Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klagerne ikke kan vedkende sig. Spørgsmål om uberettiget overførsler via netbank.

Sagsnummer:289/2004
Dato:08-06-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Tina Dhanda, Karin Duerlund, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Netbank - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klagerne ikke kan vedkende sig. Spørgsmål om uberettiget overførsler via netbank.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører et antal hævninger fra en klagers lønkonto foretaget ved brug af et hævekort, hvor klager gør gældende ikke at have foretaget hævningerne. Inden hævningerne var der via netbank ifølge klageren af tredjemand overført beløb til kontoen fra en budgetkonto.

Sagens omstændigheder.

Klagerne under denne sag er ægtefællerne M og H.

I perioden fra den 24. august 2003 til 20. november 2003 blev der fra klagernes budgetkonto hos indklagede ved syv transaktioner overført i alt 8.900 kr. til M's lønkonto hos indklagede. Klagerne har afvist at have foretaget overførslerne, der er sket via indklagedes netbank, hvortil M har adgang til at disponere. M bestrider at have foretaget overførslerne. H, der var bekendt med M's kode til netbanken, bestrider ligeledes at have foretaget overførslerne.

I perioden fra den 23. august 2003 til den 20. november 2003 blev der ved otte hævetransaktioner hævet i alt 11.900 kr. fra M's lønkonto. Bortset fra en udbetaling den 27. oktober 2003, der skete fra en kontantautomat i indklagedes Rådhusplads afdeling Århus, blev hævningerne foretaget fra en kontantautomat i indklagedes Egå afdeling. Indklagede har anført, at udbetalingerne skete ved brug af H's hævekort. Klagerne har afvist, at hævetransaktionerne er foretaget af H. Klagerne har bopæl i Egå.

Klagerne fremsatte indsigelse mod netbanksoverførslerne samt hævetransaktionerne over for indklagede ved et møde den 27. november 2003, der var kommet i stand i forbindelse med, at indklagede havde gjort klagerne opmærksomme på, at der ikke var dækning på klagernes budgetkonto for PBS-betalinger i december måned.

Omkring samme tidspunkt udfærdigede klagerne to erklæringer vedrørende de omhandlede transaktioner. M erklærede, at han på tidspunkterne for seks af de syv netbankoverførsler havde været på arbejde; den syvende transaktion var sket en aften på et tidspunkt, hvor han var hjemme. Af H's erklæring fremgår, at hun på tidspunkterne for seks af transaktionerne var i hjemmet; på tidspunktet for den syvende hævetransaktion var hun ude at gå tur med familiens hund.

I forbindelse med indklagedes efterfølgende undersøgelse af sagen kom det frem, at det af videooptagelser fremgik, at H på tidspunktet for to af hævetransaktionerne (den 22. oktober og 20. november 2003) befandt sig stående ved indklagedes kontantautomat ved Egå afdeling. Indklagede har anført, at optagelserne er sket fra afdelingens interne overvågningssystem, hvor der i billedets baggrund ses afdelingens vindue med H stående uden for på et tidspunkt, hvor der blev hævet på lønkontoen med hævekortet.

I forbindelse med en politimæssig efterforskning af sagen besluttede politimesteren i Århus den 18. august 2004 i medfør af retsplejelovens § 721, stk. 1 nr. 2, at opgive påtale over for H for overtrædelse af straffelovens § 279, jf. § 21. Begrundelsen herfor var, at videre forfølgning ikke kunne ventes at føre til, at H blev anset for skyldig til straf. Af skrivelsen, der blev fremsendt til H, fremgår, at det måtte lægges til grund, at H havde foretaget hævningerne den 22. oktober og 20. november 2003. Ved skrivelse af samme dag til indklagede blev indklagede orienteret om beslutningen om at opgive påtale over for H. Af denne skrivelse fremgår endvidere:

"…

Jeg har ved min afgørelse navnlig lagt vægt på, at en undersøgelse af de IP adresser, der har været anvendt til pengeoverførsler via netbank fra budgetkonto til lønkonto viser at henholdsvis en studerende og et firma som ikke har tilknytning til sagen, ved flere overførsler står anført som brugere og at det ikke kan udelukkes, at flere af hævningerne er sket med kort, som er indlagt kopi af koderne på pågældens hævekort. Jeg har endvidere lagt vægt på, at det må lægges til grund, at pågældende har foretaget hævningerne den 22. oktober (1000 kr. ) og den 20. november 2003 ( 5000 kr. ), idet pågældende er fotograferet i forbindelse med hævningerne. …"

Ved skrivelse af 3. september 2004 meddelte indklagede klagerne, at det var indklagedes opfattelse, at der ikke var tale om tredjemandsmisbrug i forbindelse med udbetalingerne, hvorfor indklagede afviste at godtgøre beløbet på 11.900 kr. Indklagede anførte bl.a., at kortet ikke havde været kopieret. Indklagede konkluderede, at der måtte være tale om, at klagerne huskede forkert.

Indklagede har fremlagt kontoudskrifter for M's lønkonto, hvoraf de omstridte hævninger fremgår. Udskrifterne er ifølge indklagede fremsendt ultimo hver måned.

Af indklagedes "Betingelse for aftale om tilslutningsmåde til ydelser, der udbydes elektronisk [for private]" fremgår:

"…

2. Personligt kodeord.

Brugeren bør udskifte sit kodeord minimum hver tredje måned. Brugeren skal lære sit personlige kodeord udenad. Hvis brugeren ikke kan lære koden udenad, skal den opbevares forsvarligt, så andre ikke kan få kendskab til koden.

Brugerne må aldrig opbevare sit personlige kodeord sammen med sit aftalenummer eller sammen med pc-udstyret.

Hvis brugeren får mistanke om, at andre kan have fået kendskab til det personlige kodeord, skal brugeren straks spærre sin aftale, jf. punkt 10 "Spærring".

…"

Parternes påstande.

Klagerne har den 3. december 2004 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 11.900 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at indklagede ikke har løftet sin bevisbyrde for, at de på nogen måde har udvist en erstatningsbegrundende adfærd. Indklagedes standpunkt bygger alene på formodning om, hvad der kan være passeret.

Indklagede har undladt straks at indsætte det omstridte beløb på deres konto i forbindelse med, at de fremsatte deres indsigelse, hvilket indklagede er forpligtet til.

H er hjemmegående, og alle dage forekommer ens. Det kan derfor være svært at huske præcist, hvad hun foretog sig på et givent tidspunkt. Dette er baggrunden for uoverensstemmelsen mellem den oprindelige afgivne erklæring sammenholdt med, at hun optræder på indklagedes overvågningskamera på to af hævedatoerne. De stiller sig uforstående over for indklagedes adgang til at filme/overvåge offentlige steder, uden at der gøres særskilt opmærksom herpå.

Politiets undersøgelser viser, at IP-adresser tilhørende tredjemand har haft adgang til deres netbank.

Indklagede har anført, at der er uoverensstemmelse mellem H's erklæring om, hvor hun befandt sig på to af hævetidspunkterne, idet det af optagelserne fremgår, at hun da befandt sig ved kontantautomaten ved Egå afdeling. Optagelserne er ikke i strid med gældende lovgivning, idet der er tale om billeder fra et internt overvågningssystem.

Det gøres gældende, at der ikke har været tredjemandsmisbrug af klagernes konti og at klagerne selv har foretaget transaktionerne. H er ikke blevet frikendt under straffesagen, men har modtaget tiltalefrafald på grund af manglende beviser.

Med hensyn til efterforskningen vedrørende IP-adresser, hvor flere IP-adresser ikke har kunnet spores, bemærkes, at det ikke er indklagede, der tildeler en internetbruger en IP-adresse, men derimod pågældende teleudbyder for den respektive bruger. En internetbruger har ikke nødvendigvis altid den samme IP-adresse, idet det afhænger af internetbrugerens abonnement hos teleudbyderen. Nogle brugere har en fast IP-adresse, mens andre har en flydende IP-adresse, hvilket indebærer, at de får tildelt en ledig IP-adresse, hver gang de anvender Internettet. Indklagede registrerer den IP-adresse, som anvendes ved en transaktion, men har teleudbyderen ikke fuldstændig styr på, hvem der gives en given IP-adresse på et givet tidspunkt, er det umuligt efterfølgende at sammenholde IP-adresseindehaveren og netbankbrugeren.

Med hensyn til indholdet af politimesterens skrivelse, hvor det anføres, at det ikke kan udelukkes, at hævekortet har været kopieret, er indklagede ikke enig heri, idet interne undersøgelser entydigt viser, at dette ikke skulle være tilfældet.

An­ke­næv­nets bemærkninger og konklusion.

Med hensyn til overførslerne foretaget fra klagernes budgetkonto til M's lønkonto på 8.900 kr. bemærkes, at uanset hvem der måtte have foretaget overførslerne, medførte disse ikke i sig selv et tab for klagerne, da overførslerne skete til en konto tilhørende den ene af klagerne.

For så vidt angår hævningerne på i alt 11.900 kr. fra M's lønkonto, som klagerne bestrider at have foretaget, finder Ankenævnet, at en afgørelse af dette spørgsmål ville forudsætte en bevisførelse herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene.

Som følge heraf afviser Ankenævnet sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klagerne.