Indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed i perioden fra 2010 til 2018.

Sagsnummer:405/2023
Dato:31-05-2024
Ankenævn:Bo Østergaard, Morten Winther Christensen, Klaus Tougaard Kristensen og Morten Bruun Pedersen.
Klageemne:Kreditaftaleloven - øvrige spørgsmål
Udlån - hæftelse
Ledetekst:Indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed i perioden fra 2010 til 2018.
Indklagede:Ikano Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed i perioden fra 2010 til 2018.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i 1980, optog i perioden fra 2010 til 2018 følgende kreditter/lån, i Ikano Bank og Basisbank (nu Ikano Bank):

Nr.

Långiver og lån

Kontonr.

Oprettet

Oprindelig - forhøjelse/månedlig ydelse i kr.

Nyt maks. /månedlig ydelse i kr.

Restgæld i juli 2023 i kr.

1.

Ikano Bank - shoppingkort

-620

06-06-2010

10.000

 

 

2

Ikano Bank - shoppingkort

-620

19-08-2011

5.000

15.000

 

3

Ikano Bank - shoppingkort

-620

12-11-2012

5.000

20.000

16.835.39

4

Ikano Bank – shoppingkort

-871

08-02-2014

4.000

 

 

5

Ikano Bank – shoppingkort

-871

28-01-2015

6.000

10.000

6.994,46

6

Ikano Bank – sololån

-287

07-07-2015

15.000/ 402

 

 

7

Ikano Bank – sololån

-287

28-01-2016

20.850

36.195/ 822

 

8

Ikano Bank – sololån

-287

01-06-2016

6.850

41.994/ 1.012

 

9

Ikano Bank – sololån

-287

21-11-2016

35.350

73.966/ 1.584

 

10

Ikano Bank – sololån

-287

11-05-2017

35.350

105.284/ 1.634

 

11

Ikano Bank – sololån

-287

14-09-2017

12.350

114.823/ 1.781

77.858,59

12

Basisbank (nu Ikano Bank)

-271

23-09-2018

74.394/ 1.542,62

 

47.105,85

I alt

 

 

 

230.144

 

148.794,29

Klageren har oplyst, at hun den 28. januar 2016 ved forhøjelsen af lån -287 til 36.195 kr. via banken tegnede en Økonomisikring i et forsikringsselskab.

Ikano Bank har oplyst, at de af banken udførte kreditværdighedsvurderinger for de tre ovennævnte engagementer, shoppingkort -620, shoppingkort -871 og lån -287 alle skete på baggrund af de oplysninger, klageren gav på ansøgningstidspunkterne kombineret med bankens opslag i kreditregistre samt data fra eSkat. De indhentede oplysninger har - i kombination med Ikano Banks kreditpolitik, herunder de kreditregler der anvendes af banken ved kreditværdighedsvurderinger - dannet grundlag for bankens kreditværdighedsvurderinger.

Ikano Bank har i forbindelse med, at Basisbank ophørte med at drive virksomhed i Danmark i 2022, blandt andet overtaget lån -271 fra Basisbank.

Ikano Bank har oplyst, at klageren ifølge det oplyste i forbindelse med optagelsen af lån -271 i Basisbank gav samtykke til, at Basisbank kunne indhente oplysninger via eSkatData, herunder årsopgørelse, lønsedler mv. Basisbank har herefter med udgangspunkt i blandt andet de indhentede registeropslag samt i de af klageren afgivne oplysninger vurderet klagerens økonomi.

Klageren har oplyst, at hun har optaget studielån i 2013 for 15.833 kr., i 2017 for 41.690 kr., i 2018 for 50.074 kr., i 2019 for 62.307 kr., i 2020 for 117.384 kr. og i 2021 for 76.153 kr.

Klageren har endvidere oplyst, at hun har optaget yderligere lån hos andre långivere i 2019 og 2020.

Klageren har fremlagt sine årsopgørelser fra SKAT for perioden fra 2010 til 2022, hvoraf blandt andet fremgår:

År

Personlig indkomst i kr.

