Indsigelser i forbindelse med optagelse af valutalån til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande

Sagsnummer:493/2011
Dato:12-12-2012
Ankenævn:Kari Sørensen, Jesper Claus Christensen, Troels Hauer Holmberg og Bent Olufsen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelser i forbindelse med optagelse af valutalån til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande
Indklagede:Max Bank af 2011 (Finansiel Stabilitet)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om Max Bank (nu: et datterselskab af Finansiel Stabilitet) har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens optagelse af valutalån til brug for investering i investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande.

Sagens omstændigheder

Klageren var i 2005 kunde i Skælskør Bank.

Af bankens brev af 10. marts 2005 til klageren fremgår:

"Investeringskredit/Lån

Hej …

Under henvisning til behagelig telefonsamtale, skal jeg hermed redegøre for etablering af "Investeringskredit", samt investering.

Eksempel:

Der optages et lån på kr. 1.000.000 med modværdi i CHF

Kurs på CHF udgør i dag 481,20 lånet vil udgøre ca. CHF 208.000

Renten betales hvert kvartal den 20.1, 20.4, 20,7 og 20.10, og udgør i dag i alt 2,03 % p.a. for en 3 måneders perioden.

Grunden til, at lånet forrentes hvert kvartal er, at der således åbnes mulighed for, med kort varsel at "lukke" forretningen, såfremt der for dig vil være en tilfredsstillende forrentning.

Omkostninger ved etablering: ingen

For låneprovenu investeres i

BankInvest Højrentelande, en investeringsforening, der baseres på statsobligationer og virksomhedsobligationer i højrentelande.

Minimumsudbytte udgør 7%.

Diverse informationer vedr. BI Højrentelande vedlagt dette brev.


Økonomi:

Ved køb af 10.000 stk. (kurs 99,85 pr. d.d.) vil der årligt

blive udbetalt som minimum 7%* i udbytte i april måned,

eller

……...........................................................................

kr.

70.000

(udbytte i april 2005 udgjorde 12,25%)

Den ÅRLIGE renteudgift på udlandslån, afhængig af

kurs, udgør ca.

…………………………………………......

kr.

20.500

BRUTTOFORTJENESTE inden kursreguleringer

…………

kr.

49.500


*Såfremt foreningen ikke via afkast af underliggende obligationer kan udlodde et udbytte på 7%, vil den manglende procentdel blive taget af formuen.

"Forretningen" skal efter mit bedste skøn ses over en tidshorisont på mindst 4 til 5 år, og skal føres i "et lukket system", hvilket vil sige, at lån, depot og afregningskonto alene skal omfatte den ovenfor beskrevne lånefinansierede investeringsforretning.

Risici:

Kursudvikling på lånevalutaen

Renteudvikling på lånevalutaen

Kursudvikling på underliggende investeringsbevis (BankInvest Højrentelande)

Jeg håber denne korte udredning, tillige med vedlagte "ajour" fra BankInvest kan medvirke til, at du kan træffe en beslutning om eventuel oprettelse af engagementet.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig.

For yderligere oplysninger vedrørende BankInvest, kan du se under www.bankinvest.dk

…"

Klageren har anført, at det af materialet fra BankInvest fremgik, at risikoen ved investering i afdelingen Højrentelande var lav.

Klageren optog herefter den 6. april 2005 et valutalån på 208.600 CHF (schweizerfranc) til kurs 479,40, hvilket gav et nettoprovenu på 1.000.028,40 kr. Klageren investerede samme dag 999.958,91 kr. (inkl. kurtage på 998,96 kr.) i 10.251 stk. BankInvest Højrentelande investeringsforeningsbeviser til kurs 97,45. Af et tillæg til valutalånet fremgår:

"…

Undertegnede … [klageren]

bekræfter hermed, at jeg er blevet rådgivet om konsekvenser i forbindelse med indgået aftale vedrørende ovennævnte garanti, bl.a. risici omkring

…. stigende renter på lånevalutaen

…. stigende kurser på lånevalutaen

…. faldende kursudvikling på investeringer

Ved gennemgang af ovennævnte, er jeg blevet gjort opmærksom på de forhold som kan have indflydelse på ovennævnte vilkår, herunder bl.a. den økonomiske udvikling både indenfor som udenfor Danmark.

