Krav om tilbageførsel af beløb overført til tredjemands konto

Sagsnummer:346/2018
Dato:30-04-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Betalingsformidling - tilbageførsel
T - Tilbageførsel
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af beløb overført til tredjemands konto
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af beløb overført til tredjemands konto.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er bosat i Storbritannien, var kunde i et britisk pengeinstitut, P. Klageren var ikke kunde i Københavns Andelskasse.

Klageren har oplyst, at han af et firma, F1, blev overtalt til at indbetale 11.300 euro med henblik på deltagelse i en investeringsfond. I sagen er fremlagt en faktura af 6. juli 2018 på 11.300 euro, der var udstedt af F1. I fakturaen var angivet betalingsoplysninger, herunder et IBAN- og kontonummer -578, der vedrørte en konto i andelskassen.

Den 9. juli 2018 overførte klageren via P 11.300 euro til konto nummer -578. Overførslen skete i henhold til ”International payment confirmation advice” fra P med angivelse af IBAN nummer -578 og oplysning om modtagerens navn (F1) og en adresse tilhørende et firma, F2, med et navn, der adskilte sig lidt fra F1’s navn.

Klageren har oplyst, at han og P efterfølgende forsøgte at få tilbageført beløbet fra andelskassen. I en e-mail af 8. august 2018 til klageren anførte F1:

”… We will extend your cooling off period to 16/9/2018 …

You will have to cancel the recall from the bank today in order to continue.  … “

I et brev af 3. september 2018 til klageren anførte P:

”… we’re not able to pursue the return of your funds any further. The beneficiary bank have been informed by the beneficiary that they’ve resolved the matter with you directly and agreed to return your funds. As such the case have been closed …”

P henviste klageren til at rette henvendelse til politiet i Storbritannien, hvis han ønskede at gå videre med sagen.

Finansiel Stabilitet overtog den 13. september 2018 kontrollen med Københavns Andelskasse i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Finansiel Stabilitet har oplyst, at indehaveren af konto nr. -578 ikke var F1 eller F2, men et andet selskab (herefter kontohaveren). Finansiel Stabilitet har fremlagt en henvendelse af 1. november 2018 fra P vedrørende ”fraudulent payment”, hvori P anmodede andelskassen om at tilbageføre betalingen på 11.300 euro.

Parternes påstande

Den 31. oktober 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at **Københavns Andelskasse**(Finansiel Stabilitet) skal tilbageføre 11.300 euro til ham.

**Københavns Andelskasse**(Finansiel Stabilitet) har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han blev overtalt af F1 til at deltage i dennes investeringsfond. Han overførte på baggrund heraf beløbet til F1’s pengeinstitut, andelskassen. Han fandt efterfølgende ud af, at F1 gamblede ved at placere midlerne i kryptovaluta. Han annullerede herefter sin investeringskonto hos F1. F1 tilbageførte ikke hans midler men henviste til, at pengene var i banken.

P forsøgte at få tilbageført beløbet indenfor ”cooling off” perioden. Andelskassen afslog uberettiget at tilbageføre beløbet.

Andelskassen har ikke oplyst, hvem den sendte beløbet til. Andelskassen bør oplyse ham om dette til brug for anmeldelse til politiet i Storbritannien. Han må i mangel af oplysninger herom gå ud fra, at andelskassen stadig tilbageholder hans penge.

Der er tilsyneladende tale om to svindelfirmaer, F1 og F2. Finansiel Stabilitet/Københavns Andelskasse bør oplyse om beløbet blev overført til F1 eller F2, jf. betalingsoplysningerne på fakturaen.

F1/F2 har oplyst, at F1/F2 ikke var kunde hos andelskassen. Kontohavers navn og kontonummeret skal stemme overens. Andelskassen begik en fejl ved ikke at afstemme kontohaverens navn og kontonummeret i forbindelse med overførslen. Fejlen har medført, at han ikke er i stand til at spore beløbet.

**Københavns Andelskasse** (Finansiel Stabilitet) har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klageren ikke var kunde i Københavns Andelskasse. Overførselsanmodningen dokumenterer alene en overførsel til en konto i andelskassen. Tvisten er mellem klageren og kontohaveren. Finansiel Stabilitet/Københavns Andelskasse er alene kontoførende pengeinstitut for kontohaveren.

**Københavns Andelskasse** (Finansiel Stabilitet) har til støtte for frifindelsespås-tanden anført, at andelskassen ikke har handlet uretmæssigt. Klageren har ikke dokumenteret, at det var andelskassen, der kontaktede ham, overtalte ham til at investere 11.300 euro og anmodede ham om at overføre beløbet til kontoen. Som kontoførende pengeinstitut for kontohaveren havde andelskassen ikke en kunderelation til klageren, og andelskassen tilsidesatte ikke forpligtelser over for klageren. Andelskassen ikke havde rådgivningspligt over for klageren.

Andelskassen kunne ikke ud fra indbetalingen konstatere, at der skulle være tale om en fejl eller bedrageri. Klageren har ikke dokumenteret, at andelskassen tilsidesatte nogen forpligtelse, eller at andelskassen handlede på en måde, som gav grundlag for en klage.

På baggrund af P’s brev af 3. september 2018 må det lægges til grund, at andelskassen blev informeret af kontohaveren om, at forholdet med klageren var blevet bragt i orden inden for den såkaldte ”cooling off” periode, og at andelskassen ikke skulle foretage sig yderligere. Cooling off perioden er over for klagerens aftalepart (kontohaveren) og ikke over for dennes pengeinstitut. Finansiel Stabilitet/Københavns Andelskasse var ikke forpligtet til at tilbageføre beløbet på baggrund af en cooling off bestemmelse, medmindre kontohaveren anmodede Finansiel Stabilitet/Københavns Andelskasse herom.

Med henvisning til lov om finansiel virksomhed § 117 er navnet på kontohaveren og oplysninger om denne og kundeforholdet udeladt. Tavshedspligten omfatter også navnet på kontohaveren, og Finansiel Stabilitet er således ikke berettiget til at videregive navnet.

Finansiel Stabilitet/Københavns Andelskasse har ikke frataget kontohaveren rådigheden over kontoen. Kontohaveren foretog adskillige dispositioner i perioden fra overførslen til Finansiel Stabilitet overtog kontrollen med andelskassen. Finansiel Stabilitet/Københavns Andelskasse har ikke egenhændigt overført beløbet på 11.300 euro til F1, F2 eller andre.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder anledning til at afvise klagen, uanset at der ikke bestod et kundeforhold mellem klageren og Københavns Andelskasse (nu Finansiel Stabilitet).

Den 9. juli 2018 overførte klageren via sit pengeinstitut P i Storbritannien 11.300 euro til konto nummer -578 i Københavns Andelskasse. Efterfølgende anmodede klageren og P andelskassen om at tilbageføre beløbet.

Ankenævnet finder ikke, at Københavns Andelskasse/Finansiel Stabilitet var forpligtet til at tilbageføre beløbet uden samtykke fra indehaveren af konto nummer -578. Et sådant samtykke forelå efter det oplyste ikke.

Ankenævnet finder heller ikke, at klageren har godtgjort, at Københavns Andelskasse/Finansiel Stabilitet på andet grundlag er forpligtet til at holde ham skadesløs for et eventuelt tab.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Det bemærkes, at et pengeinstitut i almindelighed har tavshedspligt om blandt andet navnet på kontohaveren og derfor ikke uden kontohavers samtykke eller dommerkendelse kan videregive denne oplysning. Et pengeinstitut kan dog efter § 117 a i lov om finansiel virksomhed videregive oplysninger om en kundes navn og adresse ved fejloverførsel af penge til den pågældende kundes konto eller fejlagtig transaktion ved anvendelse af et betalingsmiddel til betaling for varer eller tjenesteydelser.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.