Spørgsmål om erstatning som følge af bankens dispositioner vedrørende klagerens udnyttelse af sin tegningsret til køb af udenlandske aktier

Sagsnummer:356/2022
Dato:09-05-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Jimmy Bak, Tina Thygesen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Depot - indsigelse vedr. dispositioner
Ledetekst:Spørgsmål om erstatning som følge af bankens dispositioner vedrørende klagerens udnyttelse af sin tegningsret til køb af udenlandske aktier
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om erstatning som følge af bankens dispositioner vedrørende klagerens udnyttelse af sin tegningsret til køb af udenlandske aktier.

Sagens omstændigheder

Klageren, der var bosiddende i Monaco, var kunde i Saxo Bank, hvor han havde et værdipapirdepot og var kategoriseret som ”retail client”.

I 2021 købte klageren 1.000 stk. aktier i Flyr AS, herefter Flyr.

I januar 2022 modtog klageren en meddelelse om en selskabshændelse (corporate action) i Flyr. Klageren modtog grundet sit ejerskab af aktier i selskabet 1.754 stk. tegningsretter, der gjorde det muligt at tegne yderligere aktier i selskabet. Det fremgik blandt andet af meddelelsen:

”…

Should the client wish to oversubscribe, kindly ensure to exercise full quantity of rights. Oversubscription may be subject to scaleback based on the account level. Rights not exercised will be lapsed.

Total subscription cost/s including oversubscription will be debited on the next business day after the instruction deadline date.

A potential future resultant entitlement will be booked to a dummy security and may be subject to a proration factor being applied where oversubscription has been elected.

Note that any reduction or change in this position may be a result of this factor.

…”

Klageren har fremlagt to skærmprint af ”Trades executed details” af 1. februar 2022, hvoraf det fremgår, at han den 1. februar 2022 udnyttede sine tegningsretter til at tegne 1.754 stk. Flyr aktier, og at han samtidig udnyttede muligheden til at overtegne (oversubscribe) yderligere 47.246 stk. Flyr aktier, så han i alt havde 50.000 stk. Flyr aktier i sit depot. Prisen for tegningen var 46.550 NOK svarende til en stykpris på 0,95 NOK pr. aktie til en valutaomregningskurs for NOK til USD på 0,1135 og med tillæg af valutaomregningsomkostninger på i alt 26,28 USD.

Banken har oplyst, at brokeren sendte banken aktier for bankens samlede beholdning og ikke for hver enkelt kunde, og at den ved allokeringen af aktier for hver enkelt kunde konstaterede, at brokeren kun havde allokeret 2.458 stk. Flyr aktier i stedet for 49.000 stk. Flyr aktier til klageren, hvorfor banken var nødsaget til at fjerne 46.542 stk. Flyr aktier fra klagerens depot og kreditere ham købesummen for disse.

Den 25. april 2022 fjernede banken 46.542 stk. Flyr aktier fra klagerens depot. Klageren har fremlagt et skærmprint af ”Trades executed details” af 25. april 2022, hvoraf det blandt andet fremgik, at 46.542 stk. Flyr aktier var fjernet fra klagerens depot, at B/S (Buy/Sold) var ”Transfer out (to close)”, og at dette var sket til en handlet værdi på 0,00. Klageren har oplyst, at kursen på aktien på dette tidspunkt var ca. 1,60 NOK pr. aktie.

Klageren har oplyst, at han kontaktede banken om, hvorfor banken havde fjernet hans aktier. Banken har anført, at den grundet en operationel fejl tilbageførte 46.542 stk. Flyr aktier til klagerens depot den 27. april 2022.

Den 27. april 2022 modtog klageren 46.542 stk. Flyr aktier i klagerens depot. Klageren har fremlagt et skærmprint af ”Trades executed details” af 27. april 2022, hvoraf det blandt andet fremgik, at 46.542 stk. Flyr aktier var tilføjet klagerens depot, at B/S (Buy/Sold) var ”Transfer in (to open)” og at dette var sket til en handlet værdi på 0,00.

