Spørgsmål om kurssikring i forbindelse med indfrielse af realkreditlån.

Sagsnummer:178/1996
Dato:03-10-1996
Ankenævn:Niels Waage, Peter Stig Hansen, Ole Just, Leif Nielsen, Allan Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Realkreditbelåning - kurssikring
Realkreditbelåning - ejerskifte
Ledetekst:Spørgsmål om kurssikring i forbindelse med indfrielse af realkreditlån.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved købsaftale underskrevet af klageren den 8. oktober 1995 solgte han og hans tidligere ægtefælle parrets faste ejendom. Af den medvirkende ejendomsmæglers provenuberegning fremgår, at et eksisterende lån til Realkredit Danmark med en obligationsrestgæld på ca. 500.000 kr. kunne indfries til kurs 76,95; lånet skulle ikke overtages af køber. Provenuberegningen viste et budgetteret salgsprovenu på 65.045 kr.

Ved skrivelse af 20. november 1995 fremsendte den berigtigende advokat handlens dokumenter til indklagedes Rødkærsbro afdeling med anmodning om sagens ekspedition. Ifølge indklagede blev klageren kontaktet på dette tidspunkt, hvor spørgsmålet om kurssikring af det eksisterende lån blev drøftet; klageren valgte imidlertid at følge kursudviklingen indtil videre. Klageren bestrider, at spørgsmålet om kurssikring af det eksisterende lån blev drøftet. På dette tidspunkt var kursen på de obligationer, der skulle anvendes til indfrielse af det eksisterende lån, steget til 80,90.

Den 13. december 1995 modtog indklagede fra den berigtigende advokat tinglyst pantebrev til Realkredit Danmark på 463.000 kr. vedrørende ejerskiftelån. Provenuet af dette lån skulle anvendes til indfrielse til det eksisterende lån hos Realkredit Danmark.

Af sagen fremgår, at Realkredit Danmark på dette tidspunkt tog forbehold for udbetalingen af det nye lån som følge af, at der ikke kunne afgives forsikring vedrørende svamp og husbukke uden forbehold. Ved indklagedes skrivelse af 21. december 1995 blev klageren gjort opmærksom herpå.

Det eksisterende lån til Realkredit Danmark blev indfriet den 8. januar 1996. Obligationsrestgælden på 498.903,39 kr. indfriedes til kurs 83,55.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale erstatning som følge af manglende rådgivning om kurssikring af det eksisterende realkreditlån.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede efter modtagelsen af sagen ikke rådgav ham om indfrielsen af det eksisterende realkreditlån. Dette underbygges bl.a. af en skrivelse af 29. november 1995 fra ham til indklagede, hvor han omtalte provenuet ved handlen på ca. 70.000 kr. Da indklagede den 21. s.m. modtog sagen, var der imidlertid allerede da sket en væsentlig kursstigning med deraf følgende mindre provenu. Dette bestyrker, at indklagede ikke havde rådgivet ham om kurssikring, idet en sådan rådgivning ville have givet sig udtryk i, at han ikke længere kunne forvente et overskud på ca. 70.000 kr. Han finder det uden betydning, at han er merkonom i organisation; han er ansat som officer og har på intet tidspunkt modtaget særlig uddannelse i arbejde med obligationer og kurssikringer m.v.

Indklagede har anført, at indklagede først modtog sagen 1½ måned efter, at handlen var indgået. På dette tidspunkt blev kurssikring drøftet med klageren, men denne valgte at se tiden an. Det må antages, at klageren som merkonom var fuldt ud bekendt med teknikken bag kontantlån herunder kuponrente, kursdannelse m.v. Sagen er ekspederet uden ophold, og indklagede er uden skyld i, at låneafregningen og dermed indfrielsen blev forsinket på grund af ejendommens forsikringsforhold.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har anført, at indklagede ikke har rådgivet ham om kurssikring af det eksisterende realkreditlån, medens indklagede bestrider dette. En stillingtagen til dette tvistepunkt ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.