Afvisning af klage på grund af manglende kundeforhold. Krav om erstatning som følge af sparekasses håndtering af en fuldmagt afgivet i marts 2019 til en konto tilhørende klagerens nu afdøde mor. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.

Sagsnummer:631/2023
Dato:07-05-2024
Ankenævn:Bo Østergaard, Christina Bryanth Konge, Klaus Tougaard Kristensen, Rolf Høymann Olsen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Tavshedspligt - øvrige spørgsmål
Fuldmagt - gyldighed
Afvisning - kundeforhold § 2, stk. 3
Ledetekst:Afvisning af klage på grund af manglende kundeforhold. Krav om erstatning som følge af sparekasses håndtering af en fuldmagt afgivet i marts 2019 til en konto tilhørende klagerens nu afdøde mor. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.
Indklagede:Sparekassen Djursland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning som følge af sparekassens håndtering af en fuldmagt afgivet i marts 2019 til en konto tilhørende klagerens nu afdøde mor. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.

Sagens omstændigheder

Klagerens mor, A, var kunde i Sparekassen Djursland, hvor hun havde en konto -529.

Klageren har fremlagt en fuldmagt, der fremtræder som underskrevet af A den 1. marts 2019, hvoraf fremgår, at hun gav sin svigersøn fuldmagt til at forespørge og disponere over konto -529. Fuldmagten er ikke forsynet med vitterlighedspåtegninger.

Sparekassen har oplyst, at fuldmagtshaveren aldrig har haft kort til A’s konto.

Sparekassen har endvidere oplyst, at der alene har været udstedt to kort til A’s konto -529. Begge kort var udstedt i A’s navn. A havde oprindelig et hævekort, der i slutningen af februar 2019 blev ombyttet til et Mastercard Standard Debit kort udstedt i A’s navn. Samtlige korttransaktioner på A’s konto blev foretaget med et kort udstedt i A’s navn og med pinkode udstedt til A.

Af en skifteretsattest af 28. februar 2023 fremgik, at A afgik ved døden den 7. februar 2023, og at boet den 28. februar 2023 blev udleveret til en advokat til bobestyrerbehandling.

Det fremgår af en liste over arvinger i dødsboet efter A, at klageren var en af flere arvinger i dødsboet.

Klageren har oplyst, at dødsboet efter A blev afsluttet i august 2023, og at han i den forbindelse fik udbetalt sin arv.

Klageren har fremlagt et brev af 23. september 2023 med bilag stilet til sparekassens privatdirektør, hvoraf fremgår, at han anmodede sparekassen om nogle oplysninger om A’s betalingsserviceaftaler, faste betalinger og overførsler og rejste et krav om erstatning over for sparekassen på i alt 57.808 kr. på grund af sparekassens medvirken til forringelse af hans arv i dødsboet efter A. Han begrundede blandt andet erstatningskravet med, at fuldmagtshaveren havde foretaget misbrug af fuldmagten af 1. marts 2019. Han anførte endvidere, at fuldmagten var ugyldig.

Klageren har oplyst, at sparekassen den 3. oktober 2023 sendte nedenstående svar på klagen:

”…

Sparekassen har modtaget dit brev af 23. september 2023 med tilhørende bilag sendt på vegne af [klageren] angående Sparekassens kunde Boet efter [A].

Jævnfør lov om finansiel virksomhed § 117 har Sparekassen tavshedspligt om vores kunder. Sparekassens kunde var [A] og senere Boet efter [A]. Boet har været behandlet som et bobestyrerbo, og da det jævnfør dødsboskifteloven § 49 er bobestyreren, der tegner boet, henviser vi jer til bobestyreren, idet Sparekassen alene kan udlevere oplysninger om kundeforholdet til bobestyreren for ikke at overtræde vores tavshedspligt.

Med venlig hilsen

[navn]

Juridisk chef”

Klageren har oplyst, at sparekassen ligeledes den 3. oktober 2023 sendte nedenstående svar på hans klage:

”…

Jeg har modtaget ovennævnte sag fra min kollega og jurist i Sparekassen – [navn].

Eftersom jeg i klagesager oftest rådfører mig med min jurist, så ændrer det naturligvis ikke på Sparekassens holdning i sagen.

Vi kan og må ikke svare dig eller andre på indholdet i klagen grundet tavshedspligten i § 117 i lov om finansiel virksomhed.

Det må vi alene over for bobestyreren – og indtil vi evt. får en henvendelse herfra, så afslutter vi sagen.

Med venlig hilsen

[navn]

Direktør”

Parternes påstande

Den 15. oktober 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Djursland skal betale erstatning som følge af et misbrug af hans afdøde mor, A’s, konto.

Sparekassen Djursland har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at sparekassen har handlet ansvarspådragende ved håndtering af en fuldmagt, der fremtræder som afgivet af A i marts 2019, og at sparekassen skal betale erstatning som følge af fuldmagtshaverens misbrug af afdøde A’s konto. Han henviser i den forbindelse til en af ham fremlagt opgørelse over hævninger på A’s konto i pengeautomater fra den 1. januar 2017 til A’s dødsdag den 7. februar 2023. 

Sparekassen har uberettiget afvist hans klage af 23. september 2023 over behandlingen af dødsboet efter A.