Jeg erklærer mig hermed fuldt klar over de risici denne forretning indebærer.

Tabsbegrænsning

Såfremt et evt. nettotab på den samlede forretning (valutalån og investeringer samt tilhørende sikringskonto) udgør 20% eller mere, har banken ret til at afvikle forretningen.

Ønskes forretningen videreført, kan dette eventuelt, efter nærmere aftale med banken, ske mod indbetaling af supplerende risikomargin og/eller sikkerhed.

Skælskør Bank påtager sig intet ansvar i forbindelse med indgåelse af denne aftale.

…"

Klageren har anført, at der i forbindelse med optagelsen af valutalånet blev oprettet et værdipapirdepot, hvoraf det af aftalen herom fremgår:

"…

Investeringsprofil

Skælskør Bank A/S vil i forbindelse med denne aftales etablering udarbejde Deres investeringsprofil, der ud fra Deres forudsætninger matcher Deres investeringshorisont og risikovillighed. Når De fremover modtager investeringsrådgivning, vil Skælskør Bank A/S tage udgangspunkt i den fastlagte investeringsprofil. Sker der ændringer i de oplysninger, der ligger til grund for investeringsprofilen, opfordres De til at rette henvendelse til Skælskør Bank A/S og få ajourført deres oplysninger og opdatere Deres investeringsprofil. De er selv ansvarlig for at holde investeringsprofilen ajour.

…"

I juli 2005 fik klageren oprettet en kredit på 30.000 kr. i banken.

Primo maj 2006 optog klageren endnu et valutalån. Lånet var på 209.600 CHF (schweizerfranc) til kurs 476,85, hvilket gav et nettoprovenu på 999.477,60 kr. Klageren investerede 999.995,25 kr. (inkl. kurtage på 1.497,75 kr.) i 9.555 stk. BankInvest Højrentelande investeringsforeningsbeviser til kurs 104,5.

Klageren har oplyst, at han i slutningen af april 2007 var til møde i banken, hvor han blev forelagt nogle oversigter over investeringsmuligheder. Han har anført, at han efter råd fra banken aftalte en omlægning af de to valutalån i CHF til lån i CZK (tjekkiske koruna) samt optagelse af endnu et lån i CZK. Af bankens investeringsforslag fremgår:

"…

Investeringskredit

Mellem risiko

Forslag til ny beholdning


Papir

Pct.fordeling af totalbeholdning

Obligationer

Bankinvest Højrentelande

50%

Bankinvest Højrentelande lokalvaluta

20%

Total

70%

Aktier

Bankinvest Danske Aktier

10%

Egnsinvest Højt udbytte (Globale aktier)

10%

Valueinvest Blue Chip Globale Aktier

10%

Total

30%

Kontant

Kontant

0%

I alt

100%


…"

"…

Investeringskredit

Høj risiko

Forslag til ny beholdning


Papir

Pct.fordeling af totalbeholdning

Obligationer

Bankinvest Højrentelande

50%

Total

50%

Aktier

Bankinvest Danske Aktier

10%

Egnsinvest Højt udbytte (Globale aktier)

10%

Bankinvest Tyskland

10%

Valueinvest Blue Chip Globale Aktier

10%

Bankinvest New Emerging Markets

10%

Total

50%

Kontant

Kontant

0%

I alt

100%


…"

Den 26. april 2007 optog klageren to valutalån på henholdsvis 3.611.544,76 CZK og 3.594.314,11 CZK til kurs 26,36, hvilket gav et nettoprovenu på 952.003,20 kr. og 947,461,20 kr. Klagerens lån i CHF blev indfriet til kurs 454,20 for 948,732,15 kr. og 953.315,52 kr.

