Ankenævnets sekretariats afvisning af klage vedrørende krav i forbindelse med overførsler mellem to selskaber.

Sagsnummer:529/2021
Dato:02-11-2022
Ankenævn:Henrik Waaben, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen
Klageemne:Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Ankenævnets sekretariats afvisning af klage vedrørende krav i forbindelse med overførsler mellem to selskaber.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører Ankenævnets sekretariats afvisning af klage vedrørende krav i forbindelse med overførsler mellem to selskaber.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er bosiddende i Letland, ejer to selskaber, S1 og S2.

Klagen angår krav om tilbageførsel af fem overførsler på i alt 100.000 EUR foretaget i perioden fra 30. maj til 6. juni 2018 til konto nr. -328 i Københavns Andelskasse.

Finansiel Stabilitet overtog den 13. september 2018 kontrollen med Københavns Andelskasse i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

I april 2019 klagede klageren til Finansiel Stabilitet og anførte:

”… Our company [S1], regularly incorporated in the State of Florida (US) on March 6, 2018, with registration number -942, has opened an account at Københavns Andelskasse last year May 2018, being assigned IBAN nr -328. On this company account we deposited 100.000 EUR through 5 wire transfers transactions from the account of another company of our investments group [S2] …All companies in our group operate regular business in real estate development and administration. … The aim of funding [S1] was to operate a real estate purchase in Florida. …”

Klageren har fremlagt dokumentation for indsendelse for årsregnskab for S1 i juni 2020, hvoraf det fremgår, S1 er et selskab med begrænset hæftelse (limited liability company). Klageren har fremlagt en registreringsattest for S2, hvoraf det fremgår, at S2 er registreret i Letland som et selskab med begrænset hæftelse (limited liability company), og at klageren er bestyrelsesmedlem i og ejer af S2.

I en e-mail af 26. april 2019 til Finansiel Stabilitet anførte S1’s advokat:

”Ovennævnte selskab [S1] har anmodet om min bistand i forbindelse med deres indskud i banken på 100.000 Euro.

Jeg hører meget gerne, hvorpå udbetalingen af dette beløb beror?”

Den 6. juni 2019 afviste Finansiel Stabilitet klagen og meddelte, at konto -328 ikke tilhørte S1 men en anden kunde. S1’s advokat anmodede retten om at pålægge Københavns Andelskasse at udlevere oplysninger om kontoindehaveren af konto nr. -328. Københavns Andelskasse fik pålæg herom, og den 24. september 2019 oplyste Finansiel Stabilitet, at kontohaveren var selskabet S3.

Den 17. november 2021 indbragte klageren sagen for Ankenævnet. Klageren anførte i klagen, at han via en udenlandsk finansiel virksomhed havde oprettet en konto i Københavns Andelskasse til S1, og at han modtog en bekræftelse på, at kontoen var tildelt et IBAN-nummer -328 og tilhørte S1. S2 overførte i alt 100.000 EUR til kontoen, men beløbene blev i stedet overført til S3. Klageren nedlagde påstand om, at Finansiel Stabilitet skulle tilbageføre de overførte beløb til ham samt betale erstatning for hans tab, herunder omkostninger og renter.

Ankenævnets sekretariat afviste klagen ved et brev af 26. januar 2022 til klageren. Afvisningen skete med henvisning til Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4, da sekretariatet fandt, at klagen angik et erhvervsmæssigt forhold. Sekretariatet anførte blandt andet:

”The complaint concerns a dispute regarding setting up an account for a company and transfers from another company to the said account.

According to the Statutes of the Complaint Board, Article 2, section 2.3 and 2.4, the Complaint Board handles complaints concerning private customer relationships. Complaints from businesses may be considered if the complaint does not differ considerably from private consumer complaints. According to the Board’s standard practice, complaints concerning limited companies will not be considered even if the complaint does not differ considerably from private consumer complaints.

The Secretariat firmly believes that the Complaint Board cannot handle the complaint. The Secretariat therefore dismisses your complaint.”

Klageren indbragte sekretariatets afvisning for Ankenævnet. Sekretariatet indhentede parternes kommentarer til afvisningsspørgsmålet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at klagen realitetsbehandles.

Finansiel Stabilitet har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at det fremgår af direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet, at definitionen af ”forbruger” bør dække fysiske personer, der ikke handler som led i deres erhverv. Hvis aftalen indgås delvis inden for og delvis uden for personens erhverv (aftaler med dobbelt formål), og det erhvervsmæssige formål er begrænset således, at det ikke er fremherskende i den samlede ydelse, bør den pågældende person imidlertid også anses for at være en forbruger.

Han er aktionær og ultimativ ejer af både S1 g S2. Midlerne hidrørte fra salg af en ejendom i Spanien og skulle bruges til køb af en yderligere ejendom i Florida. Hovedparten af midlerne var fra privat opsparing og angik ikke erhverv. S2 ejer to mindre ejendomme i Letland. Det er sædvanlig praksis, at udlændinge af sikkerheds- og skattemæssige årsager køber ejendom gennem et selskab. Det kan ikke anses som et erhvervsmæssigt forhold.

Klagen angår en overførsel til en konto, som S1 via en udenlandsk finansiel virksomhed fik oprettet i Københavns Andelskasse. S1 var rette modtager af beløbet. Han fik dokumentation på, at kontoen var oprettet til S1. Københavns Andelskasse accepterede overførslerne med S1 som betalingsmodtager og bekræftede også dette telefonisk. Alligevel gik beløbet til en forkert betalingsmodtager, S3, som var et svindelforetagende. Københavns Andelskasse er ansvarlig herfor. Han rejste krav om tilbageførsel i marts 2019, da han blev klar over, at midlerne ikke var til rådighed for ham. Han blev i den forbindelse klar over, at Finansiel Stabilitet havde overtaget kontrollen med Københavns Andelskasse.

Sagen bør behandles. Der er tale om særlige omstændigheder, hvor Finansiel Stabilitet har overtaget kontrollen med Københavns Andelskasse som følge af redegørelser om en række ulovligheder, svindel og hvidvask.  

Finansiel Stabilitet har anført, at klagen ikke angår et privat kundeforhold og heller ikke et kundeforhold, som ikke væsentligt adskiller sig fra at vedrøre et privat kundeforhold.

Klagen vedrører et selskab, der har udøvet erhvervsmæssig aktivitet. Klagen angår et selskab med begrænset hæftelse, der ifølge klageren udøver erhvervsmæssig aktivitet inden for ejendomsudvikling. Overførslerne er ifølge det af klageren oplyste foretaget mellem forskellige selskaber i ”our investments group”.

Ankenævnets bemærkninger

Klagen angår krav i forbindelse med overførsler mellem to selskaber.

Ankenævnet behandler efter § 2, stk. 3, i Ankenævnets vedtægter klager vedrørende private kundeforhold.

I overensstemmelse hermed behandler Ankenævnet ikke engagementer med selskaber. Klagen falder derfor uden for Ankenævnets kompetence, hvorfor klagen afvises, jf. vedtægterne § 2, stk. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.