Spørgsmål om erstatningsansvar for rådgivning i forbindelse med en omlægning i foråret 2006 af BankInvest Virksomhedsobligationer til Plus Invest Plus Råvarer 2013.

Sagsnummer:603/2009
Dato:12-04-2010
Ankenævn:John Mosegaard, Søren Geckler, Troels Hauer Holmberg, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Rådgivning - investering
Ledetekst:Spørgsmål om erstatningsansvar for rådgivning i forbindelse med en omlægning i foråret 2006 af BankInvest Virksomhedsobligationer til Plus Invest Plus Råvarer 2013.
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Denne sag vedrører, om Ringkjøbing Landbobank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens omlægning i foråret 2006 af BankInvest Virksomhedsobligationer til Plus Invest Plus Råvarer 2013.

Sagens omstændigheder.

Klageren, der er født i 1939, er kunde i Ringkjøbing Landbobank.

Ved brev af 17. marts 2006 henvendte banken sig til klageren om Plus Invest Plus Råvarer 2013, der er strukturerede obligationer udstedt af BIG 5 A/S og noteret på Københavns Fondsbørs. Af brevet fremgår bl.a.:

"…

Ringkjøbing Landbobank lancerer i samarbejde med PLUS Invest en særdeles attraktiv investeringsmulighed, der på den ene side holder hånden under investeringen, og på den anden side giver mulighed for et betydeligt gevinstpotentiale gennem investering i en kurv af forskellige råvarer inden for energi, industrimetaller og ædelmetaller til industriel anvendelse.

PLUS Råvarer 2013 er målrettet den forsigtige investor, der dog gerne vil sætte lidt på spil for at opnå et attraktivt afkast over de kommende 7 år. Obligationen investerer i en kurv af særlige optioner udstedt på op imod 16 forskellige råvarer, som for eksempel råolie, benzin, kobber, zink, aluminium og platin. Obligationen er konstrueret, så den giver et positivt afkast, hvis råvarepriserne inden for de kommende år stiger, forbliver stabile eller ikke falder markant.

Det er ret konservative forventninger, som i enestående grad bliver tilgodeset i konstruktionen af PLUS Råvarer 2013, idet råvarepriserne godt kan falde og samtidig medføre, at obligationerne giver et samlet afkast på op til 90 procent frem til 2013. Desuden vil det være muligt måned for måned at indløse obligationen før tid, hvis det opnåede afkast synes attraktivt.

Obligationen udbydes frem til den 4. april til kurs 105 og indfries til minimum kurs 100 efter 7 år.

…"

Af et faktaark om Plus Invest Plus Råvarer 2013, som banken har fremlagt under sagens forberedelse for Ankenævnet, fremgår bl.a.:

"…

Investering i PLUS Råvarer 2013*

--

Positivt afkast, hvis spotkurserne på de udvalgte råvarer stiger, forbliver uforandrede eller ikke falder markant.


Udstedes til kurs 105 og indløses til minimum kurs 100** ved udløb.

Priserne på råvarer er generelt steget ganske betydeligt over de seneste ti år som følge af en stærk efterspørgsel kombineret med begrænsede muligheder for at øge udvindingen af råvarer. Det aktuelle prisniveau virker sundt og velfunderet, men dog med risiko for fremtidige moderate prisfald.

Det særlige ved PLUS Råvarer 2013 er, at den er konstrueret, så investor sagtens kan opnå et attraktivt afkast, selvom spotpriserne på de enkelte råvarer er faldet noget ved udløb.

Sådan bestemmes afkastet

Afkastet genereres fra en finansiel forventning, hvori der indgår cirka 15 råvarer inden for energi, industrimetaller og ædelmetaller til industrielt brug. Den finansielle forventning tilpasses med en defensiv strategi, der skal beskytte afkastet.

Fire mulige indfrielseskurser

For hver enkelt af råvarerne, der indgår i den finansielle forventning, bliver der på pricingdagen fastsat tre Trigger Niveauer, som typisk ligger 40 til 50 procent under spotkursen på pricingdagen. Et Trigger Niveau er en fastsat grænse for, hvor meget spotkursen må falde målt ved udløb, før der indtræder en såkaldt Trigger Event.

****

For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til resumé, registreringsdokument og værdipapirnote, som du kan få udleveret hos dit pengeinstitut eller hente fra www.plusinvest.dk.

Sikres ved investering i AAA-rated sikkerhedsobligation, som er den højeste opnåelige rating.

Beregnet ved markedsforholdene, den 7. marts 2006. Forventet indfrielseskurs fastsættes endeligt på pricingdagen, den 6. april 2006. Udstedelsen af PLUS Råvarer 2013 aflyses, hvis forventet indfrielseskurs bliver fastsat til under 170,00 på pricingdagen.