Primo maj 2007 optog klageren endnu et valutalån i CZK. Lånet var på 11.389.521,64 CZK til kurs 26,34, hvilket gav et nettoprovenu på 3.000.000 kr. Klageren investerede 2.402.988,15 kr. (inkl. kurtage på 3.000 kr.) i 24.353 stk. BankInvest Højrentelande beviser til kurs 98,55 samt 500.650,65 kr. (inkl. kurtage på 749,85 kr.) i 4.844 stk. BankInvest Højrentelande Lokalvaluta til kurs 103,2. Klagerens kredit i banken blev desuden forhøjet fra 30.000 kr. til 200.000 kr.

Klageren har anført, at han på grund af en negativ udvikling i CZK tog kontakt til banken den 19. oktober 2007. Det blev aftalt, at de tre valutalån i CZK skulle indfries og at han i stedet skulle optage et valutalån på 2.500.000 kr. og et valutalån på 583.352 CHF henholdsvis til kurs 100 og 445,70. Klageren opnåede herved et nettoprovenu på 5.099.999,86 kr. Klagerens lån i CZK blev indfriet.

Banken har fremlagt en uunderskrevet investeringsprofilaftale og anført, at den er fra november 2007. Af aftalen fremgår:

"…

Der er ikke udarbejdet en komplet investeringsprofil, der yderligere baserer sig på en vurdering af din finansielle situation, risikovillighed og investeringsformål, da du ikke har et ønske om, at banken skal rådgive dig om investering.

…"

Klageren har videre anført, at valutalånene på 2.500.000 kr. og 583.352 CHF i januar 2008 efter drøftelse med banken blev omlagt til et nyt valutalån på 1.124.067,91 CHF, da kursen på CHF var fornuftig og renten var lavere end den danske rente. Af gældsbrevet fremgår, at lånet efter seks måneder forfalder til fuld indfrielse.

Den 26. marts 2008 solgte klageren 9.555 stk. BankInvest Højrentelande beviser for 903.978,25 kr. (efter fradrag af kurtage på 1.358 kr.) til kurs 94,75 og købte 10.975 stk. BankInvest Højrentelande beviser uden udbytte for 2007 for 906.795,66 kr. (inkl. kurtage på 1.358,16 kr.) til kurs 82,5. Klageren har anført, at baggrunden for handlerne var af skatteteknisk karakter og skete efter bankens rådgivning.

Den 22. januar 2009 solgte klageren 3.401 stk. BankInvest Højrentelande beviser for 199.678,83 kr. (efter fradrag af kurtage på 299,97 kr.) til kurs 58,8 og købte 3.718 stk. BankInvest Højrentelande beviser uden udbytte for 2008 for 199.533,91 kr. (inkl. kurtage på 992,71 kr.) til kurs 53,4. Klageren har anført, at baggrunden for handlerne svarede til handlerne i marts 2008.

Den 4. juni 2009 var klageren til møde i banken vedrørende drøftelser om omlægning af valutalånet i CHF til danske kroner. Klageren ønskede grundet kurstab ikke at omlægge sit lån på dette tidspunkt.

Den 22. juni 2009 solgte klageren 3.718 stk. BankInvest Højrentelande beviser for 228.128,39 kr. (efter fradrag af kurtage på 342,71 kr.) til kurs 61,45 og 4.844 stk. BankInvest Højrentelande Lokalvaluta beviser for 413.057,08 kr. (efter fradrag af kurtage på 620,52 kr.) til kurs 85,4.

Den 29. juni 2009 købte klageren 10.373 stk. BankInvest Højrentelande beviser for 643.571,26 kr. (inkl. kurtage på 963,91 kr.) til kurs 61,95.

Den 23. oktober 2009 underskrev klageren et gældsbrev vedrørende et valutalån på 1.124.067,91 CHF. Det fremgår, at lånet forfalder til fuld indfrielse efter seks måneder.

Den 7. april 2010 solgte klageren 10.373 stk. BankInvest Højrentelande beviser for 783.540,37 kr. (efter fradrag af kurtage på 1.177,08 kr.) til kurs 75,65 og købte 10.373 stk. BankInvest Højrentelande beviser uden udbytte for 2009 for 737.068,30 kr. (inkl. kurtage på 1.103,95 kr.) til kurs 70,95. Klageren har anført, at baggrunden for handlerne svarede til handlerne i marts 2008 og januar 2009.

