Krav om erstatning for manglende mulighed for salg af udenlandske aktier på grund af fusion (selskabshændelse

Sagsnummer:517/2021
Dato:04-07-2022
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Lisbeth Baastrup Burgaard og Finn Borgquist
Klageemne:Værdipapirer - forhold vedrørende udenlandske papirer
Værdipapirer - ikke-effektueret ordre
Ledetekst:Krav om erstatning for manglende mulighed for salg af udenlandske aktier på grund af fusion (selskabshændelse
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om erstatning for manglende salg af aktier.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordnet Bank, hvor han havde et depot.

Den 26. oktober 2021 købte klageren 210 styk aktier i Mountain Crest Acquisition Corp. II til kurs 10 USD, svarende til i alt 13.571,10 kr.

Den 27. oktober 2021 solgte klageren 105 styk af aktierne.

Den 1. november 2021 blev selskaberne Mountain Crest Acquisition Corp. II og Better Therapeutics, Inc fusioneret, hvorefter klageren havde 105 aktier i Better Therapeutics, Inc.

Klageren har oplyst, at han den 1. november 2021 flere gange forgæves forsøgte at sælge sine 105 aktier til kurs 27,04 USD og 26,20 USD. Klageren har til støtte herfor fremlagt to skærmprint.

Samme dag kontaktede klageren banken, der meddelte, at han måtte vente på, at banken fik de nye aktier, og at banken først forventede at modtage værdipapirerne efter tre til fire bankdage.

Ved e-mail af 1. november 2021 klagede klageren til banken. Af klagen fremgik:

”Jeg har i sidste uge købt en US Spac MCAD der i dag steg op til 213 %.

Ville sælge i dag kl. 17.13 men kunne ikke hverken lægge salgsordre ind eller stop loss.

Ringede til jeres kundeservice to gange og talte både med [navn] og viderestillet til den der har med US aktier at gøre.

Her får jeg til min store overraskelse at vide at de først kan sælges 3-5 dage efter SPAC dato dvs. i fredags og at jeg ikke kunne få lagt manuel stoploss ind.

Det er IKKE godt nok... den handles fint fra start i US og hvis ikke man kan håndtere sådanne aktier, skal man som udbyder ikke tilbyde dem.

Nu kan jeg se på at de evt. falder frem til om nogle hverdage hvor Nordnet får opdateret deres systemer.

Jeg vedhæfter skærmprint med tidspunkt for forsøg på salg og forventer at Nordnet sælger min position til aktuelle kurs 27,04.”

Ved e-mail af 7. november 2021 svarede banken. Af svaret fremgik:

”Når der sker en selskabshændelse eks. spinoff eller en merger, skal vi først have leveret de nye aktier fra selskabet indtil vi kan åbne op for muligheden for at kunder kan handle med de nye aktier.

Det skyldes at man ikke kan sælge en aktie man reelt ikke har fået endnu. Derfor opleves det at ved disse selskabshændelser er aktien oftest låst for aktionærer der allerede havde den tidligere aktie 2 - 4 hverdage. Det er derfor helt korrekt som du blevet informeret om at det ikke var muligt at sælge denne indtil de nye aktier var modtaget og bogført herinde.

Da aktierne er modtaget er den pågældende aktie derfor låst op på dit depot og du kan frit selv handle den. Vi kan ikke imødekomme dit krav om salg til en kurs der var førend du havde aktierne, men du kan som sagt frit selv sælge den nu.”

Af bankens Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank fremgik:

B.3.6 Kunden er indforstået med, at Kundens rettigheder i relation til udenlandske finansielle instrumenter kan variere alt efter, hvilket lands lov og regelsæt, som finder anvendelse. Kunden er også indforstået med, at Selskabet i relation til udenlandske finansielle instrumenter på grund af praktiske og tekniske omstændigheder ofte bliver nødt til at anvende andre tidsfrister over for Kunden end de frister, som umiddelbart ville gælde for investorer i det land, hvor opgaven skal udføres.