De Forventede Indfrielseskurser er afhængig af antallet af udløste Trigger Events samt den endeligt fastsatte Forventede Indfrielseskurs***

Antal Trigger-
events

Beregning med 100,00 kr. nominelt

Forv. Indfr.kurs
ved udløb

0

Forv. Indfr.kurs***

200,00

1

100.00+(2/3 x (Forv. Indfr.kurs - 100,00))

166,67

2

100.00+(1/3 x Forv. Indfr.kurs - 100,00))

133,33

3 eller flere

100,00=Minimumsindfrielseskursen

100,00

For en detaljeret gennemgang af PLUS Råvarer 2013 henvises til resumé, registreringsdokument og værdipapirnote, som du kan få udleveret hos dit lokale pengeinstitut eller hente via www.plusinvest.dk.

Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om både investeringen og skattekonsekvenserne hos dit lokale pengeinstitut.

…"

Der blev afholdt et møde, hvorefter banken den 22. marts 2006 gennemførte klagerens salg af investeringsbeviser i Bankinvest Virksomhedsobligationer for 710.144,50 kr. og klagerens køb den 18. april 2006 af nom. 710.000 kr. Plus Invest Plus Råvarer 2013 til kurs 105, svarende til 745.500 kr.

Pr. den 31. december 2006 havde klageren værdipapirer og bankindeståender på i alt ca. 2,4 mio. kr. fordelt med ca. 1/3 i frie midler og 2/3 i pensionsmidler.

Ved brev af 20. maj 2009 henvendte banken sig til klageren om Plus Råvarer 2013. Af brevet fremgår bl.a.:

"Orientering om din investering i Plus Råvarer 2013 / Plus Råvarer Super 2013

Kursen på ovennævnte obligationer har siden sidste nytår været omkring 20, hvilket er væsentligt under den forventede indfrielseskurs i 2013. …

Sikkerhedsobligationerne skulle ved lanceringen tildeles den højest opnåelige rating på AAA fra et af ratingbureauerne Moodys, Fitch eller SP, hvilket skete inden udstedelsen fandt sted. Herudover har BankInvest som er arrangør af udstedelsen selv underkastet sikkerhedsobligationerne for såkaldte stresstests. Formålet med disse stresstests var at sikre, at alle udstedelserne var robuste nok til at kunne modstå selv den værste krise samt en konkursfrekvens, som selv de vanskeligste perioder historisk har set. Derfor fandt banken i 2006 også udstedelsen robust og egnet til investorer som ønskede en investering med mulighed for et attraktivt afkast.

Der har fundet en betydelig forværring sted i perioden fra september 2008 og frem til i dag, hvor vi har oplevet hele 11 konkurser blandt selskaber i referenceporteføljerne til sikkerhedsobligationerne i PLUS­­-obligationerne.
En sådan udvikling er ikke set før.

De to Plus-udstedelser kan tåle endnu 2-3 konkurser inden sikkerhedsobligationen forventeligt er tabt.

Banken opfordrer til, at man overvejer, om man skal sælge sin investering nu. Dette er selvfølgelig med et betragteligt tab i forhold til den oprindelige investering. Men obligationen kan stadig indbringe omkring kurs 20.

Et salg af investeringen vil selvfølgelig også have den konsekvens at skulle markedet forbedres, er man afskåret fra en mulig kursgevinst.

…"

Ved brev af 20. maj 2009 anmodede klageren banken om "skriftligt at bekræfte, at såfremt Plus Råvarer 2013 obligationerne ved udløb ikke indfries til minimum kurs 100, vil Ringkjøbing Landbobank erstatte det manglende beløb, således at jeg bliver holdt skadesløs". Alternativt foreslog klageren, at banken overtog hans beholdning af Plus Råvarer 2013 mod betaling af 652.148 kr.

Ved brev af 27. maj 2009 meddelte klageren, at han accepterede at sælge til kurs 20 for at minimere tabet, idet han samtidig forbeholdt sig at kræve erstatning.

Salget blev herefter gennemført til kurs 29,48, svarende til en kursværdi på 209.308 kr.

Finanstilsynet har den 19. marts 2010 vedrørende det ovenfor refererede faktaark besluttet at give følgende påtale:

"Finanstilsynet påtaler, at BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (herefter kaldet BIAM) i de fakta-ark, der var udarbejdet til udlevering til kunder om de strukturerede obligationer PLUS Råvarer 2013 og PLUS Råvarer Super 2013, angav:

"…indløses til minimum kurs 100 ved udløb*)

Fodnote*) Sikret ved investering i AAA-ratede sikkerhedsobligation, som er den højeste opnåelige rating."

og derved gav investorerne et misvisende og utilstrækkelig beskrivelse af forholdene for indløsning, herunder risikoen for ikke at blive indløst til kurs 100. Fakta-arkene indeholdt dermed ikke en afbalanceret beskrivelse af produkterne og de risici, der er knyttet til en investering i produkterne.

BIAM har dermed handlet i strid med redelig forretningsskik og praksis inden for virksomhedsområdet, jf. § 43, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed."

Parternes påstande.

Den 12. juni 2009 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Ringkjøbing Landbobank skal betale 535.692 kr.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at Ringkjøbing Landbobank som følge af mangelfuld rådgivning bør erstatte hans tab på Plus Råvarer 2013 med et beløb svarende til kurstabet på 75,52 kurspoint (kurs 105 ÷ kurs 29,48).

Banken anbefalede Plus Råvarer 2013 som en sikker investering med garanteret indfrielse til kurs 100 ved udløb.

Det investerede beløb stammede fra boet efter hans afdøde ægtefælle.

I 2007 ønskede han at sælge papirerne, idet han ønskede at indgå et nyt ægteskab og derfor havde brug for likviditet til at skifte med sine børn. Værdien af papirerne var på daværende tidspunkt allerede faldet meget, og han kunne ikke få en salgskurs oplyst. Der blev derfor i stedet etableret et lån, som efterfølgende blev indfriet med kapitalpensionsmidler. Han blev herved påført unødige renteomkostninger på ca. 35.000 kr. og afskåret fra som planlagt at bruge kapitalpensionsmidlerne til en ny og handicaptilpasset bil.

Det var dårlig rådgivning at placere et relativt stort beløb i et papir med lang løbetid. Banken burde have rådet til at sprede risikoen.

Ifølge dagspressen har banken tjent godt på at sælge det omhandlede produkt.

Ringkjøbing Landbobank har anført, at der ikke er begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med bankens rådgivning af klageren.

Investeringen i Plus Råvarer 2013 blev foretaget som en omlægning af klagerens beholdning af Bankinvest Virksomhedsobligationer, som har tabt betydelig værdi siden salget og indtil klagetidspunktet.

Investeringen stod i rimeligt forhold til klagerens formueforhold. Klagerens indeståender og depoter i banken suppleres med en fast ejendom og en bil, og klageren har ingen gæld i hverken bank eller kreditforening.

Banken kunne ligesom klageren selv ikke forudse behovet for likviditet i forbindelse med indgåelse af nyt ægteskab og deraf følgende skifte.

Det er fortsat muligt, at obligationerne vil blive indfriet til kurs 100 ved udløb.

Klageren valgte at sælge obligationerne, idet han ikke ønskede yderligere risiko på produktet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det findes ikke godtgjort, at Ringkjøbing Landbobank har påtaget sig en selvstændig garanti for, at Plus Invest Plus Råvarer 2013 ved udløb indfries til kurs 100.

To medlemmer – John Mosegaard samt Erik Sevaldsen, der i medfør af vedtægternes § 13, stk. 1, er tillagt to stemmer - udtaler herefter:

Vi finder, at en afgørelse af, om Ringkjøbing Landbobank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med sin rådgivning af klageren om dennes køb af nom. 710.000 kr. Pus Invest Plus Råvarer 2013 i foråret 2006 afhænger af, om klageren modtog fyldestgørende rådgivning om vilkårene for obligationerne, herunder i sammenligning med den omlagte mængde investeringsbeviser i BankInvest Virksomhedsobligationer.

Vi bemærker, at bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, eller de såkaldte MIFID-regler, ikke var gældende på rådgivningstidspunktet.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene i form af parts- og vidneforklaringer, stemmer vi for, at sagen afvises efter Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

To medlemmer – Søren Geckler og Troels Hauer Holmberg – udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af, om Ringkjøbing Landbobank har pådraget sig et ansvar over for klageren, afhænger af, om der er ydet fyldestgørende og retvisende rådgivning om risikoen for, at værdipapirerne vil blive indfriet til en kurs under 100 ved udløb. Det bemærkes, at banken ikke kunne være uvidende om, at der var en væsentlig risiko forbundet med at investere i de erhvervsobligationer og emerging markets statsobligationer, som ligger til sikkerhed for hovedstolen i Plus Invest Råvarer Super 2013. Det burde have stået banken klart, at der var – og er – en væsentlig risiko for, at papirerne vil blive indfriet til en kurs under 100. Vi finder, at beskrivelsen af denne risiko i bankens salgs- og markedsføringsmateriale samt i faktaarket er mangelfuld og misvisende. Vi bemærker, at Finanstilsynet har påtalt, at faktaarket ikke indeholder en afbalanceret beskrivelse af produktet og de risici, der er knyttet til produktet. Vi finder det endvidere godtgjort, at banken ikke i sin individuelle rådgivning af klager – eller i aftalen med klager – har kompenseret herfor ved at udbygge og nuancere denne risikobeskrivelse. Som følge heraf finder vi, at banken har begået en ansvarspådragende fejl, og at banken skal tilbagekøbe værdipapirerne til minimum kurs 100 ved udløb. Hertil kommer, at omlægningen skete på bankens initiativ og omfattede en stor del af klagerens formue.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:
Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.