Spørgsmål om hæftelse for leasingydelser efter førtidig opsigelse af leasingaftale. Spørgsmål om bortfald af hæftelse som følge af psykisk sygdom/force majeure.

Sagsnummer:97/2023
Dato:30-10-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Nanna Vetter Viberg Nielsen, Jacob Ruben Hansen, Kim Korup Eriksen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4

Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for leasingydelser efter førtidig opsigelse af leasingaftale. Spørgsmål om bortfald af hæftelse som følge af psykisk sygdom/force majeure.
Indklagede:Jyske Finans
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for leasingydelser efter førtidig opsigelse af leasingaftale. Spørgsmål om bortfald af hæftelse som følge af psykisk sygdom/force majeure.

Sagens omstændigheder

Den 11. maj 2022 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Citröen med Bilabonnement v/Jyske Finans (finansieringsselskabet). Bilen blev leveret af en forhandler (leverandør), F.

Af leasingaftalens pkt. B fremgik, at leasingperioden var 12 måneder beregnet fra den første i måneden efter bilens levering. Af leasingaftalens pkt. C fremgik, at betalingerne bestod af en leasingydelse på 2.446,22 kr., 11 leasingydelser á 2.293,33 kr., stiftelsesomkostninger på 5.475 kr. og et inspektionsgebyr på 600 kr. i forbindelse med aflevering af bil. Af pkt. E fremgik, at klageren måtte maksimalt køre 10.000 km i bilen i leasingperioden. Hvis klageren kørte flere km, skulle han betale 1,00 kr. pr. km.  Af leasingaftalen fremgik endvidere blandt andet:

”…

§ 1 - Anvendelsesområde

1. Disse betingelser finder anvendelse ved aftale om leasing af personbiler, formidlet og/eller etableret gennem en bilforhandler, eller indgået direkte mellem parterne.

2. Ved billeasing forstås en transaktion, ved hvilken

a. en part (leasinggiver) indgår eller overtager en aftale (leasingaftalen) med en anden part (leasingtager), efter hvilken denne gives ret til at benytte den leasede bil (leasingbilen) mod betaling af en løbende ydelse (leasingydelse);

b. Leasinggiver erhverver leasingbilen ifølge aftale (købsaftalen) med bilforhandleren (leverandøren), som er bekendt med, at der er eller vil blive indgået en leasingaftale, eller selv har formidlet denne;

c. Leasingtager vælger og specificerer selv leasingbilen;

§ 6 - Opsigelse

1. Uanset at leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan leasingaftalen efter forløbet af 11 måneder opsiges af leasingtager med 1 måneds varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden. Opsigelsen har virkning, når den er kommet frem til leasinggiver, og skal ske skriftligt.

Erlagt ekstraordinær leasingydelse og stiftelsesomkostninger tilbagebetales ikke. …

§ 17 - Force Majeure

Leasinggiver er erstatningsansvarlig, hvis leasinggiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er leasinggiver ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

- Andre omstændigheder, som er uden for leasinggivers kontrol.

Leasinggivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

- Leasinggiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsag til tabet.

- Lovgivningen under alle omstændigheder gør leasinggiver ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Ovennævnte Force Majeure-klausul gælder også for så vidt angår leasingtagers forhold.

…”

Bilen blev leveret til klageren i maj 2022.

Ved e-mail af 17. januar 2023 til Jyske Finans udtrykte klageren ønske om at aflevere bilen tilbage før tid. Den 18. januar 2023 svarede finansieringsselskabet:

”… Man er bundet af en leasingaftale i 12 måneder, så det er desværre ikke muligt for dig at komme ud af aftalen før tid. Du kan godt vælge at aflevere bilen før tid, men du vil hæfte for leasingydelsen til 31.05.23. Lad mig vide, hvis du ønsker at aflevere bilen før tid.”

Den samme dag svarede klageren:

”… Som Vi har aftalt over telefonen, jeg vil gerne aflevere bilen nu, dvs. før tiden. Så skadedyrene vil ikke have chancen at skade den. …”

Finansieringsselskabet sendte herefter et afleveringsbrev til klageren med oplysning om, hvordan bilen kunne afleveres samt oplysning om, at aftalen udløb den 31. maj 2023.

Den 20. januar 2023 afleverede klageren bilen hos FDM. I den forbindelse blev der udarbejdet en FDM-afleveringsrapport. Af rapporten fremgik, at klageren deltog i gennemgangen. Det var ikke angivet, at bilen var skadet eller mangelfuld. Den 20. januar 2023 blev afleveringsrapporten sendt til klageren.

