Spørgsmål om krav på reduceret ydelse på lån

Sagsnummer:152/2020
Dato:26-06-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Anita Nedergaard, George Wenning, Ida Marie Moesby, Finn Borgquist
Klageemne:Udlån - ydelse
Ledetekst:Spørgsmål om krav på reduceret ydelse på lån
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører om klageren har krav på at få nedsat ydelse i en periode på seks måneder på sit lån hos Sydbank.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sydbank.

Ultimo 2018 optog klageren et lån på 53.100 kr. i Sydbank til at dække et mastercard-træk og et overtræk på klagerens lønkonto.

Renten var variabel på 15 % om året, og lånet skulle tilbagebetales med en fast månedlig ydelse på 800 kr., første gang den 1. februar 2019, samt yderligere 950 kr. pr. måned fra den 1. oktober 2019.

I februar 2019 anmodede klageren banken om rådgivning vedrørende indløsning af sin ratepension. På baggrund af bankens rådgivning indløste klageren sin ratepension, og den 4. marts 2019 fik hun udbetalt provenuet på 22.965 kr. til sin lønkonto. Samme måned hævede klageren henholdsvis 6.000 kr. og 4.000 kr. fra sin lønkonto.

I løbet af 2019 indsatte klageren i alt 15.620 kr. på lønkontoen, henholdsvis 3.000 kr. den 22. juli 2019, 8.620 kr. den 4. november 2019 og 4.000 kr. den 23. december 2019.

Træk på visa/dankort og betaling af ydelser på lånet skete også fra klagerens lønkonto.

Ydelsen på 1.750 kr. for oktober 2019 blev trukket fra lønkontoen, men blev tilbageført på grund af manglende dækning på kontoen.

Den 3. oktober 2019 blev 870 kr. betalt som ydelse på lånet.

Ydelsen på kr. 1.750 kr. for november 2019 blev trukket fra lønkontoen, men blev også tilbageført på grund af manglende dækning på kontoen.

Den 5. november 2019 betalte klageren de resterende 880 kr. for ydelsen for oktober samt hele ydelsen for november, i alt 2.630.

Den 20. marts 2020 anmodede klageren banken om henstand eller reduktion af de månedlige ydelser til et symbolsk beløb, da hun og hendes partner på grund af COVID19-krisen begge mistede deres job.

Ved en e-mail af 4. april 2020 afslog banken at ændre i klagerens ydelser på lånet. 

Parternes påstande

Den 27. april 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal nedsætte den månedlige ydelse på klagerens lån i Sydbank til ca. 500 kr. de følgende seks måneder.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun bad banken om henstand med eller reduktion af ydelserne på sit lån, fordi både hun og hendes partner grundet COVID-19-krisen har mistet deres job. Selv hvis de får bevilliget støtte fra staten, vil det ikke være nok til at dække deres husleje.

COVID-19 var årsag til hendes anmodning om reducerede ydelser. Ellers havde hendes økonomiske situation været uændret.

Hun ønsker ikke at misligholde sit forhold til banken. Dette har hun også tidligere vist, da hun valgte at få udbetalt sin pensionsopsparing, så hun kunne afdrage på sin gæld til banken. Ved indløsningen af ratepensionen mistede hun 60 % af pensionen i afgift til staten og 800 kr. i gebyr til banken.

Hun ønsker at undgå at blive påført mere gæld ved rykkergebyrer og at risikere at blive sendt i inkasso.

Hun har ikke tidligere anmodet om ændring i låneforholdet.

Den manglende dækning på lønkontoen i oktober og november 2019 skyldtes, at hun for sent fik overført penge til lønkontoen. Dette fik hun rettet op på den 4. november 2019, hvor hun overførte 8.620 kr.

un er uforstående over for, at banken hellere anser pengene fra hendes lån for tabt end midlertidigt at nedsætte hendes ydelse indtil situationen med COVID-19 er forbedret.  

Sydbank har anført, at banken ikke var forpligtet til at imødekomme klagerens ønske om at reducere i ydelserne på lånet.

Banken kan hverken pålægges at ændre i lånevilkårene eller at give ydelseshenstand.

Klageren anmodede selv om at få et lån til inddækning af sit overtræk, hvilket banken imødekom.

Klageren besluttede selv at ophæve sin ratepension, og at provenuet skulle indsættes på hendes lønkonto i banken. Beløbet har hele tiden været til klagerens disposition, og klageren har også foretaget hævninger og visa-træk fra kontoen.

Ankenævnets bemærkninger

Ultimo 2018 optog klageren et lån på 53.100 kr. i Sydbank til at dække et overtræk.

Det fremgik af låneaftalen, at den månedlige ydelse pr. 1. februar 2019 udgjorde 800 kr., og at den steg til 1.750 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2019.

Klageren valgte at få udbetalt provenuet fra sin ratepension til sin lønkonto, og beløbet var i hele den efterfølgende periode til klagerens disposition.

Klageren bad den 20. marts 2020 banken om henstand eller reduktion af de månedlige ydelser på lånet, hvilket banken afslog.

Klageren var forpligtet til at betale de aftalte ydelser på sit lån. Det er bankens egen afgørelse, hvorvidt den er indstillet på at aftale en ændring af den indgåede låneaftale med klageren.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at ændre i lånevilkårene og dermed reducere i de aftalte ydelser på lånet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.