Krav om tilbageførsel af netbankoverførsler, der blev foretaget i forbindelse med bedrageriske telefonopkald.

Sagsnummer:475/2023
Dato:19-03-2024
Ankenævn:Helle Korsgaard Lund-Andersen, Inge Kramer, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Netbank - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af netbankoverførsler, der blev foretaget i forbindelse med bedrageriske telefonopkald.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af netbankoverførser, der blev foretaget i forbindelse med bedrageriske telefonopkald.

Sagens omstændigheder

Klagerne, M og H, var kunder i Nykredit Bank, hvor M havde en konto -727 og H havde en konto -743. M havde netbankadgang, og han havde ligeledes fuldmagt til at disponere over H’s konto i banken.

Den 19. juli 2023 blev der via M’s netbank foretaget følgende overførsler fra M og H’s konti i banken til tredjemands konti i pengeinstitutterne P1, P2 og P3:

Dato og klokkeslæt

Beløb i kr.

Fra konto

Til konto

19-07-2023 kl. 16:17

50.000

-743

-157 i P1

19-07-2023 kl. 16:37

50.000

-743

-820 i P2

19-07-2023 kl. 17:07

60.000

-727

-557 i P2

19-07-2023 kl. 17:41

40.000

-727

-891 i P3

I alt

200.000

 

 

Den 20. juli 2023 kontaktede M telefonisk afdelingen ”Digital Tryghed” i banken og gjorde mundtligt indsigelse over for banken. Banken har oplyst, at den straks kontaktede de modtagende pengeinstitutter med henblik på at forsøge at få tilbageført pengene.

Banken har fremlagt en log fra M’s netbank og har oplyst, at det fremgår heraf, at overførslerne på i alt 200.000 kr. blev foretaget ved, at M loggede på sin netbank med MitID og herefter oprettede og godkendte overførslerne med sit MitID. Overførslerne blev godkendt med M’s MitID-app med ID -0803, som blev installeret på hans telefon den 31. marts 2022. Overførslerne blev endvidere forudgående bekræftet ved SMS.

Klagerne har fremlagt en politianmeldelse af 20. juli 2023, hvoraf følgende fremgår:

Politianmeldelse vedrørende økonomisk svindel på nettet.

Jeg anmelder hermed følgende:

Onsdag, den 19. juli 2023 har min kone og jeg været udsat for svindel på nettet via netbank!

Sagen er forløbet således:

Kl.1458 blev jeg ringet op af en person der udgav sig for at komme fra Nykredit – Digital Sikkerhed (tlf. 7010 9000). Vedkommende kunne fortælle at der foregik usædvanlige bevægelser på vore konti på netbanken og vi ville nu blive kontaktet af politiet. Det blev vi umiddelbart efter af en person der præsenterede sig ved navn [M…  B…] med politinummer [PBxxxx]. Der skulle etableres sikkerhedsdepoter. Han ringede fra tlf. [xxxx 8888] efterfølgende fra tlf. [xxxx 1448]. Da vi var meget usikker på hans ægthed, kunne han foranledige en kontrolopringning fra Nykredit IT-sikkerhed (7010 9000). Denne opringning skete umiddelbar efter via en person der præsenterede sig som [M… T…], hun bekræftede [M… B…].

Herefter oprettede vi sammen med [M… B…] sikkerheds depoter som følge:

-Fra nykredit konto ”[H’s] konto” til [-157 (P1)] kr. 50.000

-Fra nykredit konto ”[H’s] konto” til [-820 (P2)] kr. 50.000

-Fra nykredit konto ”[M] budget konto” til [-891 (P3)] kr. 40.000

-Fra nykredit konto ”[M] budgetkonto” til [-557 (P2)] kr. 60.000

[M… B…] kunne oplyse at sagen fik et sagsnummer: [nummer]

[M… B…] ville ringe retur til os i dag torsdag den 20. juli kl.1000 Det er ikke sket!

Vi har lavet kontrolopringning på [xxxx 1448 og xxxx 1448] som meddeler Ugyldigt Nummer!

