Indsigelse mod renteforhøjelse, der skete som følge af ændring af pengeinstituts kundeprogram.

Sagsnummer:299/2019
Dato:08-10-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler, Karin Sønderbæk og Inge Kramer
Klageemne:Rente - udlån
Ledetekst:Indsigelse mod renteforhøjelse, der skete som følge af ændring af pengeinstituts kundeprogram.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod, at renten på hans kredit i Nykredit Bank blev forhøjet som følge af, at banken indførte et nyt kundeprogram.

Sagens omstændigheder

Den 23. februar 2010 underskrev klageren og H en kreditaftale med Nykredit Bank om en Friværdikonto med et kreditmaksimum på 249.000 kr. Af kreditaftalen fremgik blandt andet:

”…

Rente og Provision
Rente, provision og gebyrer er variable og fastsættes til enhver tid af Nykredit Bank, jf. Nykredit Banks Almindelige bestemmelser for lån og kreditter.

Udlånsrenten er for tiden 3,050 % om året …

Provisionen er for tiden 0,500 % om året. …

Specielle vilkår
Renten er variabel og er fastsat ud fra, at der ikke er lønindgang i Nykredit. Kreditten forfalder ved ejerskift.

Underskrift

Kreditaftalen omfatter:

*Sikkerheder
*Kreditoplysninger
*Almindelige bestemmelser for lån og kreditter

Vi er bekendt med og accepterer, at ovenstående er en del af aftalen. Endvidere gælder Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank også for aftalen.

Vi har modtaget en kopi af aftalen og Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank.

 Almindelige bestemmelser for lån og kreditter

1. Rentevilkår

Indlåns- og udlånsrenten er variabel. At renten er variabel betyder, at Nykredit Bank kan ændre rentesatsen. De nærmere vilkår for ændring af renten fremgår af ”Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank”, som udleveres samtidig med underskrift af låne- eller kreditaftalen. …

…”

De dagældende ”Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank” er ikke fremlagt i sagen.

Banken har oplyst følgende om renteudviklingen på kreditten:

23/02/2010

3,05 %

30/06/2010

2,80 %

30/09/2010

2,80 %

30/12/2010

2,80 %

31/03/2011

2,80 %

30/06/2011

3,05 %

30/09/2011

3,55 %

30/12/2011               oplysning findes ikke længere

30/03/2012               oplysning findes ikke længere

30/06/2012               oplysning findes ikke længere

28/09/2012

5,80 %

28/12/2012

5,80 %

28/06/2013

5,80 %

30/12/2013

5,80 %

30/06/2014

5,80 %

30/12/2014

5,80 %

Banken har fremlagt en prisliste pr. den 22. juni 2010 der viser, at rentesatsen på friværdikonti inden for 80 % af ejerboligens værdi udgjorde 2,80 %.

Banken har oplyst, at rentesatsen ikke nødvendigvis var gældende for alle friværdikonti, hvor kreditmaksimum ikke oversteg 80 % af boligens værdi. Rentesatsen skal ses som udgangspunktet. Da klageren ikke havde lønindgang i Nykredit, var der ikke grundlag for at fravige udgangspunktet.

Banken har videre oplyst, at renterne på daværende tidspunkt kunne justeres individuelt på baggrund af en konkret vurdering, hvor blandt andet kundens øvrige engagement i Nykredit blev taget i betragtning. Informationen om klagers lønindgang var derfor vigtig i forbindelse med prisfastsættelsen, men ikke et udtryk for, at klagers rente afveg fra normalen.

Af ”Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank” gældende pr. den 18. april 2013 fremgik blandt andet:

”…

4. Rentevilkår
Indlåns og udlånsrenten er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. At renten er variabel betyder, at Nykredit Bank kan … forhøje variable rentesatser på udlån uden varsel, hvis

  • ind- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Nykredit Bank, fordi det almindelige renteniveau påvirkes,
  • anden udvikling i det almindelige renteniveau, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for Nykredit Bank,
  • ændringer i skatter og afgifter har betydning for Nykredit Bank.

… forhøje variable rentesatser på udlån med 1 måneds varsel, hvis

  • markedsmæssige forhold begrunder en ændring for én eller flere kontotyper, fx på grund af konkurrencemæssige forhold i indland og udland,
  • Nykredit Bank ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen

…”

Den 2. marts 2015 sendte banken et brev til klageren om et nyt kundeprogram i banken med virkning fra den 8. juni 2015. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

Vi introducerer Nykredit BoligBank og gør det mere enkelt og gennemskueligt at være kunde i Nykredit.