G.11 Begrænsning af selskabets ansvar

a) Generelt

Selskabet er ikke ansvarlig for tab, som er forårsaget af dansk eller udenlandsk handelssted, depotførende tredjepart, værdipapircentral, clearingorganisation eller andre, som stiller tilsvarende tjenester til rådighed.”

Parternes påstande

Den 7. november 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal stille ham som om, at hans aktier var blevet solgt til kurs 27,04 USD den 1. november 2021.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken har handlet ansvarspådragende.

Såfremt banken ikke er i stand til at håndtere et sådan produkt, må og skal det fjernes fra produktpaletten, så flere forbrugere fremadrettet ikke kommer i samme situation, som han gjorde, på grund af bankens åbenlyse manglende korrekte forbrugerbeskyttende systemhåndtering af den aktietype.

Det burde ikke belaste ham som forbruger, at banken fik leveret aktierne for sent.

Forbrugerbeskyttelsen i denne sag blev ikke håndteret korrekt fra bankens side, og banken forsøger at fraskrive sig ethvert ansvar med henvisning til almindelige forretningsbetingelser. En så graverende dårlig håndtering af et produkt som Better Therapeutics, Inc kan og må ikke skjules med et par linjer i forretningsbetingelser, men burde pointeres klart over for kunden ved køb.

Der var over 100.000.000 handler på Nasdaq den 1. november 2021 i den pågældende aktie, men banken var ikke i stand til at understøtte produktet, hvilket stort set alle andre åbenlyst var.

At han ikke realiserede sine aktier den 2. november 2021 til mellem kurs 11,36 og 14,50 er irrelevant, da hans klage går på salg den 1. november 2021. Det er korrekt, at han ikke realiserede et tab, da han alene ønskede, at denne position skulle sælges til det, han kunne have solgt den til den 1. november 2021 og aktivt forsøgte at gøre alt for at sælge. Han ønskede ikke at sælge sin position til kurs 14 USD, 11 USD, eller for den sags skyld 5 USD, når han kunne have solgt og aktivt forsøgte at sælge til kurs 26,20 USD.

Han indgav straks en klage til banken den 1. november 2021.

At han tidligere havde købt samme type aktier, som banken heller ikke var i stand til at understøtte korrekt i forhold til den nødvendige forbrugerbeskyttelse, forværrer bankens sag i forhold til, om den burde udbyde et sådan produkt. Han havde formentlig ikke haft samme årsag til at forsøge salg, som han havde i denne sag med en gevinst på 200 %.

Nordnet Bank AB har anført, at den ikke har handlet ansvarspådragende.

Den 1. november 2021 blev de to selskaber Better Therapeutics, Inc (BTTX) og Mountain Crest Acquisition Corp. II (MCAD) fusioneret. Dette resulterede i, at MCAD blev konverteret til BTTX. Det betød, at der var stor volatilitet i værdipapiret den 1. november 2021. BTTX handles på den amerikanske børs, hvilket betyder, at banken var afhængig af en amerikansk depotbank for at kunne facilitere handel.

Det fremgik af bankens betingelser punkt B.3.6, at banken kunne anvende andre tidsfrister for udenlandske værdipapirer. Betingelserne udgjorde en del af depot-/kontoaftalen, som klageren accepterede.

Banken forpligtede sig ikke til at kunne facilitere handel med udenlandske værdipapirer med samme tidsfrister, som umiddelbart ville gælde for investorer i det land, hvor opgaven skulle udføres.

Banken havde ikke praktisk mulighed for at lade klageren sælge sin position i BTTX den 1. november 2021, og som det fremgik af punkt B.3.6, var den heller ikke forpligtet hertil. Det var en forudsætning for at handle et værdipapir, at det var leveret.

Banken havde ikke mulighed for at tilbyde handel i værdipapiret før den 2. november 2021, hvor værdipapiret var leveret.

Af punkt G.11 litra a i de almindeligt betingelser fremgik det yderligere, at selskabet ikke var ”… ansvarligt for tab, som er forårsaget af dansk eller udenlandsk handelssted, depotførende tredjepart, værdipapircentral”.