Den 25. januar sendte Jyske Finans en slutopgørelse med en faktura til klageren, hvor klageren blev opkrævet for leasingydelse for perioden fra den 1. februar til den 31. maj 2023 samt overkørte km og inspektionsgebyr. Den 27. januar 2023 klagede klageren over at skulle betale leasingydelser i perioden fra den 1. februar til den 31. maj 2023, efter aflevering af bilen. Klageren anførte blandt andet, at han ikke hæftede herfor under henvisning til force majeure som følge af hans psykiske sygdom, og at han som følge heraf ikke kunne beholde bilen. Klageren var indforstået med at betale for overkørte km og inspektionsgebyr. Den 31. januar 2023 afviste finansieringsselskabet klagen og anførte blandt andet:

”… Du oplyser, at du har haft flere dårlige oplevelser med bilen under leasingperioden og at du ikke er enig i slutopgørelsen. Du henviser desuden til force majeure.

Jeg kunne se på dine billeder at der forekommer noget der ligner ekskrementer fra et dyr. Der er ikke forekommet nogle skader ved at dyrene har været i motorrummet og du har ikke modtaget nogen opkrævning for dette …

Da aftalen er indgået for 12 måneder, er du bundet i hele aftaleperioden. …

Uanset at jeg har forståelse for de udfordringer, er den situation, du beskriver, ikke omfattet af force majeure. …”

Klageren har fremlagt forskellige dokumenter vedrørende hans helbredsoplysninger og psykiske sygdom.

Parternes påstande

Den 8. februar 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Finans skal annullere slutopgørelsens krav om betaling af leasingydelser fra den 1. februar til den 31. maj 2023, og at Jyske Finans skal tilbagebetale 813,76 kr. til ham vedrørende forholdsmæssig andel af den betalte leasingydelse for januar 2023, fra den 21. januar 2023, hvor han afleverede bilen, til den 31.  januar 2023.

Jyske Finans har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 3, og mere subsidiært afvisning i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at de af ham fremlagte bilag viser, at hans psykiske sygdom blev pludseligt forværret efter leasingaftalens indgåelsen. Han har løftet bevisbyrden og har bevist, at der er tale om force majeure uden for hans kontrol. Han var nødt til at gå ud af leasingaftalen før tid på grund af force majeure.

Finansieringsselskabet var fra starten bekendt med, at han er psykisk syg og i behandling i psykiatrien. Finansieringsselskabet skulle ikke have bevilget ham denne bil.

Han var presset til at underskrive leasingaftalen. Efter at Jyske Finans havde kreditgodkendt ham, og bilen var registreret, ønskede han ikke at underskrive leasingaftalen på grund af sine psykiske symptomer, da bilen var for belastende for ham. Han sagde dette til salgschefen, J, hos forhandleren, der var kontaktperson/sælger for Jyske Finans, og som udfyldte leasingansøgningen, gav leasingaftalen og vurderede kunden. Han havde det så dårligt, at han næsten ikke kunne forstå, hvad han læste. Han fortalte J om sine symptomer, og hvorfor han kunne ikke underskrive kontrakten, og at han måske ikke ville lease bilen på grund af sin sygdom. J startede med at true ham. J sagde, at han ønskede at tage hans (klagerens) gamle bil i bytte, som J havde lavet slutseddel på den 29. april 2022.

Han havde ellers aftalt med J, at hvis han kunne finde en ny køber til en højere pris, ville slutsedlen blive ophævet. Han fandt en skrothandler, som ville give en højre pris, og meldte straks dette til J, som godkendte det. Den 10. maj 2022 begyndte J at lyve for ham og sagde, at han ikke måtte sælge sin gamle bil til anden side, og at han ikke havde givet J besked om, at han havde solgt bilen til anden side. J krævede hans gamle bil, hvis han ikke leasede den nye bil. J ville kun ophæve slutsedlen, hvis han leasede den nye bil.

Den 11. maj 2022 ringede han til Jyske Finans, som forklarede ham flere ting i leasingaftalen, som han ikke kunne forstå på grund af sin sygdom.

Han var nødt til at gå ud af leasingaftalen før tid på grund af force majeure. Bilens dæk var snittet, og der var skadedyrsangreb i bilen. Dette påvirkede ham i en sådan grad, at han ikke kunne beholde bilen. Han har ikke kørt i bilen fra den 14. december 2022, men blot gået ud til bilen, låst den op, kontrolleret omkring, under, ovenpå, i kabinen og motorrummet samt låst bilen.

Kommunen har ulovligt standset hans sygedagpenge og overført ham til ressourceforløbsydelse. Kommunen har endvidere krævet alle ressourceforløbsydelserne på ca. 40.000 kr. betalt tilbage. 

Jyske Finans har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren i medfør af leasingaftalens § 6 har ret til at opsige leasingaftalen efter forløbet af 11 måneder med en måneds varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i bindingsperioden. Der er tale om en aftale om løbende levering af tjenesteydelse. Da den samlede pris, klageren skulle betale i henhold til leasingaftalen, oversteg 20.000 kr. årligt, og påbegyndelsen af leveringen krævede leasinggivers afholdelse af engangsomkostninger i form af bilens klargøring m.v. og tilsvarende værdiforringelse ved ibrugtagning, kan klageren opsige i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 28, stk. 4, hvilket § 6 i leasingaftalen afspejler. Klageren er bundet af leasingaftalen i minimum 12 måneder og er dermed forpligtet til at betale 12 leasingydelser.