Klageren har oplyst, at kursen på aktierne den 29. april 2022 var steget til 2,35 NOK pr aktie.

I maj 2022 annoncerede Flyr en yderligere kapitalforhøjelse. Klageren har fremlagt en meddelelse af 4. maj 2022, hvoraf det blandt andet fremgik:

”…

Event                                    Intermediate Securities Distribution

Corporate action type        Mandatory

Total Eligible Holdings       50.000

Outcome

Receive 0.20228 NO0012548876 … for every 1 held

…”

Klageren har oplyst, at modtagelsen af 10.114 stk. tegningsretter svarede til, at han ejede 50.000 stk. Flyr aktier, hvoraf han ville modtage 0,20228 tegningsretter pr. aktie.

Den 1. juni 2022 fjernede banken 46.542 stk. Flyr aktier fra klagerens depot. Klageren har fremlagt et skærmprint af ”Trades executed details” af 1. juni 2022, hvoraf det blandt andet fremgik, at 46.542 stk. Flyr aktier var fjernet fra klagerens depot, at B/S (Buy/Sold) var ”Transfer out (to close)”, og at dette var sket til en handlet værdi på 0,00.

Samme dag blev klageren krediteret 44.214,90 NOK. Klageren har fremlagt et skærmbillede af en ”Corporate Action – Cash compensation” af 1. juni 2022, hvoraf det fremgik, at klageren modtog en kompensation på 4.715,88 dollars, til en valutaomregningskurs for NOK til USD på 0,1067 og uden tillæg af valutaomregningsomkostninger. Kompensationen svarede til en stykpris på 0,95 NOK for de 46.542 stk. Flyr aktier, der blev fjernet samme dag fra klagerens depot. Klageren har oplyst, at kursen på aktien på dette tidspunkt var ca. 1,20 NOK pr. aktie.

Klageren har oplyst, at han samme dag klagede til banken, og at banken to uger senere blandt andet meddelte klageren:

”… since we did not get the shares from the custodians, so we are not able to entitle you these shares.”

Den 21. juni 2022 modtog klageren 10.114 stk. tegningsretter, der gjorde det muligt for klageren at tegne yderligere aktier i selskabet. Klageren har fremlagt et skærmbillede af ”Call on Intermediate Securitites” af 21. juni 2022, hvoraf det blandt andet fremgik:

”…

1: Exercise

Pay NOK 1,2 per new securiy.

Receive 1 NO0010931900 (FLYR:xosl) for every 1 held.

2: Oversubscribe

Pay NOK 1.2. per new security

Receive 1 NO0010931900 (FLYR:xosl) for every 1 held.

Oversubscription allowed

…” 

Den 18. juli 2022 gjorde klageren indsigelse overfor banken.

Den 8. august 2022 tilbød banken klageren at genindsætte klagerens position af 50.000 stk. Flyr aktier og dække differencen mellem prisen på 0,95 NOK pr. aktie og den daværende pris på 1.1390 NOK pr. aktie. Banken meddelte herudover, at forligstilbuddet var pr. kulance, og at banken ikke herved anerkendte at have handlet ansvarspådragende.

Den 15. august 2022 afviste klageren bankens forligstilbud. Klageren anførte blandt andet, at han kunne have akkumuleret aktierne til en kurs, der var lavere end tegningskursen og have solgt dem for en kurs, der var højere end den daværende kurs, hvorfor deres forligstilbud skulle afspejle dette. Kompensationen skulle også afspejle de vanskeligheder, tid og kræfter, han havde brugt på sagen. Klageren ønskede herudover en undskyldning for bankens uretfærdige og uprofessionelle håndtering af sagen og dens fraskrivelse af ansvar.

Den 5. september 2022 svarede banken, at den ikke ønskede at imødekomme klagerens krav. Banken anførte, at klageren ikke havde lidt et tab, idet han var blevet kompenseret for aktiernes værdi den 1. juni 2022, og at den betragtede sagen som lukket, idet han ikke accepterede deres forligstilbud af 8. august 2022.

