Indlån, forrentning.

Sagsnummer:642/1993
Dato:15-04-1994
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Rente - indlån
Ledetekst:Indlån, forrentning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klagerne i nærværende sag er arvingerne til en den 8. juni 1993 afdød kunde hos indklagede. Afdøde blev 85 år.

I 1976 oprettede afdøde en budgetkonto hos indklagede. Indklagede har fremlagt fotokopier af kontoudtog, der bl.a. viser følgende:

31. december  Saldo            Kreditrente  DebetrenteUmiddelbart inden ekstraordinær indbetaling af 147.429,52 kr. den 26. marts 1985 var kontoens saldo 74.391,67 kr. Den 8. marts 1991 overførtes 40.000 kr. og den 16. september 1992 80.000 kr. fra afdødes personlige girokonto. Umiddelbart før overførslerne var saldoen henholdsvis 59.776,33 kr. og 64.217,60 kr.

Klagerne har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at yde klagerne en rentekompensation, samt at det passerede påtales overfor indklagede.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klagerne har anført, at forrentningen af den omhandlede konto har været urimelig lav, og at indklagede derfor har opnået en uforholdsmæssig fortjeneste på afdødes indestående. Afdøde fremhævede ofte den gode forrentning af sin konto hos indklagede og indsatte derfor betydelige beløb. Indklagede burde have vejledt afdøde om placering af midlerne til en bedre rente.

Indklagede har anført, at der ikke ved kontoens oprettelse eller senere blev truffet aftale om særforrentning. Indeståendet blev forrentet med bankens normale budgetkontorente, der i perioden har fulgt niveauet for denne kontoform. Afdøde havde udover budgetkontoen et depot med almindelige obligationer, erhvervsobligationer og pantebreve. Budgetkontoen blev benyttet til betaling af terminer i afdødes ejendom. I perioden 1976 - 1984 var der balance mellem ind- og udbetalinger på kontoen. I perioden 1985 - 1993 var der et opsparingsunderskud på ca. 30.000 kr. pr. år. Underskuddet blev finansieret ved de ekstraordinære indbetalinger i 1985, 1991 og 1992. Afdøde var tilfreds med indklagede og benyttede sig af dennes tilbud. Han var bekendt med forskellige investeringsmuligheder og de dermed forbundne afkast og risici.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder, at der påhviler et pengeinstitut en almindelig pligt til at rådgive kontohaverne om en hensigtsmæssig placering af indskud.

Ankenævnet finder imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysning om, at afdøde var bekendt med indklagedes tilbud vedrørende placering af indskud, hvorfor

Den indgivne klage tages ikke til følge.