Retsvirkningen af force majeure er ikke ansvarsfritagelse, men foreløbig suspension af ret og pligt. Hvis force majeure antages at foreligge, så ville det ikke fritage klageren fra at skulle betale. Ved force majeure forstås forhold og begivenheder, som den påberåbende part ikke har nogen skyld i, ikke har kunnet forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse, er ude af den påberåbende parts kontrol, og som umuliggør aftalens opfyldelse efter sit indhold. Betingelserne er kumulative. Klageren har bevisbyrden herfor. Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at der foreligger force majeure.

Bilagsmateriale fra klageren indeholder dokumentation for langvarig psykisk sygdom, der forelå forud for leasingaftalens indgåelse og af samme årsag ikke var uden for klagerens kontrol, jf. leasingaftalens § 17. Allerede af den grund var det ikke umuligt for klageren at forudse det skete, ligesom det heller ikke er dokumenteret, hvordan psykisk sygdom hos klageren umuliggør betaling af leasingydelser i øvrigt. Årsagssammenhængen fremstår uklar og udokumenteret. Klageren har anført, at han i klagesagen for Ankenævnet har fremlagt bilag, der beviser, at hans psykiske sygdom pludseligt forværrede sig efter leasingaftalens indgåelse. Klageren erkender således, at han var syg, da aftalen blev indgået. Jyske Finans modtog ikke oplysning om klagerens sygdom i forbindelse med leasingaftalens indgåelse.

Der ses ikke at være nogen sammenhæng mellem klagerens sygdom og Jyske Finans’ pengekrav. Hertil kommer, at betaling af penge kan aldrig være force majeure, idet man selv er objektivt ansvarlig for egen pengemangel. Det, at klageren ikke har villet køre i bilen, gør det hverken dyrere eller billigere, idet klageren hæfter for leasingydelserne frem til og med 31. maj 2023, hvad enten bilen afleveres før tid eller ej.

Klageren har anført, at han talte med forhandleren (leverandøren). Forhandleren er ikke part i leasingaftalen, der kun består kun af to parter: leasinggiver (Jyske Finans) og leasingtager (klageren). Leasingtager udvælger, forhandler og specificerer selv den bil, som ønskes leaset, jf. definitionen i leasingaftalens § 1, stk. 2, litra a-c. Herefter køber leasinggiver bilen og overdrager brugsretten til leasingtager i en på forhånd afgrænset periode.

Klageren anfører forhold om en navngiven person fra den pågældende forhandler. Dette er uvedkommende for klagesagen. Hvis klageren vil klage over den pågældende forhandler, må det ske særskilt ved rette klageinstans. Forhandleren/personen er hverken kontaktperson, sælger eller lignende for Jyske Finans. Der er hverken et ansættelses- eller et fuldmagtsforhold. Der kan ikke statueres identifikation mellem en leverandør/forhandler og en leasinggiver/leasingselskab.

Jyske Finans har til støtte for den subsidiære afvisningspåstand anført, at Ankenævnet bør afvise klagen med henvisning til Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 3, idet klagen fremstår som resultat af psykisk sygdom og tvangstanker om skadedyr i bilen. Det fremstår som åbenbart, at klagen er unødig.

Jyske Finans har til støtte for den mere subsidiære afvisningspåstand anført, at klagen skønnes uegnet til behandling i Ankenævnet med henvisning til usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger, herunder klagerens sygdomshistorik og dennes betydning for klagerens evne til at betale det skyldige krav og force majeure i øvrigt. Behandling af sagen forudsætter en bevisførelse, der ikke kan foretages for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Den 11. maj 2022 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Citröen med Bilabonnement v/Jyske Finans. Bilen blev leveret af en forhandler. Af leasingaftalen fremgik, at leasingperioden var 12 måneder beregnet fra den første i måneden efter bilens levering, og at klageren efter forløbet af 11 måneder kunne opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden.

Bilen blev leveret til klageren i maj 2022. Den 20. januar 2023 tilbageleverede klageren bilen. Jyske Finans opkrævede i den forbindelse klageren betaling for leasingydelser frem til den 31. maj 2023.

Klageren har anført, at han ikke er bundet af leasingaftalen, da der foreligger force majeure som følge af hans psykiske sygdom. Jyske Finans har bestridt dette.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til, om aftalen er ugyldig som følge af, at klageren manglede evne til at handle fornuftsmæssigt, jf. værgemålslovens § 46, vil forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet finder derfor, at sagen skal afvises i medfør af Ankenævnets vedtægters § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.