Overførsel af lejebeløb, afmelding af betalingstilladelse.

Sagsnummer:694/1993
Dato:19-09-1994
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Betalingsformidling - afmelding
Ledetekst:Overførsel af lejebeløb, afmelding af betalingstilladelse.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren havde en økonomikonto hos indklagede. Med henblik på betaling af husleje underskrev klagerens ægtefælle den 1. august 1991 en anmodning om overførsel af 5.500 kr. fra klagerens økonomikonto til udlejers konto hos indklagede, første gang den 1. september 1991 og derefter hver måned. Af anmodningen fremgik bl.a.:

"Jeg er indforstået med at banken i tilfælde af manglende dækning på kontoen - uden meddelelse til mig - kan undlade at foretage betaling/overførsel. ...

Nærværende aftale er gyldig indtil banken har modtaget skriftlig tilbagekaldelse fra mig."

Overførsel fandt sted første gang den 30. august 1991 og næste gang den 31. december 1991. Ved sidstnævnte overførsel opstod et overtræk på økonomikontoen stort set svarende til det overførte beløb.

Ved stævning af 25. marts 1993 indbragte indklagede sagen for retten i Helsinge med påstand om, at klageren tilpligtedes at betale 4.099,60 kr. (svarende til overtrækket med tillæg af renter og rykkergebyrer og med fradrag af beløb, der efterfølgende er indgået på kontoen). Sagen blev den 8. december 1993 udsat på forelæggelse for Ankenævnet, jvf. retsplejelovens § 361.

Klageren har for Ankenævnet nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre overførslen på 5.500 kr. foretaget den 31. december 1991 til hans økonomikonto, at tilbageføre rykkergebyrer og debiterede renter samt at forrente det herefter positive indestående på kontoen med morarenter.

Indklagede har påstået frifindelse.

Klageren har anført, at han i 1990 indgik aftale med indklagede om overførsel af månedlig husleje 5.500 kr. til udlejers konto hos indklagede. Gentagne gange herefter medførte huslejebetalingerne overtræk, som efterfølgende blev dækket ved indbetalinger på kontoen. I oktober 1991 blev en huslejebetaling tilbageført på grund af overtræk. Samtidig meddelte indklagede, at der ikke fremtidigt ville ske betaling af husleje uden dækning på kontoen. På grund af ophævelse af lejeaftalen skulle han fraflytte lejligheden midt i januar 1992. Det blev aftalt med udlejer, at lejerestancen skulle udlignes af den forudbetalte husleje. Lejemålet blev ophævet efter tilskyndelse fra indklagede, der ønskede sikkerhed for huslejeindbetalinger til dækning af udlejers engagement hos indklagede. Umiddelbart før jul 1991 meddelte han telefonisk indklagede, at lejemålet var ophævet, og at der fremtidigt ikke skulle foretages overførsel af husleje fra hans konto til udlejers konto.

Indklagede har anført, at der først den 1. august 1991 blev indgået aftale om betalingsoverførsel til dækning af husleje. På grund af manglende dækning på kontoen valgte man at undlade overførsel pr. ultimo september, oktober og november 1991. Man modtog ikke som hævdet af klageren en tilbagekaldelse af overførselsanmodningen i december 1991, ligesom man ikke havde kontakt med udlejer vedrørende klagers lejemål. Klageren burde endvidere efter modtagelsen af kontoudtog pr. 31. december 1992, hvoraf overførslen fremgik, være fremkommet med sine indsigelser. Klageren har endelig ikke lidt et tab, da hans gæld til udlejer blev nedbragt med det overførte beløb.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren reagerede ikke over for kontoudskriften pr. 31. december 1991, hvoraf det fremgik, at det omhandlede huslejebeløb var blevet debiteret hans konto, og han reklamerede først over den foretagne betaling mere end eet år efter, at denne havde fundet sted. Klageren findes herved at have udvist en sådan passivitet, at han må være afskåret fra nu at gøre indsigelse mod betalingen.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.