Investering i oktober 2007 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod Plc 2014).

Sagsnummer:613/2009
Dato:08-09-2010
Ankenævn:John Mosegaard, Søren Geckler, Carsten Holdum, Niels Bolt Jørgensen, Astrid Thomas
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Rådgivning - investering
Ledetekst:Investering i oktober 2007 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod Plc 2014).
Indklagede:Amagerbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab på investering i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod Plc 2014).

Sagens omstændigheder.

Klageren, der er født i 1934, er kunde i Amagerbanken, hvor hun bl.a. har et åbent værdipapirdepot.

Den 10. oktober 2007 gennemførte banken klagerens køb af nom. 770.000 kr. 2 % Kalvebod Plc 2014 til kurs 88,50, svarende til en kursværdi på 681.450 kr. Banken har oplyst, at beløbet svarede til ca. halvdelen af klagerens formue, som i øvrigt var placeret i realkreditobligationer og på indlånskonti. Købet af Kalvebod obligationerne skete i forbindelse med et møde mellem banken og klageren samt klagerens søn.

Banken har anført, at klageren og sønnen blev informeret om, at der var tale om en erhvervsobligation med sikkerhed i en portefølje af ansvarlig lånekapital udstedt af forskellige danske pengeinstitutter. Banken foreviste informationsmateriale fra Nykredit, hvor det fremgår, hvilke banker der er tale om, og med hvilken andel de deltager. Klageren har bestridt bankens fremstilling og har anført, at hun og sønnen troede, at der var tale om realkreditobligationer udstedt af Nykredit.

I foråret 2009, hvor kursen på Kalvebod obligationerne var faldet til ca. halvdelen af anskaffelseskursen, henvendte klageren sig til banken med krav om erstatning, hvilket banken afslog.

Den 15. juni 2009 indbragte klageren sagen for Ankenævnet. Under sagen har klageren fremhævet bl.a. følgende fra prospektet for Kalvebod obligationerne:

"…

"Investment in the Notes is only suitable for investors who:

(1) have the requisite knowledge and experience in financial and business matters, and access to, and knowledge of, appropriate analytical resources, to evaluate the information contained in the Base Prospectus and this Prospectus and the merits and risks of an investment in the Issuer in the context of such investors’ financial position and circumstances;

(2) are capable of bearing the economic risk of an investment in the Issuer for the maturity of the Notes;

…"

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at Amagerbanken skal tilbagekøbe Kalvebod obligationerne, således at hun stilles som om handelen aldrig var indgået.

Amagerbanken har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at Amagerbanken som følge af mangelfuld rådgivning bør erstatte hendes tab på Kalvebod obligationerne.

Hun er pensionist, og hendes opsparing skulle placeres til lav risiko for at sikre hendes økonomi.

Amagerbanken oplyste, at udstedelsen af Kalvebod obligationerne var arrangeret af Nykredit. Hun troede derfor, at der var tale om realkreditobligationer udstedt af Nykredit. Det bestrides, at hun fik oplyst, at der var tale om en erhvervsobligation, og at hun fik forevist informationsmateriale fra Nykredit.

Efterfølgende konstaterede hun, at der var tale om erhvervsobligationer, som ikke var egnet for investorer med lav risikovillighed.

Hendes opsparing blev tilbageført til Amagerbanken efter en placering i Northern Rock. Kundeforholdet i Northern Rock blev netop bragt til ophør, da hun ikke ønskede at tage risikoen for et pengeinstituts betalingsproblemer. Hvis hun havde vidst, at Kalvebod obligationerne indebar risiko på flere af hende ukendte pengeinstitutter, ville hun selvsagt ikke have foretaget investeringen.

Banken har ikke på nogen måde dokumenteret sin rådgivning. Det af banken anførte er alene baseret på den pågældende rådgivers bemærkelsesværdigt gode hukommelse.

Amagerbanken har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at den pågældende medarbejder erindrer, at han – i lighed med tilsvarende rådgivningssituationer – informerede klageren og hendes søn om, at obligationen er en erhvervsobligation med sikkerhed i en portefølje af ansvarlig lånekapital udstedt af forskellige danske pengeinstitutter. Klageren og sønnen fik forevist informationsmateriale fra Nykredit, hvor det fremgår hvilke banker, der er tale om, og med hvilken andel de deltager. Rådgiveren erindrer endvidere, at det på mødet blev drøftet alternativt at investere i langfristede realkreditobligationer. I samråd med sin søn fravalgte klageren denne mulighed på baggrund af den lange investeringshorisont og deraf følgende kursrisiko.

Investeringen i Kalvebod obligationer blev valgt på et oplyst grundlag og på baggrund af klagerens ønske til afkast og en forholdsvis kort investeringshorisont.

På baggrund af den viden, som på tidspunktet for investeringen generelt var til stede, dels om en stærk dansk økonomi, dels om en god soliditet i finanssektoren som helhed, vurderede banken, at investering i disse obligationer var overensstemmende med klagerens ønske.

Det af klageren fremlagte uddrag af prospektet for Kalvebod obligationen kan ikke læses som om, obligationen ikke skulle være egnet for en investor som klageren.

Rådgiveren kan ikke kende det af klageren anførte om Northern Rock sammenholdt med investeringen i Kalvebod obligationen.

Alle pengeinstitutter opfylder fortsat deres forpligtelser i henhold til de lån, som ligger til sikkerhed for Kalvebod obligationen.

Klageren måtte indse, at Kalvebod obligationen – også som følge af den højere effektive rente – alt andet lige var forbundet med en større risiko end realkreditobligationer, og at hun accepterede denne større risiko ved at vælge at investere i obligationen.

Banken har ikke garanteret en bestemt udvikling i investeringen.

Der foreligger ikke noget referat fra mødet den 10. oktober 2007. Der forefindes ej heller interne instrukser eller forretningsgange, der nærmere beskriver, hvilken konkret rådgivning banken skulle yde over for kunder, som overvejede at investere i Kalvebod obligationer.

Til støtte for afvisningspåstanden har Amagerbanken anført, at en afklaring af sagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, og at sagen derfor bør afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Niels Bolt Jørgensen og Astrid Thomas – udtaler:

På baggrund af parternes modstridende opfattelser af hændelsesforløbet må det anses for uafklaret, om Amagerbanken ved sin rådgivning af klageren forud for dennes køb af Kalvebod obligationer i oktober 2007 på fyldestgørende måde oplyste om den risikomæssige forskel mellem disse obligationer og realkreditobligationer.

På denne baggrund finder vi, at en stillingtagen til klagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for nævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Vi stemmer derfor for, at Ankenævnet afviser sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

To medlemmer – Carsten Holdum og Søren Geckler – udtaler:

Vi lægger til grund, at klagerens risikovillighed var lav, hvilket blandt andet fremgår af, at parterne er enige om, at investering i langfristede realkreditobligationer var for høj en risiko. Derudover har banken ikke været i stand til at dokumentere den faktisk ydede rådgivning, herunder særligt at Amagerbanken påtager sig en dobbeltrolle ved at rådgive kunden til at låne penge til banken selv, eftersom Amagerbanken er låntager bag disse obligationer, samt at bankerne bag disse obligationer hæfter pro rata og ikke solidarisk som man som kunde umiddelbart måtte forvente, hvorved en kunde lider tab på obligationen hvis blot en enkelt bank ikke kan betale. Desuden lægges vægt på, at der alene forefindes et prospekt på engelsk, der direkte angiver kun at henvende sig til professionelle investorer, hvilket understøttes af, at der ikke er udarbejdet noget forenklet prospekt til detailkunder. Under disse omstændigheder finder vi, at Amagerbanken ved at råde klageren til at investere i Kalvebod erhvervsobligationer har pådraget sig et ansvar, ligesom der burde være rådet til risikospredning, da investeringen udgør cirka halvdelen af klagerens formue. Vi stemmer derfor for, at klagen tages til følge således at Amagerbanken tilpligtes at tilbageføre købet såfremt klager fremsætter anmodning herom inden 8 uger.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertal.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.