Den 8. september 2022 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Den 17. oktober 2022 krediterede banken 302,39 USD til klagerens konto. Klageren oplyste, at dette skete som en corporate action med beskeden ”FX AMOUNT REFUND”. Banken oplyste, at den krediterede klageren 302,39 USD grundet valutaforskellen fra 1. februar 2022, hvor klageren blev debiteret for overtegningen af aktierne til den 1. juni 2022, hvor klageren blev krediteret for overtegningen.

Banken har den 18. april 2023 fremlagt oplysninger fra The Brønnøysund Register Center, hvoraf det blandt andet fremgår, at Flyr ved kendelse af 1. februar 2023 blev taget under konkursbehandling.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Saxo Bank skal betale ham en erstatning for det tab han har lidt, herunder hans tidsforbrug og alternativomkostninger (cost of opportunity).

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken har handlet ansvarspådragende, og at han herved har lidt et tab, grundet det tidsforbrug han har haft i forbindelse med behandlingen af sagen, og de alternativomkostninger (cost of opportunity) han har haft, som følge af, at banken har vildledt ham til at tro, at han var ejeren af aktierne.

En reduktion (scale back) ved overtegning (oversubscription) sker altid inden en endelig betaling og allokering af værdipapirerne for at undgå fejl og misbrug. Ikke efterfølgende og slet ikke adskillige måneder efter. Banken meddelte ikke klageren, at der ville ske en reduktion, men tog sig i stedet godt betalt for alle aktier.

Aktierne blev efter hans klage den 25. april 2022 tilbageført til hans depot. Banken meddelte ham heller ikke i den forbindelse, hvordan dette var muligt, og oplyste alene, at det skyldtes en driftsfejl.

Banken oplyste ham heller ikke, hvorfor den fem uger senere den 1. juni 2022 uden varsel fjernede dem fra hans depot igen. Uagtet at aktierne var fjernet fra hans konto den 1. juni 2022, så modtog han alligevel 10.114 stk. tegningsretter, svarende til at han havde en beholdning på 50.000 stk. Flyr aktier. Banken havde derfor fortsat registreret hans position på 50.000 stk. Flyr aktier den 9. maj og 13. juni 2022. Banken har ikke forklaret, hvad årsagen til forskellen på 704 stk. Flyr aktier var, hvilket var differencen mellem 47.246 stk. Flyr aktier han modtog ved overtegning og 46.542 stk. Flyr aktier, som banken fjernede fra hans depot. Det var uklart for ham, om han er den retmæssige ejer af disse aktier.

Han kunne som ejer af aktierne have akkumuleret aktierne til en kurs lavere end tegningskursen og solgt dem langt højere end den daværende markedskurs. Bankens handlinger fratog ham denne mulighed. Han undrede sig over, hvad der ville være sket, hvis han havde solgt aktier, som ikke var hans egne. Indtog han en short-position i aktien eller var banken berettiget til at modtage hele provenuet fra et eventuelt salg. Påtog banken sig risikoen for et eventuelt tab. Hvis banken ikke fejlagtigt havde taget betaling for aktier, som ikke var hans, kunne han have købt aktierne til en lavere pris eller foretaget andre investeringer. Banken påførte ham derved alternativomkostninger (opportunity costs).

Det mindste tab han har lidt er 46.542 x 0,25 (1,20 NOK - 0,95 NOK) = 11.635,50 NOK, idet kursen den 1. juni 2022 var 1.20 NOK pr. aktie, og han alene modtog 0,95 NOK pr. aktie, da banken uberettiget fjernede aktierne fra hans depot den 1. juni 2022.

Alternativt led han et tab på 46.542 x 0,65 NOK (1,60 NOK - 0,95 NOK) = 30.252,30 NOK, da banken uberettiget fjernede aktierne fra hans depot den 25. april 2022.

