Indsigelse om, at banken havde krævet afvikling af gæld med urimeligt store afdrag. Indsigelse mod manglende forlængelse af afdragsfrihed på realkreditlån og manglende omlægning af lån mv. Krav om at banken skal overtage gæld til Skat og krav om godtgørelse for svie og smerte.

Sagsnummer:370/2023
Dato:18-01-2024
Ankenævn:Henrik Waaben, Nanna Vetter Viberg Nielsen, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Udlån - omlægning
Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse om, at banken havde krævet afvikling af gæld med urimeligt store afdrag. Indsigelse mod manglende forlængelse af afdragsfrihed på realkreditlån og manglende omlægning af lån mv. Krav om at banken skal overtage gæld til Skat og krav om godtgørelse for svie og smerte.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om, at banken havde krævet afvikling af gæld med urimeligt store afdrag. Indsigelse mod manglende forlængelse af afdragsfrihed på realkreditlån og manglende omlægning af lån mv. Krav om at banken skal overtage gæld til Skat og krav om godtgørelse for svie og smerte.

Sagens omstændigheder

Klagerne H og M var kunder i Danske Bank, hvor de havde et privat og et erhvervsmæssigt engagement. Klagerne havde lån i banken både privat og erhvervsmæssigt.

Klagerne havde to ejendomme, E1 og E2. E2 blev erhvervet af klagerne i 2015. E2 blev finansieret med et eksternt privat lån og realkreditbelåning i realkreditinstituttet R. Banken har oplyst, at klagernes erhvervelse af E2 skete mod bankens anbefaling, og at klagerne efterfølgende forsøgte at sælge E1 og E2.

Banken har endvidere oplyst, at klagerne havde udgifter til biler, herunder til biler købt som investering, og til lejede biler. Klagerne havde endvidere gæld til Skat, som på et tidspunkt foretog udlæg i klagernes aktiver.

I sagen er fremlagt kreditansøgninger af 18. august 2015, 20. juni 2018 og 12. marts 2020.

I 2019 ophørte afdragsfriheden på klagernes realkreditlån i E1. Banken afslog at forlænge afdragsfriheden.

I august 2020 indgik klagerne og banken aftale om Danske Lån Eksklusiv+ om forhøjelse af klagernes lån med 10.000 kr. til 185.447 kr. Lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 9.630 kr. Renten var variabel, for tiden 6 % om året.

I sagen er fremlagt mailkorrespondance mellem klagerne og banken fra juni 2018, oktober og december 2019, september 2021, juni, august til oktober og december 2022 samt februar, marts, juni og juli 2023, herunder om størrelsen af afdrag på klagernes lån og mulighed for omlægning af lån, herunder mod kaution.

Den 13. februar 2023 klagede M på vegne af klagerne til banken og anførte blandt andet:

”… Klagen drejer sig overordnet om følgende punkter 1. Gæld til Skat er vokset gennem mange år mens vores bankmand har taget til gælden hos Danske Bank og dermed desværre ikke tilladt at servicere denne gæld i mange år. Alt i mens gælden er vokset med 8p i rente årligt (ikke fradragsberrettiget) Denne gæld må Danske Bank tage ansvar for da [klagernes rådgiver i banken, C] ikke har tilladt os at servicere og nedbringe den på samme tid som gælden til Danske Bank. Noget Skat ikke har brudt sig om på nogle måder. 2. De høje afdrag som [C] ikke har ville sætte ned på noget tidspunkt har kostet mig over 10 år uden min kone og børn grundet jeg måtte arbejde i udlandet for at betale gælden af til Danske Bank. 3. Vi har på intet tidspunkt haft mulighed for at omlægge boliglån og sidder nu med ekstrem høje renter. Alle andre har for længst fået omlagt lån. 4. Jeg driver virksomhed uden en kassekredit. 5. [C] har ikke ville hjælpe os på nogle måder ift. omlægning af lån, hvilket har gjort det enormt dyrt for os at leve. 6. [C] har flyttet penge rundt på mine konti uden min tilladelse og som har forårsaget at vi ofte ikke har haft penge til at leve for. 7. Den sidste gæld jeg havde, bad jeg om at få nedsat det store afdrag på DKK 9800 om md. Men heller ikke her ville [C] hjælpe, hvorfor de store afdrag måtte fortsætte helt indtil gælden var betalt. Trods det pressede vores økonomi. 8. [C] er meget personlig i dette, hvilket betyder at der ingen god dialog er med vores bank. Vi bliver uansvarliggjort, trods det er ham, der sikrer sig os de højeste udgifter. Jeg har betalt helt enorme summer i S[k]at de 2 sidste år, da vores model vel ikke kan skrues dårligere sammen. 9. Alt ovenstående har til slut resulteret i at jeg har fået [alvorlig sygdom/forværring heraf] grundet alt den stress som dette har medført. 10. [Medarbejder i banken] er informeret med et skriv omkring dette. Udover min sygdom, som dette har resulteret i, har bankens adfærd overfor os medført os store økonomiske konsekvenser og som Danske Bank nu må tage ansvar for. …”

Den 3. marts 2023 afviste banken klagen og anførte blandt andet:

”… Der har gennem årene været stor usikkerhed om jeres indtægter, ligesom I har haft mange udgifter, men banken har i overensstemmelse med bankens forretningsgange og retningslinjer for lån og kreditter løbende fortaget de nødvendige og tilstrækkelige kreditmæssige vurderinger i sagen.

