Indsigelse om forkert rådgivning i forbindelse med salg af investeringsbeviser til køb af garantbeviser med henblik på at deltage i generalforsamling (garantmøde)

Sagsnummer:11/2014
Dato:09-05-2014
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jan Staal Andersen, Troels Hauer Holmberg, Anna Marie Schou Ringive, Kjeld Gosvig Jensen
Klageemne:Garantbeviser - rådgivning
Ledetekst:Indsigelse om forkert rådgivning i forbindelse med salg af investeringsbeviser til køb af garantbeviser med henblik på at deltage i generalforsamling (garantmøde)
Indklagede:Sparekassen Sjælland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse om forkert rådgivning i Sparekassen Sjælland i forbindelse med hendes salg af investeringsbeviser og køb af garantbeviser i begyndelsen af 2013.

Sagens omstændigheder

Den 28. januar 2013 var klageren og dennes ægtefælle til et møde i Sparekassen Sjælland, hvor de er kunder.

I forlængelse af mødet gennemførte sparekassen klagerens salg af 405 styk investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande til kurs 74,05, svarende til en kursværdi på 29.990,25 kr. Samtidig tegnede klageren for 30.000 kr. garantbeviser i sparekassen.

Om baggrunden har klageren anført, at hun ønskede at deltage i sparekassens generalforsamling sammen med sin ægtefælle, der i forvejen var garant.

Ved e-mail af 28. oktober 2013 til sparekassen gjorde klageren indsigelse mod forløbet. Klageren anførte blandt andet, at hun havde konstateret, at det kun havde været nødvendigt at tegne garantbeviser for 15.000 kr. Klageren anførte videre, at hun var gået glip af et afkast på 2.531,25 kr. på investeringsbeviserne.

Den 5. december 2013 underskrev klageren en aftale om overdragelse af garantbeviserne.

Ved e-mail af 17. december 2013 henvendte klageren sig på ny til sparekassen med et krav på 2.531,25 kr. Klageren anførte blandt andet, at hun nu havde konstateret, at det kun havde været nødvendigt at tegne garantbeviser for 5.000 kr. Som følge af salget af investeringsbeviserne var hun gået glip af et udbytte på 6,25 kr. pr. styk, som var blevet udbetalt den 17. april 2013 (405 x 6,25 kr. = 2.531,25 kr.)

Den 13. januar 2014 indgav klageren en klage over Sparekassen Sjælland til Ankenævnet.

Sparekassen har under sagen fremlagt en udskrift, der viser, at kursen på BankInvest Højrentelande den 17. januar 2014 var 65,95.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Sparekassen Sjælland skal betale 2.531,25 kr.

Sparekassen Sjælland har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at garantbeviserne blev tegnet på grundlag af fejlagtige oplysninger fra sparekassen. Sparekassen bør derfor erstatte hendes tab svarende til det mistede udbytte på 2.531,25 kr. på de solgte investeringsbeviser.

Sparekassen Sjælland har anført, at det er beklageligt, hvis klageren ikke er blevet orienteret korrekt om muligheden for at deltage i de årlige garantmøder i sparekassen. Ved tegning af garantbeviser for minimum 30.000 kr. opnås en række garantfordele, men garantmøderne er for alle garanter uanset størrelsen af deres garantbevis.

Klageren har ikke lidt noget tab som følge af omlægningen af investeringsbeviserne til garantbeviser. Tabet i form af mistet udbytte på 2.531,25 kr. og handelsomkostninger på 20 kr. modsvares af renten på garantbeviserne, som udgør 709,72 kr. samt kurstabet på investeringsbeviserne, som pr. den 17. januar 2014 var 3.280,50 kr. ((74,05-65,95)x405=3.280,50).

Klageren kan nu, hvor garantbeviserne er overdraget, genanskaffe investeringsbeviserne til en lavere kurs. Klageren har således reelt opnået en gevinst på 1.438,97 kr. (2.531,25 kr. + 20 kr. ÷ 3.280,50 kr. ÷ 709,72 kr. = 1.438,97 kr.).

Ankenævnets bemærkninger

Den 1. februar 2013 tegnede klageren garantbeviser for 30.000 kr. i Sparekassen Sjælland. Til finansiering heraf solgte klageren 405 styk investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande. Klageren gik herved glip af en udbyttebetaling på 2.531,25 kr. i foråret 2013 på investeringsbeviserne, svarende til 6,25 kr. pr. styk. Tabet er imidlertid blevet modsvaret af renter på garantbeviserne og kursfald på investeringsbeviserne, som klageren, der nu har overdraget garantbeviserne, kan genkøbe til en lavere kurs end salgskursen.

På grundlag heraf finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at klageren har lidt et tab som følge af omlægningen.

Allerede som følge heraf får klageren ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.