Den 12. april 2010 købte klageren yderligere 663 stk. BankInvest Højrentelande beviser uden udbytte for 2009 for 47.143,61 kr. (inkl. kurtage på 70,61 kr.) til kurs 71.

Den 21. april 2010 købte klageren yderligere 3.190 stk. BankInvest Højrentelande beviser for 226.989,47 kr. (inkl. kurtage på 339,97 kr.) til kurs 71,05.

Klageren har anført, at han den 23. april 2010 var til møde i banken, hvor en omlægning af hans CHF-valutalån blev drøftet. Klageren omlagde dette lån til et lån på 2.920.000 kr. og til et nyt valutalån på 562.034 CHF. Klagerens kredit i banken blev desuden nedsat fra 200.000 kr. til 100.000 kr.

Den 12. juli 2010 solgte klageren 1.050 stk. BankInvest Højrentelande beviser for 74.402,50 kr. (inkl. kurtage på 200 kr.) til kurs 71,05.

Den 9. september 2010 ophørte Skælskør Bank ved en fusion med Max Bank.

Den 21. oktober 2010 solgte klageren 1.040 stk. BankInvest Højrentelande beviser for 78.892 kr. (inkl. kurtage på 200 kr.) til kurs 76,05.

Klageren har anført, at han af to omgange ultimo 2010 og primo 2011 omlagde sit valutalån på 562.034 CHF til to lån på henholdsvis 1.566.000 kr. og 1.665.000 kr. Den samlede gæld på klagerens lån var herefter 6.151.000 kr.

Den 20. december 2010 solgte klageren 1.100 stk. BankInvest Højrentelande beviser for 81.475 kr. (inkl. kurtage på 200 kr.) til kurs 74,25.

Af en beholdningsoversigt pr. 4. januar 2011 fremgår, at klagerens beholdning af 54.835 stk. BankInvest Højrentelande beviser havde en kursværdi på 4.100.747,74 kr. ved en kurs på 74,7834.

Klageren har oplyst, at han primo februar 2011 blev telefonisk kontaktet af banken. Han blev spurgt om, hvornår han påbegyndte en afvikling af gælden på 6.151.000 kr.

I marts 2011 fremlagde klageren et afviklingsforslag for banken. Af forslaget fremgår en forventet restgæld på 5.812.500 kr. ultimo marts 2013.

Klageren har anført, at der i maj 2011 blev aftalt en mindste kurs på 70 for salg af alle BankInvest Højrentelande beviserne.

Klageren har oplyst, at banken i juli 2011 undtog hans lån for en generel renteforhøjelse på ca. 1 %, som var gennemført overfor bankens kunder i april 2011. Klageren har anført, at satsen på hans lån burde have været nedsat fra dette tidspunkt.

Af bankens mail af 20. juli 2011 fremgår:

"…

Jeg mener at du skal være tilfreds med at renten nu er nedsat og så må vi tage debatten senere.

Jeg har orienteret investeringsrådgiver … [IR] om at du vil sælge Højrentelande hvis kursen dykker under 70.
Du kan træffe … [IR] på …. [telefon nr.]

…"

Klageren har anført, at han primo august 2011 havde en telefonsamtale med IR, hvor kursudvikling og "mindstekursen" på 70 blev drøftet.

Klageren har anført, at han har konstateret, at kursen den 23. september 2011 var under 70.

Klageren har videre anført, at han den 28. september blev telefonisk kontaktet af banken. Han blev da overrasket over, at banken ikke allerede havde solgt beviserne, da kursen havde været under 70.

Den 29. september 2011 solgte klageren sine 54.835 stk. BankInvest Højrentelande beviser til kurs 67,5 for 3.695.810,46 kr. (inkl. kurtage på 5.552,04 kr.). Klageren har anført, at det kostede ham 137.087,35 kr., at banken ikke overholdt aftalen om salg af beviserne ved kurs 70.

Af en selskabsmeddelelse af 10. oktober 2011 fremgår, at Max Bank på dette tidspunkt havde indgivet konkursbegæring og indgået en aftale med Finansiel Stabilitet om afvikling efter bankpakkeIV, modelII, hvorved nærmere angivne aktiver og passiver blev overdraget til et nystiftet selskab under Finansiel Stabilitet ved navn Max Bank af 2011.

Sparekassen Sjælland overtog Max Banks "sunde dele" herunder bankens privatkunder.

Af bankens mail af 27. oktober 2011 fremgår:

"…

Som nævnt pr. telefon i dag er vi stadig af den opfattelse, at vi ikke har modtaget en salgsordre fra dig, men alene en tilkendegivelse om, at du ville ringes op, hvis kursen faldt til et niveau under 70.

Hvis salgskursen er en del af din klage, synes jeg ikke, at der er grund til at aftale videre om, hvorvidt salgskursen på 67,50 eventuelt burde have været 68,65, hvis du (og jeg har forstået det korrekt) alligevel vælger at klage til Pengeinstitutankenævnet.

…"

Klageren har anført, at han den 27. oktober 2011 telefonisk drøftede vilkår for afviklingen af sit lån. Medarbejderen ville undersøge forskellige muligheder og fremlægge dem i en mail dagen efter. Klageren oplyste i samtalen, at han var af den opfattelse, at banken skulle bære tabet på investeringsengagementet på grund af mangelfuld rådgivning og at han ville forelægge sagen for Ankenævnet. Medarbejderen bemærkede, at dette var klagerens ret. Klageren har ikke hørt fra banken.

Klageren har oplyst, at lånet ved udgangen af 2011 blev indfriet via et nyt lån med pant i hans ejendom og et nyt bankboliglån i Sparekassen Sjælland, der er hans nye bankforbindelse.

Parternes påstande

Den 4. november 2011 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Max Bank af 2011 skal erstatte hans tab på 2.139.396,97 kr. (efter rentetilskrivning til og med 31. december 2012) samt tilbagebetale hans afdrag på lånet på i alt 152.000 kr.

Max Bank af 2011 har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at klagen omfatter alle køb og salg med tilhørende kreditfaciliteter i perioden fra 2005 til 2011.

Han klager over bankens rådgivning i forbindelse med køb og salg af investeringsforeningsbeviserne samt over bankens rådgivning vedrørende finansiering af købene.

Investeringsengagementet blev etableret efter forslag fra banken.

Det fremgår af depotoprettelsen, at banken ville udarbejde hans investeringsprofil. Der har ikke været fremlagt nogen profil for ham. Banken burde i 2005 have udarbejdet en komplet investeringsprofil i samarbejde med ham.

Den tabsbegrænsning, som fremgår af tillægget til valutalånene, har aldrig været håndhævet af banken.

Banken havde ikke tilstrækkeligt kendskab til det produkt, som blev solgt. Efter de nu fremkomne oplysninger og BankInvests ændring af risikograden må risikoen have været høj hele tiden.

Banken oplyste ikke, at kursen blev reguleret ned efter udbyttebetalinger.

Banken oplyste heller ikke, at banken fik provision fra BankInvest i forbindelse med salg af produktet.

På investeringsengagementets etableringstidspunkt havde han ikke selv købt og solgt værdipapirer. Køb og salg af papirer i hans pensionsdepotet var efter bankens anbefalinger og handlerne blev foretaget af banken.

Han har indgået en aftale med lav risiko. BankInvest ændrede risikoprofilen i foråret 2009 fra lav til høj. I den forbindelse foretog banken sig intet over for ham.

Omlægningen af lån i januar 2008 til 100 % CHF var direkte i modstrid med bankens råd i de fremlagte månedlige beholdningsoversigter og markedskommentarer. Banken oplyste her, at den for den forsigtige låntager burde lån være 50 % i DKK og 50 % i CHF. Den lidt mere spekulative låntager burde blive i CHF. Han har ikke på noget tidspunkt givet udtryk for, at han ønskede at være en spekulativ låntager.