Disse kreditvurderinger har på den ene side resulteret i blandt andet etablering af lån, midlertidig ydelsesfritagelse på lån på grund af jeres manglende likviditet samt omlægning af jeres gæld, men de har også resulteret i, at banken ud fra en kreditmæssig vurdering ikke har ønsket at medvirke til finansieringen af [E2] eller tilbyde fortsat afdragsfrihed på jeres realkreditlån i [E1] …”

Parternes påstande

Den 27. juli 2023 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal påtage sig en stor del af deres skattegæld samt betale dem en godtgørelse for svie og smerte.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at banken har ført en hetz mod dem. Banken har ikke taget hensyn til andre end sig selv under afviklingen af gælden, som i dag er betalt. Dette har resulteret i, at de har levet og fortsat lever med enormt høje omkostninger.

De indgik for mange år siden en meget stram aftale med banken om afvikling af gæld med helt urimeligt store afdrag. Aftalen var så stram, at M var nødsaget til at tage midlertidige jobs og projektansættelser i en række forskellige lande, herunder farlige lande, for at tjene skattefrie penge i mange år. Dette var karriereødelæggende. De har afdraget så store beløb, at der ikke var plads til at kunne afdrage hos Skat på samme tid. Banken har ikke på noget tidspunkt indrettet en gældsafvikling og taget hensyn til hverken Skat eller deres families mulighed for at kunne leve sammen.

Det er korrekt, at de i 2015 købte E2 mod bankens rådgivning, men det er dybt urimeligt, at de otte et halvt år efter fortsat skal straffes, så det ligner en personlig vendetta, for denne beslutning.

Der blev givet henstand i nogle måneder i løbet af de sidste 12 år, men det var kun for at få luft og for at samle kræfter til næste periode med udlandsjobs. Det var en kort hjælp, ingen ændringer i den samlede aftale eller rådgivning. Henstanden gjorde, at de ikke gik konkurs, men det kostede både penge og næsten ægteskabet. Der var ingen gennemgribende rådgivning. Det er korrekt, at renten blev sat ned og lånet lagt om mod, at M’s far kautionerede, men det samlede billede ændrede sig ikke, da afdragene var urealistisk høje, og M’s jagt på jobs i udlandet for at tjene skattefri penge fortsatte, hvilket betød ustabile indtægter, stress og manglede familieliv.

Skat har pant i deres ejendomme og har flere gange meddelt, at de stiller sig bagerst i køen for at få penge, således at de kunne få omlagt deres lån. Dette har banken også modsat sig, selv om gælden i E1 er langt nede, og banken derfor er fornuftigt sikret for gælden hertil, ligesom banken ikke har tilbudt afdragsfrihed.

Skattegælden, der er fra manglende betaling af børnepenge, startede med at være ca. 170.000 kr. og er i dag over 600.000 kr. Skattegælden voksede sig så stor, fordi banken krævede store afdrag, der ingen afdrag tillod til Skat. Skattegælden er den eneste gæld, de i dag har udover ejendommene, som der aldrig er taget yderligere lån i. De har ikke haft store udgifter til biler eller noget andet, før den samlede gæld til banken var næsten betalt.

Banken skal tage ansvar for skattegælden, som banken ikke tillod dem at afdrage på, mens banken tog næsten 30.000 kr. i afdrag hver måned, velvidende at skattegælden voksede årligt med en rente på 8 %, som ikke er fradragsberettiget. De har i mere end ti år gjort banken opmærksom på denne gæld.

Bankens adfærd har medført en mangeårig stress for M med deraf følgende alvorlig sygdom. På grund af de høje afdrag har M måttet arbejde i udlandet, væk fra børn og H i mange, mange år. Banken har ødelagt en masse gode år af deres liv, ikke givet mulighed for, at familien kunne leve sammen samt forårsaget meget stress, som har givet alvorlig sygdom, og alligevel er banken sluppet sted med det. Sygdommen er forværret som følge af bankens jerngreb. Det kan umuligt være lovligt at behandle en kunde sådan. Sygdommen medførte endvidere, at M gik glip af en stor handel i sin virksomhed.

