Rådgivning ved investering i 4 % ScandiNotes V Junior 2015 obligationer i marts 2008.

Sagsnummer:711/2010
Dato:29-11-2011
Ankenævn:Eva Hammerum, Christian Bremer, Kjeld Gosvig Jensen, Søren Geckler og Maria Hyldahl
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Rådgivning ved investering i 4 % ScandiNotes V Junior 2015 obligationer i marts 2008.
Indklagede:Roskilde Bank (FS Finans)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører, om Roskilde Bank (nu FS Finans) ydede mangelfuld rådgivning og derved pådrog sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens køb af ScandiNotes V Junior 2015 obligationer i marts 2008.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Roskilde Bank, hvor han bl.a. havde et ratepensionsdepot (-765).

Af en udateret og uunderskrevet investeringsprofil, der er indscannet i banken den 22. november 2007, fremgår, at klagerens kundekategorisering er "Oprykket professi[onel]."

Af profilen fremgår, at klageren har kendskab til og evt. erfaring med aktier og tegningsretter (regulerede markeder), obligationer og investeringsforeningsbeviser, komplekse produkter som aktier og tegningsretter (øvrige), garanti obligationer, futures og terminer, at klageren foretager over 40 handler om året, at klagerens nettoformue er mellem 5 – 10 mio. kr., at klagerens uddannelse/beskæftigelse har relevans for investeringsprofilen, at klageren er partner i et statsautoriseret revisionsfirma, at klagerens formål med investeringen er ratepension med en tidshorisont på 2 år og opsparing af frie midler med en tidshorisont på 5 år.

Klagerens risikovillighed er angivet til 9 (på en skala fra 1 – 10), hvilket svarer til "høj risiko". Klageren "ønsker mere aggressive investeringsforslag og rådgivning med risiko for væsentlige tab", og han "ønsker rådgivning før handel".

Oven over underskriftsfeltet vedrørende investeringsprofilen fremgår:

"…

Vi har udarbejdet din/virksomhedens investeringsprofil der er baseret på en vurdering af din/jeres økonomiske situation, investeringserfaring, risikovillighed og investeringsformål. Investeringsprofilen anvendes kun i forbindelse med rådgivning om investeringer i værdipapirer, og du/I træffer selv den endelige beslutning om investeringen.

Investeringsprofilen er udarbejdet på baggrund af de oplysninger vi har modtaget fra dig/jer. Hvis der sker ændringer i de oplysninger der ligger til grund for investeringsprofilen, bedes du/I kontakte os, så vi kan ajourføre investeringsprofilen. Det sikrer at vi til enhver tid kan yde dig/jer den optimale rådgivning.

Du/I bekræfter at være blevet gjort opmærksom på at der altid er risiko forbundet med at investere i værdipapirer, og at banken ikke påtager sig at indestå for at det forventede afkast rent faktisk kan realiseres eller tab kan undgås.

Handler foretaget i NetBank, eller handler gennemført på dit/jeres eget initiativ uden bankens viden, er ikke omfattet af investeringsprofilen.

…"

Den 5. marts 2008 erhvervede klageren nominelt 110.000 ScandiNotes V Junior 5/12-2015 obligationer til kurs 88,50 for 97.350,00 kr. med tillæg af kurtage og rente, i alt 98.703,14 kr.

Klageren har anført, at ScandiNotes V Junior 2015 obligationerne blev købt på anbefaling af og i samarbejde med banken. Banken har anført, at man ikke rådgav klageren om købet af ScandiNotes V Junior 2015 obligationerne, da klageren typisk selv plejede sine investeringer og oftest afgav sine ordrer telefonisk via investeringsafdelingen. Banken ligger ikke inde med oplysninger om de nærmere omstændigheder ved købet.

Investeringen indgik i klagerens private ratepensionsdepot (-765).

Af beholdningsoversigt af 16. marts 2009 vedrørende klagerens værdipapirdepot (-765) fremgår:

"…


BEHOLDNINGSOVERSIGT
Obligationer

Papirnavn


Stk.

Kurs

Kursværdi

4% SCANDINOTES V 2015 JUNIOR

110.000

89,00000

97.900.00

Aktier

Papirnavn


Stk.

Kurs

Kursværdi

SPARINVEST VALUE AKTIER

127

207,47200

26.348,94

DANISCO

200

157,09260

31.418,52

ROCKWOOL INTERNATIONAL B

100

290,56020

29.056,02

ALFRED BERG INVEST-RUSLAND

380

60,43250

22.964,35

A.P. MØLLER – MÆRSK A

1

24.712,12770

24.712,13

BANKINVEST IV PENSION ØSTEUROPA ABCI

216

114,76850

24.790,00

BANKINVEST IV PENSION LATINAMERIKA ABCI

253

217,97240

55.147,02

TRYGVESTA

132

292,13970

38.562,44

GOURMETBRYGGERIET

2.200

11,47250

25.239,50

DSV A/S

700

43,33560

30.334,92

D/S ´NORDEN´

250

152,91710

38.229,28

:

KURSVÆRDI FOR VP OBLIGATIONER I ALT KR

97.900,00

KURSVÆRDI FOR VP-AKTIER I ALT KR

346.803,12

KURSVÆRDI FOR OBL./AKTIER I ALT KR

444.703,12


…"

Den 6. april 2009 overførte klageren sin ratepensionsopsparing til et andet pengeinstitut.