Sparekassen henholder sig i sit svar til tavshedspligten og har med henvisning hertil afvist klagen. Alene den begrundelse finder han stærkt kritisabel. Dette henset til at han under bobestyrerbehandlingen gentagne gange via bobestyreren forsøgte at få udleveret oplysninger om A’s betalingsserviceaftaler, faste betalinger og overførsler, uden at disse anmodninger blev imødekommet fra sparekassens side. Det var næsten som om, at sparekassen allerede dengang inden afslutningen af bobestyrerbehandlingen gjorde brug af tavshedspligten - en bobestyrersag, hvori det afsluttende bomøde fandt sted den 17. juli 2023, og som blev endeligt afsluttet den 16. august 2023 i forbindelse med frigivelse af arven og udbetaling af denne til ham.

Han henviser i øvrigt til uddrag af en korrespondance, som han har ført med bobestyreren om fremskaffelse af oplysninger fra sparekassen om A’s betalingsserviceaftaler, faste betalinger og overførsler. Det fremgår heraf, at sparekassen forbeholdt sig at kræve timebetaling for fremskaffelse af oplysningerne, og at sparekassen oplyste, at den ikke havde mulighed for at fremskaffe oplysninger om slettede betalinger.

Denne sletning hos sparekassen har fundet sted, inden bobestyreren havde afsluttet dødsbobehandlingen, hvilket må anses som særdeles bebrejdelsesværdigt, ligesom sletningen har medført komplikationer, ekstraarbejde og merudgifter til bobestyreren i forhold til hans undersøgelser om A’s økonomi og bankkonto hos sparekassen i den periode, hvor fuldmagten til A’s svigersøn havde været i brug.

Bobestyreren gav under sin sagsbehandling af A’s dødsbo udtryk for, at hun ville forhøre sig hos sparekassen om de nærmere omstændigheder, hvorunder fuldmagten blev udstedt.

Bobestyrerens sekretær har den 22. august 2023 via mail oplyst, at ”Sparekassen Djursland ikke kan oplyse noget om denne sag, og at man ikke har noget notat eller nogen medarbejder, der kan huske, hvordan eller hvorledes fuldmagten blev underskrevet”.

Sparekassen Djursland har blandt andet anført, at sparekassens henvisning af klageren til bobestyreren i boet efter A ikke udgør et økonomisk mellemværende mellem sparekassen og klageren og derfor ikke kan behandles af Ankenævnet.

Afvisningen af at sende betalingsaftaler skete ikke på grund af manglende vilje hos sparekassen, men på grund af at det teknisk ikke var muligt at søge slettede betalingsaftaler frem, og drejer sig ikke om et økonomisk mellemværende mellem sparekassen og klageren. Dette kan derfor ikke behandles af Ankenævnet.

Ombytningen af A’s hævekort til et Mastercard Standard Debit skete på sparekassens foranledning som følge af ændring af produkttilbud og faldt helt tilfældigt tidsmæssigt sammen med forholdene i klagen, men har intet med klagepunkterne at gøre.

Mastercard Standard Debit udstedt til A’s konto var udstedt i kontohaveren, A’s navn.

Transaktioner på kort tilhørende A og ved anvendelse af A’s pinkode hæftede A selv for, uanset om hun selv havde hævet beløbene eller med forsæt havde overladt kort og pinkode til et familiemedlem.

Omstændighederne omkring fuldmagtens tilblivelse er således ikke relevante i forhold til et eventuelt erstatningskrav mod sparekassen.

A’s forbrug kan ikke danne grundlag for et erstatningskrav mod sparekassen, idet det er omstændighederne ved transaktionerne og ikke transaktionernes størrelse, der er relevante i et eventuelt erstatningsspørgsmål.

Udgiften til bobestyreradvokat er sparekassen uvedkommende og er et forhold mellem bobestyreren og arvingerne.

Det er klagerens egen beslutning at have anvendt bistand fra en repræsentant i sagen. Der har intet været aftalt med sparekassen om betaling heraf. Som den, der har bestilt ydelsen, er det alene klageren, der hæfter for betalingen.

Bobestyreren har haft alle relevante oplysninger til rådighed og har ikke fundet anledning til at rejse krav mod sparekassen.

Måtte der være et berettiget krav mod sparekassen, vil den rette modtager heraf være boet – via bobestyreren – og ikke en af flere arvinger. Det vil derfor være bobestyreren, der skal modtage beløbet på boets vegne.

Familie og arvestridigheder om afdøde, A’s, valg af brug af sine egne midler i levende live er sparekassen uvedkommende og kan ikke danne grundlag for krav mod sparekassen fra en af flere arvinger.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren er en af flere arvinger i dødsboet efter hans mor, A.

Sagen vedrører klagerens krav om erstatning begrundet i indsigelse om, at Sparekassen Djursland har medvirket til forringelse af hans arv i dødsboet efter A. Han har blandt andet begrundet erstatningskravet med, at en fuldmagtshaver havde foretaget misbrug af en fuldmagt af 1. marts 2019, der fremtrådte som afgivet af A.

 A’s dødsbo blev behandlet som et bobestyrerbo. Klageren har, som en af flere arvinger i dødsboet, på denne baggrund ikke den fornødne legitimation til at indhente oplysninger hos Sparekassen Djursland om A’s konto i sparekassen, herunder A’s afgivelse af en fuldmagt til kontoen, A’s betalingsaftaler i sparekassen og hævninger fra A’s konto i sparekassen, samt til at fremsætte et erstatningskrav mod sparekassen på vegne boet efter A.

Der er således ikke tale om en klage vedrørende et kundeforhold mellem klageren og sparekassen, med derimod om en klage vedrørende sparekassens tidligere kundeforhold med dødsboet efter A repræsenteret ved bobestyreren. Ifølge det oplyste er boet afsluttet på nuværende tidspunkt.

Som følge heraf har Ankenævnet ikke kompetence til at behandle klagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3, 1. pkt.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.