Klage over kreditselskab afvist

Sagsnummer:360/2019
Dato:31-03-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Karin Sønderbæk, Anders Holkmann Olsen, Ida Marie Moesby og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Afvisning - Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
Formalitetsafgørelse - ankenævnets kompetence
Ledetekst:Klage over kreditselskab afvist
Indklagede:Ferratum
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage over et kreditselskab.

Sagens omstændigheder

Den 27. september 2019 indsendte klageren en klage til Ankenævnet over ”Ferratum”.

Den 30. september 2019 blev klagen afvist af Ankenævnets sekretariat. Sekretariatet anførte blandt andet:

”…

Ankenævnet behandler ifølge sine vedtægter § 2, stk. 1, klager over pengeinstitutter, der er etableret i Danmark eller Færøerne, danske og færøske pengeinstitutters herværende datterselskaber, danske filialer af udenlandske pengeinstitutter, realkreditinstitutter, der er etableret i Danmark, og investeringsfonde, der er etableret i Danmark.

Din klage vedrører Ferratum, som er et udenlandsk ejet finansieringsselskab. Selskabet er hverken et pengeinstitut eller ejet af et dansk/færøsk pengeinstitut.

Efter sekretariatets opfattelse er det således åbenbart, at Ankenævnet ikke kan behandle klagen. Vi afviser derfor at behandle klagen, jævnfør vedtægterne § 6.

Du kan eventuelt klage til Ankenævnet for finansieringsselskaber (www.finansanke.dk), Forbrugerklagenævnet eller anlægge sag mod selskabet ved domstolene.

…”

Samme dag, den 30. september 2019, indsendte klageren en klage til Ankenævnet over ” FERRATUM DENMARK ApS (32263305)”.

Ved brev af ligeledes den 30. september 2019 blev klagen afvist af Ankenævnets sekretariat med samme begrundelse som klagen over ”Ferratum”.

Klageren meddelte ligeledes den 30. september 2019, at ”FERRATUM DENMARK ApS (32263305)” ifølge cvr-registe­ret var et dansk etableret kreditselskab.

Sekretariatet fastholdt afvisningen.

Den 9. oktober 2019 betalte klageren klagegebyret med henblik på at indbringe sekretariatets afvisning for Ankenævnet. Sagen afventede herefter klagerens bemærkninger vedrørende sekretariatets afvisning. Den 22. oktober 2019, 6. november 2019, 14. november 2019, 21. november 2019, 30. november 2019 og 17. december 2019 anmodede klageren om forlængelse af fristen.

Sekretariatet modtog ikke yderligere fra klageren. Sekretariatet afsluttede skriftvekslingen og lagde sagen til Ankenævnet til afgørelse.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at klagen realitetsbehandles.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Ferratum Denmark Aps er et dansk etableret kreditselskab.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet behandler klager over pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsfonde, der er etableret i Danmark.

Ferratum Denmark Aps er etableret i Danmark, men er hverken et pengeinstitut, realkreditinstitut eller en investeringsfond. Ferratum Denmark Aps er heller ikke ejet af et dansk pengeinstitut.

Klagen over Ferratum Denmark Aps falder herefter uden for Ankenævnets kompetence. Ankenævnet tiltræder derfor sekretariatets afvisning af klagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 6, stk. 1.

Klageren henvises til eventuelt at indbringe sagen for Ankenævnet for finansieringsselskaber, www.finansanke.dk.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen

Klageren får klagegebyret tilbage