BoligBank - Hvad betyder det for dig?
Fordi du er boligejer, får du adgang til alle tilbud i det vi kalder BoligBank.

Du kan herunder se de ændringer i dine produkter, priser og eventuelle afgivne tilbud, som træder i kraft fra den 8. juni 2015. …

Med brevet fulgte en oversigt over ændrede renter og gebyrer pr. 8. juni 2015. Heraf fremgik, at renten på klagerens friværdikonto/kredit ville stige fra 5,80 % til 6,50 %. Endvidere fremgik ændringer i løbende gebyrer for fire kundekategorier henholdsvis ”BoligBank 365”, ”BoligBank 360”, ”BoligBank” og ”Bank”.

Banken har oplyst, at der af "Vilkår for Nykredit BoligBank" fremgår følgende:

"…

Kundetilbud

I Nykredit Boligbank er der tre kundetilbud, hver med en række fordele og muligheder. Afhængigt af dine behov, og hvor meget du og din familie bruger Nykredit, tilbyder vi dig at blive enten BoligBank kunde, BoligBank 360 kunde eller BoligBank 365 kunde. Alle kundetilbud forudsætter, at du er boligejer eller kommende boligejer.

BoligBank
Du er BoligBank kunde, så snart du som boligejer er kunde i Nykredit.

BoligBank 360
Du er BoligBank 360 kunde, når du anvender Nykredit som daglig bank og anvender Nykredit til boligfinansiering, eller er boligejer uden gæld i din ejendom.

BoligBank 365
Du er BoligBank 365 kunde, når du anvender Nykredit som daglig bank, til formueopsparing og anvender Nykredit til boligfinansiering eller er boligejer uden gæld i din ejendom.

…"

Banken har oplyst, at klageren blev kategoriseret som ”BoligBank” kunde.

Af bankens prisliste pr. den 1. april 2015 fremgik, at rentesatsen for produktet –Friværdikonto inden for 80 % af boligens værdi – udgjorde 3,50 % p.a. for BoligBank 365 kunder, 4,25 % p.a. for BoligBank 360 kunder og 6,50 % for BoligBank kunder.

Den 30. juni 2019 sendte klageren en klage over renten til banken. Banken svarede, at renten stemte overens med bankens prisliste for friværdikonto op til 80 % belåning og for BoligBank kunder, og banken bekræftede en telefonisk aftale med klageren om efter sommerferien at se ”på andre produkter, som vil kunne være billigere for jer”.

Parternes påstande

Den 15. august 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Bank skal nedsætte renten på friværdikontoen med tilbagevirkende kraft.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at da han og H optog kreditten, som var et tilbud fra banken, blev de lovet, at renten ikke ville stige. Det husker de begge to. At renten var variabel, betød således alene, at renten kunne falde. De optog kreditten i tillid hertil.

På et tidspunkt, hvor han klagede over renteforhøjelsen, fik han tilbudt nedsat rente, hvis han skiftede bank. Det var han med på, men da sagsbehandleren fik at vide, at de havde et sommerhus med en gæld på 800.000 kr., kunne det ikke lade sig gøre, med mindre de solgte sommerhuset.

Der var ikke grund til, at renten på deres lån skulle stige. Det generelle renteniveau er tværtimod faldet. Deres økonomi er ikke blevet forringet. Kreditten blev brugt til et nyt køkken og en tilbygning og dermed en forbedring af deres hus. Sommerhuset har de haft hele tiden og med den samme gæld. Endvidere er der løbende blevet betalt afdrag på deres realkreditlån.

Han har nogle venner, som også har en Friværdikonto, og som aldrig har betalt over 4,25 % i rente.

Nykredit Bank har anført, at det fremgår af kreditaftalen, at renten er variabel. Banken tilbød ikke produktet med fast rente eller renteloft på daværende tidspunkt. Banken kan derfor ikke genkende klagerens påstand om, at banken skulle have oplyst, at renten ikke kunne stige.

Renteændringerne er foretaget i overensstemmelse med aftalegrundlaget og er ikke urimelige.

Fra oprettelsen til lanceringen af det nye kundekoncept blev renten justeret flere gange på baggrund af ændringer i det almindelige renteniveau.

Der blev sendt informationsbreve til klageren vedrørende de løbende ændringer.

