Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med låneoptagelse, herunder indsigelse om mangelfulde oplysninger om omkostninger og om forsikring.

Sagsnummer:269/2020
Dato:23-11-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Udlån - stiftelse
Forsikring - låneforsikring
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med låneoptagelse, herunder indsigelse om mangelfulde oplysninger om omkostninger og om forsikring.
Indklagede:Express Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med låneoptagelse, herunder indsigelse om mangelfulde oplysninger om omkostninger og om forsikring.

Sagens omstændigheder

Klageren ansøgte om et lån hos Ekspres Bank. Den 20. januar 2020 sendte banken en forhåndsgodkendelse af låneansøgningen. Banken anførte blandt andet:

”…

Tak for din ansøgning om lån på 291.000,00 kr.

Månedlig ydelse:                   3.628,50 kr.
Antal ydelser:                        144
Årlig pålydende rente:           9,99%
ÅOP:                                     11,24%

Lånet er forhåndsgodkendt og vedhæftet finder du en kopi af aftalen.

Alle detaljer finder du i kreditaftalen og Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger. Du kan desuden læse vores forretningsbetingelser her.

Før vi kan bogføre lånet

Du skal være opmærksom på, at den endelige bevilling af kreditten er under forudsætning af, at kreditaftalen er underskrevet (og at eventuelt dokumentation er indsendt og behandlet). Du afslutter ansøgningen ved at klikke videre nedenfor.

Du har valgt en Låne- og kreditsikring

Din Låne- og kreditsikring træder i kraft, når kreditaftalen er underskrevet og bogført. Det endelige forsikringsbrev vil du modtage direkte fra forsikringsselskabet, [F].

…”

Af låneaftalen fremgik blandt andet:

”…

Det udbetalte beløb

291.000,00 kr.

Stiftelsesomkostninger

5.820,00 kr.

 

…”

Banken har fremlagt en udskrift dateret den 20. januar 2020 og har oplyst, at den viser, at låneaftalen blev underskrevet med klagerens NemID.

Den 24. januar 2020 sendte F et forsikringsbevis til klageren.

Banken har fremlagt en kontoudskrift for lånet for perioden 20. januar 2020 - 6. oktober 2021. I perioden 20. januar 2020 - 15. februar 2020 fremgår følgende transaktioner:

Bogført

Postering

Debit

Kredit

Saldo

20/01/2020

UDBETALING AF LÅN

 

-291.000,00

-291.000,00

20/01/2020

STIFTELSESGEGYR

 

-5.820,00

-296.820,00

15/02/2020

SKADESFORSIKRINGSAFGIFT

 

-2,27

-296.822,27

15/02/2020

FORSIKRINGSPRÆMIE

 

-255,99

-297.078,26

15/02/2020

OPKRÆV. GEB. INKL BS

 

-15,00

-297.093,26

15/02/2020

MÅNEDLIG ADM. GEBYR

 

-25,00

-297.118,26

15/02/2020

RENTER

 

2.223,92

-299.342,18

I maj/juni 2020 henvendte klageren sig til banken og F. Klageren har fremlagt mailkorrespondance og skærmbilleder, hvoraf blandt andet fremgår, at han ikke kunne betale på gælden, og at han forgæves forsøgte at anmelde en skade til F.

Parternes påstande

Den 18. juli 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Klageren har nedlagt påstand om, at Express Bank skal frafalde eller nedsætte gælden og/eller nedsætte ydelserne på lånet.

Express Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens lånetilbud var vildledende, og at stiftelsesomkostningerne var for høje. Hvis banken eksempelvis tilbyder et lån på 300.000 kroner, er selve lånet på 291.000 kroner, idet 9.000 kroner går til omkostninger. Det opdager man først, når man har taget lånet.

Han fik ikke tilsendt en lånekontrakt, hvor han kunne se hele oversigten over lån og renter og tilbagebetaling. Det gjorde han først måneder senere, da han bad om det.

Han mistede sit arbejde i forbindelse med corona-krisen, og han forsøgte forgæves at kontakte forsikringen. Hans kone modtog Statens Uddannelsesstøtte (SU), og de ventede barn.

Banken misinformerede om den tilkøbte forsikring, som skulle dække, hvis han mistede sit arbejde. Da det lykkedes ham at komme i kontakt med F, fik han oplyst, at forsikringen ikke dækkede.

Han vil indbringe F’s afslag på forsikringsdækning for Forsikringsankenævnet.

Banken bør være mere tydelig og detaljeret i sin rådgivning om lån. Banken var ivrig efter, at han skulle optage lånet, og ydede ingen rådgivning.

Banken bør i hvert fald frafalde stiftelsesomkostningerne, nedsætte renten samt nedsætte ydelserne på lånet, indtil han er tilbage på arbejdsmarkedet.

Express Bank har anført, at klageren hæfter for hele bankens krav i henhold til låneaftalen. Låneaftalen er bindende og gyldig. Det fremgår af aftalen, at klageren fik bevilget et lån på 291.000 kroner. De med lånet forbundet renter og omkostninger fremgår udtrykkeligt at låneaftalen.

Banken opfyldte sine oplysningsforpligtelser. Banken sendte en e-mail med vedhæftet låneaftale, prækontraktuelle kreditoplysninger mv. til klageren. I e-mailen kunne klageren tilgå et link, hvorefter han blandt andet kunne læse og underskrive låneaftalen.

Banken udbetaler ikke lån til kunder, hvis der ikke foreligger en underskrevet låneaftale. Bankens kunder kan ikke tiltræde en låneaftale, hvis bankens IT-system ikke registrerer, at de vedhæftede dokumenter (prækontraktuelle oplysninger, låneaftale mv.) er tilgået og læst. Dette sikres blandt andet ved, at kunden skal ”scrolle”/”rulle” ned gennem dokumenterne, inden kunden kan underskrive de åbnede dokumenter. Når kunden klikker ”Underskriv”, åbnes der tillige en ekstra NemID-signeringsboks, hvoraf det fremgår, at underskriver erklærer at have læst og accepteret det vedlagte dokument og godkendt indholdet.

Banken varetager ikke skadesanmeldelser til F. Banken henviste derfor klageren til selv at henvende sig til F.

Forsikringsaftalen er indgået mellem klageren og F og er uvedkommende for banken. Spørgsmål om eventuel forsikringsdækning skal afklares mellem klageren og F.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at klageren indgik en bindende aftale med Ekspres Bank om det omtvistede lån med en hovedstol på 291.000 kroner. Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen som urimelig, og Ankenævnet finder ikke, at klageren i øvrigt har godtgjort omstændigheder, der kan medføre, at banken er forpligtet til at frafalde eller nedsætte sit krav mod klageren i henhold til låneaftalen.

Efter det foreliggende har Ankenævnet ikke anledning til og grundlag for at tage stilling til, om banken, før låneaftalen blev indgået, opfyldte sin pligt til at vurdere klagerens kreditværdighed, jævnfør kreditaftalelovens § 7 c.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at acceptere en bestemt akkordering eller en bestemt afvikling af gælden.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen