Indsigelse om manglende rådgivning om ret til udbetaling af opsat tjenestemandspension før pensionering som følge af lovændring.

Sagsnummer:423/2015
Dato:30-06-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Lani Bannach, Troels Hauer Holmberg, Astrid Thomas, Andreas Moll Årsnes
Klageemne:Rådgivning - pensionsforhold
Ledetekst:Indsigelse om manglende rådgivning om ret til udbetaling af opsat tjenestemandspension før pensionering som følge af lovændring.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om manglende rådgivning om ret til udbetaling af opsat tjenestemandspension før pensionering som følge af lovændring.

Sagens omstændigheder

Klageren havde via en ansættelse som tjenestemand i en kommune (herefter kommunen) fra 1978 til 1984 optjent ret til tjenestemandspension.

Ved et brev af 21. august 1998 til klageren oplyste kommunen, at klageren kunne få udbetalt tjenestemandspension, når han fyldte 67 år, eller hvis han blev tilkendt social førtidspension. Endvidere fremgik, at klageren kunne få udbetalt tjenestemandspension efter det fyldte 60. år, hvis han var udtrådt af arbejdsmarkedet.

Ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 blev lov om tjenestemandspension ændret. Personer, som fyldte 60 år den 1. juli 2004 eller senere, kunne herefter få udbetalt tjenestemandspension fra det fyldte 60. år, selvom de stadig var erhvervsaktive. Klageren var født i 1951 og var dermed omfattet af de nye regler.

Klageren og hans ægtefælle H var til møder med deres pensionsrådgivere i Sydbank i juli 2006, marts 2012 og i februar 2015. Klageren har oplyst, at formålet med møderne var pensions- og skatteoptimering ved udtræden af arbejdsmarkedet ved det fyldte 65. år for ham og ved det fyldte 61. eller 62. år for H. Banken har oplyst, at formålet med mødet i 2015 hovedsageligt var drøftelse af H’s fleksydelse, og at klagerens tjenestemandspension ikke blev specifikt drøftet på mødet. Klageren har anført, at banken på ingen af møderne rådgav ham om muligheden for udbetaling af opsat tjenestemandspension fra det 60. år. Banken har bestridt dette og har anført, at klageren blev oplyst om fordele og ulemper ved, at en livsvarig pension udbetales fra det tidligst mulige tidspunkt.

I et håndskrevet skema fra juli 2006 var der om klagerens tjenestemandspension fra kommunen anført ”42.600 kr. årligt”, ”65 år” og ”oplyst via telefon”. Klageren har oplyst, at skemaet blev udfyldt af hans pensionsrådgiver i banken forud for mødet i juli 2006. I forbindelse med mødet udarbejdede banken en udbetalingsplan og ”Forudsætninger for beregning af udbetalingsplanen”. Af forudsætningerne fremgik bl.a.:

”Pensionsalder

Arbejdsmarkedspension Ratepension

Forventet årlig udbetaling før skat kr. 42.600,00

Antal udbetalingsår Livsvarig

Forventet udbetalingstidspunkt 65

Kommentar [kommunen] Tjenestemandspension

… Sydbank er ikke ansvarlig for manglende oplysninger og for rigtigheden af de oplysninger, du har givet banken. Du bør kontrollere, om de oplysninger, der indgår i beregningerne, er gengivet korrekt. …

… Oplysninger vedr. [kommunen] er oplyst via telefon på baggrund af oplysninger fra 1998”

Udbetalingsplanen indeholdt beregninger af klagerens pensions- og indkomstforhold fra klagerens 65. år til 79. år.

Klageren fyldte 60 år i juni 2011.

Klageren har oplyst, at banken i forbindelse mødet i marts 2012 modtog beregninger foretaget af kommunen i maj 2009 af ”opsat pension” ved pensionering henholdsvis ved det fyldte 60., 62. og 65. år.

Klageren har oplyst, at banken forud for mødet i februar 2015 modtog en beregning fra november 2014, som kommunen havde udarbejdet til ham af ”opsat pension” ved pensionering ved det fyldte 65. år.

Klageren har endvidere oplyst, at han efter en artikel af Ældre Sagen i oktober 2015 blev opmærksom på muligheden for udbetaling fra det fyldte 60. år, selvom han stadig var erhvervsaktiv. Klageren rejste herefter indsigelse mod bankens rådgivning og anmodede kommunen om udbetaling af tjenestemandspension fra den 1. november 2015. Banken afviste klagerens indsigelser. Fra og med november 2015 fik klageren udbetalt en månedlig tjenestemandspension, der pr. 1. november 2015 udgjorde 4.907,69 kr. før skat og 2.711,61 kr. efter skat.

Parternes påstande

Den 22. december 2015 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal erstatte ham tabet ved manglende udbetaling af tjenestemandspension fra det fyldte 60. år.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at banken har handlet ansvarspådragende ved at undlade at gøre ham opmærksom på reglerne, hvorefter han havde mulighed for udbetaling fra det fyldte 60. år, selvom han stadig var erhvervsaktiv. Banken burde have oplyst ham om reglerne på møderne i 2006, 2012 og 2015. Han blev først bekendt med muligheden i oktober 2015.

Han forventede at blive på arbejdsmarkedet, til han var fyldt 65 år, og han havde derfor ikke anledning til at fastsætte et andet udbetalingstidspunkt end 65 år.

Banken har anført, at den oplyste ham om fordele og ulemper ved udbetaling af tjenestemandspensionen på det tidligst mulige tidspunkt. Dette er ikke rigtigt. Af kommunens brev fra 1998 fremgik, at der alene var mulighed for udbetaling fra det 60. år, hvis han udtrådte af arbejdsmarkedet. Banken fik en kopi af brevet på mødet i juli 2006. Af de fremlagte forudsætninger for udbetalingsplanen fra juli 2006 fremgik, at banken baserede sig på oplysningerne fra kommunen i 1998, selvom reglerne efterfølgende var ændret. Banken har endvidere anført, at oplysningerne blev indtastet på mødet i 2006 på baggrund af oplysninger fra kommunen fra 1998, og at det på dette tidspunkt var muligt at starte udbetaling som 60 årig, hvilket kommunen var vidende om. Dette er ikke rigtigt. Reglerne blev indført efter 1998. Banken burde på mødet i 2006 have oplyst om de nye regler, som gav mulighed for tidlig udbetaling, selvom man fortsat var erhvervsaktiv.

I 2009, hvor han var 58 år, bad han kommunen om at foretage beregninger. Beregningerne var udelukkende til brug for hans beslutning om, hvornår han ville gå på pension, da dette ud fra hans viden var en forudsætning for at få udbetalt tjenestemandspension.

Banken burde endvidere have oplyst ham om reglerne på møderne i 2012 og 2015, hvor banken forinden havde modtaget kommunens beregninger fra henholdsvis 2009 og 2014.

Der er tale om komplicerede regler, og han søgte netop rådgivning hos banken som professionel pensionsrådgiver. Banken har ikke løftet bevisbyrden for, at den har opfyldt sin forpligtelse til at rådgive om de pågældende regler, men har blot henvist til, hvad den plejer at gøre.

Banken har selv erkendt, at det ville have været fordelagtigt for ham at vælge tidligst mulig udbetaling. Banken har dermed indirekte erkendt, at rådgivningen var mangelfuld.

Kommunen havde ikke pligt til at orientere ham om de nye regler.

Han er blevet påført et indtægtstab på 210.400 kr. i perioden fra den 1. juli 2011 til den 31. oktober 2015. Bankens ”bakspejlsbetragtninger” fører til, at erstatningskravet først kan opgøres, når han er død. I denne situation vil banken kunne påberåbe sig den absolutte forældelsesfrist på 10 år.

Sydbank har anført, at bankens rådgivning var fyldestgørende. Klageren har ikke godtgjort, at bankens rådgivning var utilstrækkelig. Bankens pensionsrådgivere var bekendt med reglerne, herunder muligheden for udbetaling fra det 60. år, selvom man fortsat var erhvervsaktiv. De pensionsrådgivere, der var involveret i sagen, har oplyst, at de ikke husker det eksakte indhold af møderne, men at de under møderne oplyste klageren om fordele og ulemper ved, at en livsvarig pension udbetales fra det tidligst mulige tidspunkt. Under pensionsmøderne gennemgås kundens samlede pensioner med udgangspunkt i bankens egne oplysninger, oplysninger fra Pensionsinfo og fra kunden. Oplysningerne om klagerens tjenestemandspension stammede fra kommunen.

Klageren valgte udbetalingsalderen 65 år. Der er både fordel og ulemper ved en tidlig start på udbetaling. Afvejning af disse kan alene foretages af kunden. Efter klagerens valg af udbetalingsalder, indtaster banken denne. Udbetalingsalderen blev indtastet i bankens system på det første møde i 2006 på baggrund af oplysninger fra kommunen, der også måtte være vidende om, at det var muligt med udbetaling fra det 60. år, selvom man var erhvervsaktiv.

Medmindre der er sket ændringer i kundens forhold eller de bagvedliggende regler, vil der blive arbejdet videre med den valgte udbetalingsalder på evt. kommende pensionsmøder. Der var ikke sket ændringer i reglerne på de efterfølgende møder, hvorfor dette ikke burde have givet banken anledning til særligt at omtale reglerne igen.

Set i bakspejlet ville det formentlig have været fordelagtigt for klageren at vælge tidligst mulig udbetaling, men lavere ægtefælledækning, betaling af topskat og reduktion i pensionen ved tidlig udbetaling kan have haft væsentlig betydning for klagerens valg af 65 år som udbetalingsalder. En af ulemperne ved udbetaling fra det 60. år var et større førtidspensionsfradrag og en procentuel reduktion i udbetalingerne på 10 %. Jo tidligere udbetaling jo større ville den livsvarige reduktion blive. Reglerne var ganske komplicerede. Fra offentlig side har man valgt ikke at fremhæve muligheden for tidlig udbetaling.

Klageren havde eller burde selv have haft kendskab til reglerne, selvom han ikke var gået på pension. Klageren fik udført beregninger af og havde dialog med kommunen, der også havde kendskab til reglerne.

Klagerens påståede tab kan ikke opgøres. Klagerens opgørelse af kravet bestrides. Der skal foretages regulering for den mindre udbetaling, der er fra det fyldte 65. år frem til forventet dødsfald som i klagerens første opgørelse på 81.970 kr.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde som tjenestemand i perioden fra 1978 til 1984 optjent ret til tjenestemandspension. Ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 blev lov om tjenestemandspension ændret, således at personer, som fyldte 60 år den 1. juli 2004 eller senere, kunne få udbetalt tjenestemandspension fra det fyldte 60. år, selvom de stadig var erhvervsaktive. Klageren var født i 1951 og var dermed omfattet af de nye regler.

Klageren og hans ægtefælle H var til møder med deres pensionsrådgivere i Sydbank i juli 2006, marts 2012 og i februar 2015. Klageren har anført, at banken i den forbindelse ikke rådgav ham om muligheden for udbetaling af opsat tjenestemandspension fra det 60. år før pensionstidspunktet. Banken har anført, at de pågældende pensionsrådgivere var bekendt med reglerne om muligheden for udbetaling inden pensionering fra det 60. år, at pensionsrådgiverne ikke husker det eksakte indhold af møderne, men at de under møderne oplyste klageren om fordele og ulemper ved, at en livsvarig pension udbetales fra det tidligst mulige tidspunkt. Banken har endvidere anført, at klageren på mødet i 2006 valgte en udbetalingsalder på 65 år, og at klageren ikke efterfølgende ændrede denne udbetalingsalder.

Ankenævnet finder ikke, at det på nuværende tidspunkt kan pålægges banken at dokumentere det nærmere rådgivningsforløb vedrørende mødet i 2006 og finder herefter ikke grundlag for at pålægge banken erstatningsansvar for eventuel mangelfuld rådgivning i 2006.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Astrid Thomas og Andreas Moll Årsnes – udtaler:

Vi finder efter det foreliggende ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at banken på møderne i 2012 og 2015 har handlet anvarspådragende. Vi har herved navnlig lagt vægt på, at der ikke er oplyst om nye forhold af økonomisk eller personlig karakter, som medførte, at banken havde anledning til at rådgive klageren om reglerne om udbetaling i tjenestemandspensionsloven, der ikke var ændret siden mødet i 2006.

To medlemmer – Lani Bannach og Troels Hauer Holmberg – udtaler:

Vi finder, at banken på mødet i marts 2012, hvor klageren var fyldt 60 år, burde have rådgivet ham om muligheden for at få udbetalt tjenestemandspension, selvom han endnu ikke var gået på pension og de økonomiske konsekvenser af at fremrykke udbetalingstidspunktet. Vi finder derfor, at banken har handlet ansvarspådragende. Henset til flertallet beslutning, finder vi ikke grundlag for at tage stilling til tabets størrelse.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.