Det nye kundekoncept medførte, at renten blev hævet fra 5,80 % til 6,50 %. Der var tale om en generel ændring af forretningsmæssige grunde, jævnfør ”Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder” punkt fire, hvorefter ændringen kunne ske med én måneds varsel. Renten er ikke ændret siden.

Udlånsrenten for friværdikontoen er sat på baggrund af kundekoncept og produkt. Klagerens individuelle forhold har ikke indflydelse herpå. Der er ikke noget rentespænd. Der er tre forskellige rentesatser, én for hvert kundetilbud. Rentesatsen afgøres af, hvilket kundetilbud kunden har, det vil sige BoligBank, BoligBank 360 eller BoligBank 365. Kriterierne for, hvilket kundetilbud en kunde får, er beskrevet i "Vilkår for Nykredit BoligBank".

Forinden 8. juni 2015 blev renten i højere grad fastsat ud fra klagers individuelle økonomiske forhold. Hvorvidt klageren kunne opnå en rentenedsættelse i forbindelse med et bankskifte afhang derfor af en konkret kreditvurdering. Banken kan ikke se, at klageren har været i dialog med banken om et bankskifte. Banken kan derfor heller ikke genkende, at der skulle være stillet krav om, at sommerhuset skulle sælges førend en rentenedsættelse kunne ske.

Klageren har på intet tidspunkt haft en favørrente.

Banken opfordrer klageren til at gå i dialog med banken om, hvorvidt kreditfaciliteten er det rigtige produkt for klageren.

Ankenævnets bemærkninger

Den 23. februar 2010 underskrev klageren og H en kreditaftale med Nykredit Bank om en Friværdikonto med et kreditmaksimum på 249.000 kr. Udlånsrenten var variabel 3,05 % om året. Der var efter det oplyste tale om en Friværdikonto/kredit ”inden for 80 % af boligens værdi”.

Der var efterfølgende flere renteændringer på Friværdikontoen/kreditten. Fra den 28. september 2012 udgjorde rentesatsen 5,80 %.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken ved oprettelsen af Friværdikontoen lovede klageren, at renten ikke ville stige.

Ankenævnet lægger til grund, at renteændringerne i 2010-2012 skete med hjemmel i kreditaftalen og med de varsler, der fulgte af ”Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank”, at klageren er blevet informeret om renteændringerne på fyldestgørende måde, jf. nu kreditaftalelovens § 9, og at klageren løbende har fået tilsendt kontoudskrifter og årsopgørelser, hvoraf renter, rentesats og restgæld er fremgået.

Ankenævnet finder ikke, at rentesatserne kan tilsidesættes som urimelige, jf. aftalelovens § 36, jf. § 38c.

Ankenævnet finder, at Nykredit Bank var berettiget til som sket med virkning fra den 8. juni 2015 at ændre sit kundeprogram.

Der skete ikke i forbindelse med ændring af kundeprogrammet en varsling af renteforhøjelse i overensstemmelse bankens almindelige forretningsvilkår.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Inge Kramer og Karin Sønderbæk - udtaler:

Af den grund stemmer vi for, at banken må stille klageren som om den rente, der var gældende før ændring af kundeprogrammet stadig er gældende. Banken skal derfor nedsætte renten på klagerens Friværdikonto/kredit til 5,80 % med tilbagevirkende kraft fra den 8. juni 2015.

To medlemmer – Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler – udtaler:

Det fremgår af kreditaftalen, at klageren ikke havde en lønkonto i Nykredit Bank. Renten svarede til renten ifølge bankens prisliste. Vi forstår dette forhold således, at banken ved rentefastsættelsen så bort fra, at klageren ikke havde sine konti i banken. Vi finder, at det forhold, at klageren ikke har konti i banken fortsat ikke kan tillægges betydning, og at klageren rentemæssigt skal stilles som om han var blevet kategoriseret som Boligbank 360 kunde.

Da banken således uden hjemmel i kreditaftalen har tillagt det forhold – at klageren ikke har en lønkonto i banken – betydning, stemmer vi for, at banken med tilbagevirkende kraft til den 8. juni 2015 skal nedsætte renten på klagerens Friværdikonto/kredit til den rentesats, som til enhver tid er gældende for Boligbank 360 kunder.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Nykredit Bank skal inden 30 dage med tilbagevirkende kraft til den 8. juni 2015 nedsætte renten på klagerens Friværdikonto/kredit til 5,80 %.

Klageren får klagegebyret tilbage.