Kursregulering ved delvis indfrielse af pantebrev.

Sagsnummer:26/1989
Dato:06-06-1989
Ankenævn:Peter Blok, Mogens Hvelplund, Arnold Kjær Larsen, Kirsten Nielsen, Lars Pedersen
Klageemne:Pantebreve - indfrielse
Ledetekst:Kursregulering ved delvis indfrielse af pantebrev.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved gældsovertagelsesdeklaration af 10. februar 1987 indtrådte klageren som debitor for et lån med indklagede, som var sikret ved et pantebrev tinglyst i den ejerlejlighed, som klageren havde erhvervet.

Pantebrevet, hvis hovedstol er 125.000 kr., forrentes med 13,5% p.a. Ved ejerskifte skal ikke betales ejerskifteafdrag, men et gebyr på 600 kr. I afsnittet om opsigelse - ligeledes på pantebrevets s. 1 - hedder det: "Pantebrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt fra ejer til ejer indtil udløb. Pantebrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvist med 3 måneders varsel til en termin."

Under "særlige bestemmelser" på pantebrevets s. 2 er anført: "Ved enhver indfrielse af lånet, skal lånet tilbagebetales med den kapitaliserede værdi af de resterende terminsydelser, beregnet på grundlag af den effektive rente, der kan opnås ved køb af enhedsprioritetsobligationer med tilsvarende restløbetid."

I den følgende fortrykte tekst på s. 2 hedder det i afsnittet om ejerskifte- og/eller ekstraordinære afdrag: "Ved betaling af ejerskifteafdrag eller ekstraordinære afdrag nedsættes den fremtidige ydelse således, at den udgør samme procent af den nye restgæld, som den hidtidige ydelse udgjorde af den gamle restgæld. Samtidig med betaling af ejerskifteafdrag eller ekstraordinære afdrag betales renter af afdraget for sidste termin til betalingsdagen."

Ved skrivelse af 3. oktober 1988 meddelte klageren afdelingen, at hun ønskede at indfri pantebrevet snarest muligt, hvorfor hun anmodede om oplysning om indfrielsesbeløbet.

Ved skrivelse af 6. oktober 1988 oplyste afdelingen, at indfrielseskursen pr. d.d. var 119,39. Det oplystes videre, at indfrielsesbeløbet først kunne opgøres pr. 11. december 1988, da kursen fastsættes efter obligationsrenten på indfrielsesdagen.

Ved skrivelse af 11. oktober 1988 meddelte klageren, at hun ønskede at erlægge et ekstraordinært afdrag pr. december termin 1988. Den 12. december 1988 indbetalte hun herefter et ekstraordinært afdrag på 120.000 kr. med tillæg af rente heraf i en dag 45 kr.

Ved skrivelse af 27. december 1988 meddelte klageren, at hun opsagde pantebrevsrestgælden, der efter erlæggelse af det ekstraordinære afdrag kunne opgøres til 265,78 kr., til indfrielse ved førstkommende termin.

Ved skrivelse af 29. december 1988 til klageren meddelte afdelingen, at enhver form for indfrielse, hel eller delvis, ville medføre en kursfastsættelse på lånet. Restgælden opgjordes efter kursfastsættelse af det erlagte afdrag til 21.953,55 kr.

Klageren har herefter og efter brevveksling med indklagedes direktion indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende det af hende erlagte afdrag til kurs 100.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at pantebrevet efter sit eget indhold skelner imellem betaling af ekstraordinære afdrag og hel eller delvis indfrielse, og at der kun i sidstnævnte tilfælde skal ske kursfastsættelse af det erlagte beløb. I forbindelse med sine overvejelser om indfrielse af pantebrevet kontaktede hun afdelingen og forespurgte, om man var villig til at konvertere kursfastsættelsen til fradragsberettigede renter. Afdelingen oplyste, at man ikke var villig hertil. Herefter forespurgte hun afdelingen, om der kunne erlægges et ekstraordinært afdrag, hvilket hun fik bekræftet. Det blev under denne samtale ikke oplyst, at erlæggelse af ekstraordinært afdrag kun kunne ske mod kursfastsættelse af afdragsbeløbet.

Indklagede har til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gjort gældende, at klageren til stadighed har været bekendt med pantebrevets indfrielsesklausul, og at indklagedes medarbejder på intet tidspunkt overfor klageren har givet udtryk for, at indklagede ville fravige disse.

Indklagede har på klagerens forespørgsel afgivet en redegørelse for, hvorledes indfrielseskursen ved indfrielse i utide beregnes.

Ankenævnets bemærkninger:

Den særlige bestemmelse på pantebrevets s. 2 om kursregulering ved "enhver indfrielse af lånet" må - bl.a. på baggrund af bestemmelsen på pantebrevets s. 1 om opsigelse fra debitors side - forstås som tillige omfattende delvis indfrielse. Da de i afsnittet om ejerskifte- eller ekstraordinære afdrag indeholdte bestemmelser ikke er i modstrid hermed, og da der ikke er grundlag for at sondre mellem delvis indfrielse og betaling af et ekstraordinært afdrag, har indklagede herefter været berettiget til at kursregulere det betalte ekstraordinære afdrag ved beregningen af restgælden.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.