Spørgsmål vedrørende betalingstransaktion ved anvendelse af papirnota, der ikke var underskrevet af kortindehaver.

Sagsnummer:390/2003
Dato:28-04-2004
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Niels Bolt Jørgensen, Poul Erik Tobiasen, Morten Westergaard
Klageemne:Betalingstjenester - notabetalinger
Ledetekst:Spørgsmål vedrørende betalingstransaktion ved anvendelse af papirnota, der ikke var underskrevet af kortindehaver.
Indklagede:Lollands Bank, PBS
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører en indsigelse vedrørende en betaling foretaget ved anvendelse af et dankort og en nota, der ikke blev underskrevet af kortindehaveren.

Sagens omstændigheder.

Klagerne under denne sag er A og B.

Den 28. august 2003 foretog klager A et køb for 3.700 kr. i en møbelforretning. Ved betaling af beløbet anvendte klageren sit dankort, der er tilknyttet klagernes konto hos indklagede 1. Betalingen blev gennemført ved anvendelse af en papirnota i ("fluesmækker-metoden"). Klageren underskrev ikke papirnotaen i denne forbindelse. Af notaen, hvoraf kopi er fremlagt fremgår fortrykt:

"Kortudstederen er hermed autoriseret til at udbetale totalbeløbet ved korrekt forevisning af notaen."

Den 2. september 2003 blev der på klagernes konto hos indklagede 1, hvortil det omhandlede dankort var knyttet, hævet 3.700 kr.

Klager A har anført, at han den 2. september 2003 kontaktede indklagede med forespørgsel om, hvordan han skulle forholde sig i en situation, hvor han ikke havde underskrevet papirnotaen. Indklagede anbefalede ham at kontakte indklagede 2, der forestår afvikling af dankorttransaktioner. Indklagede oplyste, at det ikke er ualmindeligt, at en nota uden underskrift danner grundlag for en betaling.

Den 3. september 2003 anmodede klager A indklagede 1 om at modtage kopi af papirnotaen vedrørende betalingen. Indklagede opkrævede 250 kr. i gebyr herfor.

Parternes påstande.

Klagerne har den 28. oktober 2003 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at de indklagede skal tilbageføre 3.700 kr. samt 250 kr. til kontoen.

Begge indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at det af dankortnotaen fremgår, at kortudsteder autoriseres til at udbetale beløbet ved korrekt forevisning af notaen. I det foreliggende tilfælde var notaen ikke underskrevet, hvorfor der er sket en alvorlig fejl fra de indklagedes side, da betalingen alligevel blev hævet fra kontoen.

Indklagede 1 har anført, at klager A har modtaget den vare, for hvilken han anvendte dankortet som betalingsmiddel. Det er beklageligt, at den formelle underskrift på udbetalingsnotaen mangler, men dette kan ikke føre til tilbagebetaling af beløbet på 3.700 kr.

For så vidt angår gebyret på 250 kr. er det indklagedes takst for at fremskaffe den omhandlede papirnota. Selv om det nu viser sig, at klagerens underskrift manglede på notaen, finder man ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilbagebetale gebyret, da der skønnes at være tale om kværulanteri fra klagerens side, henset til at klageren har modtaget den vare, for hvilken han betalte.

Indklagede 2 har anført, at man udfører datafangst for kortindløsere, som ikke selv ønsker at udføre denne opgave i det foreliggende tilfælde indklagede 1.

Datafangst af notaer sker i en kombination af maskinel og visuel aflæsning. Hvis ikke alle kontrollerede elementer ved den maskinelle kontrol er i orden, sker der derudover en visuel kontrol af notaen, og der tages stilling til, hvorledes eventuelle fejl og mangler rettes. Såfremt notaen mangler underskrift, returneres notaen til betalingsmodtageren.

I den foreliggende situation er der foretaget korrekt kortaftryk, og dato og beløb er korrekt anført, men notaen er ikke underskrevet af klageren. Betalingsmodtager indsendte herefter notaen til datafangst.

Ved klagerens henvendelse oplyste man, at det kan forekomme, at notaer uden underskrift datafanges, således at beløbet hæves på kortholderens konto. Klageren vedkendte sig i denne forbindelse at have foretaget betalingen, hvorfor man fandt, at den konkrete sag var afsluttet. Klageren har på intet tidspunkt bestridt den pågældende transaktion.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det er ubestridt af klager A, at han i forbindelse med anvendelse af dankortet modtog varer i den omhandlede forretning til en værdi af 3.700 kr. Allerede som følge heraf finder Ankenævnet ikke grundlag for at pålægge de indklagede at tilbageføre beløbet, uagtet betalingsnotaen ikke blev underskrevet af klager A.

For så vidt angår betalingen af gebyr på 250 kr. finder Ankenævnet heller ikke grundlag for at pålægge indklagede 1 at tilbageføre dette gebyr, idet klageren ikke på noget tidspunkt har rejst indsigelse mod, at han hæftede for betalingen af de i forretningen købte varer.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.