Spørgsmål om garanti for indfrielse af Plus Invest Råvarer Super 2013 til kurs 100 ved udløb.

Sagsnummer:1073/2009
Dato:23-11-2010
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Carsten Holdum og Karin Ladegaard.
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om garanti for indfrielse af Plus Invest Råvarer Super 2013 til kurs 100 ved udløb.
Indklagede:Nova Bank Fyn
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Sagen vedrører klagerens krav om, at Nova Bank Fyn skal indestå for, at hans beholdning af Plus Invest Råvarer Super 2013 indfries til kurs 100 ved udløb.

Sagens omstændigheder.

Klageren var kunde i Fionia Bank (Nova Bank Fyn).

Den 23. august 2007 var han til møde i banken. Af håndskrevet referat udarbejdet af banken fremgår følgende:

"Aftalt:

" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="423">" valign="top" width="45">">1)

" valign="top" width="378">">kunderne fylder selv op på deres kapitalpensioner nu.

" valign="top" width="45">">2)

" valign="top" width="378">">Profilskema udfyldt.

" valign="top" width="45">">3)

" valign="top" width="378">">Anbefalet investering af ca. 200.000 fra kontoen i:

" valign="top" width="45">">

" valign="top" width="45">">

" valign="top" width="333">">

" valign="top" width="45">">

" valign="top" width="45">">1)

" valign="top" width="333">">Fast Ejd.

" valign="top" width="45">">

" valign="top" width="45">">2)

" valign="top" width="333">">Bankinvest kredit obl.

" valign="top" width="45">">

" valign="top" width="45">">3)

" valign="top" width="333">">Enkelt aktier – f.eks. tyske banker

" valign="top" width="45">">

" valign="top" width="45">">

" valign="top" width="333">">

" valign="top" width="45">">4)

" valign="top" width="378">">Udleveret indbydelse til mødet i Nyborg 3/9 + brochure om børskunde.”

Referatet er underskrevet "MG".

Af kundeprofilskema af 23. august 2007 fremgår bl.a. at klageren ønskede en balanceret investeringsstrategi, hvilket indebærer:

"Jeg accepterer moderate kursudsving i investeringsperioden og et afkast på formuen, der forventes at overstige indlånsrenten og afkastet af obligationer med kort løbetid."

Ud for "Hvilket udsagn beskriver bedst min holdning til investering?" er der sat kryds i følgende:

"Jeg ønsker selv at træffe beslutninger om konkrete investeringer både ud fra Fionia Banks rådgivning og min egen viden."

Kundeprofilskemaet er underskrevet af klageren.

Den 5. september 2007 købte han nominelt 100.000 Plus Råvarer Super 2013 for 99.000 kr. plus kurtage.

Klageren har anført, at han i den forbindelse i telefonsamtale med bankens medarbejder MG fik bekræftet, at obligationernes hovedstol ville blive tilbagebetalt til minimum kurs 100 ved udløb. MG tilkendegav, at produktet var fuldstændig uden risiko, og at klageren uden tvivl fik det ud til kurs 100 i 2013. Banken har under sagen anført, at klageren alene fik stillet de vilkår i udsigt, som er beskrevet i prospektet og dette under henvisning til prospektet.

Prospektet for Plus Råvarer 2013 på www.plusinvest.dk består af et resumé, et registreringsdokument og en værdipapirnote på i alt 57 sider.

Af værdipapirnoten fremgår:

"…

Kreditrisiko

Obligationsejerne kan alene gøre krav gældende mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for den enkelte obligationsserie. Obligationerne udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet. Selskabets evne til rettidigt at indfri Obligationerne til den aftalte kurs afhænger derfor af, om Selskabet rettidigt modtager betaling på de aktiver (Sikkerhedsaktiver), der ligger til sikkerhed for obligationerne.

Selskabets betaling af Minimumskursen for Obligationerne er således betinget af fulde betalinger på Sikkerhedsobligationerne. Den fulde betaling på Sikkerhedsobligationerne afhænger af risici knyttet til de obligationer og andre aktiver6, der ligger til sikkerhed for Sikkerhedsobligationerne, samt risici knyttet til de af Sikkerhedsobligationernes udsteder udstedte Credit Default Swaps på en referenceportefølje som beskrevet i Registreringsdokumentet afsnit "Sikkerhedsaktiver". Således vil et eventuelt tab på Sikkerhedsobligationerne medføre et tilsvarende tab på Obligationerne (når der bortses fra en eventuel gevinst på Derivatet), som det fremgår af følgende afsnit.

Tab af hovedstol på Sikkerhedsobligationer

Eventuelt tab, der måtte opstå som følge af tab på Referenceporteføljen ud over Subordination Amount, modregnes i hovedstolen på de udestående Sikkerhedsobligationer (Credit Linked Notes). Subordination Amount fastsættes af rating bureauet og forventes at være ca. 6,3 %.

Hvis den tabsrisiko, der eksisterer i form af risikoen for konkurs, akkord, betalingsmisligholdelse mv. skulle opstå for en eller flere af virksomhederne i Referenceporteføljen, vil det ofte ikke være det fulde beløb, der er tabt, idet der i opgørelsen af tabet modregnes en eventuel markedsværdi af krav på den pågældende virksomhed.