…”

Klagerne har endvidere fremlagt ”Supplerende oplysninger til politianmeldelse” af 1. august 2023, hvoraf følgende fremgår:

Supplerende oplysninger til politianmeldelse

Den 20. juli hvor svindleren [M… B…] havde lovet at vores overførte kr. 200.000 ville være tilbage [på] bankkonti i Nykredit og dette ikke skete, kontaktede vi kl.0913 Nykredit Digital Tryghed angående telefonsvindel. Jeg bliver stillet om til [navn på bankmedarbejder] i afdelingen og han går straks i gang med at tage kontakt til de 3 banker: [P1 – P2 og P3] (Mail 1.). [Navn på bankmedarbejder] går efter min vurdering hurtigt og professionelt til sagen.

Kl.1221 får jeg en opringning fra en person, der [præsenterer] sig som politibetjent [navn] med politinummer [nummer] fra politistationen i [by]. Han kan fortælle at der er kommet en ung mand ind på politistationen og fortalte, at han havde fået kr. 40.000 ind på sin konto i [P3] fra [M]. Det lod jeg straks gå videre til [navn på bankmedarbejder] i Nykredit Digital Tryghed som bringer oplysningen videre til [P3]. Den unge mand er åbenbart kendt af [P3] som "muldvarp," og at de kr. 40.000 ikke længere er på hans konto (bilag 3). Jeg finder det yderst betænkeligt, at [P3] kan komme med disse oplysninger uden at forfølge sagen (bilag 4)

Jeg vil stille krav om tilbagebetaling af de overførte beløb fra de 3 banker ligesom jeg vil påpege at [P3] har et problem med kendskab til en såkaldt "muldvarps” identitet. Jeg skal også fremføre at oplysningen på min telefon om, at det var et opkald fra Nykredit Digital Tryghed i allerhøjeste grad har været med til at tro det var OK! Jeg skal ligeledes anføre at disse svindleres optræden og fremlægninger af oplysninger var særdeles professionelle.

[Navn på bankmedarbejder] fra Nykredit skriver i mail (5), at da jeg selv har overført beløbene til de omtalte konti som 3 mand har oplyst hæfter Nykredit ikke for disse overførsler!”

I en mail af 4. august 2023 til M afviste banken at tilbageføre transaktionerne til klagerne og anførte blandt andet:

”Desværre er beløbet hos [P2] også væk. Det har de meddelt os i dag

Vi har nu færdigbehandlet din sag og er kommet frem til at banken ikke dækker dit tab, da du selv har oprettet og godkendt bankoverførslerne.

Vi beklager at vi ikke kan hjælpe yderligere.

Politiet er velkommen til at kontakte os hvis de har brug for oplysninger til din sag.

…”

Parternes påstande

Den 8. august 2023 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Bank skal betale 200.000 kr.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at de er blevet svindlet, og at svindlerne optrådte særdeles professionelt.

Sagen startede med et opkald på M’s telefon, som viste, at opkaldet kom fra Nykredit - Digital Tryghed telefonnummer 7010 9000. Et efterfølgende kontrolopkald gav samme resultat. Dermed gav disse opkald ikke mistanke om svindel. Nykredit har et moralsk ansvar for, at deres telefonnummer 7010 9000 anvendes til svindel.

De har i supplerende oplysninger til sagen beskrevet, hvordan en person, som tilsyneladende var kunde i P3 kom ind på politistationen og oplyste, at han havde fået overført 40.000 kr. fra M, som han ikke forstod. En oplysning som P3 og Nykredit ikke opfattede som noget mistænkeligt, og som de burde have reageret på som hvidvask. De har fremlagt kopi af en politianmeldelse, som de har oprettet i sagen.

På baggrund af ovenstående har banken et moralsk medansvar for deres tab af 200.000 kr., og de fremsætter derfor krav om tilbagebetaling af/kompensation for det mistede beløb.

De har i dagspressen kunnet konstatere, at der er stor opmærksomhed på disse svindelsager. De henviser til Ankenævnets afgørelse i sag nr. 588/2021, hvor pengeinstituttet i en lignende sag skulle tilbagebetale hele beløbet med fradrag af en selvrisiko på 8.000 kr.

