Indsigelser i relation til spærring af konti og overførsel af pensionskonto

Sagsnummer:1/2019
Dato:20-08-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Andreas Moll Årsnes, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby, Søren Geckler
Klageemne:Pensionskonti - overførsel
Passivitet - øvrige spørgsmål
Indlån - øvrige spørgsmål
Forældelse - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelser i relation til spærring af konti og overførsel af pensionskonto
Indklagede:Sparekassen Thy
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser i relation til spærring af konti og overførsel af pensionskonti.

Sagens omstændigheder

Den 1. januar 2019 indgav klageren en klage over Sparekassen Thy med krav om en erstatning på 12,8 mio. kr.

Ved brev af 9. januar 2019 afviste Ankenævnets sekretariat en del af klagen, der vedrørte kundeforholdet mellem Sparekassen Thy og et anpartsselskab, som klageren ejede.

I et indlæg af 22. januar 2019 begrænsede klageren klagesagen til sit private kundeforhold med sparekassen.

Privatkundeforholdet bestod blandt andet af en konto nr. -667 med et tilknyttet Visa-/ Dankort, to ratepensioner, henholdsvis konto nr. -113 og -091, og en kapitalpension, konto nr. -105

Klageren har oplyst, at hans private konti blev spærret af sparekassen fra den 25. maj 2012 til den 20. juni 2012 og igen fra den 10. oktober 2012 til den 25. oktober 2012.

Den 14. februar 2013 blev klagerens selskabs engagement med sparekassen opsagt.

Den 18. februar 2014 hævede sparekassen et gebyr på 100 kr. på klagerens konto -667 for spærring af Visa-/Dankort. Kontoens saldo udgjorde herefter -27.826,89 kr.

Ved et brev af 3. marts 2014 til sparekassen meddelte klageren med henvisning til ”skrivelse d. 18/2 2014” af han ikke kunne dække blandt andet overtrækket på konto – 667.

Den 15. december 2015 modtog sparekassen en anmodning om overførsel af klagerens tre pensionskontiene til et andet pengeinstitut.

Den 2. februar 2016 blev ratepension -113 og kapitalpension -105 overført.

Klageren har fremlagt en e-mail korrespondance mellem parterne i perioden 15. - 18. februar 2016, vedrørende klagerens indsigelser i forbindelse med bankens ekspedition af pensionsoverførslerne.

Den 19. februar 2016 blev ratepension -091 overført.

Af sparekassens ”Vilkår for betalingskonti” gældende fra den 1. januar 2018 fremgik blandt andet:

”…

15. Spærring
Sparekassen Thy er berettiget til straks at spærre for brug af en betalingstjeneste eller undlade at gennemføre en betalingstransaktion, hvis:

f. disse vilkår overtrædes, herunder hvis den betalingskonto, som betalingstjenesten er knyttet til, bliver overtrukket,

I tilfælde af overtræk modtager du, hvis det er muligt, en rykker før betalingstjenesten bliver spærret.

Hvis Sparekassen Thy er nødt til at spærre betalingstjenesten øjeblikkeligt, modtager du umiddelbart efter spærringen besked herom med angivelse af årsag og tidspunkt.

…”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at sparekassen skal anerkende, at den uberettiget har spærret hans konti og at overførslen af hans pensionskonti blev forhalet samt at sparekassen skal betale en erstatning på 25.000 kr. til ham.

Sparekassen Thy har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen uberettiget og uden varsel spærrede hans konti, hvilket betød, at han blandt andet var afskåret fra at købe mad til sine børn. Det er uforståeligt, at dette kunne forekomme i et dansk pengeinstitut.

Sparekassen har ikke forholdt sig til hans klage over spærringerne i 2012. På daværende tidspunkt var hans konti ikke i overtræk.

Sparekassens handling var grov, uanstændigt og ulovlig.

Han kan ikke dokumentere de præcise omkostninger for sparekassens handlinger, men de var alt for store og helt unødvendige.

Sparekassen valgte også helt uberettiget og ulovligt, bevidst at tilbageholde og nægte ham adgang til hans pensionskonti i forbindelse med, at disse blev overført til et andet pengeinstitut. Da pengene endelig blev overført, manglede der cirka 25.000 kr.

