Klage vedrørende forløb af forhandlinger i forbindelse med påtænkt køb af erhvervsvirksomhed afvist.

Sagsnummer:256/2005
Dato:15-12-2005
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frölich, Karen Frøsig, Anne Dehn Jeppesen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Klage vedrørende forløb af forhandlinger i forbindelse med påtænkt køb af erhvervsvirksomhed afvist.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage.

Sagens omstændigheder.

Klageren og to andre personer ønskede i sommeren 2005 at købe en bestemt erhvervsvirksomhed, der var kunde hos indklagede. Efter forhandlinger blev der mellem parterne opnået enighed om købesummen.

Klageren og de to partnere henvendte sig til indklagede om finansieringen af virksomhedskøbet.

Det lykkedes ikke at få finansieringen på plads, og virksomheden blev solgt til anden side.

Det var klagerens opfattelse, at indklagede som følge af indiskretion og mangelfuld rådgivning var årsag til, at handelen mislykkedes.

Klageren rejste derfor et erstatningskrav over for indklagede, som afviste kravet.

Klageren indgav en klage over indklagede til Ankenævnet med påstand om erstatning for tab af job, omkostninger i forbindelse med købet samt tab af attraktiv investeringsmulighed.

Ved skrivelse af 25. oktober 2005 afviste Ankenævnets sekretariat klagen under henvisning til, at denne vedrørte finansieringen i forbindelse med bestræbelser på at overtage en erhvervsvirksomhed.

Klageren har indbragt sekretariatets afvisning for Ankenævnet.

Klageren har anført, at han har en professionel baggrund som formidler af virksomheder. I nærværende sag henvendte han og de to partnere sig imidlertid som privatkunder til indklagede for at søge rådgivning og finansiering i forbindelse med det påtænkte virksomhedskøb. Hverken han selv eller de to partnere er registreret i selskabsform.

Der var klart tale om et privat kundeforhold, og han og partnerne havde ved henvendelsen til indklagede krav på vejledning, rådgivning og behandling som privatkunder.

Omkostningerne ved en eventuel domstolsbehandling vil skulle afholdes af private fuldt beskattede midler i modsætning til en virksomhed, hvor beskatningen er lavere og omkostningerne fradragsberettigede.

Hvis klagen afvises, vil han indbringe sagen for Forbrugerombudsmanden.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klagen angår indklagedes rolle i forbindelse med, at klageren sammen med to andre personer forgæves forsøgte at købe en virksomhed, som var kunde hos indklagede. Ankenævnet finder derfor, at klagen vedrører et erhvervsmæssigt forhold, og at den ikke kan sidestilles med en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Ankenævnet er derfor enig med sekretariatet i, at klagen falder uden for nævnets kompetence, jf. vedtægternes § 2, stk. 2 og 3.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.