Indsigelser om forskelsbehandling og manglende oplysning om rådighedsbeløb i forbindelse med afslag på låneanmodning.

Sagsnummer:176/2019
Dato:19-11-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen, Finn Borgquist.
Klageemne:Udlån - låneanmodning
Ledetekst:Indsigelser om forskelsbehandling og manglende oplysning om rådighedsbeløb i forbindelse med afslag på låneanmodning.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelser om forskelsbehandling og manglende oplysning om rådighedsbeløb i forbindelse med afslag på låneanmodning.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank.

Den 4. februar 2018 ansøgte klageren banken om en kassekredit på 15.000 kr. via netbank.

Den 8. februar 2018 meddelte banken, at den på baggrund af en vurdering af de af klageren afgivne oplysninger om hans økonomi ikke kunne imødekomme ansøgningen.

Banken har oplyst, at klageren kontaktede banken den 9. februar 2018 for at aftale et møde, og at klageren oplyste, at den ønskede kredit på 15.000 kr. skulle bruges til at købe to kurser på hans uddannelse. Banken anmodede klageren om at sende supplerende økonomiske oplysninger. Klageren indsendte et budget til banken, hvori han havde beregnet sit månedlige rådighedsbeløb til 2.930 kr. Klageren oplyste, at han havde gratis bolig, mad og internet, og at han ikke havde behov for en forsikring.

Den 13. februar 2018 meddelte banken klageren, at den ikke kunne imødekomme ansøgningen om et lån eller en kredit på 15.000 kr. Banken anførte yderligere:

”… Årsagen til dette er størrelsen af dit rådighedsbeløb. Du har selv beregnet Rådighedsbeløbet til kr. 2930,75, men der er ingen huslejebetaling med i dine omkostninger. Dette bliver vi pålagt af finanstilsynet at tage højde for og kan ikke afvige fra. Når jeg tager højde for husleje i dit rådighedsbeløb er der ikke plads til afvikling af lån.”

Klageren rejste indsigelse mod afslaget og anførte blandt andet, at banken ikke havde fremlagt ”et eneste tal eller budget, så jeres kunde (mig) har nogle tal at forholde sig til”, og at banken burde ”fremlægge nogle konkrete tal, så vurderingen kan tages på et objektivt grundlag”.

I en meddelelse af 22. november 2018 til klageren anførte banken:

”… Vores minimum anbefaling til rådighedsbeløb for 1 voksen er 6.000 kr. pr.- måned. Dette er efter alle faste udgifter. Men igen er jeg nødt til at sige, at vurderingen er individuel fra person til person. …”

Parternes påstande

Den 22. april 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal ”blive irettesat og påbudt at ændre procedure. Eventuelt at Danske Bank pålægges at acceptere min låneansøgning”.

Danske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken blot gav ham afslag på lånet og ikke ville oplyse, hvor stort hans rådighedsbeløb skulle være. Banken burde straks klart have oplyst ham om det beregnede rådighedsbeløb og om bankens krav til rådighedsbeløb. Banken forsømte dette. Efter bankens afslag spurgte han, hvor stort et rådighedsbeløb han skulle have for at få lånet. Banken nægtede at give ham et svar, men anførte blot, at hans rådighedsbeløb var for lavt. Han forstår ikke, at det var problem for banken at oplyse, hvad hans månedlige rådighedsbeløb var, og hvad det som minimum skulle være. Først efter flere forespørgsler hvor han oplyste, at han ville gå videre med sagen, svarede banken, at rådighedsbeløbet skulle være 6.000 kr.

Banken har ikke forholdt sig til og har undladt at kommentere hans klagepunkter. Banken taler udenom og bruger ord som ”kommenterede” og ”uforstående”. Hvis banken mener, at den gav ham et rådighedsbeløb, må banken skrive det klart, så der ingen tvivl er. Han kan ikke se, hvor rådighedsbeløbet i bankens meddelelse af 8. februar 2018 står.

Han er blevet forskelsbehandlet. Han spurgte banken, om den kunne udelukke, at andre af bankens kunder med samme rådighedsbeløb som ham havde fået et lån på 15.000 kr. Banken ville ikke svare på dette. Banken har stadig ikke udelukket dette. Han opfordrer banken til en gang for alle at afkræfte, at der er nogle kunder i banken med samme rådighedsbeløb, der har fået en kassekredit på 15.000 kr.

Han oplyste flere gange, at han ville være i stand til at tilbagebetale lånet inden et halvt år.

Banken har anført, at han har svingende indtægter. Alle hans indtægter og udgifter gennem 20 år er gået gennem banken. Han har haft et andelsboliglån i banken, som han har tilbagebetalt til tiden. Han står ikke og har ikke stået i Ribers. Han har et firma, der også har konto i banken, og som har aktiver for 50.000 kr., og ingen udgifter bortset fra udgifter til banken for at have en konto.

Han har lidt et tab. Han var nødt til at overtrække sin konto og bede sin uddannelsesinstitution om at rykke betalingen for de to kurser og dele betalingen i to.

Danske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klageren ikke har lidt et tab i forbindelse med bankens håndtering af klagerens låneansøgning og det efterfølgende afslag. Det er derfor ikke godtgjort, at der er tale om en konkret formueretlig tvist.

Det ligger i øvrigt uden for Ankenævnets kompetence at tage stilling til bankens kreditpolitik, herunder om bankens afslag på klagerens låneansøgning var berettiget.

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende ved at give klageren afslag på hans låneansøgning.

Banken håndterede klagerens engagement, herunder hans låneansøgninger i overensstemmelse med gældende regler.

Banken besvarede klagerens henvendelse seriøst og begrundede afslaget behørigt. Banken kommenterede på rådighedsbeløbet, som klageren selv havde beregnet. Banken er således uforstående over for klagerens påstand om, at han ikke fik oplyst et rådighedsbeløb i forbindelse med afslaget.

Banken afslog at tilknytte en kassekredit til klagerens konto efter en sædvanlig kreditvurdering.

Banken vurderer selv, om den ønsker at yde klageren et lån. Klageren har ikke krav på at opnå et lån i banken.

Klageren har ikke lidt et tab som følge af afslaget. Klageren havde et positivt indestående på sin konto, både da han ansøgte om lånet, og da han modtog afslaget. Klageren oplyste ikke, at han havde akut behov for et midlertidigt bevilget overtræk for at undgå overtræk. Oplysningen herom fra klageren under klagesagen bestyrker blot bankens låneafslag, idet det ville være usikkert, om klageren ville kunne afvikle gælden.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvist bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Danske Bank afslog den 8. og 13. februar 2018 efter en kreditvurdering at yde klageren en kredit på 15.000 kr.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at yde klageren en kredit eller et lån. Det beroede på bankens egen afgørelse, om den ønskede at imødekomme klagerens ansøgning.

Ankenævnet finder i øvrigt ikke, at banken har handlet ansvarspådragende i forbindelse med klagerens ansøgning om kreditten.

Klageren får derfor ikke medhold i sin klage.

Det ligger ikke inden for Ankenævnets kompetence at pålægge banken at ændre sine procedurer.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.