Spørgsmål om hæftelse for 66 transaktioner, som klageren ikke kunne vedkende sig.

Sagsnummer:288/2009
Dato:04-12-2009
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Carsten Holdum, Karin Ladegaard, Astrid Thomas
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for 66 transaktioner, som klageren ikke kunne vedkende sig.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Denne klage vedrører, om klageren hæfter for et overtræk, der i august 2006 opstod på klagerens konto på grund af hævninger med klagerens Visa/Dankort.

Sagens omstændigheder.

Den 10. august 2006 var saldoen på klagerens konto med tilhørende Visa/Dankort i Danske Bank positiv med 2.509,55 kr.

Den 25. august 2006 var saldoen på klagerens konto 6.750,95 kr. (negativ). Kontoen havde ingen kreditfacilitet.

Den 28. august 2006 spærrede banken kontoen på grund af overtræk. Banken har anført, at man kontaktede klageren, som telefonisk oplyste, at hun havde haft et overforbrug og kunne tilbyde at afdrage overtrækket med 4.000 kr. pr. måned.

Den 29. august 2006 tilkendegav klageren ifølge banken, at overtrækket ville være inddækket inden for tre måneder.

Den 30. august 2006 blev de sidste dankorttransaktioner, foretaget før kortet blev spærret, debiteret på klagerens konto, hvorefter saldoen var 48.028,54 kr. (negativ). Banken har anført, at man kontaktede klageren og aftalte et møde i banken næste dag.

Den 31. august 2006 oplyste klageren ifølge banken, at hun ikke kunne vedkende sig 66 transaktioner i perioden fra 15. - 28. august 2006. Hendes ven V havde haft hendes pung og også haft hendes Visa/Dankort med på en weekendtur til København den 26.-27. august 2006. V måtte have afluret pinkoden.

Banken har anført, at klagerens pinkode har været anvendt ved alle transaktioner bortset fra én på 145 kr., hvor notaen ifølge betalingsmodtager ikke kan findes.

Den 5. september 2006 indgav klageren politianmeldelse om misbrug af Visa/Dankortet.

Den 6. september 2006 underskrev klageren et afklaringsskema vedrørende det misbrugte kort. Banken har anført, at hun da vedstod sig tre transaktioner til i alt 1.453,15 kr. foretaget den 26. august 2006.

Den 13. september 2006 indgav banken politianmeldelse.

Ved brev af 4. april 2007 oplyste Østjyllands Politi, at klageren havde trukket sin anmeldelse tilbage. Klageren havde oplyst, at hun og V havde fundet ud af det igen, og at V ville betale pengene tilbage til hende.

Den 16. april 2007 oplyste klageren ifølge banken, at hun ville få V til at være meddebitor på et lån, som kunne dække overtrækket, eller få en aftale om, at V fast overførte et beløb til hendes konto hver måned. Klageren ville kontakte banken herom inden den 20. april 2007.

Ved rykkerbreve af 14. og 26. juni 2007 anmodede bankenklageren om inddækning af kontoens overtræk.

Ved brev af 13. september 2007 anmodede banken klageren om at indbetale 50.697,54 kr. inden den 23. september 2007, hvorefter banken ved manglende betaling eller reaktion ville overgive sagen til retslig inkasso.

Ved brev af 1. november 2007 anmodede bankens inkassoadvokat klageren om indbetaling af 54.612,69 kr.

Den 19. november 2007 indgav advokaten betalingspåkrav til fogedretten i Horsens opgjort til 51.956,26 kr.

Den 22. januar 2008 protesterede klageren overfor fogedretten mod kravet med den begrundelse, at hun ikke havde gjort brug af sit Visa/Dankort.

Den 25. januar 2008 henviste fogedretten sagen til civilretten.

Den 13. marts 2009 blev sagen efter anmodning fra klageren henvist til behandling i Ankenævnet, jf. retsplejeloven § 361.

Banken har under sagens forberedelse for Ankenævnet nedsat sit krav til 2.653,15 kr.

Parternes påstande.

Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at Danske Bank skal anerkende, at hun ikke hæfter for 66 transaktioner på hendes konto i perioden fra den 15. august 2006 til 28. august 2006. Danske Bank skal desuden udbetale indsat SU den 17. og 31. august 2006 samt lønoverførsel den 4. april 2006.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse, idet den gør gældende, at klageren hæfter for 2.653,15 kr., mens klageren snarest vil blive frigjort for hæftelsen ud over dette beløb.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun ikke har foretaget de omhandlede 66 transaktioner i perioden fra den 15. august 2006 til 28. august 2006.

Danske Bank har anført, at pinkoden har været anvendt ved 65 af de 66 omstridte transaktioner.

Klageren hæfter for 1.200 kr. i henhold til Betalingsmiddellovens § 11, stk. 2.

Klageren har den 6. september 2006 erkendt, at hun har foretaget tre transaktioner den 28. august 2006 på henholdsvis 257,30 kr., 696,85 kr. og 499 kr. Hun hæfter herfor, i alt 1.453,15 kr.

Banken vil bortset fra ovenstående frigøre klageren for øvrige omstridte transaktioner i perioden fra den 15. august 2006 til 28. august 2006.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må efter det foreliggende lægges til grund, at klagerens Visa/Dankort og den til kortet hørende PIN-kode blev anvendt ved 65 af de omstridte transaktioner til betalinger på mere end 1.200 kr. i perioden 15.-28. august 2006, og at transaktionerne blev korrekt registreret og bogført.

Klageren hæfter herefter under alle omstændigheder for 1.200 kr. af beløbet, jf. § 11, stk. 2 i lov om visse betalingsmidler. Ankenævnet bemærker, at kravet er opstået inden lov om betalingstjenesters ikrafttræden den 1. november 2009.

Klageren har den 6. september 2006 underskrevet afklaringsskema vedrørende misbrug af sit kort. Det fremgår bl.a. heraf, at hendes Visa/Dankort har været væk i tre perioder i august 2006, at hun første gang fik kortet igen den 25. august 2006, og at hun har benyttet det til tre hævninger den 26. august 2006 til et samlet beløb på 1.453,15 kr. Klageren har ikke efterfølgende redegjort for baggrunden for, at hun ikke længere kan anerkende at have udført de tre transaktioner.

På den anførte baggrund finder Ankenævnet godtgjort, at disse tre transaktioner er foretaget af klageren.

Som følge heraf


Klagen tages ikke til følge.