Det fremgår tydeligt af den fremlagte e-mailkorrespondance, at sparekassen lukkede for adgang og nægtede at give ham adgang i flere uger på den sidste konto, som sparekassen bevidst tilbageholdt ulovligt.

Sparekassen har ikke fulgt hans opfordring til at fremlægge kontoudtog/opgørelse.

To af pensionskontiene blev overflyttet i løbet af cirka en uge, men den tredje blev bevidst tilbageholdt i cirka en måned, og det havde intet med "spærreperioden" at gøre.

Han blev nægtet adgang efter flere forsøg. Kontoen var spærret i fire uger fra den 22. januar 2016 til den 24. februar 2016. Efter modtagelsen var saldoen cirka 25.000 kr. lavere. PAL-skatten blev først trukket efter overførslen var sket.

Da der er tale om ulovlige handlinger, er der ikke indtrådt forældelse. Han har reklameret til sparekassen flere gange.

Sparekassen Thy har anført, at baggrunden for spærringen af Visa-/dankortet var overtræk på klagerens konto. Det fremgår af sparekassens vilkår for betalingskonti pkt. 15, at sparekassen er berettiget til at spærre et betalingskort i tilfælde af overtræk. Sparekassen gav meddelelse om spærringen 18. februar 2014, og klageren oplyste i brev af 3. marts 2014, at han ikke kunne dække overtrækket på kontoen.

Sparekassen modtog overførselsanmodning vedrørende klagerens pensionskonti op til den såkaldte lukkeperiode fra 15. december til 22. januar, hvor det på grund af opgørelse og indberetning af PAL-afgift ikke muligt at overføre pensionskonti, hvilket gælder for alle pengeinstitutter. Sparekassen oplyste klageren om baggrunden for ekspeditionstiden, jf. den fremlagte e-mailkorrespondance.

Der må forventes længere ekspeditionstid ved overførselsanmodninger tæt på lukkeperioden. Ekspeditionstiden i nærværende sag var berettiget.

Klageren var ikke afskåret fra at disponere over værdipapirerne i overførselsperioden, idet han havde mulighed for at disponere enten gennem netbank eller gennem sin rådgiver. Klageren benyttede sig af denne mulighed, idet han den 7. januar 2016 foretog en handel via sparekassens netbank.

Klageren har ikke dokumenteret et eventuelt tab. Et eventuelt krav er endvidere forældet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har oplyst, at Sparekassen Thy uberettiget spærrede hans private konti i sparekassen fra den 25. maj 2012 til den 20. juni 2012 og igen fra den 10. oktober 2012 til den 25. oktober 2012. Ankenævnet finder, at det på nuværende tidspunkt i 2019 ikke kan pålægges sparekassen at redegøre nærmere for baggrunden for spærringerne.

Det må lægges til grund, at sparekassen den 18. februar 2014 var berettiget til at spærre klagerens Visa-/Dankort på baggrund af, at der var et overtræk på 27.826,89 kr. på den konto, som kortet var knyttet til. Klageren har ikke godtgjort et tab som følge af spærringen, og et eventuelt krav må endvidere nu anses for forældet, jf. forældelseslovens § 3, hvorefter forældelsesfristen er tre år.

Den 15. december 2015 modtog sparekassen en anmodning om overførsel af klagerens tre pensionskonti i sparekassen til et andet pengeinstitut. Overførslen trak ud blandt andet på grund af den såkaldte lukkeperiode fra 15. december til 22. januar, hvor det på grund af opgørelse og indberetning af PAL-afgift ikke er muligt at overføre pensionskonti. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klageren blev påført et tab på 25.000 kr. i forbindelse med overførslerne. Ankenævnet finder heller ikke, at det kan lægges til grund, at klageren blev afskåret fra at disponere over kontiene i overførselsperioden. Ankenævnet har herved lagt vægt på det af sparekassen anførte om, at klageren den 7. januar 2016 foretog en handel via sparekassens netbank, hvilket er ubestridt af klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen