger privat.

Fredag den 20-05-16 melder jeg sagen til politiet i [byens navn] i Polen, hvor jeg igen er til afhøring 21-05-16. Indtil videre er de meget sparsomme med oplysninger. Jeg får kun at vide, at de arbejder på sagen.

Ved e- mails af 1. juli 2016 til klageren meddelte banken, at den ikke ville godtgøre hævningerne. Banken anførte, at transaktionerne var gennemført med chip og PIN kode, og at det betød, at det var klagerens kort, som var blevet anvendt. Da klageren havde kortene på sig på tidspunkterne for transaktionernes gennemførelse og sammenholdt med sagens øvrige omstændigheder, anså banken det ikke for sandsynligt, at der var tale om kortmisbrug foretaget af tredjemand.

Parternes påstande

Den 17. juli 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank skal tage ansvar og betale de uretmæssige hævninger tilbage.

Nordea Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han har været kunde i Nordea i næsten 30 år. Ud fra hans normale forbrugsmønster er det indlysende, at han ikke ville lave så store transaktioner.

Som anført i indsigelsesblanketterne må han være blevet dopet i en eller anden form. Han kan derfor heller ikke være sikker på, at han har været i besiddelse af betalingskortene hele tiden.

Det er også muligt, at det beløb, der blev vist på betalingsterminalen, ikke stemte med det beløb, der blev trukket. Hvis han havde kunnet se de store beløb, der er blevet hævet og forsøgt hævet, ville han aldrig have indtastet koden.

Ifølge en kollega, som har været i kontakt med tidligere ansatte på natklubben, er klubben politianmeldt, og der kører flere sager mod klubben om svindel med kreditkort.

Via internettet har han været i kontakt med en dansker der har boet mange år i Polen. Ifølge den pågældende er det almindeligt kendt, at der foregår disse bedragerisager i Polen.

Han har desværre ikke haft held med at få politirapporten udleveret.

Nordea Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at betalingstransaktionerne var korrekt registreret og bogført og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Transaktionerne blev gennemført ved aflæsning af kortets chip og ved indtastning af korrekt PIN-kode. Banken har herved løftet bevisbyrden i medfør af betalingstjenestelovens § 64.

Det betyder, at kortenes chip, og dermed kortene, blev brugt ved transaktionerne sammen med indtastning af korrekt pinkode.

Det påhviler herefter klageren at bevise, at hans betalingskort blev misbrugt ved transaktionerne, og den bevisbyrde har klageren ikke løftet.

Nets har over for banken bekræftet, at Nets ikke har kendskab til tilfælde af kopiering af en chip på et betalingskort.

Klageren var i besiddelse af kortene under hele besøget i natklubben.

Det er usandsynligt, at klagerens kort blev kopieret eller stjålet. Banken lægger derfor til grund, at klageren selv foretog de transaktioner, som han ikke vil vedkende sig.

Til støtte for afvisningspåstanden har Nordea Bank anført, at en stillingtagen til sagen vil kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at chippen på klagerens Visakort og MasterCard blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at korrekt pinkode blev indtastet ved samtlige transaktioner, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt. følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jævnfør § 59.

Klageren har anført, at han blev dopet eller lignende, og at han derfor ikke kan være sikker på, at han har været i besiddelse af betalingskortene hele tiden. Ankenævnet finder, at den fortrykte tekst: ”Kortet var i min besiddelse på tidspunktet for de ikke-godkendte transaktioner” på indsigelsesblanketterne må forstås således, at klageren ved afkrydsningen erklærede, at kortene ikke med hans viden eller samtykke havde været bortkommet.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.