De ønsker primært, at Danske Bank tager en stor del af skattegælden, der ikke havde været i dag, hvis banken havde været mindre grådig og givet plads til, at de kunne afdrage på denne daværende mindre gæld. De har lidt store økonomiske tab i form af udbetalt pensionsopsparing, påskrevne renter på skattegæld, udgifter ved at have boliger til salg ad flere omgange og deraf følgende stress, der var medvirkende til en livsændrende sygdom. Banken skal endvidere betale erstatning for svie og smerte i forbindelse med sygdommen, som bankens adfærd har givet.

Danske Bank har anført, at der ikke er belæg for, at banken på noget tidspunkt skulle have ført en hetz mod klagerne.

Der har gennem årene været en omfattende dialog mellem banken og klagerne om klagernes økonomiske forhold, og banken har flere gange imødekommet klagernes ønske om midlertidig ydelseshenstand på lån - både privat og erhverv - på grund af manglende likviditet, rentenedsættelse, låneforhøjelse samt omlægning af gæld mod kaution, jf. de fremlagte kreditansøgninger og mailkorrespondance.

Alle de aftaler, som klagerne har indgået med banken, har været rimelige. Klagerne har gentagne gange opnået midlertidig ydelseshenstand på lån på grund af manglende likviditet. Klagerne har i årenes løb både opnået omlægning af lån mod kaution samt nedsættelse af renten.

Der har gennem årene været stor usikkerhed om klagernes indtægter. Klagerne har samtidig haft mange udgifter, hvorfor banken løbende har foretaget de nødvendige og tilstrækkelige kreditmæssige vurderinger i sagen.

Banken kunne frit foretage kreditmæssige vurderinger af klagerne. Banken var ikke forpligtet til at medvirke til omlægning af lån, etablering af nye lån, finansiering af fast ejendom eller anden udvidelse af engagementet med klagerne.

Banken var ikke forpligtet til på ny at tilbyde afdragsfrihed, da afdragsfriheden på klagernes realkreditlån vedrørende E1 ophørte i 2019.

Klagerne valgte imod bankens anbefaling at købe yderligere en fast ejendom, E2, og finansiere købet af denne ejendom gennem ekstern privat låneoptagelse og realkreditfinansiering i R.

Klagerne har haft store udgifter til bolig og biler, herunder både til købte og lejede biler.

Skattegælden, der efter det oplyste stammer fra manglende betaling af børnepenge, er udelukkende opstået som følge af klagernes egne valg og forhold.

Bankens rådgivning og dialog med klagerne har været korrekt og ordentlig trods de mange personlige verbale angreb rettet mod klagernes rådgiver i banken.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende i sagen. Der er ikke årsagssammenhæng eller adækvans, herunder i forholdet mellem bankens rådgivning og klagernes skattegæld og sygdom. Klagerne har ikke godtgjort eller lidt et økonomisk tab. Der er ikke grundlag for erstatning for svie og smerte. Der er ikke grundlag for, at banken - helt eller delvis - skal betale klagernes skattegæld.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne H og M var kunder i Danske Bank, hvor de havde et privat og et erhvervsmæssigt engagement. Klagerne havde lån i banken både privat og erhvervsmæssigt.

I 2019 ophørte afdragsfriheden på realkreditlånet i klagernes ejendom. Banken afslog at tilbyde afdragsfrihed.

Klagerne har nedlagt påstand om, at banken skal påtage sig en stor del af deres skattegæld samt betale dem kompensation for svie og smerte. Klagerne har til støtte herfor navnlig anført, at banken uberettiget har krævet afvikling af gæld med urimeligt store afdrag samt afslået at medvirke til forlængelse af afdragsfrihed på deres realkreditlån og afslået omlægning af lån, hvilket har medført øget skattegæld for dem og alvorlig sygdom for M.

Ankenævnet bemærker, at banken ikke var forpligtet til at imødekomme klagernes anmodning om at medvirke til at omlægge realkreditlånet, herunder med henblik på at forlænge afdragsfriheden, og at det beror på et pengeinstituts egen afgørelse, om det vil imødekomme en ansøgning om lån eller omlægning af lån. Banken var således berettiget til at afslå anmodninger om omlægning af lån, etablering af nye lån, finansiering af klagernes faste ejendomme eller anden udvidelse af engagementet med klagerne.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken har handlet ansvarspådragende overfor klagerne. Ankenævnet finder endvidere ikke, at der i øvrigt foreligger oplysninger, der kan føre til, at banken skal pålægges at overtage klagernes gæld til Skat helt eller delvist, ligesom Ankenævnet ikke finder grundlag for at tilkende klagerne godtgørelse eller anden økonomisk kompensation for svie og smerte eller lignende.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.