Krav om rentestop og om bestemt afvikling af misligholdt lån optaget i 2016 til køb af bil.

Sagsnummer:157/2022
Dato:16-01-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Morten Winther Christensen, Andreas Moll Årsnes, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Akkord - afslag
Ledetekst:Krav om rentestop og om bestemt afvikling af misligholdt lån optaget i 2016 til køb af bil.
Indklagede:Santander Consumer Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om rentestop og om bestemt afvikling af misligholdt lån optaget i 2016 til køb af bil.

Sagens omstændigheder

I oktober 2016 modtog Santander Consumer Bank en ansøgning om et lån på 115.161 kr. fra klageren, der på daværende tidspunkt var 18 år gammel, og hendes bror, B. Lånet blev efterfølgende bevilget, og den 31. oktober 2016 optog klageren og B et lån på 115.161 kr. med SAFE forsikring, der skulle afvikles med 84 månedlige ydelser á 1.650 kr. Lånet blev brugt til køb af en bil. Den pålydende rente var variabel på for tiden 4,75 % om året med månedlig rentetilskrivning, og ÅOP var 8,60 %.

Efter der var betalt fem ordinære ydelser på lånet, blev det misligholdt.

Banken har oplyst, at klageren den 3. marts 2017 bad banken om nedsættelse af den månedlige ydelse på lånet, hvilket banken afslog.

Den 5. marts 2017 blev bilen totalskadet, og klageren henvendte sig igen til banken og bad om en nedsættelse af gælden, hvilket banken afslog.

Sagen blev herefter overgivet til inkasso og blev fremmet i fogedretten den 13. juli 2017, hvor gælden blev opgjort til 122.438,53 kr.

Der blev efterfølgende afdraget mindre beløb på lånet i en periode.

Den 1. juli 2021 blev sagen på ny fremmet i fogedretten over for både klageren og B. Af en af banken fremlagt fogedbogsudskrift af et fogedretsmøde den 1. juli 2021, hvor klageren mødte personligt, fremgår, at klageren erklærede sig ude af stand til at betale og erklærede intet at kunne påvise til genstand for udlæg. Hun oplyste, at hun var medejer af en bil vurderet til 5.000 kr. uden auktionsværdi. Hun tilbød at betale 50.000 kr. og ønskede renterne på lånet slettet. Gælden blev af fogedretten opgjort til 152.298,46 kr. Banken afslog klagerens tilbud.

I en mail af 14. december 2021 til banken anførte klageren:

”Jeg/vi forlægger et forslag til jer nu, fordi vi godt vil have [B] ud af denne her kontrakt.

Vi har 80.000,00 kroner som vi kan betale her og nu og så har vi en anden der kan overtage lånet uden omkostninger og det er en person der har arbejde og ingen gæld nogen steder.

Vi betaler så 2500,00 kroner om måned til gælden er færdig betalt og så vil vi godt have rentestop når vi har ordnet dette og vi vil godt have at vide hvor mange renter der er når vi har betalt her i slutningen af december 2021.

Den der skal overtage er også bror til [klageren og B], men vi vil godt have [B] ud af det da vi har fået mange problemer med [B] som vi gerne vil ud af og når det er ordnet vil jeg godt have at der bliver skrevet til [B] at han er uden af lånet med at det er indfriet fra hans side.”

Banken afslog klagerens ovennævnte tilbud.

Parternes påstande

Den 28. april 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Santander Consumer Bank skal acceptere hendes tilbud om afvikling af gælden og et rentestop.

Santander Consumer Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun fik et billån i 2016 til en ny bil på 106.000 kr. Hun var så uheldig at køre galt med bilen, og den blev erklæret totalskadet. Hun fik ikke en krone fra forsikringen, da det blev erklæret, at det var hendes skyld.

Hun afdrog herefter på lånet med 100 kroner om måneden, men da hun ikke synes, at hun ville betale hele sit liv, stoppede hun, og hun kom i fogedretten igen, men på dette tidspunkt tilbød hun ikke noget.

I 2021 tilbød hun banken et engangsbeløb på mellem 80.000 kr. og 100.000 kr. og ville efter rentestop afdrage de sidste ca. 50.000 kr. med 2.500 kr. om måneden, men det afviste banken.

Det kan ikke være meningen, at hun skal have gælden hængende over hovedet hele sit liv.

Der har været flere advokater inde over sagen, der skulle sende hendes tilbud til banken. Hver gang er hendes tilbud blevet afvist af banken.

Hun har også bedt om at få B ud af lånet og om, at en anden, som har arbejde og tjener 300.000 kr. om året, skulle overtage B’s halvdel. Dette har banken afvist.

Banken skal godkende hendes forslag til afvikling af restgælden og et rentestop, så hun kan blive gældfri inden for en overkommelig periode.

Santander Consumer Bank har anført, at klageren skal tilbagebetale det fulde aftalebeløb inklusive renter og omkostninger. Der består ikke nogen pligt for banken til at indgå en bestemt afdragsordning med klageren.

Der er knyttet en række betingelser til klagerens tilbud om afvikling af gælden, blandt andet at der skal ske rentenulstilling og et debitorskifte.

Banken har haft en omfattende dialog med klageren og meddebitor, B, både via bankens egen inkassoafdeling og ekstern advokat, og det er ikke korrekt, at banken ikke har svaret på klagerens henvendelser.

Ankenævnets bemærkninger

Den 31. oktober 2016 optog klageren og hendes bror, B, et lån på 115.161 kr. med SAFE forsikring i Santander Consumer Bank, der skulle afvikles med 84 månedlige ydelser á 1.650 kr. Lånet blev brugt til køb af en bil.

Efter der var betalt fem ordinære ydelser på lånet, blev det misligholdt og sendt til inkasso.

Den 5. marts 2017 blev bilen totalskadet.

Sagen blev fremmet i fogedretten henholdsvis i juli 2017 og den 1. juli 2021, hvor klageren afgav insolvenserklæring, og gælden blev opgjort til 152.298,46 kr.

Klageren har i en mail af 14. december 2021 tilbudt banken et engangsbeløb på 80.000 kr. og at afdrage restgælden med 2.500 kr. om måneden under forudsætning af et rentestop og et debitorskifte, hvor B udtræder af lånet, og en anden bror til klageren og B indtræder i stedet for. Dette har banken afvist.

Klageren hæfter for lånebeløbet inkl. renter og omkostninger. Det beror på bankens egen kreditmæssige afgørelse, om den vil acceptere klagerens tilbud af 14. december 2021. Ankenævnet kan ikke pålægge banken at acceptere et rentestop, en bestemt afvikling af gælden eller en akkordordning samt acceptere et debitorskifte, ligesom Ankenævnet heller ikke kan pålægge banken at indgå i forhandlinger med klageren herom.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.