Debitering af negativ rente i pulje. Ændring af vilkår.

Sagsnummer:142/1995
Dato:21-11-1995
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Reissmann, Erik Sevaldsen
Klageemne:Selvpensioneringskonto - forrentning
Ledetekst:Debitering af negativ rente i pulje. Ændring af vilkår.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren overførte i 1984 en selvpensioneringskonto til indklagede. I denne forbindelse underskrev klageren blanket vedrørende oprettelse af kontoen, som blev tilknyttet indklagedes puljeordning, som fortrinsvis placeredes i obligationer. Af blankettens bagside fremgår bl.a.:

"Renten tilskrives kontoen hvert år ultimo december for de da forløbne 12 måneder. Renten består af renter og udbytte fra værdipapirordningen, kursgevinst/ kurstab på denne samt rente af det indestående, der ikke er placeret i værdipapirer.

Sparekassen beregner sig gebyr for administration af ordningen. Gebyret modregnes i renten inden rentetilskrivningen.

Det beregnede afkast fordeles mellem de enkelte konti på grundlag af den gennemsnitlige saldo i det forløbne år. Såfremt afkastet af de enkelte puljer i en periode ikke har kunnet give en positiv forrentning, debiteres der hverken negativ rente eller gebyr det pågældende år. Det negative rentebeløb samt gebyret vil blive modregnet i det/de følgende års positive forrentning.

.....

Ved pensionsalderens indtræden, invaliditet eller død på et tidspunkt forskelligt fra årsultimo, opgøres kontoen med den for de da forløbne kvartalers beregnede rente. Fra det nærmest forudgående afsluttede kvartal og frem til udløbsdagen forrentes kontoen med den rente, inklusive eventuel sparepræmie, som Sparekassen til enhver tid yder på kontante selvpensioneringskonti. Udbetaling sker efter fradrag af eventuel ikke udlignet negativ rentesaldo."

Med virkning fra den 1. januar 1993 blev reglerne for tilskrivning af negativt afkast af puljeprovision ændret. De ændrede regler er gengivet i en folder, som var vedlagt en orientering, som indklagede i januar måned 1993 udsendte til kontohaverne. Af denne fremgår:

"9. Beregning og tilskrivning af afkast

Afkast beregnes på Deres konto ved hver måneds afslutning. Ved beregning af en måneds afkast anvendes afkastprocent for de puljer, som kontoen har haft andel i. Afkastprocenterne beregnes af banken ud fra det opnåede afkast i puljerne. Deres andel af afkastet beregnes forholdsmæssigt ud fra Deres gennemsnitlige indestående i puljen den pågældende måned og det samlede gennemsnitlige indestående for samtlige deltagere i puljen.

Afkast og puljeprovision tilskrives eller hæves på Deres konto hvert år den 31. december.

Ved udtræden af puljeordningen tilskrives eller hæves afkast og puljeprovision."

Af kontoudskrift pr. 31. december 1994 fremgår, at der på klagerens konto for 1994 er hævet puljeprovision med 386,95 kr. samt renter med 3.566,27 kr.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale klageren de pr. 31. december 1993 hævede beløb, i alt 3.953,22 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at det af den i 1984 indgåede aftale fremgår, at indklagede ikke har haft adgang til at hæve puljeprovisionsbeløbet samt rentebeløbet som sket. Indklagede bør derfor tilbagebetale beløbet.

Indklagede har anført, at reglerne for tilskrivningen af negativt afkast og puljeprovision blev ændret med virkning fra den 1. januar 1993. Klageren blev orienteret herom. Ændringen skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992, som med virkning fra den 1. januar 1993 gav hjemmel for direkte debitering af negativt afkast. Denne mulighed forelå ikke tidligere, hvor et sådant afkast kun kunne modregnes i et eventuelt kommende positivt afkast eller i forbindelse med en afslutning af kontoen.

Ankenævnets bemærkninger:

Adgangen til at debitere et negativt afkast af puljeprovision, som blev indført ved Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1993, indebærer ikke, at kontohaveren til sin tid vil modtage et mindre beløb, end hvis de nævnte beløb var blevet overført til modregning i følgende års positive forrentning, således som det fremgik af den aftale, som klageren indgik i 1984.

Klageren blev i januar 1993 orienteret om de retningslinier, som indklagede ville følge med virkning fra 1. januar 1993, og Ankenævnet finder ikke grundlag for at kritisere, at indklagede vedrørende 1994 foretog debitering som sket.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.