Skattepligtig indkomst i kr.

Gæld til realkredit, reallån, pengeinstitutter i kr.

2010

171.617

147.862

190.981

2011

200.806

168.512

179.014

2012

233.255

196.885

151.334

2013

279.714

235.287

130.845

2014

189.742

164.400

155.620

2015

202.402

162.542

209.634

2016

191.931

143.077

275.913

2017

168.928

115.170

386.175

2018

151.382

100.261

439.334

2019

272.397

220.319

542.766

2020

256.839

205.005

618.164

2021

261.074

202.400

627.288

2022

303.635

191.009

591.154

Klageren har opstillet følgende oversigt over sine indtægter, udgifter og leveomkostninger:

Pr. år

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Personlig indkomst i kr.

171.617

200.806

233.255

279.714

189.742

202.402

191.931

168.928

151.382

Renteudgifter i kr.

-18.706

-17.626

-19.182

-17.052

-16-210

-28.288

-37-210

-44.772

-48.701

Fagligt kontingent i kr.

-361

-1.140

-2.056

-3.000

-6.132

-5.356

-5.412

-1.256

-665

Akasse m.v.i kr.

-1.524

-3.852

-4.456

-5.562

-6.132

-6.216

-6.232

-5.680

-1.755

Skat i kr.

-38.941

-64.909

-76.708

-94.148

-45.543

-45.790

-38.915

-28.269

-22.210

Netto i kr.

112.085

113.279

130.853

159.952

115.725

116.752

104.161

88.951

78.051

Netto pr. måned i kr.

9.340

9.440

10.904

13.329

9.644

9.729

8.680

7.413

6.504

Vand i kr.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

El i kr.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Varme pr. måned i kr.

563

563

560

512

688

624

564

603

703

Husleje pr. måned i kr.

3.567

3.567

3.567

3.668

3.749

3.824

3.935

3.935

3.917

Leveomkostninger pr. måned i kr.

5.210

5.310

6.777

9.149

5.207

5.281

4.181

2.875

1.884

Klageren har oplyst, at rådighedsbeløbet er overvurderet, idet det ikke har været muligt at fremfinde elregninger. Rådighedsbeløbet skulle dække alle øvrige omkostninger såsom kost, forsikringer, transport, internet, ferie, gaver, fornøjelser m.v.

Klageren har yderligere oplyst, at husstanden bestod af hende (en voksen) og et barn født i 2007. I henhold til bekendtgørelsen om gældssanering (BEK nr. 1363 af 19/12/2008), udgjorde rådighedsbeløbet for husstanden i perioden 7.260 kr. i 2010 stigende til 8.490 kr. i 2018.

Banken har fremlagt kontoudtog for konto -620, konto -871, lån -287 og lån -271 fra kreditternes/lånenes oprettelse til november 2023. Banken har anført, at det fremgår heraf, at klageren har haft økonomi til løbende at afvikle sine gældsposter, og at der på intet tidspunkt har været fremsendt rykkerskrivelser til klageren.

Klageren har oplyst, at hun på tre af de fire kreditter/lån har haft følgende betalingsfri måneder: Konto -620 (november 2013, januar 2018, maj 2018, maj 2019, oktober 2020, november 2020, juni 2021, juli 2021, oktober 2021, november 2021, december 2021), konto -871 (august, september og oktober 2018) og lån -287 (august 2018, september 2018, oktober 2018, november 2019, december 2020, januar 2021, marts 2023, april 2023, maj 2023).

Banken har oplyst, at betalingsfrihed tidligere alene blev tilbudt ”gode” kunder, hvis betalingsmønster var fornuftigt og uden større forsinkelser.

Banken har fremlagt en kopi af registrede logs i bankens systemer vedrørende bankens kundeforhold med klageren fra 2014 og fremefter, og kopi af lånedokumenter i sagen. Banken har oplyst, at der først dannes logs i bankens systemer, når et kundeforhold er etableret.

Af bankens ”Information om behandling af personoplysninger” fremgår følgende:

”…

Personoplysninger, der er relevante for det kontraktlige forhold mellem dig og Banken opbevares normalt så længe kontraktforholdet består. Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning, bl.a. i henhold til hvidvaskloven (5 år) og bogføringsføringsloven (7 år) efter, at kundeforholdet er ophørt.

…”

Parternes påstande

Den 7. juli 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Ikano Bank skal anerkende, at låneaftalerne er ugyldige og som konsekvens heraf skal ”rulle” lånene inkl. Økonomisikringen tilbage.

Ikano Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun er enlig forsørger af en datter født i 2007. I perioden 2014-2019 led hendes datter af forskellige former for angst og fobi, og det var ikke muligt for hende at arbejde fuldt ud. Hun tilmeldte sig en uddannelse på internettet, men kunne ikke gennemføre den. Hun har for nylig gennemført en uddannelse som administrativ økonom og er i arbejde.

Hun har i hele perioden fra 2010 og fremefter haft lave indkomster og ringe betalingsevne. Ikano Bank har ikke fremlagt dokumentation for, at hverken Ikano Bank eller Basisbank har foretaget de lovpligtige kreditværdighedsundersøgelser i forbindelse med långivningen eller forhøjelserne. En velgennemført kreditværdighedsvurdering hos banken burde have konstateret de betydelige, forudgående lån hos banken samt studielån.

Gældsætningen har endvidere medført en betydelig rente- og afdragsbyrde som en yderligere forringelse af rådighedsbeløbene. Såvel Ikano Bank som Basisbank burde have været opmærksom på disse forhold.

Hvis banken havde foretaget fyldestgørende kreditværdighedsvurderinger, ville de hver gang have vist, at hun ikke var kreditværdig, og at hun ikke burde have haft de nævnte lån og forhøjelser.

Hun har i tre af de fire låneforhold løbende haft måneder, hvor hun ikke har afviklet på sine gældsposter, idet hun flere gange har brugt muligheden "betalingsfri måned", fordi hendes økonomi har været dårlig.

Ikano Bank har medsendt detaljerede logs for de fire låneforhold, dækkende perioden fra første låneansøgning til nu. For Basisbanklånet dog kun fra 4. februar 2022. De fire logs indeholder hver især detaljer om henvendelser, ønsker om betalingsfri måneder, bortkomne kort m.v., men ingen af de fire logs har information om, at der er foretaget kreditværdighedsvurderinger, selv om bankens ”Information om behandling af personoplysninger” tilsiger, at relevante oplysninger opbevares så længe kontraktforholdet består.

Hvis banken havde foretaget kreditværdighedsvurderinger, skulle man tro, at de var opbevaret i overensstemmelse med bankens persondatapolitik, som refereret. Der er fortsat et kundeforhold mellem Ikano Bank og hende. Man skulle også tro, at Basisbank, sammen med det øvrige lånemateriale havde overført en kreditværdighedsvurdering, som Ikano Bank havde bevaret.

Det bestrides, at mulighed for indsigelse vedrørende kreditværdighedsvurdering forældes efter tre år i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 1. Hvis man lægger til grund, at der ikke har været foretaget kreditværdighedsvurderinger, bliver denne diskussion mærkværdig, men aftaleretslige ugyldighedsindsigelser forældes i øvrigt ikke efter forældelsesloven. Forældelsesloven omhandler forældelse af fordringer, ikke indsigelser mod fordringer, jf. også dom ved EU-domstolens sag vedrørende BNP Paribas.

Banken anfører desuden, at Ankenævnet i en konkret sag har udtalt, at den omhandlede bank ikke kunne pålægges at fremlægge dokumentation for den foretagne kreditværdighedsvurdering på grund af den medgåede tid siden kredittens etablering. Man må formode, at Ankenævnet dengang antog, at der havde været foretaget kreditværdighedsvurdering. Det er vanskeligt at antage i denne sag.

Det følger af kreditaftalelovens § 7 c, at kreditgiveren inden kreditaftalens indgåelse skal vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren, og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i relevante databaser.

Banken har ikke fremlagt dokumentation for foretagne kreditværdighedsvurderinger ved de 11 lånetildelinger og forhøjelser. Ikano Bank har heller ikke fremlagt dokumentation for en kreditværdighedsvurdering af det lån, som banken har overtaget fra Basisbank.

Bankens persondatapolitik og detaljerede logs indikerer, at der ikke har været foretaget kreditværdighedsvurderinger, hverken ved den første kontakt, senere lånetildelinger eller forhøjelser.

Fyldestgørende kreditværdighedsvurderinger burde i hvert tilfælde have vist manglende kreditværdighed og utilstrækkelig betalingsevne.

Hendes rådighedsbeløb har været lavere end beløbene angivet i de gældende gældssaneringsbekendtgørelser.

Der er tale om groft uforsvarlig långivning, og aftalerne bør tilsidesættes i medfør af aftalelovens regler, navnlig § 38 c, jf. § 36. Ugyldigheden medfører bortfald af renter og gebyrer. Hun skal således kun betale lånebeløbet med fradrag af eventuelt betalte renter og gebyrer, inklusive omkostningerne til den tilknyttede Økonomisikring.

Ikano Bank har anført, at kreditværdighedsvurderingen skete inden kundeforholdets oprettelse.

Banken opbevarer personoplysninger så længe, det er nødvendigt. De nævnte frister i dokumentet ’’Information om behandling af personoplysninger” henviser til bestemmelserne i hvidvaskloven og i bogføringsloven og er ikke relevante i forhold til kreditværdighedsvurderingen.

Generelt kan det oplyses, at hverken Ikano Bank eller daværende Basisbank - som professionelle låneudbydere - har haft interesse i at oprette lån eller kreditter uden forinden at have vurderet den enkelte ansøgers økonomiske formåen.

Som oplyst ovenfor blev de af Ikano Bank udførte kreditværdighedsvurderinger for de tre engagementer alle foretaget på baggrund af de oplysninger, klageren gav på ansøgningstidspunkterne, kombineret med bankens opslag i kreditregistre samt data fra eSkat. De indhentede oplysninger har - i kombination med Ikano Banks kreditpolitik, herunder de kreditregler, der anvendes af banken ved kreditværdighedsvurderinger - dannet grundlag for bankens kreditværdighedsvurderinger.

Klageren gav Basisbank samtykke til at indhente oplysninger via eSkatData, herunder årsopgørelse, lønsedler mv. Basisbank har herefter med udgangspunkt i blandt andet de indhentede registeropslag samt i de af klageren afgivne oplysninger vurderet klagerens økonomi.

Der ses ikke at være krav om dokumentation for opslag i registre.

Etablering af de omhandlede lån og kreditter er sket i perioden fra 2010 til 2018. Henset til den tid, der er forløbet siden oprettelsen af de enkelte lån og kreditter, er det desværre ikke muligt for banken at fremlægge dokumentation for de ansøgningsoplysninger og registeropslag, der har dannet baggrund for kreditværdighedsvurderingerne.

Mulighed for betalingsfrihed blev tidligere alene tilbudt ”gode” kunder, hvis betalingsmønster var fornuftigt og uden større forsinkelser. Af de fremlagte kontoudskrifter fremgår, at klageren har haft økonomi til løbende at afvikle sine gældsposter til banken. Det bemærkes i den forbindelse, at der på intet tidspunkt har været fremsendt rykkerskrivelser til klageren. Henset til at klagerens engagementer blev oprettet i henholdsvis 2010, 2014, 2015 og 2018, synes antallet af betalingsfri måneder ikke at have et niveau, der indikerer, at klageren har haft en dårlig økonomi.

Banken har udført behørige og korrekte kreditværdighedsvurderinger, hvilket klagerens løbende betalinger også synes at understøtte.

Da samtlige kreditværdighedsvurderinger er sket for mere end tre år siden, ses fristen for at gøre indsigelse at være overskredet. Dette gælder også eventuelle tilbagesøgningskrav på betalte renter og gebyrer. Der henvises i den forbindelse til forældelseslovens § 3 stk. 1, hvoraf det kan udledes, at eventuelle krav grundet mangelfuld kreditværdighedsvurdering forældes efter tre år regnet fra bevillingstidspunktet.

Ankenævnets bemærkninger

I juni 2010 optog klageren en kredit -620 på 10.000 kr. i Ikano Bank. I perioden fra august 2011 til november 2012 blev kreditten forhøjet to gange, senest til 20.000 kr. I februar 2014 optog klageren kredit -871 på 4.000 kr. i Ikano Bank, der i januar 2015 blev forhøjet til 10.000 kr.

I juli 2015 optog klageren et lån -287 på 15.000 kr. i Ikano Bank. I januar 2016 blev lånet forhøjet til 36.195 kr., og klageren tegnede samtidig en Økonomisikring via banken. I perioden fra juni 2016 til september 2017 blev lånet forhøjet yderligere fire gange, senest til 114.823 kr. Den månedlige ydelse på lånet var ved stiftelsen 402 kr. og efter den seneste forhøjelse af lånet 1.781 kr.

I september 2018 optog klageren et lån -271 på 74.394 kr. i Basisbank. Ikano Bank har i forbindelse med, at Basisbank ophørte med at drive virksomhed i Danmark i 2022, overtaget lån -271 fra Basisbank.

Klageren har fremlagt årsopgørelser fra SKAT for årene 2010 til 2022. Det fremgår heraf blandt andet, at hendes personlige indkomst i årene 2015 til 2018 var 202.402 kr., 191.931 kr., 168.928 kr. og 151.382 kr., hendes beregnede skat 45.790 kr., 38.916 kr., 28.269 kr. og 22.210 kr. og hendes gæld til realkredit, reallån og pengeinstitutter 209.634 kr., 275.913 kr., 386.175 kr. og 439.334 kr. Klageren har endvidere fremlagt en af hende opstillet oversigt over sine og indtægter og udgifter, der for de samme år angiver et månedligt rådighedsbeløb efter faste udgifter ekskl. udgifter til el, men inkl. renteudgifter, på henholdsvis 5.281 kr., 4.181 kr., 2.875 kr. og 1.884 kr. Endelig har klageren oplyst, at hun er enlig forsørger af en datter født i 2007.

Klageren har anført, at hverken Ikano Bank eller Basisbank har dokumenteret at have foretaget tilstrækkelige kreditværdighedsvurderinger, der ved hvert lån og forhøjelse ville have vist, at hun ikke var kreditværdig, og at hun ikke burde have haft de nævnte lån og forhøjelser.

Banken har anført, at klageren i forbindelse med de tre engagementer, kredit - 620, kredit -871 og lån -287 blev kreditvurderet på baggrund af de oplysninger, klageren gav på ansøgningstidspunkterne kombineret med bankens opslag i kreditregistre samt data fra eSkat. De indhentede oplysninger - i kombination med Ikano Banks kreditpolitik, herunder de kreditregler der blev anvendt af banken ved kreditværdighedsvurderinger - dannede grundlag for bankens kreditværdighedsvurderinger.

I forbindelse med optagelsen af lån -271 i Basisbank, gav klageren ifølge det oplyste samtykke til, at Basisbank kunne indhente oplysninger via eSkatData, herunder års- opgørelse, lønsedler mv. Basisbank vurderede herefter med udgangspunkt i blandt andet de indhentede registeropslag samt i de af klageren afgivne oplysninger klage- rens økonomi.

Banken har endvidere anført, at etablering af de omhandlede lån og kreditter skete i perioden fra 2010 til 2018. Henset til den tid der er forløbet siden oprettelsen af de enkelte lån og kreditter, er det desværre ikke muligt for banken at fremlægge dokumentation for de ansøgningsoplysninger og registeropslag, der har dannet baggrund for kreditværdighedsvurderingerne.

Det følger af kreditaftalelovens § 7 c, at kreditgiveren inden kreditaftalens indgåelse skal vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren, og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i relevante databaser.

Efter forarbejderne til kreditaftalelovens § 7 c kan tilsidesættelse af pligten til at fore- tage behørig kreditværdighedsvurdering sanktioneres med påbud eller danne grund- lag for politianmeldelse. Bestemmelsen regulerer derimod ikke det aftaleretlige spørgsmål i forbindelse med kreditaftalens ugyldighed.

Ankenævnet finder, at en eventuel tilsidesættelse af pligten efter kreditaftalelovens § 7 c kan indgå ved vurderingen af, om en låneaftale skal tilsidesættes helt eller delvis i medfør af aftalelovens regler, navnlig § 38 c, jf. § 36. Det bemærkes, at såfremt en låneaftale erklæres ugyldig på grund af tilsidesættelse af kreditaftalelovens § 7 c, vil det medføre, at hver part skal tilbagelevere det modtagne, således at låntageren skal tilbagebetale lånebeløbet med fradrag af eventuelt betalte renter og gebyrer.

Det er individuelt, hvor stort et rådighedsbeløb en person har brug for. Kreditgiveren skal vurdere, at rådighedsbeløbet er tilstrækkeligt til, at forbrugeren vil være i stand til at betale ydelserne på kreditten til tiden. Som pejlemærke for rådighedsbeløbets størrelse kan kreditgiveren anvende taksterne fra den til enhver tid gældende gældssaneringsbekendtgørelse.

Er renterne og/eller omkostningerne på det pågældende lån variable, skal forbrugerens økonomi kunne tåle en vis stigning i renten og/eller omkostningerne. Kreditgiveren skal vurdere, om forbrugeren fortsat kunne afvikle lånet, hvis der sker en passende rentestigning.

Ankenævnet finder, at der efter oplysningerne i sagen ikke er grundlag for at tilsidesætte aftalerne om de to kreditter og lån -287 med forhøjelser af 28. januar 2016 og 1. juni 2016 og aftalen om etablering af ØkonomiSikring som ugyldige.

Vedrørende aftalerne af 21. november 2016, 11. maj 2017 og 14. september 2017 om yderligere forhøjelser af lån -287 og aftalen af 23. september 2018 om lån -271 finder Ankenævnet, således som sagen foreligger oplyst, efter en samlet vurdering af grundlaget for låneaftalerne, at de skal tilsidesættes som ugyldige i medfør af aftalelovens § 38 c, jf. § 36. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at oplysningerne i årsopgørelserne fra SKAT og de øvrige ubestridte oplysninger om klagerens økonomiske forhold i den periode, hvor denne gæld blev stiftet, godtgør, at der i forhold til klagerens økonomiske forhold var tale om lån og ydelser af en betydelig størrelse, der efterlod skyldneren med et utilstrækkeligt rådighedsbeløb, hvilket også må have fremgået af de oplysninger, der stod til rådighed for banken. Det, som banken har anført vedrørende forældelse, kan ikke føre til et andet resultat.

Tilsidesættelse af de omhandlede låneaftaler som ugyldige medfører, at klageren skal tilbagebetale Ikano Bank den resterende del af de lånte beløb i henhold til de nævnte låneaftaler, og at Ikano Bank samtidig skal tilbagebetale de renter, gebyrer og omkostninger, som klageren har erlagt i henhold til samme låneaftaler.

Ankenævnet finder herefter, at Ikano Bank inden 30 dage skal tilbyde klageren at tilbagebetale de renter, gebyrer og omkostninger, som klageren har erlagt i henhold til de nævnte låneaftaler, mod, at klageren samtidig tilbagebetaler den resterende del af de lånte beløb i henhold til samme låneaftaler. Bankens tilbud skal ledsages af en opgørelse med en beregning af de beløb, som henholdsvis banken og klageren skal tilbagebetale. Klageren skal herefter inden 30 kalenderdage meddele, om hun ønsker at acceptere tilbuddet.

Ankenævnets afgørelse

Ikano Bank skal inden 30 dage fremsende tilbud til klageren som ovenfor anført.

Klageren får klagegebyret tilbage.