Der har fra banken ikke været den nødvendige opfølgning af investeringsengagementet på grund af den store udskiftning i det personale, som skulle rådgive ham.

Bankens angivelse af hans stillingsbetegnelse er ikke korrekt og i øvrigt irrelevant.

Banken har ikke dokumenteret, at han har dyb indsigt i investeringerne og skattemæssige forhold.

Banken har ikke givet tilbud om rådgivning. Alle køb og salg af værdipapirer er foretaget af banken og sket på bankens foranledning.

Den af banken fremlagte investeringsprofil er ny for ham. Bilaget er udateret og det er ikke til at se, at det skulle være fra november 2007. Brevpapiret er Max Banks og som pengeinstitut er anført: Sparekassen Sjælland. Den fremlagte kopi er "kundens kopi". Han gætter på, at bilaget har relationer til hans pensionsordninger, hvor han har frabedt sig bankens hjælp ved køb og salg af værdipapirer. Bilaget må afvises til brug for denne klagesag.

Salget af investeringsbeviserne skete ikke på baggrund af hans ønske om at sælge, hvis kursen kom under 70. Han havde som udgangspunkt ingen ønsker om at sælge. Det var bankens medarbejder, der gav udtryk for, at der burde handles, da ingen turde spå om fremtiden.

Banken skal påtage sig ansvaret for dårlig og mangelfuld rådgivning og bære hans tab på investeringerne og tilbagebetale hans afdrag på lånet.

Max Bank af 2011 har bl.a. anført, at sagen primært handler om mangelfuld rådgivning ved indgåelse af investeringsengagementet i 2005, hvorfor eventuelle indsigelser vedrørende mangelfuld rådgivning er forældede.

Klageren var desuden fuldt ud bekendt med risikoen ved investeringerne. Han er revisor.

Han har en dyb indsigt i såvel investeringerne som de skattemæssige forhold.

Klageren blev tydeligt orienteret om risikoen.

På trods af bankens anbefaling om, at alene risikovillige investorer bør finansiere sig 100 % i CHF, valgte klageren dette i håb om at forbedre afkastet.

Han ønskede ikke rådgivning, men ville selv kontakte banken ved køb og salg af værdipapirer.

Ud fra bl.a. skattemæssige hensyn ville klageren selv afgøre tidspunkterne for eventuelle handler.

Klageren har løbende modtaget orientering om risikoen og om udviklingen i investeringerne.

Banken frarådede fortsat spekulation i CHF, hvilket klageren ikke ønskede at følge, da hans renteudgifter derved blev større end han ønskede.

Banken er ikke erstatningsansvarlig for ikke at kunne forudse kursudviklingen i f.eks. CHF i en generel markedskommentar.

Den fremlagte handlingsplan af 28. oktober 2010 og en båndet telefonsamtale af 27. oktober 2011 bekræfter hans fulde indblik i risikoen.

Forretningerne er gennemført efter klagerens egne vurderinger.

Banken har på intet tidspunkt haft fuldmagt til at disponere på klagerens vegne. Alle handler er indgået med baggrund i klagerens ønsker og skattemæssige forhold.

Salget af investeringsforeningsbeviserne den 29. september 2011 blev gennemført på baggrund af klagerens ønske om at sælge, hvis kursen var under 70.

Klagerens investeringsprofil er relevant. Det fremlagte bilag skal være en del af sagens materiale. Bilaget er i øvrigt arkiveret elektronisk og som følge af, at Sparekassen Sjælland har overtaget en del af bankens elektroniske systemer, er navnet på bilaget blevet ændret.

Samtlige bankens kunder fik i november 2007 ved implementeringen af nye investeringsregler ("MiFID") udsendt informationsmateriale herunder deres investeringsprofil.

Banken afviser at have ydet klageren mangelfuld rådgivning.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens nærmere omstændigheder herunder vedrørende bankens rådgivning af klageren, vil forudsætte en yderligere bevisførelse bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1, i nævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.