Bog, frigørende udbetaling.

Sagsnummer:555/1992
Dato:20-09-1993
Ankenævn:Niels Waage, Peter Møgelvang-Hansen, Peter Stig Hansen, Jørn Ravn, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Bog, frigørende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Under et indbrud på klagerens bopæl i maj 1991 blev stjålet en til klagerens aktionærkonto hos indklagede hørende bog, der ikke var forsynet med mærke. Klageren, der er sømand, var ikke hjemme på tidspunktet for indbruddet, som blev anmeldt af klagerens datter til politiet den 27. maj 1991. Samme dag blev kontoen spærret; saldoen var da 135,67 kr.

Den 17. maj 1991 var der ved forevisning af bogen og opgivelse af klagerens navn hævet 10.000 kr. på kontoen i indklagedes Bangsbo afdeling. Den 21. maj 1991 var der hævet 30.000 kr. på kontoen i indklagedes Danmarksgade afdeling. Klageren har efterfølgende fået tilbagebetalt dette beløb af den hævende. Samme dag var der i indklagedes Hånbæk afdeling ved forevisning af bogen og opgivelse af klagerens navn hævet 40.000 kr. på kontoen. Den 24. maj 1991 blev der i indklagedes Hånbæk afdeling hævet 12.500 kr. på klagerens konto. I forbindelse med denne hævning blev der ikke udfyldt hævebilag.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes, at godtgøre ham 62.500 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han i en periode jævnligt benyttede indklagedes Bangsbo afdeling og således var et kendt ansigt i afdelingen. Den ene af de to personer der i en efterfølgende straffesag er dømt for at have foretaget hævningen i Bangsbostrand afdelingen den 17. maj 1991, er en i kvarteret gennem mange år kendt narkoman, der alene ved sin fremtræden og påklædning burde have vakt mistanke hos personalet. Det samme forhold gør sig gældende, for så vidt angår den person, der den 21. maj 1991 hævede 40.000 kr. i indklagedes Hånbæk afdeling. Klageren er ikke bekendt med, hvem der har foretaget hævningen i indklagedes Hånbæk afdeling den 24. maj 1991. Klageren finder, at der foreligger forhold, der begrunder, at indklagede burde have foretaget en nærmere undersøgelse af de mødendes ret til at hæve på kontoen.

Ved aktionærkontoens oprindelige etablering oprettedes den uden bog; klageren har først efterfølgende fået udstedt en bog til kontoen. I denne forbindelse har indklagede undladt at oplyse klageren om, at såfremt bogen ikke blev forsynet med mærke, ville enhver, der mødte frem med bogen, kunne hæve på kontoen. Klageren er i forbindelse med hævningen på kontoen, uanset han har medbragt bogen, blevet afkrævet legitimation. Det er derfor uforståeligt, at indklagede har undladt at anmode om legitimation i forbindelse med de uberettigede hævninger.

Indklagede har anført, at klagerens kundeforhold bestod af en garantkonto med garantindskud, der senere ændredes til en aktionærkonto med depot, og en almindelig lønkonto til løbende ud- og indbetalinger. Til lønkontoen var knyttet et hævekort med klagerens underskrift. Indklagede havde ikke yderligere dokumenter med klagerens underskrift. Klageren var kunde i indklagedes hovedafdeling i Frederikshavn. Klageren anvendte almindeligvis indklagedes Bangsbo afdeling også beliggende i Frederikshavn. Klageren kom kun hos indklagede med mellemrum på halve år, og klagerens kundeforhold krævede i øvrigt ikke megen kontakt. Klageren var derfor ikke kendt ansigt hos indklagede. I forbindelse med udbetalingerne blev der oplyst korrekt navn, og indklagede har ikke fattet mistanke i forbindelse med udbetalingerne, hverken med hensyn til påklædning eller udseende. Udbetalingerne er således sket med frigørende virkning for indklagede, idet indklagede var i god tro med hensyn til den hævendes ret til at modtage beløbene. Det er ikke korrekt, at der først efterfølgende er udstedt en bog til aktionærkontoen; der er den 4. april 1991 udstedt en ny bog, idet klageren på daværende tidspunkt meddelte, at han aldrig havde modtaget en bog. Der har altid været knyttet en bog til aktionærkonti hos indklagede, og da indklagede ikke var i tvivl om, at klageren havde en bog, har man formentlig svaret bekræftende på, at den nye bog forsatte på samme vilkår som den gamle. Klageren har hævet på kontoen uden brug af bog, men i denne forbindelse er klager blevet afkrævet legitimation og underskrift på bilag.

Ankenævnets bemærkninger:

Der foreligger modstridende oplysninger om de nærmere omstændigheder omkring udstedelsen af den senere stjålne bog, herunder om der tidligere havde været udstedt bog. Endvidere har klageren anført, at mindst to af de personer, der uberettiget har hævet beløb fra hans konto, har været personer, der var kendt i afdelingen, og at indklagede på grund af disse personers omdømme lokalsamfundet burde være klar over, at udbetalingerne ikke kunne ske med frigørende virkning for indklagede. Indklagede har bestridt dette. Ankenævnet finder, at den nødvendige afklaring af de anførte modstridende forhold forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.