Referenceporteføljen består af ca. 100 referenceobligationer; hovedsageligt erhvervsobligationer med god kreditvurdering (investment grade). Dog kan op til 20 % af referenceporteføljen udgøres af emerging markets statsobligationer7 som eksempelvis Brasilien og Rusland. Den gennemsnitlige rating af virksomhederne og statsobligationerne forventes at være tæt på Baa2 på det tidspunkt, hvor Sikkerhedsobligationerne udstedes, hvilket er samme dag som Obligationerne udstedes.

_______________________

6AAA-ratede obligationer eller kontant indskud. Disse aktiver ligger til primær sikkerhed for Credit Default Swap’en, således at eventuelt tab på denne dækkes af de nævnte aktiver, hvilket betyder, at Sikkerhedsobligationerne i et sådant tilfælde vil blive indfriet til mindre end kurs pari.

7Obligationer udstedt af stater, hvor renten er højere end i Vesteuropa og USA. Det vil sige primært lande i Latinamerika, Østeuropa, Asien og Afrika."

Ifølge klageren kontaktede han telefonisk banken i starten af 2009 og fik af PS bekræftet, at når der i prospektet stod at hovedstolen var sikret kurs 100, "så var det ganske vist".

Den 18. maj 2009 skrev klageren en e-mail til bankens medarbejder BSP, vedhæftet en artikel fra Jyllandsposten. Af e-mailen fremgår:

"Kan du huske for nylig, at vi talte om Råvarer Super 2014 som jeg har.

Du sagde at de var sikre ifølge prospektet, dvs. jeg vil altid kunne få dem ud i 2013 til kurs 100.

Nu læser jeg så denne artikel fra Jyllandsposten, den er ikke ligefrem opløftende!

Jeg vil da meget gerne have din garanti skriftligt."

Klageren har anført, at BSP mundtligt har tilkendegivet, at obligationerne vil komme ud til kurs 100.

Banken har anført, at ingen af de pågældende medarbejdere erindrer at have udtalt sig som anført af klageren.

Ved brev af 17. august 2009 henvendte klageren sig til banken og krævede, at banken dækker hans eventuelle tab på obligationerne ved udløb i 2013.

Dette blev afvist af banken ved brev af 14. september 2009.

Det fremgår af Plus Invests hjemmeside, at der er observeret i alt 6 konkurser blandt de virksomheder, der udgør referenceporteføljen for den sikkerhedsobligation, der skulle sikre minimumsindfrielseskursen på Plus Råvarer Super 2013. Det forventes, at én yderligere konkurs vil medføre tab på sikkerhedsobligationen, og derved betyde, at Plus Råvarer 2013 ikke vil blive indfriet til kurs 100 ved udløb.

Parternes påstande.

Klageren har den 4. oktober 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nova Bank Fyn skal erstatte et eventuelt tab i 2013, der opstår ved at obligationerne ikke indfries til mindst kurs 100.

Nova Bank Fyn har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han i forbindelse med købet af obligationerne telefonisk fik bekræftet, at hovedstolen var garanteret.

Bankens medarbejdere har også efterfølgende bekræftet denne garanti.

Nova Bank Fyn er forpligtet til at give samme garanti for indfrielse til kurs 100, som han ved andre banker har givet.

Nova Bank Fyn har anført, at klageren på eget initiativ købte Plus Råvarer Super 2013. Obligationerne indgik ikke i bankens investeringsforslag.

Han har erfaring med køb og salg af værdipapirer og gennemførte i 2007 12 handler via sin netbank.

Det er ikke korrekt, når klageren anfører, at bankens medarbejdere har garanteret ham, at obligationerne var garanteret indfrielse til kurs 100.

Banken har ikke stillet klageren andre vilkår i udsigt, end dem, der er beskrevet i obligationernes prospekt.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

To medlemmer – John Mosegaard og Karin Duerlund, der i medfør af vedtægternes § 13, stk. 1, er tillagt to stemmer - udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af, om Nova Bank Fyn har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens køb af Plus Invest Råvarer Super 2013 afhænger af, om han i forbindelse med købet blev stillet i udsigt, at obligationerne ville blive indfriet til mindst kurs 100. Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene i form af parts- og vidneforklaringer, stemmer vi for, at sagen afvises efter Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

To medlemmer – Carsten Holdum og Karin Ladegaard – udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af, om Nova Bank Fyn har pådraget sig et ansvar over for klageren, afhænger af, om der er ydet fyldestgørende og retvisende rådgivning om risikoen for, at værdipapirerne vil blive indfriet til en kurs under 100 ved udløb. Det bemærkes, at banken ikke kunne være uvidende om, at der var en væsentlig risiko forbundet med at investere i de erhvervsobligationer og emerging markets statsobligationer, som ligger til sikkerhed for hovedstolen i Plus Invest Råvarer Super 2013. Det burde have stået banken klart, at der var – og er – en væsentlig risiko for, at papirerne vil blive indfriet til en kurs under 100. Vi finder, at beskrivelsen af denne risiko i bankens salgs- og markedsføringsmateriale samt i faktaarket er mangelfuld og misvisende. Vi bemærker, at Finanstilsynet har påtalt, at faktaarket ikke indeholder en afbalanceret beskrivelse af produktet og de risici, der er knyttet til produktet. Vi finder det endvidere godtgjort, at banken ikke i sin individuelle rådgivning af klager – eller i aftalen med klager – har kompenseret herfor ved at udbygge og nuancere denne risikobeskrivelse. Som følge heraf finder vi, at banken har begået en ansvarspådragende fejl, og at banken skal tilbagekøbe værdipapirerne til minimum kurs 100 ved udløb.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.