Klageren har anført, at der var over 100.000.000 handler den 1. november 2021. Dette har ingen betydning for, hvad der var praktisk muligt for banken. Desuden havde banken gjort klageren opmærksom på, hvad dens begrænsninger var i forhold til udenlandsk værdipapirhandel. Det var en forudsætning for at handle et værdipapir, at det var leveret til det depotførende institut, i dette tilfælde banken.

Banken modtog og bogførte allerede de omtalte aktier den 2. november 2021. Klageren havde mulighed for at realisere med gevinst den 2. november 2021, hvor BTTX blev handlet mellem kurs 11,36 USD og 14,50 USD.

 

Klageren har fortsat ikke solgt sin position i BTTX og har således fortsat 105 aktier. Klageren kunne have solgt sine aktier den 2. november 2021 og dermed have begrænset sit tab. Banken var derfor ikke ansvarlig for tab opstået herefter. Tabet kan således maksimalt udgøre 1.192,80 USD svarende til 7.708,50 kr. i forhold til valutakursen den 2. november 2021.

 

Klageren havde tidligere handlet tilsvarende værdipapirer og var således bekendt med mekanismerne ved en sådan handel. Klageren var således bekendt med, hvordan handel med SPACs og fusioner faciliteres hos banken. Klageren handlede med selskabet HENNESSY CAPITAL ACQUISITION CORP. IV - CLASS A den 9. december 2020, hvor den nye fondskode kunne handles i USA den 22. december 2020, men kunne først handles hos banken fra den 23. december 2020. Endvidere handlede klageren også med Support.com, Inc., hvor den nye fondskode kunne handles i USA den 15. september 2021, men kunne først handles hos banken fra den 20. september 2021.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde 105 aktier i Mountain Crest Acquisition Corp. II i sit depot i Nordnet Bank, som han havde købt til kurs 10 USD.

Den 1. november 2021 blev selskaberne Mountain Crest Acquisition Corp. II og Better Therapeutics, Inc fusioneret. Samme dag forsøgte klageren forgæves at sælge sine 105 aktier i Better Therapeutics, Inc til kurs 27,04 USD og kurs 26,20 USD.

Af punkt B.3.6 i bankens Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale fremgik det blandet andet, at ”… kunden er indforstået med, at selskabet i relation til udenlandske finansielle instrumenter på grund af praktiske og tekniske omstændigheder ofte bliver nødt til at anvende andre tidsfrister over for kunden end de frister, som umiddelbart ville gælde for investorer i det land, hvor opgaven skal udføres.”

Ved henvendelse til banken blev klageren oplyst om, at han måtte vente på, at banken fik de nye aktier, og at banken først forventede at modtage værdipapirerne efter tre til fire bankdage.

Banken har oplyst, at Better Therapeutics, Inc handles på den amerikanske børs, hvorfor banken var afhængig af en amerikansk depotbank for at kunne facilitere handel. Banken havde således ikke mulighed for at tilbyde handel i værdipapiret før den 2. november 2021, hvor værdipapiret var leveret. Banken har endvidere oplyst, at det den 2. november 2021 var muligt at sælge værdipapirerne via banken, hvor de blev handlet mellem kurs 11,36 USD og 14,50 USD.

Ankenævnet finder ikke, at banken havde forpligtet sig til at kunne facilitere handel med udenlandske værdipapirer med samme tidsfrister, som umiddelbart ville gælde for investorer i det land, hvor værdipapiret handles. Ankenævnet finder, at banken tilstrækkeligt tydeligt havde oplyst klageren om, at der ved udenlandsk værdipapirhandel på grund af praktiske og tekniske omstændigheder kan anvendes andre tidsfrister over for kunden. Ankenævnet finder, at banken ikke begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med klagerens forsøg på at gennemføre salgsordrer den 1. november 2021, der kan medføre et erstatningsansvar for banken.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.