Efterfølgende blev klageren bekendt med, at værdien af ScandiNotes Junior obligationerne var faldet drastisk som følge af problemerne i bl.a. Roskilde Bank.

Ved brev af 11. februar 2010 rejste klageren indsigelse mod bankens rådgivning. Af brevet fremgår:

"…

Papirerne var indkøbt til mit ratepensionsdepot. Jeg har fået papirerne anbefalet som sikre papirer med en god rente til mit ratepensionsdepot, men har efterfølgende via dagspressen og ved kursfastsættelsen, af papirerne konstateret, at de nu tilsyneladende er værdiløse.

Jeg vil derfor under henvisning til sager afgjort i Pengeinstitutankenævnet, refereret i dagspressen, anmode om at få godtgjort det nu tabte beløb svarende til min anskaffelsessum med tillæg af manglende rentebetaling for papirerne. Det har fremgået af dagspressen, at banker, der har solgt disse papirer, har godtgjort tab på papirerne til deres kunder, og jeg ønsker også at få godtgjort mit tab af det, der skulle være et sikkert papir til min pensionsopsparing.

…"

Ved brev af bl.a. 13. april 2010 afviste banken klagen.

Parternes påstande

Klageren har den 13. december 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Roskilde Bank (FS Finans) skal tilbagekøbe klagerens ScandiNotes V Junior 2015 obligationer til den oprindelige anskaffelseskurs med tillæg af renter.

Roskilde Bank (FS Finans) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at ScandiNotes V Junior 2015 obligationerne ikke svarede til de oplysninger banken gav om risici ved værdipapiret, således som han opfattede det.

ScandiNotes V Junior 2015 obligationerne blev i samarbejde med bankens medarbejdere i investeringsafdelingen indkøbt til hans pensionsdepot "som sikre papirer, for at modsvare risikoen ved de øvrige værdipapirer (aktier) og obligationerne [blev …] solgt til mig som papirer, hvor der ikke var anderledes risiko på end andre obligationer."

Roskilde Bank (FS Finans) har anført, at banken undersøgte, om der var omstændigheder, der kunne belyse klagerens påstand om, at banken ydede rådgivning i forbindelse med købet af ScandiNotes V Junior 2015 obligationerne. To af medarbejderne, der var kunderådgivere for klageren, har - uafhængigt af hinanden – oplyst, at klageren har betydelig erfaring og viden om investeringer, og at han var meget aktiv på investeringsområdet. Klageren plejede selv sine investeringer i banken. Han afgav ofte sine ordrer telefonisk via bankens investeringsafdeling. Der henvises til fremlagte transaktionsoversigter, hvoraf klagerens investeringsomfang fremgår.

Som afviklingsbank ligger banken ikke inde med oplysninger om de nærmere omstændigheder ved købet af ScandiNotes V Junior 2015 obligationerne.

Banken ydede derfor ikke klageren rådgivning i forbindelse med investeringen, da klageren ifølge kunderådgiverne typisk selv traf beslutning om sine investeringer. Da banken ikke rådgav klageren, kan banken ikke påtage sig et rådgivningsansvar.

Klageren har qua sit erhverv haft en viden, som gjorde ham i stand til at bedømme, at der var en særlig risiko forbundet med at investere i ScandiNotes V Junior 2015 obligationerne.

Investeringen svarede til den investeringsprofil, som blev udarbejdet for klageren, og som viste, at klageren havde en høj risikoprofil. Hans risikoprofil var 9, hvilket svarer til "høj risiko" på en skala fra 1 – 10.

De almindelige erstatningsbetingelser er ikke opfyldt. Klageren ville – henset til sin investeringsprofil – under alle omstændigheder – have foretaget investeringen, hvis han var klar over risikoen ved produktet.

Klageren var kategoriseret som "oprykket professionel" inden for målgruppen af produktet, da han måtte betragtes som en finansiel sofistikeret investor, der enten kendte risikoen ved produktet eller burde have undersøgt risikoen nærmere i prospektet. Klageren havde i øvrigt en fornuftig spredning i sin ratepension.

Klageren har udvist passivitet ved først at gøre kravet gældende i begyndelsen af 2010, selvom han kunne konstatere tabet allerede i midten af 2008.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion

Det er uafklaret, hvorledes rådgivning af klageren har fundet sted.

Ankenævnet finder, at det ikke uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer kan afgøres, om banken har handlet ansvarspådragende. En sådan bevisførelse kan ikke ske for Ankenævnet, men må i så fald finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.