Spørgsmål om ansvar som følge af bankens manglende di-spositioner vedrørende klagernes tegningsretter

Sagsnummer:328/2020
Dato:11-06-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, Jesper Claus Christensen, Jimmy Bak, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Netbank - øvrige spørgsmål
Depot - indsigelse vedr. dispositioner
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar som følge af bankens manglende di-spositioner vedrørende klagernes tegningsretter
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om Nordnet Bank AB har pådraget sig ansvar over for klagerne S, A og C i forbindelse med bankens manglende dispositioner vedrørende klagernes tegningsretter.

Sagens omstændigheder

S, A, C og O har hver et depot i Nordnet Bank AB.

Den 9. juni 2020 fik S tildelt 2.104 stk. tegningsretter på depot nr. -318 i relation til aktieemission i Bang og Olufsen A/S, B&O, som tilsammen udgjorde 10.520 kr.

I forbindelse hermed sendte Nordnet en besked til S via beskedfunktion på S’ depot med følgende information:

Sidste svardag på dette tilbud 2020-06-17.

Der er fremsat et tilbud vedrørende et af dine værdipapirer i dit depot.

For at læse vilkårene samt angive svar skal du klikke på menuen Depot og Mine Corporate Action.

Bemærk, at svar på corporate actions, som er afgivet på anden måde end via svarfunktionen, debiteres i henhold til vores prisliste.

Du kan IKKE angive dit svar på tilbuddet ved at besvare denne besked.”

På S’ depot under ”Mine Corporate Action” fandtes information om aktieemissionen i B&O med en instruks om, hvordan man skulle udnytte tegningsretter.

Af teksten fremgik blandt andet:

”Salg af tegningsretter

? De tegningsretter, du ikke har svaret, at du vil udnytte senest 17.06.2020 vil vi forsøge at sælge for din regning.

? Tegningsretter, som du har købt efter 17.06.2020 sælger vi ikke. Hvis du vil udnytte dem, kan du svare frem til 22.06.2020.

? Tegningsretter, som vi forsøger at sælge, låser vi på din konto. I mellemtiden vises tegningsretter til salg (TF).”

Af B&O’s Vejledning vedrørende udbud af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer i perioden 11. til 24. juni 2020 fremgik blandt andet at:

”Tegningsretter, som ikke udnyttes eller sælges i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og du er herefter ikke berettiget til kompensation.

For at udnytte værdien af de tegningsrettigheder, du får tildelt, skal du enten sælge dem, eller tegne aktier for dem og dermed deltage i kapitaludvidelsen.

…”

Den 10. juni 2020 købte S på depot nr. -318, 1.056 stk. B&O tegningsretter. Disse blev afregnet med 6.985,34 kr.

Den 12. juni 2020 købte S 1.000 stk. B&O tegningsretter på A’s depot nr. -204. Disse blev afregnet med 6.613,37 kr.   

Den 19. juni 2020 købte Nordnet 2.000 stk. B&O tegningsretter for 11.429 kr. på depot nr. -318.

Den 19. juni 2020 købte Nordnet 2.000 stk. B&O tegningsretter for 11.429 kr. på A’s depot -204.

Den 22. juni 2020 købte S 1.000 stk. B&O tegningsretter på C’s depot nr. -539 for 6.079 kr.

I overensstemmelse med instruksen har banken solgt tegningsretter, som var erhvervet før den 17. juni 2020.

De tegningsretter, som S købte efter den 17. juni 2020, blev derimod ikke solgt.

Der opstod tab på de tre depoter tilhørende S, A og C, idet tegningsretterne blev købt henholdsvis den 19. juni 2020 (S’ og A’s depoter) samt den 22. juni 2020 (C’s depot), og idet klagerne ikke var opmærksomme på fristerne for udnyttelse af disse, samt at de aktivt skulle gøre noget.

Efter det oplyste har S også handlet på O’s depot nr. -627. O fik i forbindelse med emissionen tildelt 600 stk. B&O tegningsretter. Der blev på O’s depot fremsendt tilsvarende information, som på S’ depot. S benyttede tegningsretterne ved at svare via depotet.

Banken har forelagt udtræk af videnstest gennemført af S den 10. juni 2020. Af videnstestens spørgsmål 6 fremgik blandt andet:

” Bør du have for vane altid at agere på tegningsretter, det vil sige sælge dem eller udnytte til at tegne nye aktier?

Tegningsretter og tegningsoptioner

Som indehaver af en tegningsret eller en tegningsoption har du retten, men ikke pligten til at tegne nye aktier på forudbestemte vilkår. Hvis du ikke udnytter retten til at tegne nye aktier bliver dine tegningsretter eller tegningsoptioner værdiløse. Du kan dog aldrig tabe mere end du har investeret.

Gør det til en vane, at du sælger dine tegningsretter eller tegningsoptioner, hvis du ikke har ambitioner om at tegne nye aktier.

…”

Af Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, fremgår blandt andet:

”…

B.1.4

Når Selskabet har fået information om tilbud, sender Selskabet i stedet et resumé af tilbuddet via Selskabets beskedfunktion, som Kunden har adgang til via login-adgang på sit depot. Kunden vil i den forbindelse få oplyst, hvor der kan opnås yderligere information. Kunden gøres opmærksom på, at information om selskabsbegivenheder, f.eks. emissioner, indløsning og tilbagekøb, kun vil blive meddelt som generel online information via login- adgang på Selskabets hjemmeside www.nordnet.dk – depot – corporate actions.

B.2.2

b) ”ved nytegning i forbindelse med aktier med fortegningsret underrette Kunden herom samt bistå Kunden med

ønskede dispositioner i forbindelse hermed. Medmindre der anmodes om andet senest tre bankdage inden sidste dag for handel med tegningsretterne, skal Selskabet, hvis det skønner det praktisk muligt og hensigtsmæssigt, hvor hensyn blandt andet skal tages til Kundens interesse, sælge tegningsretter, der ikke udnyttes.

…”

 

Tabet på S’, A’s og C’s depoter opstod således på de tegningsretter, som blev købt henholdsvis den 19. juni 2020 (S’ og A’s depoter) samt den 22. juni 2020 (C’s depot). S’, A’s og C’s samlede tab udgør henholdsvis 11.429 kr. på depot -318, 11.429 kr., på depot -204, 6.079 kr., på depot -539, i alt 28.937 kr.

Parternes påstande

Den 29. august 2020 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal betale 28.937 kr. eller konvertere deres ikke udnyttede tegningsretter til nye aktier i B&O.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken ingen advarsel gav om, at yderligere tilkendegivelse for køb af tegningsretter var nødvendig via Corporate Actions, og at denne kun kunne tilgås via en browser.

Bankens App faciliterede køb af tegningsretter, men efterfølgende var det ikke muligt at fuldbyrde handlen.

S har på vegne af klagerne anført, at han ikke modtog en fondsafregning indeholdende en advarsel, når han handlede tegningsretter gennem App´en på IPhonen. Fondsafregningen skulle han finde på bankens hjemmeside via en browser.

Han kunne ikke åbne fondsafregningerne på sin IPad via Safari. Ved en opringning til bankens kundeservice den 9. august 2020 kl. 16.35 oplyste en medarbejder, at banken fungerede dårligt med Safari, og hun anbefalede Google Chrome i stedet for. Som det fremgår af modtaget svar om systemfejl fra Nordnet, var det heller ikke muligt senere at åbne fondsafregninger hverken via Safari eller Google Chrome.

Af kopi af købsnota på hans tegningsretter fra den 10. juni 2020 fremgik ikke, at han igen skulle gøre noget aktivt med tegningsretterne på Corporate Actions.

Banken henviste til, at han havde gennemført og bestået “videnstest om tegningsretter og tegningsoptioner”, men banken havde på intet tidspunkt nævnt i testen noget om Corporate Actions og havde heller ikke sendt en advarsel om nødvendigheden af at bruge en browser, der ikke måtte være Safari.

Han opfattede spørgsmål seks i videnstesten som omfattende tegningsretter fra en “moder-aktie”. Banken havde intet sted påpeget, at man skulle være særlig opmærksom på handel med tegningsretter og nødvendigheden af at bekræfte deltagelsen på Corporate Actions hver gang.

De tegningsretter, han havde købt efter 17. juni 2020, blev værdiløse, hvorimod dem, der blev købt før 17. juni 2020, er blevet solgt den 19. juni 2020. Hans tegningsretter skulle være blevet brugt eller i det mindste solgt.

Han har handlet aktier siden 1986 og deltaget i adskillige aktieemissioner, men han har aldrig været udsat for noget tilsvarende. Han er Private Banking kunde og havde absolut forventet en bedre service.

Banken skriver, at Almindelige betingelser pkt. B.2.2. alene gælder den “eksisterende aktiepost”, men han kunne ikke tolke betingelserne i pkt. B.2.2 til kun at gælde “moderaktier”.

A havde aldrig ejet moderaktier i B&O og havde aldrig modtaget nogle instrukser om, hvad der skulle gøres med de nyerhvervede tegningsretter.

A havde aldrig modtaget den underretning, som er nævnt i Almindelige betingelser B.2.2 b. Banken kunne derfor ikke forvente, at A overhovedet skulle vide noget om Corporate Actions.

Det er korrekt, at hans bemærkninger om ETF’er ingen relevans har i forhold til hans handler og udnyttelse af tegningsretter. Men han henviste til ETF’er for at vise, at banken teknisk er i stand til at blokere for handlen med en advarsel, når der handles værdipapirer.

Banken erkender at have begået fejl. Banken erkender, at der har været problemer med bankens hjemmeside via Safari, som er stedet, hvor man går på Corporate Actions og ser fondsafregninger samt bevægelser. Han blev først opmærksom på dette problem via bankens kundeservice den 9. august 2020.

Banken kunne have forhindret klagernes tab med en simpel advarsel på handlen med tegningsretter. Hvis man køber noget, hvor man risikerer at miste hele værdien uden yderligere handling, burde der være en advarsel. Havde man kun købt tegningsretter via App´en, ville man aldrig blive klar over, at man taber hele værdien, såfremt man ikke aktivt tilkendegiver, at man ønsker at benytte de købte tegningsretter.

Banken burde være ansvarlig for deres tab. Deres samlede tab udgør henholdsvis 11.429 kr. på depot -318, 11.429 kr., på depot -204 og 6.079 kr. på depot -539, i alt 28.937 kr.

De skal have refunderet 28.937 kr. eller have konverteret deres tegningsretter til nye aktier i B&O.

Nordnet Bank AB har anført, at banken har fulgt sædvanlig procedure, jævnfør pkt. B.1.4 samt B.2.2 b. i bankens Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale.

Banken har sendt besked via beskedfunktion på S’ depot samt oplysning via Corporate Action modulet og givet fyldestgørende information om nyemissionen i Bang & Olufsen A/S samt instruks om, hvordan tegningsretterne kunne udnyttes til S.

Det fremgår af bankens IT-systemer, at S har gennemført og bestået bankens ”Videnstest om tegningsretter” den 10. juni 2020. S har således modtaget uddannelse om tegningsretter, og hvordan produktet virker.

S har været bekendt med betingelserne for udnyttelse af tegningsretter.

S havde ansvar for at søge information og foretage dispositioner via log-in funktion på hjemmesiden.

Der er forskel på, om man får tildelt tegningsretter i forbindelse med sin eksisterende aktiepost (”moderaktier”), eller om man selv køber tegningsretter.

En kunde, der vælger at købe tegningsretter, har selv ansvaret for at søge information om de nærmere betingelser og mekanismer for produktet herunder via log in på bankens hjemmeside, når dette er krævet.

Den underretningspligt, der følger af bankens Almindelige betingelser pkt. B.2.2, omfatter alene kunder, der får tildelt tegningsretter i forbindelse med deres eksisterende aktiepost (”moderaktier”). Derimod har en kunde, der vælger at købe tegningsretter, selv ansvaret for at søge information om de nærmere betingelser og mekanismer for produktet.

Dette er forklaringen på, at der ikke er sendt nogen underretning til A’s depot, idet der her netop var tale om køb af tegningsretter.

Det er S’ eget ansvar at udnytte tildelte tegningsretter efter de angivne instrukser.

S har via sit eget depot og O’s depot aktivt svaret på udnyttelse af tildelte tegningsretter og må således have været bekendt med betingelserne herfor.

S må have indset, at hans svar på sit eget depot alene omfattede udnyttelse af 2.104 stk. tegningsretter til en pris af 10.520 kr., og at dette svar således ikke kunne få betydning for øvrige køb og salg af tegningsretter eller udnyttelse af disse, hverken på hans eget depot eller på depoterne tilhørende A og C.

Der var beklageligvis sket en fejl i forbindelse med bogføringen af udnyttede tegningsretter erhvervet før den 17. juni 2020. Disse posteringer blev dog alle korrigeret straks, og handlerne blev således gennemført i henhold til aftalegrundlaget. Fejlen har ikke haft nogen konsekvens for den her omhandlede sag.

Banken har således ikke handlet ansvarspådragende.

S nævner, at det på bankens platform ikke er muligt at købe en ETF på den amerikanske børs, og henviser til den advarsel, som kunderne vil blive mødt med i den forbindelse. Processen for disse ETF’er kan ikke sammenlignes med processen for tegningsretter.

Nordamerikanske ETF’er kan ikke handles på grund af MIFID II og PRIIPs regler, hvilket er beskrevet på bankens hjemmeside. Som følge af de særlige regler, som gælder for de Nordamerikanske ETF’er, kan kunderne ikke handle disse online på bankens platform, men alene ved telefonisk henvendelse til bankens mæglerbord.

Den omtalte handel med ETF’er er ikke relevant for denne sag om tegningsretter.

Ankenævnets bemærkninger

I perioden efter den 9. juni 2020 foretog S flere handler med B&O tegningsretter både på sit eget depot og på depoterne tilhørende A, C og O i Nordnet Bank AB.

I overensstemmelse med bankens Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale pkt. B.1.4 samt B.2.2 b blev bankens kunder underrettet om, at de tegningsretter, som var erhvervet efter den 17. juni 2020, ikke ville blive solgt af banken.

Som det fremgår af bankens underretning, blev de tegningsretter, som S købte efter den 17. juni 2020, ikke solgt.

Desuden har banken sendt besked til S via beskedfunktion på S’ depot samt oplysning via Corporate Action modulet og givet fyldestgørende information om nyemissionen i B&O samt instruks om, hvordan tegningsretterne kunne udnyttes.

Derudover har S været bekendt med betingelserne for udnyttelse af tegningsretter ved at gennemføre og bestå bankens ”Videnstest om tegningsretter” den 10. juni 2020.

Tabet på de tre depoter opstod, idet tegningsretterne blev købt henholdsvis den 19. juni 2020 (S’ og A’s depoter) samt den 22. juni 2020 (C’s depot), og idet klagerne ikke var opmærksomme på fristerne for udnyttelse af disse samt på, at de aktivt skulle gøre noget.

Ankenævnet finder, at banken berettiget kunne lægge til grund, at S var informeret om betingelserne for udnyttelse af tegningsretter.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken har handlet ansvarspådragende ved ikke at give yderligere advarsel til S via bankens App.

Ankenævnet finder, at klagerne er nærmest til at bære risikoen for, at de ikke aktivt har udnyttet deres tegningsretter i henhold til bankens depotbetingelser, samt at bankens undladelse af dispositioner vedrørende klagernes tegningsretter var i overensstemmelse hermed.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.