Indsigelse om forkortet udbetalingsperiode på indekskontrakter og om for lav forrentning af indekskonto

Sagsnummer:294/2019
Dato:18-12-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Michael Reved, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Indekskonto - udbetalingsperiodens længde
Indekskonto - forrentning
Ledetekst:Indsigelse om forkortet udbetalingsperiode på indekskontrakter og om for lav forrentning af indekskonto
Indklagede:Den Jyske Sparekasse og Middelfart Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse om forkortet udbetalingsperiode på indekskontrakter og om for lav forrentning af indekskonto.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i december 1950, oprettede ved Aftale om pristalsreguleret alderdomsopsparing af 30. september 1971 seks indekskontrakter i sit daværende pengeinstitut. Af aftalen fremgik blandt andet:

”…

OPRETTELSE AF KONTO

1. Ved nærværende aftale oprettes mellem kontohaveren og banken seks indekskontrakt(er) med grundbeløb i henhold til loven. Banken opretter i kontohaverens navn en indekskonto, der forrentes med bankens højeste indlånsrente, for tiden 8 % p.a., og en overrente, for tiden 1/4 % p.a.

INDBETALING

2. Kontohaveren indskyder i indeværende kalenderår senest 31/12 en grundindbetaling på det af aftalen omfattede antal indekskontrakter gange 69,28 kr. og i de efterfølgende kalenderår til og med 2016 senest den 31/12 en årlig indbetaling, der udgør grundindbetalingen pristalsreguleret i henhold til loven. Grundindbetalingen er ved benyttelse af en grundrente på 41/4 % p.a. beregnet på grundlag af en aftalt udbetalingsperiode på 15 år.

UDBETALING

3. A. Fra den 1. i måneden efter kontohaverens fyldte 67. år udbetales kontoens indestående til denne i månedlige beløb af en sådan størrelse, som kontoens indestående forrentet gennem den aftalte udbetalingsperiode med grundrenten berettiger til. Til kontohavere, som er berettigede til, og som ønsker at modtage statens indekstillæg, sker udbetalingerne dog for hver af de af aftalen omfattede indekskontrakter mindst med det beløb, der sammenlagt med det under B omtalte indekstillæg ville udgøre 1/12 af den årlige pristalsregulerede ydelse. Udbetalingerne fortsætter med de således beregnede beløb, indtil kontoens indestående er opbrugt, uanset om den faktiske udbetalingsperiode herved bliver længere eller kortere end den aftalte.

B. Endvidere udbetales gennem banken det månedlige indekstillæg, som kontohaveren måtte oppebære i henhold til loven.

 …”

I 2010 blev indekskontrakterne overført fra Den Jyske Sparekasse til Middelfart Sparekasse.

Den 22. august 2017 sendte Middelfart Sparekasse et brev til klageren om beregning af udbetaling fra indekskonto med normal grundrente pr. 1. januar 2018. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

Her kan du se, hvad du kan forvente at få udbetalt fra din indeksopsparing med normal grundrente, som er beregningsrenten for din indeksudbetaling.

Vælger du normal grundrente, tilstræbes det at fastholde lige store udbetalinger fra din indekskonto.

Den samlede udbetaling (inkl. statens indekstillæg) skal udgøre minimum 2.802,50 kr. pr. mdr. (2018) for at bevare retten til indekstillægget. Er den beregnede udbetaling mindre end minimumsbeløbet, forhøjes egenudbetalingen fra din indekskonto. Det kan medføre, at udbetalingsperioden bliver kortere end oprindeligt aftalt.

…”

Statens indekstillæg udgjorde 1.342,32 kr. pr. måned. Udbetalingerne fra indekskontoen skulle derfor mindst udgøre 1.460,18 kr. pr. måned (2.802,50-1.342,32 = 1.460,18).

De beregnede udbetalinger udgjorde 996,88 kr. pr. måned ved udbetaling i 15 år med normal/fast grundrente. Udbetalingerne   skulle derfor forhøjes pr. måned med 463,30 kr. (1.460,18-996,88=463,30) for at bevare retten til indekstillægget.

Vedrørende forudsætningerne for udbetalingen fremgik blandt andet:

”…

  • Den beregnede værdi af din indeksopsparing var ved udbetalingens oprindelige start 138.148,19 kr.
  • Egenudbetalingerne er beregnet med en fast beregningsrente (normal grundrente) på 4,25 %.
  • Du modtager statens indekstillæg, så længe saldoen på indeksopsparingen er tilstrækkelig til, at du får udbetalt minimumsbeløbet.
  • Udbetalingsperioden er aftalt til 15 år, men vil ofte afvige pga. forskellen mellem faktisk forrentning og beregningsrenten, eller forhøjelse til minimumsudbetalingen, hvis du er er berettiget til indekstillæg.
    Udbetalingerne fortsætter med de således beregnede beløb, indtil kontoens saldo er udbetalt, uanset om den faktiske udbetalingsperiode herved bliver længere eller kortere end den aftalte.

…”

Den 18. juli 2019 besvarede Middelfart Sparekasse en klage fra klageren vedrørende rentesatsen på indekskontoen, som sparekassen oplyste for tiden var 0,00%.

Den 6. august 2019 indgav klageren en klage over Den Jyske Sparekasse og Middelfart Sparekasse til Ankenævnet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Den Jyske Sparekasse og Middelfart Sparekasse skal betale yderligere renter på indeksopsparingen.

Den Jyske Sparekasse og Middelfart Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun ikke har fået grundrenten på 4,25% på indeksopsparing­en, som hun havde krav på ifølge indekskontrakterne.

Udbetalingsperioden var mindst 10 år og højst 15 år. Da indekskontrakterne blev oprettet var renten 8,25% p.a. og dermed højere end grundrenten. Den højere rentesats indebar, at udbetalingsperioden blev forlænget, dog højst fra ti år til 15 år.

Grundrenten var en minimumsrentesats, som hun havde krav på, uanset at de generelle indlånsrentesatser efterfølgende faldt. Sparekasserne var forpligtede i henhold til kontrakterne, der var helt tydelige, og hvor der ikke var var anført noget om variabel rente.

Sammen med den fremlagte beregning af 22. august 2017 fik hun af Middelfart Sparekasse en beregning af udbetalinger, hvor der blev nævnt en variabel rente. Hun valgte imidlertid den faste rente, grundrenten, som stod i kontrakten.

Der var ikke grund til at stille hende over for et valg om renter ved udbetaling, da hun ifølge kontrakten havde krav på minimum grundrenten og en udbetalingsperiode på minimum ti år, dog højst 15 år.

Den Jyske Sparekasse har anført, at den har forrentet indekskontrakterne med sparekassens til enhver tid højeste indlånsrente, hvilket var i overensstemmelse med aftalen.

Renten var variabel, netop fordi den fulgte sparekassens til enhver tid højeste indlånsrente.

Grundrenten på 4,25 % var ikke en minimumsrente, men alene en kalkulationsrente.

Middelfart Sparekasse har anført, grundrenten ifølge indeksaftalen er en kalkulationsrente/beregningsrente, som anvendes til at fastlægge størrelse af indbetalinger og udbetalinger.

Klageren er ikke blevet garanteret udbetalinger i 10 år. Tværtimod fremgår det klart, at udbetalingsperioden ofte vil afvige på grund af forskellen mellem faktisk forrentning og beregningsrenten, samt at udbetalingerne fortsætter med de beregnede beløb, indtil kontoens saldo er udbetalt, uanset om den faktiske udbetalingsperiode herved bliver længere eller kortere end den aftalte.

Der er ikke nogen garanteret rente på kontoen ud over, hvad der er gældende ifølge bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter § 8, stk. 2, hvoraf fremgår, at indekskonti forrentes til enhver tid med den for vedkommende pengeinstitut gældende højeste indlånsrente, eventuelt med tillæg af en overrente.

Sparekassen har håndteret og håndterer fortsat administrationen af klagers indekskonto korrekt og i overensstemmelse med både de lovgivningsmæssige rammer og det skriftlige aftalegrundlag.

Sparekassen har ikke ydet mangelfuld rådgivning eller i øvrigt handlet erstatningspådragende.

Ankenævnets bemærkninger

I 1971 oprettede klageren seks indekskontrakter i sit daværende pengeinstitut. I 2010 blev klagerens indekskonto overført fra Den Jyske Sparekasse til Middelfart Sparekasse. Indeksudbetalingerne begynde den 1. januar 2018, hvor klageren var fyldt 67 år.

Ifølge indeksaftalen kan udbetalingsperioden blive længere eller kortere end den aftalte. Der er ikke grundlag for at fastslå, at hverken Den Jyske Sparekasse eller Middelfart Sparekasse har garanteret klageren en udbetalingsperiode på mindst ti år.

Ifølge indeksaftalen forrentes indekskontoen med pengeinstituttets højeste indlånsrente og en variabel overrente. Ifølge bekendtgørelse nr. 1203 af 31. oktober 2014 om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter § 8, stk. 2, forrentes en indekskonto med den for vedkommende pengeinstitut gældende højeste indlånsrente, eventuelt med tillæg af en overrente. Der er ikke grundlag for at fastslå, at klageren er blevet garanteret en forrentning på mindst 4,25 %.

Tre medlemmer – Henrik Waaben, Michael Reved og Peter Stig Hansen – udtaler:

Udtrykket "højeste indlånsrente" må anses for en fast indarbejdet betegnelse for renten på indskud på længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår.

Vi lægger til grund, at indeståendet på klagerens indekskonto både hos Den Jyske Sparekasse og hos Middelfart Sparekasse er blevet – og hos Middelfart Sparekasse fortsat bliver – forrentet med renten på indskud med længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår eventuelt med tillæg af en eventuel overrente.

Vi stemmer derfor for, at klageren ikke får medhold.

To medlemmer – Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn – udtaler:

Vi finder, at udtrykket "højeste indlånsrente" naturligt må forstås som den højeste rente, pengeinstituttet tilbyder kunder med opsparing.

Vi lægger til grund, at Den Jyske Sparekasse og Middelfart Sparekasse har udviklet og udbudt indlånsprodukter med rentesatser, der overstiger rentesatsen på indskud på længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår.

Ved til stadighed at have fastholdt en forrentning med rentesatsen på indskud på længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår på klagerens indekskonto finder vi, at sparekasserne ikke har levet op til aftalen om "højeste indlånsrente".

Vi stemmer derfor for, at Den Jyske Sparekasse og Middelfart Sparekasse skal yde en rentekompensation i overensstemmelse med ovenstående.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.