Havde han solgt aktierne, da de var på deres højeste den 29. april 2022, ville han have lidt et tab på 46.542 x 1,40 NOK (2,35 NOK - 0,95 NOK) = 65,158,80 NOK.  

Han kontaktede banken flere gange efter april 2022 for at finde en løsning og skrev tre klager til banken. Hans tid var værdifuld, og sagen er principiel.

Bankens handlinger har skadet hans tillid til banken. Banken burde anerkende sit ansvar og garantere, at det ikke skete igen. Banken skal give ham en undskyldning for sin uretfærdige og uprofessionelle behandling og for sin fraskrivelse af ansvaret. Tilsynsmyndighederne og offentligheden bør vide, hvilken risiko man løber, når man betror sine penge til banken.

Banken har truet med at begrænse og lukke hans konto, mens den forsømte at besvare hans henvendelser. Bankens envejskommunikation og manglende svar var typisk for den, hvilket blev tydeliggjort, da banken to gange af egen drift og uden varsel fjernede aktierne fra hans depot uden at oplyse om årsagen herfor.

Saxo Bank har anført, at den ikke har udvist grov uagtsomhed, og at klageren ikke har lidt et påregneligt og kausalt tab, som han ikke selv er ansvarlig for, hvorfor den ikke er erstatningsansvarlig. Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at banken har handlet erstatningsansvarligt.

Klageren kunne foretage overtegning, men overtegningen kunne påvirkes af en reduktion. Klageren valgte at overtegne 47.246 stk. Flyr aktier, og denne overtegning blev påvirket af en reduktion (scale back) på 46.542 stk. Flyr aktier. Banken var derfor nødsaget til at fjerne 46.542 stk. Flyr aktier fra klagerens depot, idet overtegningen skulle udføres pro-rata. Differencen på 704 stk. Flyr aktier udgør aktier, der ikke var omfattet af reduktionen, og som derfor tilhører klageren.

Banken havde ikke medbestemmelse eller indflydelse på reduktionen. Banken var mellemmand mellem klageren og selskabet, der udstedte selskabshændelsen (corporate action). Banken videregav informationer om selskabshændelsen til klageren og videresendte klagerens instrukser til sin broker om, at klageren ønskede at deltage i selskabshændelsen. Banken konstaterede den 25. februar 2022, at klageren var omfattet af en reduktion, som betød, at brokeren ikke havde allokeret de efterspurgte aktier til klageren. Af denne grund blev aktierne fjernet fra klagerens depot. Grundet en operationel fejl blev aktierne tilbageført til klagerens depot den 27. april 2022. Aktierne blev endeligt fjernet den 1. juni 2022, og klageren blev krediteret omkostningerne for overtegningen.

Aktierne skulle ikke have været tildelt klageren, før banken havde modtaget en bekræftelse fra dens broker herom. Aktierne skulle ikke have været fjernet fra klagerens depot, uden at informere klageren herom. Banken undskylder tildelingen af aktier til klageren, før den havde modtaget bekræftelsen fra brokeren og for ikke at informere klageren, da aktierne blev fjernet. Hændelsesforløbet hindrede dog ikke klageren i at foretage handler. Klageren havde derfor mulighed for at købe yderligere aktier i selskabet. Banken var ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for mistede muligheder eller den tid, klageren har brugt på sin klage.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren, der var bosiddende i Monaco, var kunde i Saxo Bank, hvor han havde et værdipapirdepot. I 2021 købte klageren 1.000 stk. Flyr aktier i selskabet, selskab S.

I januar 2022 modtog klageren en meddelelse om en selskabshændelse i selskab S. Det fremgik blandt andet af meddelelsen, at klageren ville modtage tegningsretter, og at der var en mulighed for overtegning af aktier. Herudover fremgik det, at hvis man ønskede at udnytte sine tegningsretter og sin ret til overtegning, så ville overtegningen kunne blive underlagt en reduktion (scale back) baseret på kontoniveau.

Klageren udnyttede 1.754 stk. tegningsretter til at tegne 1.754 stk. Flyr aktier. Herudover udnyttede han retten til overtegning til at tegne yderligere 47.246 stk. Flyr aktier, så han i alt havde 50.000 stk. Flyr aktier. Klageren betalte 46.550 NOK for aktierne og modtog disse i sit depot den 1. februar 2022.

Banken har anført, at den under en allokering af aktier for hver enkelt kunde konstaterede, at brokeren kun havde allokeret 2.458 stk. Flyr aktier i stedet for 49.000 stk. Flyr aktier til klageren, hvorfor banken den 25. april 2022 var nødsaget til at fjerne 46.542 stk. Flyr aktier fra klagerens depot og kreditere klageren købesummen herfor. Banken har anført, at den grundet en operationel fejl tilbageførte 46.542 stk. Flyr aktier til klagerens depot den 27. april 2022, og at købesummen ikke blev krediteret.

Den 1. juni 2022 fjernede banken 46.542 stk. Flyr aktier fra klagerens depot og krediterede klageren 44.214,90 NOK. Krediteringen svarede til en stykpris på 0,95 NOK pr. aktie.

Den 8. august 2022 tilbød banken klageren at genindsætte klagerens position af 50.000 stk. Flyr aktier og dække differencen mellem prisen på 0,95 NOK pr. aktie og den daværende pris på 1.1390 NOK pr. aktie. 

Den 15. august 2022 afviste klageren bankens forligstilbud.

Den 1. februar 2023 blev Flyr taget under konkursbehandling.

Tre medlemmer – Henrik Waaben, Morten Winther Christensen og Jimmy Bak udtaler:

Det fremgår af meddelelsen om selskabshændelsen af januar 2022, at der som led i selskabshændelsen var mulighed for, at overtegning af aktier kunne blive underlagt en reduktion på kontoniveau. Det fremgik ikke, hvornår reduktionen senest kunne ske.

Vi lægger til grund, at klagerens overtegning af aktier blev underlagt en reduktion svarende til i alt 46.542 stk. Flyr aktier, og at klageren derfor ikke var berettiget til at få tildelt disse aktier eller forpligtet til at betale for dem.

Vi finder det herudover ikke godtgjort, at klageren har lidt et erstatningsberettiget tab.

Det følger af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at ingen af parterne betaler omkostninger i forbindelse med klagesagens behandling til den anden part. Efter Ankenævnets praksis tilkendes der som udgangspunkt heller ikke klageren kompensation for klagerens tidsforbrug forud for, at sagen indbringes for nævnet. Vi finder ikke anledning til at fravige denne praksis i nærværende sag.

Vi stemmer derfor for, at klageren ikke får medhold i klagen.

To medlemmer – Tina Thygesen og Anna Marie Schou Ringive – udtaler:

Uagtet at overtegningen af aktier kunne underlægges en reduktion (scale back), finder vi, at banken har handlet ansvarspådragende ved at stille aktierne til rådighed for klageren i klagerens depot uden forinden at have sikret sig bekræftelse fra brokeren.  

Det er klageren, der skal godtgøre, at han har lidt et tab og størrelsen af det lidte tab.

Vi finder, at klageren var berettiget til at blive stillet som om, at han købte 46.542 stk. Flyr aktier til tegningskursen på 0,95 NOK pr. stk., som banken tilbød den 8. august 2022, men da Flyr den 1. februar 2023 er taget under konkursbehandling, finder vi ikke, at klageren har godtgjort at have lidt et tab.

Det følger herefter af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at ingen af parterne betaler omkostninger i forbindelse med klagesagens behandling til den anden part. Efter Ankenævnets praksis tilkendes der som udgangspunkt heller ikke klageren kompensation for klagerens tidsforbrug forud for, at sagen indbringes for nævnet. Vi finder ikke anledning til at fravige denne praksis i nærværende sag.

Vi finder det herudover ikke godtgjort, at klageren har lidt et tab.

Med denne begrundelse stemmer vi også for, at klageren ikke får medhold i klagen.

 

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.