Nykredit Bank har anført, at M selv har foretaget overførslerne. M har i forbindelse med overførslerne benyttet sin personlige sikkerhedsforanstaltning til at autorisere transaktionerne. Transaktionerne skete dermed med M’s medvirken og samtykke, efter betalingslovens § 82 om autoriserede betalingstransaktioner.

Der er ikke tale om phishing, da M ikke udleverede MitID, nøglekode eller SMS-kode til svindleren. Betalingslovens § 100 om uautoriserede betalinger finder dermed ikke anvendelse.

Banken har ikke kunnet forhindre M i at foretage disse overførsler, og banken har dermed ikke handlet ansvarspådragende. Banken har ydet en indsats for at forsøge at begrænse tabet på klagernes vegne. Banken har ikke kunnet handle hurtigere end det faktisk skete og kunne derfor ikke have begrænset tabet yderligere.

Bogføringen er sket korrekt, og betalingerne er korrekt registreret. Betalingstransaktionerne blev gennemført ved korrekt brug af MitID.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne, M og H, var kunder i Nykredit Bank, hvor M havde en konto -727 og H havde en konto -743. M havde netbankadgang, og han havde ligeledes fuldmagt til at disponere over H’s konto i banken.

Den 19. juli 2023 blev der via M’s netbank foretaget to overførsler på i alt 100.000 kr. fra H’s konto -743 og to overførsler på i alt 100.000 kr. fra M’s konto -727 i banken til tredjemands konti i pengeinstitutterne P1, P2 og P3.

Om baggrunden for overførslerne har klagerne oplyst, at M den 19. juli 2023 blev ringet op af nogle personer, der udgav sig for at være fra banken og fra politiet. Personerne oplyste, at der foregik usædvanlige bevægelser på klagernes konti på netbanken, hvorfor de skulle overføre deres penge til sikkerhedsdepoter i andre pengeinstitutter.

Banken har oplyst, at overførslerne blev godkendt med M’s MitID. Endvidere blev transaktionerne forudgående bekræftet med SMS.

Tre medlemmer – Helle Korsgaard Lund-Andersen, Inge Kramer og Karin Sønderbæk – udtaler:

Ud fra klagernes egne oplysninger om, at M selv foretog overførslerne, finder vi, at transaktionerne blev autoriseret af M, jf. herved betalingslovens § 82, og at der ikke foreligger et misbrug, som banken hæfter for, jf. betalingslovens § 100. Dette gælder, uanset at det må lægges til grund, at M blev narret og presset til at foretage transaktionerne i forbindelse med et bedrageriske telefonopkald.

Vi finder heller ikke, at banken på andet grundlag kan gøres ansvarlig for klagernes tab.

Vi stemmer derfor for, at klagerne ikke får medhold i klagen.

To medlemmer – Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen – udtaler:

Vi finder, at den manipulation, klagerne er blevet udsat for, er at sidestille med en situation, hvor klagerne har udleveret oplysninger, herunder MitID-oplysninger, SMS-koder mv., og hvor disse er blevet misbrugt til at gennemføre uautoriserede overførsler.

Klagerne har været udsat for organiseret svindel i forbindelse med brug af en betalingstjeneste, som forbrugere forudsættes at anvende for at kunne fungere i vores samfund. Det bør ikke have afgørende betydning, om forbrugeren selv har gennemført transaktioner, og forbrugeren bør derfor være beskyttet af samme beløbsmæssige grænse som i situationer omfattet af betalingslovens § 100, stk. 4.

I modsat fald ville der opnås en retsstilling for forbrugere, hvor en mindre betydende divergens på handlinger udført af forbrugeren har uproportionale konsekvenser for en forbrugers økonomi, når det, der grundlæggende er ens i begge situationer, netop er manipulation og organiseret svindel uden for forbrugerens kontrol, og som en forbruger netop skal være beskyttet imod som udtrykt i § 100, stk. 4, hvorfor en analogi af denne bestemmelse er relevant i nærværende sag.

Klagerne bør derfor alene hæfte med 8.000 kr., ligesom i situationer omfattet af betalingslovens § 100, stk. 4.

Vi stemmer derfor for, at klagerne skal have 192.000 kr. tilbage.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.